Procedura : 2018/0413(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0047/2019

Teksty złożone :

A9-0047/2019

Debaty :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0091

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 231kWORD 87k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0813),

 uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0016/2019),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0047/2019),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Według przygotowanego dla Komisji dokumentu pt. „Badanie i sprawozdania dotyczące luki w podatku VAT w państwach członkowskich UE-28: sprawozdanie końcowe z 2019 r.”3a luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną, wyniosła w Unii w 2017 r. 137,5 mld EUR, co oznacza utratę 11,2 % łącznych oczekiwanych dochodów z tytułu VAT i 267 EUR utraconych przychodów na osobę w Unii. Istnieją jednak duże różnice między państwami członkowskimi, a luki w podatku VAT wahają się od 0,6 % aż do 35,5 %. Uwypukla to potrzebę ściślejszej współpracy transnarodowej, aby skuteczniej zwalczać oszustwa związane z VAT w szczególności w e-handlu, a także oszustwa związane z VAT w ujęciu bardziej ogólnym (w tym oszustwa karuzelowe).

 

_________________

 

3a Dokument dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Oszustwa związane z VAT są często powiązane z przestępczością zorganizowaną, a bardzo niewielka liczba takich zorganizowanych sieci może być odpowiedzialna za transgraniczne oszustwa związane z VAT o wartości wielu miliardów euro, co oddziałuje nie tylko na pobór dochodów w państwach członkowskich, ale również ma negatywny wpływ na zasoby własne Unii. Konieczne jest zatem przyjęcie – we współpracy z krajowymi organami sądowymi – ambitnego mandatu Prokuratury Europejskiej, aby zapewnić skuteczne wnoszenie oskarżenia przeciwko oszustom do sądów krajowych. Zorganizowany transgraniczny system oszustw związanych z VAT powinien być należycie ścigany, a oszuści powinni być karani.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Strategia walki z oszustwami związanymi z VAT powinna ewoluować równolegle z coraz większą modernizacją i cyfryzacją gospodarki, a jednocześnie dążyć do maksymalnego uproszczenia systemu VAT dla przedsiębiorstw i obywateli. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby państwa członkowskie nadal inwestowały w systemy poboru podatków oparte na zaawansowanych technologiach, w szczególności w systemy obejmujące automatyczne łączenie kas fiskalnych i systemów sprzedaży przedsiębiorstw z deklaracjami VAT. Ponadto organy podatkowe powinny kontynuować wysiłki na rzecz ściślejszej współpracy i wymiany najlepszych praktyk, w tym za pośrednictwem Unijnego Szczytu Administracji Podatkowej (TADEUS) – sieci szefów administracji podatkowych państw członkowskich, której celem jest lepsza koordynacja na poziomie strategicznym między organami administracji podatkowej. W związku z tym organy podatkowe powinny działać na rzecz skutecznej komunikacji i interoperacyjności wszystkich baz danych dotyczących spraw fiskalnych na szczeblu Unii. W celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i usprawnienia internetowej wymiany informacji między organami podatkowymi można by również wykorzystać technologię blockchain.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Centralny elektroniczny system informacyjny „CESOP”, w ramach którego państwa członkowskie przekazują informacje o płatnościach przechowywane na szczeblu krajowym, pozwoliłby na osiągnięcie celu, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z VAT w e-handlu. System ten powinien, w odniesieniu do poszczególnych odbiorców, agregować wszystkie istotne z punktu widzenia VAT informacje dotyczące transakcji płatniczych przekazywane przez państwa członkowskie oraz umożliwiać pełny przegląd płatności otrzymanych przez odbiorców od płatników znajdujących się w państwach członkowskich. System ten powinien ponadto rozpoznawać powtarzające się wpisy dotyczące tych samych transakcji płatniczych, filtrować informacje otrzymywane od państw członkowskich (np. usuwać duplikaty, korygować błędy w danych itp.) i pozwalać urzędnikom łącznikowym Eurofisc państw członkowskich porównywać dane o płatnościach z informacjami o VAT, którymi dysponują, oraz wyszukiwać informacje w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z VAT lub w celu wykrywania oszustw związanych z VAT.

(8) Centralny elektroniczny system informacyjny „CESOP”, w ramach którego państwa członkowskie przekazują informacje o płatnościach przechowywane na szczeblu krajowym, pozwoliłby na osiągnięcie celu, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z VAT w e-handlu. System ten powinien, w odniesieniu do poszczególnych odbiorców, agregować wszystkie istotne z punktu widzenia VAT informacje dotyczące transakcji płatniczych przekazywane przez państwa członkowskie oraz umożliwiać pełny przegląd płatności otrzymanych przez odbiorców od płatników znajdujących się w państwach członkowskich. System ten powinien ponadto rozpoznawać powtarzające się wpisy dotyczące tych samych transakcji płatniczych, filtrować informacje otrzymywane od państw członkowskich (np. usuwać duplikaty, korygować błędy w danych itp.) i pozwalać urzędnikom łącznikowym Eurofisc państw członkowskich porównywać dane o płatnościach z informacjami o VAT, którymi dysponują, oraz wyszukiwać informacje w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z VAT lub w celu wykrywania oszustw związanych z VAT. Wszystkie państwa członkowskie powinny uczestniczyć we wszystkich grupach roboczych Eurofisc i wyznaczyć w tym celu urzędników łącznikowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Wymiana danych o płatnościach między organami podatkowymi ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania nadużyć. Przetwarzać informacje o płatnościach powinni jedynie urzędnicy łącznikowi Eurofisc i to wyłącznie w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Informacje te nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż cele określone w niniejszym rozporządzeniu, np. do celów handlowych.

(11) Wymiana danych o płatnościach między organami podatkowymi ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania nadużyć. Przetwarzać informacje o płatnościach powinni jedynie urzędnicy łącznikowi Eurofisc i to wyłącznie w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Informacje te nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż cele określone w niniejszym rozporządzeniu, np. do celów handlowych, i powinny być także używane przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8496a.

 

_________________

 

6a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Wziąwszy pod uwagę niewielką liczbę państw członkowskich, które publikują dane szacunkowe na temat utraconych należności z tytułu podatku VAT w związku z oszustwami wewnątrzwspólnotowymi, posiadanie porównywalnych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT umożliwiłoby lepiej ukierunkowaną współpracę między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna opracować wspólne podejście statystyczne na potrzeby oceny ilościowej i analizy oszustw związanych z VAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Konieczne i proporcjonalne jest, aby dostawcy usług płatniczych przechowywali ewidencję informacji dotyczących transakcji płatniczych przez okres dwóch lat, aby pomóc państwom członkowskim zwalczać oszustwa związane z VAT w e-handlu i wykrywać oszustów. Okres ten stanowi minimum niezbędne państwom członkowskim do przeprowadzania skutecznych kontroli i dochodzeń w sprawie domniemanych oszustw związanych z VAT lub wykrywania oszustw związanych z VAT, a także jest proporcjonalny, biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji o płatnościach oraz ich wrażliwość w zakresie ochrony danych osobowych.

(13) Konieczne i proporcjonalne jest, aby dostawcy usług płatniczych przechowywali ewidencję informacji dotyczących transakcji płatniczych przez okres trzech lat, aby pomóc państwom członkowskim zwalczać oszustwa związane z VAT w e-handlu i wykrywać oszustów. Okres ten stanowi minimum niezbędne państwom członkowskim do przeprowadzania skutecznych kontroli i dochodzeń w sprawie domniemanych oszustw związanych z VAT lub wykrywania oszustw związanych z VAT, a także jest proporcjonalny, biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji o płatnościach oraz ich wrażliwość w zakresie ochrony danych osobowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Urzędnicy łącznikowi Eurofisc z każdego państwa członkowskiego powinni mieć możliwość dostępu do informacji i ich analizy w odniesieniu do transakcji płatniczych w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Należycie akredytowane osoby z Komisji powinny mieć dostęp do tych informacji wyłącznie w celu rozwijania i utrzymywania centralnego elektronicznego systemu informacyjnego. Obie grupy użytkowników powinny być związane zasadami poufności określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(14) Urzędnicy łącznikowi Eurofisc z każdego państwa członkowskiego powinni mieć możliwość dostępu do informacji i ich analizy w odniesieniu do transakcji płatniczych w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Należycie akredytowane osoby z Komisji powinny mieć dostęp do tych informacji w celu rozwijania i utrzymywania centralnego elektronicznego systemu informacyjnego oraz w celu właściwego wykonywania niniejszego rozporządzenia. Obie grupy użytkowników powinny być związane zasadami poufności określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto Komisja powinna mieć możliwość dokonania wizytacji w państwach członkowskich, aby ocenić funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Zarządzanie CESOP oraz analiza kluczowych informacji stanowią dodatkowe zadania Eurofisc. W sprawozdaniu rocznym Eurofisc należy przeanalizować, czy zasoby przeznaczone dla Eurofisc są odpowiednie i wystarczające do usprawnienia współpracy między państwami członkowskimi i skutecznego zwalczania oszustw związanych z VAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 18</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [...] r.17

(18) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD), który wydał opinię w dniu ...17. Z uwagi na fakt, że ochrona danych osobowych stanowi podstawową wartość Unii, należy konsultować się z EIOD w sprawie wszelkich środków podejmowanych na podstawie art. 24e rozporządzenia (UE) nr 904/2010, zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

__________________

__________________

17 Dz.U. C […] z […], s. […].

17 Dz.U. C […] z […], s. […].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Rozdział II – sekcja 2 – artykuł 12 a (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) w rozdziale II sekcja 2 dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 12a

 

Wszystkie państwa członkowskie są proszone o podjęcie środków mających na celu zmniejszenie odsetka spóźnionych odpowiedzi i poprawę jakości wniosków o udzielenie informacji. Państwa Członkowskie informują Komisję o podjęciu takich środków.”

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 24 c – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W CESOP przechowuje się informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przez okres maksymalnie dwóch lat od daty zakończenia roku, w którym informacje zostały przeniesione do systemu.

2. W CESOP przechowuje się informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a)–c), przez okres maksymalnie pięciu lat od daty zakończenia roku, w którym informacje zostały przeniesione do systemu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 24 d – akapit 2 (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

Ponadto Komisja powinna mieć możliwość dokonania wizytacji w państwach członkowskich, aby ocenić funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy państw członkowskich w zakresie transgranicznych oszustw związanych z VAT.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Rozdział X – artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie</Article2>

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a) w art. 36 ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędnicy łącznikowi z państw członkowskich uczestniczących w danej dziedzinie roboczej Eurofisc (zwani dalej „uczestniczącymi urzędnikami łącznikowymi Eurofisc”) wyznaczają, na określony okres czasu, koordynatora (zwanego dalej „koordynatorem dziedziny roboczej Eurofisc”) spośród uczestniczących urzędników łącznikowych Eurofisc. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc:”

„2. Urzędnicy łącznikowi z państw członkowskich uczestniczących w odpowiedniej dziedzinie roboczej Eurofisc (zwani dalej „uczestniczącymi urzędnikami łącznikowymi Eurofisc”) wyznaczają, na określony okres czasu, koordynatora (zwanego dalej „koordynatorem dziedziny roboczej Eurofisc”) spośród uczestniczących urzędników łącznikowych Eurofisc. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010R0904)

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 37 – akapit 1 a (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie roczne zawiera w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego co najmniej szczegółowe informacje dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli oraz dodatkowego podatku VAT oszacowanego i pobranego w wyniku przetwarzania informacji zgodnie z art. 24d.

Sprawozdanie roczne zawiera w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego co najmniej szczegółowe informacje dotyczące:

 

- liczby przeprowadzonych kontroli;

 

- liczby urzędników upoważnionych do obecności w urzędach organów administracyjnych innego państwa członkowskiego oraz liczby urzędników obecnych podczas postępowań administracyjnych prowadzonych na terytorium wezwanego państwa członkowskiego;

 

- liczby kontroli jednoczesnych zorganizowanych przez przynajmniej dwa państwa członkowskie oraz liczby urzędników uczestniczących w posiedzeniach poświęconych selekcji wstępnej do celów kontroli jednoczesnych;

 

- liczby wspólnych zespołów kontrolnych, w których uczestniczyły poszczególne państwa członkowskie;

 

- kroków podjętych w celu poinformowania kontrolerów o instrumentach określonych w niniejszym rozporządzeniu;

 

- liczby wykwalifikowanych kadr w celu zapewnienia obecności w urzędach administracyjnych oraz udziału w dochodzeniach administracyjnych i kontrolach jednoczesnych (o których mowa w art. 28–30);

 

- liczby pracowników obecnych w centralnym biurze łącznikowym i innych wyznaczonych łącznikowych organach administracyjnych, a także innych właściwych urzędników, którzy mogą dokonywać bezpośredniej wymiany informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia (o czym mowa w art. 4), a także sposobu gromadzenia i wymiany informacji między tymi organami; oraz

 

- dodatkowego podatku VAT oszacowanego i pobranego w wyniku przetwarzania informacji zgodnie z art. 24d.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Rozdział XIII – artykuł 49 a (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) w rozdziale XIII dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 49a

 

Państwa członkowskie i Komisja ustanawiają wspólny system gromadzenia danych statystycznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT oraz publikują krajowe szacunki utraconych należności z tytułu podatku VAT w wyniku tych oszustw, jak również szacunki dla Unii jako całości. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych praktyczne ustalenia dotyczące tego systemu statystycznego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.”

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Rozdział XIV – artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) w rozdziale XIV art. 50 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a. W przypadku gdy państwo członkowskie udziela państwu trzeciemu szerszych informacji niż informacje przewidziane w rozdziałach II i III niniejszego rozporządzenia, to państwo członkowskie nie może odmówić udzielenia tych informacji każdemu innemu państwu członkowskiemu, które zwraca się z wnioskiem o współpracę lub ma interes w tym, aby je otrzymać.”;

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

UZASADNIENIE

W ostatnich latach e-handel dynamicznie się rozwija, coraz bardziej ułatwiając konsumentom zakup towarów i usług przez internet. Konsumenci mogą wybierać spośród różnych dostawców, produktów i marek. Mogą również płacić przez internet w bezpiecznych warunkach, nie ruszając się od komputera lub smartfona. Dostawcy zmienili swoje modele biznesowe, aby móc korzystać z e-handlu: mogą sprzedawać produkty konsumentom na całym świecie bez potrzeby otwierania sklepów w danej lokalizacji. Możliwości te wykorzystują jednak również nieuczciwe przedsiębiorstwa, które nie wypełniając obowiązków w zakresie VAT, uzyskują w nieuprawniony sposób przewagę rynkową.

Według Komisji luka w podatku VAT (różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną) w UE wynosi obecnie 137 mld EUR, co oznacza 267 EUR utraconych przychodów na osobę w Unii. Istnieją jednak duże różnice między państwami członkowskimi UE, a luki w podatku VAT wahają się od poniżej 0,7% całkowitych oczekiwanych przychodów w niektórych państwach członkowskich do 35,5% w innych państwach członkowskich. Świadczy to o potrzebie ściślejszej współpracy międzynarodowej, aby skuteczniej walczyć z oszustwami związanymi z VAT w szczególności w e-handlu, ale też ogólnie ze wszystkimi oszustwami związanymi z VAT (w tym oszustwami karuzelowymi).

 

Przedstawiony wniosek odnosi się do obowiązku przekazywania i wymieniania informacji dotyczących płatności związanych z VAT między organami ds. VAT. Jest on powiązany z przepisami wprowadzającymi pewne wymogi dla dostawców usług płatniczych (COM 2018/812). Określono w nim zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny gromadzić w sposób zharmonizowany zapisy udostępniane drogą elektroniczną przez dostawców usług płatniczych. We wniosku ustanowiono ponadto nowy centralny elektroniczny system przechowywania informacji o płatnościach i dalszego przetwarzania tych informacji przez urzędników ds. zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich w ramach Eurofisc.

Sprawozdawczyni w pełni popiera wniosek Komisji i proponuje kilka poprawek, których celem jest przede wszystkim zapewnienie większej skuteczności w walce z oszustwami związanymi z VAT. Sprawozdawczyni zwraca również uwagę, że należy ocenić, czy w zakres wniosku należy włączyć platformę wymiany walut wirtualnych.

 

Ponadto sprawozdawczyni twierdzi, że strategia walki z oszustwami związanymi z VAT musi ewoluować równolegle z coraz większą modernizacją i cyfryzacją gospodarki, a jednocześnie dążyć do maksymalnego uproszczenia systemu VAT dla przedsiębiorstw i obywateli. Dlatego też sprawozdawczyni wzywa państwa członkowskie, aby nadal inwestowały w systemy poboru podatków oparte na zaawansowanych technologiach. W związku z tym uważa, że do lepszej ochrony danych osobowych i usprawnienia internetowej wymiany informacji między organami podatkowymi można by również wykorzystać technologię blockchain.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

Odsyłacze

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Data konsultacji z PE

20.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Data przyjęcia

3.12.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

2

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Data złożenia

9.12.2019

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności