ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Lídia Pereira


Postup : 2018/0412(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0048/2019
Předložené texty :
A9-0048/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb

(COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0812),

 s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0015/2019),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu (Hospodářského a měnového výboru (A9-0048/2019),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Podle závěrečné zprávy z roku 2019 vypracované v souvislosti se „Studiemi a zprávami týkajícími se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28“44a, které byly připraveny pro Komisi, dosáhl v Unii v roce 2017 výpadek z příjmů z DPH, tj. rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, 137,5 miliard EUR, což v přepočtu na jednoho obyvatele Unie činí 267 EUR. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší: výpadek z příjmů z DPH se v členských státech pohybuje v rozmezí 0,7 % až 35,5 % celkové výše očekávaných příjmů. Do popředí tak vystupuje nutnost intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné účinněji bojovat proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).

 

_________________

 

44a Dostupné zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Pozměňovací návrh  2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by se měla rozvíjet souběžně s rostoucí modernizací a digitalizací naší ekonomiky a současně by mělo docházet k co největšímu zjednodušování systému DPH pro podniky a občany. Je proto nanejvýš důležité, aby členské státy i nadále investovaly do technologicky řízeného výběru daní, zejména automatického propojení mezi podnikovými registračními pokladnami a systémy prodeje a přiznáními k DPH. Kromě toho by správci daně měli i nadále usilovat o užší spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to i v rámci summitu EU v oblasti daňové správy (TADEUS), sítě vedoucích daňové správy členských států, která by na strategické úrovni usilovala o lepší koordinaci činnosti daňových správ. V tomto ohledu by správci daně měli usilovat o efektivní komunikaci a interoperabilitu mezi všemi databázemi týkajícími se fiskálních záležitostí na unijní úrovni. Ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně by bylo možné použít i technologii blockchain.

Pozměňovací návrh  3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Vzhledem k tomu, že platby probíhají pouze v omezené míře prostřednictvím platforem pro výměnu virtuálních měn, nejsou v současnosti tyto platformy považovány za poskytovatele platebních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti DPH je zde nyní omezené, nicméně existuje. Komise by proto měla do tří let vyhodnotit, zda by platformy pro výměnu virtuálních měn měly být do působnosti směrnice zahrnuty.

 

_______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozměňovací návrh  4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67946 je důležité, aby byla povinnost uložená poskytovateli platebních služeb, která se týká uchovávání a poskytování informací v souvislosti s přeshraniční platební transakcí, přiměřená, a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro boj členských států proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Jedinou informací týkající se plátce, která by měla být uchovávána, je místo usazení plátce. Co se týká informací o příjemci a samotné platební transakci, poskytovatelé platebních služeb by měli mít povinnost uchovávat a předávat správcům daně pouze informace, které správci daně potřebují k odhalení možných podvodníků a k provádění kontrol v oblasti DPH. Poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost uchovávat pouze záznamy o přeshraničních platebních transakcích, které pravděpodobně naznačují ekonomické činnosti. Zavedení stropu na základě počtu plateb, které příjemce obdrží v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne spolehlivý údaj o tom, zda byly tyto platby obdrženy v rámci ekonomické činnosti, čímž se vyloučí platby uskutečněné z nekomerčních důvodů. Je-li dosaženo tohoto stropu, vzniká poskytovateli platebních služeb účetní povinnost.

(7) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67946 je důležité, aby byla povinnost uložená poskytovateli platebních služeb, která se týká uchovávání a poskytování informací v souvislosti s přeshraniční platební transakcí, přiměřená, a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro boj členských států proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Jedinou informací týkající se plátce, která by měla být uchovávána, je místo usazení plátce. Co se týká informací o příjemci a samotné platební transakci, poskytovatelé platebních služeb by měli mít povinnost uchovávat a předávat správcům daně pouze informace, které správci daně potřebují k odhalení možných podvodníků a k provádění kontrol v oblasti DPH. Poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost uchovávat pouze záznamy o přeshraničních platebních transakcích, které pravděpodobně naznačují ekonomické činnosti. Zavedení stropu na základě počtu plateb, které příjemce obdrží v průběhu kalendářního čtvrtletí, nebo minimální částky v rámci jedné platby poskytne spolehlivý údaj o tom, zda byly tyto platby obdrženy v rámci ekonomické činnosti, čímž se vyloučí platby uskutečněné z nekomerčních důvodů. Je-li dosaženo tohoto stropu, vzniká poskytovateli platebních služeb účetní povinnost.

_________________

_________________

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh  5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k značnému objemu informací a jejich citlivosti, pokud jde o ochranu osobních údajů, je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy informací týkajících se přeshraničních platebních transakcí po dobu dvou let za účelem poskytování pomoci členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu a při odhalování podvodníků. Tato lhůta představuje minimální dobu, kterou členské státy potřebují k účinnému provedení kontrol a k prošetření podezření na podvod v oblasti DPH nebo k odhalení takovýchto podvodů.

 Vzhledem k značnému objemu informací a jejich citlivosti, pokud jde o ochranu osobních údajů, je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy informací týkajících se přeshraničních platebních transakcí po dobu tří let za účelem poskytování pomoci členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu a při odhalování podvodníků. Tato lhůta představuje minimální dobu, kterou členské státy potřebují k účinnému provedení kontrol a k prošetření podezření na podvod v oblasti DPH nebo k odhalení takovýchto podvodů.

Pozměňovací návrh  6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Povinnost vést záznamy a podávat informace by rovněž měla vzniknout v případech, kdy poskytovatel platebních služeb obdrží peněžní prostředky nebo akceptuje platební transakce jménem příjemce, a nikoli pouze v případě, kdy poskytovatel platebních služeb převede peněžní prostředky nebo vydá platební prostředky pro plátce.

Pozměňovací návrh  7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Je nezbytné schválit ambiciózní mandát pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány, aby se zajistilo účinné stíhání podvodníků před vnitrostátními soudy. Je zapotřebí, aby byl každý organizovaný systém přeshraničních podvodů v oblasti DPH řádně stíhán a podvodníci byli potrestáni.

Pozměňovací návrh  8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 243b – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) s ohledem na převod peněžních prostředků uvedený v písmenu a) v případě, že poskytovatel platebních služeb provede v průběhu kalendářního čtvrtletí pro téhož příjemce více než 25 platebních transakcí.

b) s ohledem na převod peněžních prostředků uvedený v písmenu a) v případě, že poskytovatel platebních služeb provede v průběhu kalendářního čtvrtletí pro téhož příjemce více než 25 platebních transakcí nebo uskuteční převod peněžních prostředků v hodnotě nejméně 2500 EUR v rámci jedné platební transakce.

Pozměňovací návrh  9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 243b – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jsou poskytovatelem platebních služeb uchovávány v elektronické podobě po dobu dvou let od konce roku, během něhož byla platební transakce provedena;

a) jsou poskytovatelem platebních služeb uchovávány v elektronické podobě po dobu tří let od konce roku, během něhož byla platební transakce provedena;

Pozměňovací návrh  10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 243c – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) číslu platebního účtu plátce ve formátu IBAN;

a) číslu platebního účtu plátce ve formátu IBAN nebo jakémukoli jinému identifikátoru, který jednoznačně označuje plátce a jeho místo usazení;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odráží znění textu Rady.

Pozměňovací návrh  11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 243d – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) případné vrácené platby s ohledem na platební transakce uvedené v písmenu g);

h) případné vrácené platby s ohledem na platební transakce uvedené v písmenu g), jsou-li k dispozici;

Odůvodnění

Pro účely dodržení povinností stanovených tímto předpisem je důležité, aby poskytovatelé platebních služeb byli schopni zdokumentovat veškeré požadované informace.

Pozměňovací návrh  12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Hlava XV – kapitola 2a – čl. 410 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V hlavě XV kapitole 2a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 410c

 

Komise do 31. prosince 2022 na základě informací od členských států předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování ustanovení hlavy XI kapitoly 4 oddílu 2a, zejména pokud jde o potřebu zahrnout platformy pro výměnu virtuálních měn do působnosti uvedeného oddílu. Ke zprávě případně připojí legislativní návrh.“

Pozměňovací návrh  13

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh  14

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2022.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2024.

 


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Elektronické obchodování, které spotřebitelům pomáhá nakupovat zboží a služby on-line, se v minulých letech rychle rozvíjelo. Spotřebitelé si mohou vybírat mezi různými dodavateli, produkty a značkami. Mohou rovněž platit on-line v důvěryhodném prostředí, aniž by se přesunuli od svého počítače nebo chytrého telefonu. Dodavatelé změnili své obchodní modely, aby využili elektronické obchodování a prodávali své výrobky spotřebitelům na celosvětové úrovni, aniž by byla zapotřebí fyzická maloobchodní přítomnost. Tuto příležitost však využívají také podvodné podniky, aby získaly na trhu nespravedlivou výhodu tím, že neplní své povinnosti v oblasti DPH.

Evropská komise určila tři hlavní případy podvodů v oblasti DPH v rámci přeshraničního elektronického obchodu: dodání zboží a poskytnutí služby uvnitř EU, ii) dovoz zboží od podniků usazených ve třetí zemi nebo na třetím území (tj. zemi nebo území mimo EU) pro spotřebitele v členských státech a iii) poskytování služeb podniky usazenými ve třetí zemi spotřebitelům v členských státech.

Podle údajů Komise dosahuje v EU v současné době výpadek z příjmů z DPH (rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou) 137 miliard EUR, což v přepočtu na jednoho obyvatele EU činí 267 EUR. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší: výpadek z příjmů z DPH se v členských státech pohybuje v rozmezí 0,7 % až 35,5 % celkové výše očekávaných příjmů. To svědčí o potřebě intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné lépe bojovat například proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).

Návrh Komise se snaží vyřešit problém týkající se podvodů v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu posílením spolupráce mezi správci daně a poskytovateli platebních služeb. V minulých letech se více než 90 % nákupů na internetu, které provedli evropští spotřebitelé, uskutečnilo prostřednictvím úhrad, inkas a plateb kartou, tj. prostřednictvím zprostředkovatele, který se transakce účastní (poskytovatel platebních služeb), a tento trend bude pokračovat i v budoucnu.

Zpravodajka plně podporuje návrh Komise a předkládá několik pozměňovacích návrhů, zejména za účelem zajištění větší účinnosti boje proti podvodům v oblasti DPH. Zpravodajka rovněž upozorňuje na potřebu vyhodnocení toho, zda by platformy pro výměnu virtuálních měn měly být zahrnuty do působnosti návrhu.

Kromě toho se domnívá, že strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by měla vznikat souběžně se zvyšováním modernizace a digitalizace naší ekonomiky a že současně by mělo docházet k co největšímu zjednodušování systému DPH pro podniky a občany. Zpravodajka proto vyzývá členské státy, aby i nadále investovaly do technologiemi řízeného výběru daní. V této souvislosti se domnívá, že ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně lez použít i technologii blockchain.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Požadavky na poskytovatele platebních služeb

Referenční údaje

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Datum konzultace s EP

20.12.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Datum předložení

9.12.2019

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí