Förfarande : 2018/0413(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0047/2019

Ingivna texter :

A9-0047/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0091

<Date>{09/12/2019}9.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0047/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 87k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Utskottet för ekonomi och valutafrågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri

(COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0813),

 med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0016/2019),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9–0047/2019).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Enligt 2019 års slutliga rapport inom ramen för ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States” (studie och rapporter om mervärdesskattegapet i EU-28), som utarbetats för kommissionen, uppgick mervärdesskattegapet, dvs. skillnaden mellan förväntade intäkter från mervärdesskatt och det faktiskt insamlade beloppet, i unionen till 137,5 miljarder euro 2017, vilket motsvarar en förlust på 11,2 % av de totala förväntade intäkterna från mervärdesskatt och 267 euro i förlorade intäkter per person i unionen. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna, med mervärdesskattegap som varierar från 0,6% upp till 35,5%. Detta visar på behovet av mer transnationellt samarbete för att bättre bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handeln i synnerhet, men också mervärdesskattebedrägeri mer generellt (inklusive karusellbedrägeri).

 

_________________

 

3a Available on https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Mervärdesskattebedrägerier är ofta kopplade till organiserad brottslighet och ett mycket litet antal av dessa organiserade nätverk kan hållas ansvariga för gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier för miljarder euro, som inte bara påverkar medlemsstaternas skatteuppbörd utan också har en negativ inverkan på unionens egna medel. Det är därför nödvändigt att anta ett ambitiöst mandat för Europeiska åklagarmyndigheten i samarbete med nationella rättsliga myndigheter i syfte att säkerställa effektiv lagföring av bedragare vid nationella domstolar. Organiserade gränsöverskridande momsbedrägerier bör lagföras i vederbörlig ordning och bedragarna bör bestraffas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2c (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) Strategin för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier bör utvecklas i takt med att vår ekonomi moderniseras och digitaliseras i allt högre grad, samtidigt som mervärdesskattesystemet görs så enkelt som möjligt för företag och medborgare. Det är därför särskilt viktigt att medlemsstaterna fortsätter att investera i teknikbaserad skatteuppbörd, särskilt genom att automatiskt koppla företagens kassaapparater och försäljningssystem till mervärdesskattedeklarationer. Dessutom bör skattemyndigheterna fortsätta sina ansträngningar för att säkra ett närmare samarbete och utbyte av bästa praxis, bland annat genom EU-toppmötet för skatteförvaltningar (Tadeus), ett nätverk av chefer för medlemsstaternas skatteförvaltningar som arbetar för att öka samarbetet på strategisk nivå mellan skatteförvaltningarna. I detta avseende bör skattemyndigheterna verka för en effektiv kommunikation och driftskompatibilitet mellan alla databaser som rör skattefrågor på unionsnivå. Blockkedjetekniken kan också användas för att bättre skydda personuppgifter och förbättra informationsutbytet online mellan skattemyndigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Genom ett centralt elektroniskt informationssystem (CESOP), där medlemsstaterna överför den betalinformation som de lagrar på nationell nivå, skulle man kunna uppnå målet att bekämpa mervärdeskattebedrägeri inom e-handel på ett effektivare sätt. I detta system bör alla mervärdeskatterelaterade uppgifter, avseende enskilda betalningsmottagare, sammanställas om de betalningstransaktioner som medlemsstaterna översänt och systemet bör ge en fullständig översikt över de betalningar som mottagits av betalningsmottagare från betalare som är belägna i medlemsstaterna. Detta informationssystem bör känna igen multipla uppgiftsposter i registren från samma betalningstransaktioner, rensa uppgifterna från medlemsstaterna ( ta bort överlappningar, korrigera felaktiga uppgifter etc.) och göra det möjligt för Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna att dubbelkontrollera betaluppgifter mot de mervärdesskatteuppgifter de förfogar över och inhämta upplysningar i samband med en utredning av misstänkt mervärdesskattebedrägeri eller för att upptäcka mervärdesskattebedrägeri.

(8) Genom ett centralt elektroniskt informationssystem (CESOP), där medlemsstaterna överför den betalinformation som de lagrar på nationell nivå, skulle man kunna uppnå målet att bekämpa mervärdeskattebedrägeri inom e-handel på ett effektivare sätt. I detta system bör alla mervärdeskatterelaterade uppgifter, avseende enskilda betalningsmottagare, sammanställas om de betalningstransaktioner som medlemsstaterna översänt och systemet bör ge en fullständig översikt över de betalningar som mottagits av betalningsmottagare från betalare som är belägna i medlemsstaterna. Detta informationssystem bör känna igen multipla uppgiftsposter i registren från samma betalningstransaktioner, rensa uppgifterna från medlemsstaterna ( ta bort överlappningar, korrigera felaktiga uppgifter etc.) och göra det möjligt för Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna att dubbelkontrollera betaluppgifter mot de mervärdesskatteuppgifter de förfogar över och inhämta upplysningar i samband med en utredning av misstänkt mervärdesskattebedrägeri eller för att upptäcka mervärdesskattebedrägeri. Alla medlemsstater bör delta i alla arbetsgrupper inom Eurofisc och utse kontaktpersoner i enlighet med detta.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Utbytet av betaluppgifter mellan skattemyndigheter är avgörande för att bekämpa bedrägeri på ett ändamålsenligt sätt. Endast Eurofiscs sambandstjänstemän bör behandla betaluppgifter och endast i syfte att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Uppgifterna bör inte användas för andra syften än de som fastställs i denna förordning, som t.ex. för kommersiella ändamål.

(11) Utbytet av betaluppgifter mellan skattemyndigheter är avgörande för att bekämpa bedrägeri på ett ändamålsenligt sätt. Endast Eurofiscs sambandstjänstemän bör behandla betaluppgifter och endast i syfte att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Uppgifterna bör inte användas för andra syften än de som fastställs i denna förordning, som t.ex. för kommersiella ändamål, men bör också tillämpas i förbindelse med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/8496a.

 

_________________

 

6a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Eftersom endast ett begränsat antal medlemsstater offentliggör uppskattningar av den mervärdesskatt som förloras på grund av gemenskapsinterna bedrägerier skulle jämförbara uppgifter om gemenskapsinterna mervärdesskattebedrägerier bidra till ett bättre fokuserat samarbete mellan medlemsstaterna. Därför bör kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, utveckla en gemensam statistisk metod för att kvantifiera och analysera mervärdesskattebedrägerier.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Det är nödvändigt och proportionerligt att betaltjänstleverantörer sparar uppgifterna i registren avseende betalningstransaktioner under en tvåårsperiod för att bistå medlemsstaterna i att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel och upptäcka bedragare. Denna period utgör den minimiperiod som krävs för att medlemsstaterna ska kunna utföra ändamålsenliga kontroller och utreda eller upptäcka misstänkt mervärdesskattebedrägeri och den är proportionerlig med tanke på den stora mängden betaluppgifter och deras känslighet när det gäller skydd av personuppgifter.

(13) Det är nödvändigt och proportionerligt att betaltjänstleverantörer sparar uppgifterna i registren avseende betalningstransaktioner under en treårsperiod för att bistå medlemsstaterna i att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel och upptäcka bedragare. Denna period utgör den minimiperiod som krävs för att medlemsstaterna ska kunna utföra ändamålsenliga kontroller och utreda eller upptäcka misstänkt mervärdesskattebedrägeri och den är proportionerlig med tanke på den stora mängden betaluppgifter och deras känslighet när det gäller skydd av personuppgifter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna bör kunna få tillgång till och analysera uppgifterna om betalningstransaktioner för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Endast personer som är vederbörligen ackrediterade av kommissionen bör få tillgång till uppgifterna i syfte att utveckla och upprätthålla det centrala elektroniska informationssystemet. Båda grupperna av användare bör vara bundna av de sekretessregler som fastställs i denna förordning.

(14) Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna bör kunna få tillgång till och analysera uppgifterna om betalningstransaktioner för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Personer som är vederbörligen ackrediterade av kommissionen bör få tillgång till uppgifterna i syfte att utveckla och upprätthålla det centrala elektroniska informationssystemet och säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning. Båda grupperna av användare bör vara bundna av de sekretessregler som fastställs i denna förordning. Kommissionen bör dessutom kunna göra besök i medlemsstaterna för att utvärdera hur arrangemangen för administrativt samarbete fungerar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 14a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Förvaltningen av CESOP (centralt europeiskt system för insamling och utbyte av betaluppgifter) samt analysen av viktig information är ytterligare uppgifter för Eurofisc. Eurofiscs årsrapport bör omfatta en undersökning av huruvida de resurser som anslås till Eurofisc är adekvata och tillräckliga för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och effektivt bekämpa mervärdesskattebedrägeri.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 18</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Europeiska datatillsynsmannen har rådfrågats i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den …17

(18) Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har rådfrågats i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den …17. Skydd av personuppgifter är av grundläggande betydelse för unionen och därför bör EDPS rådfrågas om alla åtgärder som ska vidtas i enlighet med artikel 24e i förordning (EU) nr 904/2010, såsom ändrad genom den här förordningen.

__________________

__________________

17 EUT C […], […], s. […].

17 EUT C […], […], s. […].

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 1a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel II – avsnitt 2 – artikel 12a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I kapitel II avsnitt 2 ska följande artikel läggas till:

 

”Artikel 12a

 

Alla medlemsstater ska vidta åtgärder för att minska andelen sent inkomna svar och förbättra kvaliteten på begäranden om information. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 2 – led d</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24c – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. CESOP ska behålla de uppgifter som avses i punkt 1 a och b under en period på högst två år från och med utgången av det år då uppgifterna fördes in i systemet.

2. CESOP ska behålla de uppgifter som avses i punkt 1 a–c under en period på högst fem år från och med utgången av det år då uppgifterna fördes in i systemet.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 2 – led d</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24d – stycke 2 (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

Kommissionen bör dessutom kunna göra besök i medlemsstaterna för att utvärdera hur arrangemangen för samarbete om gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier fungerar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 2a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel X – artikel 36 – punkt 2 – inledningen</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 36.2 ska inledningen ersättas med följande:

”2. Sambandstjänstemännen i de medlemsstater som deltar i ett särskilt Eurofisc-verksamhetsområde (nedan kallade deltagande Eurofisc-sambandstjänstemän) ska bland de deltagande sambandstjänstemännen och för en begränsad tid utse en samordnare (nedan kallade verksamhetsområdessamordnare för Eurofisc). Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc ska

”2. Sambandstjänstemännen i de medlemsstater som deltar i det relevanta Eurofisc-verksamhetsområdet (nedan kallade deltagande Eurofisc-sambandstjänstemän) ska bland de deltagande sambandstjänstemännen och för en begränsad tid utse en samordnare (nedan kallade verksamhetsområdessamordnare för Eurofisc). Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc ska

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj)

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 37 – stycke 1a (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Årsrapporten ska som minimum innehålla detaljerade uppgifter för varje medlemsstat om antalet utförda kontroller och ytterligare mervärdesskatt som fastställts och uppburits till följd av de uppgifter som behandlats i enlighet med artikel 24d.

Årsrapporten ska åtminstone innehålla detaljerade uppgifter för varje medlemsstat om

 

- antalet utförda kontroller,

 

- antalet tjänstemän som har bemyndigats att befinna sig i andra medlemsstaters administrativa myndigheters kontor, och antalet tjänstemän som är närvarande under de administrativa utredningar som utförs på den tillfrågade medlemsstatens territorium,

 

- antalet samtidiga kontroller som organiseras med en eller flera medlemsstater och antalet tjänstemän som deltar i urvalsmötena för samtidiga kontroller,

 

- antalet gemensamma revisionsgrupper som varje medlemsstat har deltagit i,

 

- åtgärder som vidtagits för att informera revisorerna om instrumenten i denna förordning,

 

- befintlig kvalificerad personal för att säkerställa närvaro i administrativa kontor, deltagande i administrativa utredningar och samtidiga kontroller (i enlighet med artiklarna 28–30),

 

- antalet anställda som är närvarande i det centrala kontaktkontoret och i andra utsedda kontaktorgan, liksom andra behöriga tjänstemän som direkt kan utbyta information på grundval av denna förordning (i enlighet med artikel 4) och hur uppgifterna samlas in och utbyts mellan dessa organ, och

 

- den ytterligare mervärdesskatt som fastställts och uppburits till följd av de uppgifter som behandlats i enlighet med artikel 24d.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 3a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel XIII – artikel 49a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I kapitel XIII ska följande artikel läggas till:

 

”Artikel 49a

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska inrätta ett gemensamt system för insamling av statistik om gemenskapsinterna mervärdesskattebedrägerier samt offentliggöra nationella uppskattningar av mervärdesskatteförluster på grund av dessa bedrägerier och uppskattningar för hela unionen. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de praktiska förfarandena för ett sådant statistiskt system. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.”

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 3a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) nr 904/2010</DocAmend2>

<Article2>Kapitel XIV – artikel 50 – punkt 1a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I artikel 50 i kapitel XIV ska följande punkt införas:

 

”1a. När en medlemsstat tillhandahåller fler uppgifter till ett tredjeland än vad som avses i kapitlen II och III i denna förordning, får denna medlemsstat inte vägra tillhandahålla uppgifterna till någon annan medlemsstat som begär samarbete eller har intresse av att få uppgifterna.”

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

MOTIVERING

E-handeln har ökat snabbt under de senaste åren, vilket hjälper konsumenter att köpa varor och tjänster online. Konsumenterna kan välja mellan olika leverantörer, produkter och varumärken. De kan också betala online i en tillförlitlig miljö utan att lämna sin dator eller telefon. Leverantörerna har ändrat sina affärsmodeller för att utnyttja e-handel och sälja sina produkter till konsumenter i hela världen, utan att det krävs fysisk närvaro i detaljhandeln. Denna möjlighet utnyttjas också av bedrägliga företag för att uppnå en orättvis konkurrensfördel på marknaden genom att inte uppfylla sina skyldigheter på mervärdesskatteområdet.

Enligt kommissionen uppgår mervärdesskattegapet (skillnaden mellan de förväntade mervärdesskatteintäkterna och det belopp som faktiskt uppbärs) i EU för närvarande till 137 miljarder euro, vilket motsvarar 267 euro i förlorade intäkter per person i EU. Det finns dock stora skillnader mellan EU-medlemsstaterna, med mervärdesskattegap som varierar från mindre än 0,7 % av de totala förväntade intäkterna i vissa medlemsstater till 35,5 % i andra. Detta visar på behovet av mer transnationellt samarbete för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handeln i synnerhet, men också mervärdesskattebedrägeri mer generellt (inklusive karusellbedrägeri).

 

Detta förslag avser obligatorisk överföring och utbyte av betalningsuppgifter med koppling till mervärdesskatt mellan mervärdesskattemyndigheter. Förslaget går hand i hand med förslaget att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer (COM(2018)0812). Förslaget innehåller regler för medlemsstaterna om hur de på ett harmoniserat sätt ska samla in de register som gjorts elektroniskt tillgängliga av betaltjänstleverantörerna. Dessutom innehåller det ett nytt centralt elektroniskt system för lagring av betaluppgifter och den vidare behandlingen av dessa uppgifter av tjänstemän som arbetar med bedrägeribekämpning i medlemsstaterna inom ramen för Eurofisc.

Föredraganden ger sitt fulla stöd till kommissionens förslag och föreslår ett fåtal ändringar, särskilt för att se till att kampen mot mervärdesskattebedrägerier blir effektivare. Föredraganden uppmärksammar också behovet av att utvärdera huruvida växlingsplattformar för virtuella valutor bör omfattas av förslaget.

 

Dessutom anser föredraganden att strategin för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier bör utvecklas i takt med att vår ekonomi moderniseras och digitaliseras i allt högre grad, samtidigt som mervärdesskattesystemet görs så enkelt som möjligt för företag och medborgare. Medlemsstaterna uppmanas därför att fortsätta att investera i teknikbaserad skatteuppbörd. I detta sammanhang anser föredraganden att också blockkedjetekniken kan användas för att bättre skydda personuppgifter och förbättra informationsutbytet online mellan skattemyndigheter.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri

Referensnummer

COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

20.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Antagande

3.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Ingivande

9.12.2019

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

50

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

2

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy