SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

6.12.2019 - [COM(2018) 0813 – C8‑0016/2019 – 2018/0413(CNS)] - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Lídia Pereira


Postup : 2018/0413(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0047/2019
Predkladané texty :
A9-0047/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

[COM(2018) 0813 – C8‑0016/2019 – 2018/0413(CNS)]

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018) 0813),

 so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0016/2019),

 so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0047/2019),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Podľa záverečnej správy z roku 2019 predloženej v súvislosti so Štúdiou a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 členských štátoch EÚ3a, ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v Únii v roku 2017 výpadok príjmov z DPH, teda rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, 137,5 miliardy EUR, čo predstavuje stratu 11,2 % celkových predpokladaných príjmov z DPH a stratu príjmov v Únii vo výške 267 EUR na osobu. Medzi jednotlivými členskými štátmi sú však veľké rozdiely, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú v rozmedzí od 0,6 % do 35,5 %. To potvrdzuje, že v záujme účinnejšieho boja proti podvodom, a najmä v oblasti DPH v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov) je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca.

 

_________________

 

3a Nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Podvody v oblasti DPH často súvisia s organizovanou trestnou činnosťou a z cezhraničných podvodov v oblasti DPH v hodnote mnohých miliárd eur môže byť vinný veľmi malý počet takýchto organizovaných sietí, čo má vplyv nielen na výber príjmov v členských štátoch, ale negatívny dosah aj na vlastné zdroje Únie. Preto je na zabezpečenie účinného stíhania páchateľov podvodov pred vnútroštátnymi súdmi treba v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijať ambiciózny mandát pre Európsku prokuratúru EPPO. Organizované cezhraničné podvody v oblasti DPH by mali byť riadne stíhané a ich páchatelia potrestaní.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c) Stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou hospodárstva, pričom by systém DPH mal byť pre podniky a občanov čo najjednoduchší. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty pokračovali v investíciách do výberu daní založeného na technológiách, a to najmä automatickým prepojením podnikových registračných pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami k DPH. Navyše by sa daňové správy mali naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a výmenu odporúčaných postupov, a to aj na pôde samitu EÚ o daňovej správe TADEUS, teda siete riaditeľov daňových správ členských štátov, s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu daňových správ na strategickej úrovni. V tejto súvislosti by daňové orgány mali zamerať úsilie na efektívnu komunikáciu medzi všetkými databázami a ich vzájomnú interoperabilitu v daňových záležitostiach na úrovni Únie. Na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie výmeny informácií online medzi daňovými orgánmi by sa mohla využívať aj technológia blockchain.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Vďaka centrálnemu elektronickému informačnému systému CESOP, do ktorého členské štáty odovzdávajú informácie o platbách uchovávaných na vnútroštátnej úrovni, by sa dosiahol cieľ: efektívnejší boj proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode. V tomto systéme by sa mali zhromažďovať všetky informácie o platobných transakciách relevantných z hľadiska DPH poskytnuté členskými štátmi podľa jednotlivých príjemcov platieb a mali by poskytovať ucelený prehľad o platbách, ktoré príjemcovia prijali od platiteľov nachádzajúcich sa v členských štátoch. Okrem toho by tento informačný systém mal rozpoznávať viacnásobné záznamy k tej istej platobnej transakcii, čistiť informácie zaslané členskými štátmi (napr. odstraňovať duplicitné záznamy, opravovať chybné údaje atď.) a umožňoval styčným úradníkom členských štátov v Eurofiscu krížovú kontrolu platobných údajov a informácií o DPH, ktorými disponujú, a získavať informácie na účely vyšetrovania podozrení z podvodu alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH.

(8) Vďaka centrálnemu elektronickému informačnému systému CESOP, do ktorého členské štáty odovzdávajú informácie o platbách uchovávaných na vnútroštátnej úrovni, by sa dosiahol cieľ: efektívnejší boj proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode. V tomto systéme by sa mali zhromažďovať všetky informácie o platobných transakciách relevantných z hľadiska DPH poskytnuté členskými štátmi podľa jednotlivých príjemcov platieb a mali by poskytovať ucelený prehľad o platbách, ktoré príjemcovia prijali od platiteľov nachádzajúcich sa v členských štátoch. Okrem toho by tento informačný systém mal rozpoznávať viacnásobné záznamy k tej istej platobnej transakcii, čistiť informácie zaslané členskými štátmi (napr. odstraňovať duplicitné záznamy, opravovať chybné údaje atď.) a umožňoval styčným úradníkom členských štátov v Eurofiscu krížovú kontrolu platobných údajov a informácií o DPH, ktorými disponujú, a získavať informácie na účely vyšetrovania podozrení z podvodu alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH. Na činnosti všetkých pracovných skupín Eurofiscu by sa mali podieľať všetky členské štáty a taktiež ustanoviť styčných úradníkov.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Výmena platobných údajov medzi daňovými orgánmi je na účinný boj proti podvodom kľúčová. Informácie o platbách by mali spracúvať iba styční úradníci Eurofiscu, aj to len s cieľom boja proti podvodom v oblasti DPH. Uvedené informácie by sa nemali používať na iné účely (napr. komerčné) ako na účely stanovené týmto nariadením.

(11) Výmena platobných údajov medzi daňovými orgánmi je na účinný boj proti podvodom kľúčová. Informácie o platbách by mali spracúvať iba styční úradníci Eurofiscu, aj to len s cieľom boja proti podvodom v oblasti DPH. Uvedené informácie by sa nemali používať na iné účely (napr. komerčné) ako na účely stanovené týmto nariadením, a mali by sa uplatniť aj pri vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8496a.

 

_________________

 

6a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Vzhľadom na malý počet členských štátov, ktoré zverejňujú výšku predpokladaných strát na DPH v dôsledku podvodov v rámci Spoločenstva, mohli by porovnateľné údaje o podvodoch v oblasti DPH v rámci Spoločenstva prispieť k cielenejšej spolupráci medzi členskými štátmi. Komisia by preto spolu s členskými štátmi mala vyvinúť spoločný štatistický prístup ku kvantifikácii a analýze podvodov v oblasti DPH.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Je nevyhnutné a vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy informácií týkajúcich sa platobných transakcií počas dvojročného obdobia s cieľom pomáhať členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode a pri odhaľovaní ich páchateľov. Toto obdobie predstavuje pre členské štáty nevyhnutné minimum na účinný výkon kontrol a vyšetrovanie podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo odhaľovanie podvodov v oblasti DPH a vzhľadom na veľký objem informácií o platbách a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je vhodné.

(13) Je nevyhnutné a vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy informácií týkajúcich sa platobných transakcií počas trojročného obdobia s cieľom pomáhať členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode a pri odhaľovaní ich páchateľov. Uvedené obdobie predstavuje pre členské štáty nevyhnutné minimum na účinný výkon kontrol a vyšetrovanie podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo odhaľovanie podvodov v oblasti DPH a vzhľadom na veľký objem informácií o platbách a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je vhodné.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Styční úradníci Eurofiscu z každého členského štátu by mali mať prístup k informáciám týkajúcim sa platobných transakcií a možnosť analyzovať ich na účely boja proti podvodom v oblasti DPH. Osoby z Komisie s príslušnou akreditáciou by mali mať prístup k týmto informáciám iba na účely vývoja a údržby centrálneho elektronického systému. Obe skupiny používateľov by mali byť viazané pravidlami dôvernosti stanovenými v tomto nariadení.

(14) Styční úradníci Eurofiscu z každého členského štátu by mali mať prístup k informáciám týkajúcim sa platobných transakcií a možnosť analyzovať ich na účely boja proti podvodom v oblasti DPH. Osoby z Komisie s príslušnou akreditáciou by mali mať prístup k týmto informáciám iba na účely vývoja a údržby centrálneho elektronického systému a na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia. Obe skupiny používateľov by mali byť viazané pravidlami dôvernosti stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho by malo byť možné, aby Komisia vykonávala návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať fungovanie opatrení administratívnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Ďalšou úlohou pre Eurofisc je riadenie systému CESOP, ako aj analýza dôležitých informácií. Výročnou správou Eurofiscu by sa malo preveriť, či sú zdroje vyčlenené pre Eurofisc na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi a na efektívny boj proti podvodom v oblasti DPH primerané a dostatočné.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko …

(18) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov EDPS, ktorý vydal stanovisko k …17. Keďže ochrana osobných údajov je základnou hodnotou Únie, každé opatrenie, ktoré sa má prijať podľa článku 24e nariadenia (EÚ) č. 904/2010 v znení zmenenom týmto nariadením, by sa malo konzultovať s EDPS.

__________________

__________________

17 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

17 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Kapitola II – Oddiel 2 – Článok 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V KAPITOLE II oddiele 2 sa dopĺňa tento článok:

 

„Článok 12a

 

Všetky členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom znížiť percentuálny podiel oneskorených odpovedí a zlepšiť kvalitu žiadostí o informácie. Členské štáty budú o uvedených opatreniach informovať Komisiu.“

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 24c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa v systéme CESOP uchovávajú najviac dva roky od skončenia roka, v ktorom boli do systému prenesené.

2. Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa v systéme CESOP uchovávajú najviac päť rokov od skončenia roka, v ktorom boli do systému prenesené.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 24d – pododsek 2 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

Okrem toho by Komisia mala mať možnosť uskutočňovať návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať, ako medzi členskými štátmi fungujú opatrenia spolupráce týkajúcej sa boja proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Kapitola X – Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V článku 36 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

‘2. Styční úradníci členských štátov zapojení do konkrétnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zapojení styční úradníci Eurofiscu“) určia na obmedzené obdobie koordinátora spomedzi zapojených styčných úradníkov Eurofiscu (koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:

‘2. Styční úradníci členských štátov zapojení do príslušnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zapojení styční úradníci Eurofiscu“) určia na obmedzené obdobie koordinátora spomedzi zapojených styčných úradníkov Eurofiscu (koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 37 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo výročnej správe sa za každý členský štát uvedú prinajmenšom podrobné údaje o počte vykonaných kontrol a dodatočnej DPH vymeranej a vybranej vďaka informáciám spracovaným podľa článku 24d.

Vo výročnej správe sa za každý členský štát uvedú aspoň tieto podrobné údaje:

 

- celkový počet vykonaných kontrol;

 

- počet úradníkov, ktorí smú byť prítomní v priestoroch administratívnych orgánov iného členského štátu, a počet úradníkov prítomných počas administratívneho vyšetrovania vykonávaného na území dožadovaného členského štátu;

 

- počet kontrol vykonávaných súčasne u jedného alebo viacerých členských štátov a počet úradníkov zúčastnených na prípravných schôdzach pred kontrolami vykonávanými súčasne;

 

- počet spoločných audítorských tímov so zastúpením jednotlivých členských štátov;

 

- opatrenia prijaté s cieľom informovať audítorov o nástrojoch podľa tohto nariadenia;

 

- počet kvalifikovaných ľudských zdrojov na zabezpečenie prítomnosti v úradných priestoroch správnych orgánov, účasti na administratívnych vyšetrovaniach a kontrolách vykonávaných súčasne (ako sa uvádza v článkoch 28 až 30);

 

- počet pracovníkov v jednotnom ústrednom kontaktnom úrade a iných určených kontaktných oddeleniach, ako aj všetkých ostatných príslušných úradníkov, ktorí si môžu priamo vymieňať informácie na základe tohto nariadenia (ako sa uvádza v článku 4), a spôsob zhromažďovania a výmeny informácií medzi týmito orgánmi; a

 

- dodatočná DPH vymeraná a vybraná vďaka informáciám spracovaným podľa článku 24d.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Kapitola XIII – Článok 49 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V KAPITOLE XIII sa dopĺňa tento článok:

 

„Článok 49a

 

Členské štáty a Komisia zavedú spoločný systém zhromažďovania štatistických údajov o podvodoch v oblasti DPH v rámci Spoločenstva a zverejnia predpokladanú výšku strát na DPH v dôsledku týchto podvodov vo vnútroštátnom meradle, ako aj predpokladanú výšku strát pre Úniu ako celok. Komisia prijme praktické opatrenia pre takýto štatistický systém prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Kapitola XIV – Článok 50 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V KAPITOLE XIV článku 50 sa vkladá tento odsek:

 

„1a. Ak členský štát poskytne tretej krajine rozsiahlejšie informácie, než sa stanovuje v kapitolách II a III tohto nariadenia, uvedený členský štát nesmie odmietnuť poskytnutie uvedených informácií žiadnemu inému členskému štátu, ktorý žiada o spoluprácu alebo má o tieto informácie záujem.“


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Elektronický obchod sa v posledných rokoch vyvíja rýchlym tempom, čo umožňuje spotrebiteľom nakupovať tovar a služby online. Spotrebitelia si môžu vyberať medzi rôznymi dodávateľmi, výrobkami a značkami. Môžu tiež platiť online v dôveryhodnom prostredí tak, že nemusia odísť od počítača alebo smartfónu. Dodávatelia zmenili svoje obchodné modely tak, aby mohli obchodovať elektronicky a predávať svoje výrobky spotrebiteľom po celom svete aj bez fyzickej predajne. Túto možnosť však využívajú aj nečestné podniky, ktoré sa neplnením povinností v oblasti DPH snažia získať na trhu neoprávnené výhody.

Podľa Komisie výpadok príjmov z DPH (rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou) dosahuje v EÚ v súčasnosti 137 miliárd EUR, čo zodpovedá strate príjmov vo výške 267 EUR na osobu. Pri porovnaní jednotlivých členských štátov EÚ sú však tieto hodnoty veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú od hodnôt nižších ako 0,7 % celkového predpokladaného príjmu v niektorých členských štátoch až do 35,5 % v iných členských štátoch. To je dôkazom, že intenzívnejšia nadnárodná spolupráca umožňujúca lepšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH najmä v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov), je potrebná.

 

Tento návrh sa týka povinného odovzdávania a výmeny platobných informácií o DPH medzi orgánmi správy DPH. Tento návrh ide ruka v ruke s návrhom, ktorým sa zavádzajú určité požiadavky na poskytovateľov platobných služieb (COM 2018/812). V návrhu sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty harmonizovaným spôsobom zhromažďovať záznamy, ktoré v elektronickej podobe sprístupnili poskytovatelia platobných služieb. Navyše sa v ňom zavádza nový centrálny elektronický systém na uchovávanie informácií o platbách a na ich ďalšie spracovanie úradníkmi pre boj proti podvodom v členských štátoch v rámci siete Eurofisc.

Spravodajkyňa plne podporuje návrh Komisie a predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, najmä na zabezpečenie účinnejšieho boja proti podvodom v oblasti DPH. Spravodajkyňa rovnako upozorňuje na to, že treba posúdiť, či by sa do rozsahu pôsobnosti návrhu mala zahrnúť aj platforma na výmenu virtuálnych mien.

 

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH sa musí rozvíjať súbežne s narastajúcou modernizáciou a digitalizáciou nášho hospodárstva, pričom systém DPH by mal byť čo najjednoduchší pre podniky aj občanov. Spravodajkyňa preto vyzýva členské štáty, aby ďalej investovali do výberu daní založeného na technológiách. V tejto súvislosti sa domnieva, že blockchain by sa mohol využiť aj na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie online výmeny informácií medzi daňovými orgánmi.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce s cieľom bojovať proti podvodom v oblasti DPH

Referenčné čísla

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Dátum predloženia v EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.1.2019

 

 

 

Spravodajkyňa

 dátum vymenovania

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Dátum predloženia

9.12.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V  GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 12. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia