Procedure : 2018/0412(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0048/2019

Indgivne tekster :

A9-0048/2019

Forhandlinger :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Afstemninger :

PV 17/12/2019 - 4.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0090

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 79k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere

(COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0812),

 der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0015/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0048/2019),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 2 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I henhold til den endelige betænkning fra 2019 i forbindelse med "Undersøgelse og rapporter om momsgabet i de 28 EU-medlemsstater", som blev udarbejdet for Kommissionen, beløb momsgabet i Unionen, dvs. forskellen mellem de forventede momsindtægter og det faktisk inddrevne beløb, sig til 137,5 mia. EUR i 2017, hvilket svarer til 267 EUR i tabte indtægter pr. person i Unionen. Der er imidlertid store forskelle mellem medlemsstaterne, hvor momsgabene spænder fra under 0,7 % af de samlede forventede indtægter i nogle medlemsstater til 35,5 % i andre. Dette viser, at der er behov for mere tværnationalt samarbejde for bedre at kunne bekæmpe navnlig momssvig i forbindelse med e-handel, men også momssvig mere generelt (herunder karruselsvig).

 

_________________

 

44a Findes på https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 2 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Strategien for bekæmpelse af momssvig bør udvikles sideløbende med den stigende modernisering og digitalisering af økonomien, samtidig med at momssystemet gøres så enkelt som muligt for virksomheder og borgere. Det er derfor særlig vigtigt, at medlemsstaterne fortsat investerer i teknologibaseret skatteopkrævning, navnlig ved automatisk at forbinde virksomhedernes kasseapparater og salgssystemer med momsangivelserne. Desuden bør skattemyndighederne fortsætte deres bestræbelser på tættere samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder gennem EU-topmødet om skatteforvaltning (Tadeus), et netværk af medlemsstaternes skattemyndigheder, der sigter mod en bedre koordinering på strategisk plan mellem skattemyndigheder. I den forbindelse bør skattemyndighederne arbejde hen imod en effektiv kommunikation og interoperabilitet mellem alle databaser, der vedrører skattespørgsmål på EU-plan. Der vil også kunne anvendes blockchainteknologi til at forbedre beskyttelsen af personoplysninger og styrke udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne online.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Da betalinger kun i et begrænset antal tilfælde gennemføres gennem vekslingsplatforme for virtuelle valutaer, betragtes sådanne platforme for nærværende ikke som udbydere af betalingstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 1a. Der er dog risiko for momssvig, selvom den er beskeden. Kommissionen bør derfor inden for tre år vurdere, om vekslingsplatforme for virtuelle valutaer bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67946 er det vigtigt, at betalingstjenesteudbyderens forpligtelse til at opbevare og videregive oplysninger om grænseoverskridende betalingstransaktioner bør være forholdsmæssig og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for medlemsstaterne til at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel. Endvidere er den eneste oplysning om betaleren, der bør opbevares, dennes beliggenhed. Med hensyn til oplysninger om betalingsmodtageren og betalingstransaktionen selv bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer og videregiver de oplysninger til skattemyndighederne, som er nødvendige, således at disse kan afsløre mulige svindlere og udføre momskontroller Derfor bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer registre over grænseoverskridende betalingstransaktioner, som kan vise tegn på økonomisk aktivitet. Indførelsen af et loft, der er baseret på antallet af de betalinger, som en betalingsmodtager har modtaget i løbet af et kalenderkvartal, ville være en pålidelig indikator for, at disse betalinger blev modtaget som del af en økonomisk aktivitet, og hermed udelukke betalinger gennemført af ikkekommercielle årsager. Når sådan et loft nås, vil det udløse den regnskabsmæssige forpligtelse for betalingstjenesteudbyderen.

(7) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67946 er det vigtigt, at betalingstjenesteudbyderens forpligtelse til at opbevare og videregive oplysninger om grænseoverskridende betalingstransaktioner bør være forholdsmæssig og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for medlemsstaterne til at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel. Endvidere er den eneste oplysning om betaleren, der bør opbevares, dennes beliggenhed. Med hensyn til oplysninger om betalingsmodtageren og betalingstransaktionen selv bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer og videregiver de oplysninger til skattemyndighederne, som er nødvendige, således at disse kan afsløre mulige svindlere og udføre momskontroller Derfor bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer registre over grænseoverskridende betalingstransaktioner, som kan vise tegn på økonomisk aktivitet. Indførelsen af et loft, der enten er baseret på antallet af de betalinger, som en betalingsmodtager har modtaget i løbet af et kalenderkvartal, eller på et minimumsbeløb pr. betaling, ville være en pålidelig indikator for, at disse betalinger blev modtaget som del af en økonomisk aktivitet, og hermed udelukke betalinger gennemført af ikkekommercielle årsager. Når sådan et loft nås, vil det udløse den regnskabsmæssige forpligtelse for betalingstjenesteudbyderen.

_________________

_________________

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) På grund af den betydelige mængde oplysninger og følsomheden ved disse med hensyn til beskyttelse af persondata er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at betalingstjenesteudbydere bevarer registre med oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende betalingstransaktioner i en periode på to år for at kunne hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre svindlere. Denne periode udgør det nødvendige minimum for medlemsstaterne til at udføre kontroller effektivt og til at undersøge mistanke om momssvig eller afsløre momssvig.

(8) På grund af den betydelige mængde oplysninger og følsomheden ved disse med hensyn til beskyttelse af persondata er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at betalingstjenesteudbydere bevarer registre med oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende betalingstransaktioner i en periode på tre år for at kunne hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre svindlere. Denne periode udgør det nødvendige minimum for medlemsstaterne til at udføre kontroller effektivt og til at undersøge mistanke om momssvig eller afsløre momssvig.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 8 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Der bør også være registrerings- og indberetningspligt i tilfælde, hvor en betalingstjenesteudbyder modtager penge eller indløser betalingstransaktioner på betalingsmodtagerens vegne, og ikke kun, når en betalingstjenesteudbyder overfører penge eller udsteder betalingsinstrumenter til betaleren.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Betragtning 8 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Det er nødvendigt at vedtage et ambitiøst mandat til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i samarbejde med de nationale retsmyndigheder for at sikre effektiv retsforfølgning af svindlere ved de nationale domstole. Organiseret grænseoverskridende momssvig bør behørigt retsforfølges, og svindlere bør straffes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/112/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 243b – stk. 2 – litra b</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i forbindelse med overførsler af penge som anført i litra a), hvor en betalingstjenesteudbyder udfører mere end 25 betalingstransaktioner til den samme betalingsmodtager i løbet af et kalenderkvartal.

b) i forbindelse med overførsler af penge som anført i litra a), hvor en betalingstjenesteudbyder udfører mere end 25 betalingstransaktioner til den samme betalingsmodtager i løbet af et kalenderkvartal eller foretager overførsel af midler med en pengeværdi på mindst 2 500 EUR i én enkelt betalingsaktion.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/112/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 243b - stk. 3 - litra a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) opbevares af betalingstjenesteudbyderen i et elektronisk format i en periode på to år fra slutningen af det år, hvori betalingstransaktionen blev udført

a) opbevares af betalingstjenesteudbyderen i et elektronisk format i en periode på tre år fra slutningen af det år, hvori betalingstransaktionen blev udført

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/112/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 243c - stk. 1 - litra a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) IBAN-nummeret på betalerens betalingskonto

a) IBAN-nummeret på betalerens betalingskonto eller enhver anden identifikator, som utvetydigt identificerer betaleren og det sted, hvor betaleren befinder sig

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Afspejler Rådets tekst.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/112/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 243d – stk. 1 – litra h</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) enhver gennemført tilbagebetaling vedrørende betalingstransaktioner som henvist til i litra g).

h) enhver gennemført tilbagebetaling vedrørende betalingstransaktioner som henvist til i litra g), hvis sådanne foreligger.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Af hensyn til overholdelsen er det vigtigt, at betalingstjenesteudbyderne er i stand til at dokumentere alle de oplysninger, der anmodes om.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/112/EF</DocAmend2>

<Article2>Overskrift XV – kapitel 2a – Artikel 410 c (ny)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I afsnit XV, kapitel 2a, indsættes følgende artikel:

 

"Artikel 410c

 

Senest den 31. december 2022 forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af afsnit XI, kapitel 4, afdeling 2a, navnlig for så vidt angår nødvendigheden af at medtage vekslingsplatforme for virtuelle valutaer inden for denne afdelings anvendelsesområde. Rapporten ledsages om fornødent af et lovforslag."

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2023 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2022.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2024.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

BEGRUNDELSE

E-handelen er steget hurtigt gennem de seneste år og har hjulpet forbrugerne med at købe varer og tjenester online. Forbrugerne kan vælge mellem forskellige leverandører, produkter og mærker. De kan også betale online i tillidsfuldt miljø uden at skulle fjerne sig fra deres computer eller smartphone. Leverandørerne har ændret deres virksomhedsmodel for at nyde godt af e-handel og sælge deres produkter til forbrugere globalt uden behovet for fysisk tilstedeværelse af et detailled. Denne mulighed udnyttes dog også af svigagtige virksomheder til at opnå en urimelig markedsfordel ved ikke at opfylde deres momsforpligtelser.

Kommissionen peger på tre hovedtyper af grænseoverskridende momssvig i forbindelse med e-handel: i) import af varer og tjenesteydelser inden for EU, ii) import af varer fra virksomheder, der er etableret i et tredjelands eller -territoriums område (f.eks. et land eller territorium uden for EU) til forbrugere i medlemsstaterne og iii) levering af tjenester fra virksomheder, der er etableret i et tredjeland til forbrugere i medlemsstaterne.

Ifølge Kommissionen beløber momsgabet (forskellen mellem de forventede momsindtægter og det faktisk opkrævede beløb) i EU sig i øjeblikket til 137 mia. EUR, svarende til 267 EUR i tabte indtægter pr. person i EU. Der er imidlertid store forskelle mellem EU-medlemsstaterne, hvor momsgabene spænder fra under 0,7 % af de samlede forventede indtægter i nogle medlemsstater til 35,5 % i andre. Dette viser, at der er behov for mere tværnationalt samarbejde for bedre at kunne bekæmpe momssvig navnlig i forbindelse med e-handel, men også momssvig mere generelt (herunder karruselsvig).

Kommissionens forslag søger at løse problemet med momssvig i forbindelse med e-handel ved at styrke samarbejdet mellem skattemyndigheder og betalingstjenesteudbydere. I de senere år har mere end 90 % af europæiske kunders onlinekøb været foretaget med pengeoverførsel, hævning og betaling med kort, dvs. gennem en formidler, der er involveret i transaktionen (en betalingstjenesteudbyder), og dette er en tendens, der vil fortsætte i fremtiden.

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag og foreslår nogle ændringer, navnlig for at sikre, at bekæmpelsen af momssvig bliver mere effektiv. Ordføreren gør også opmærksom på, at det er nødvendigt at foretage en vurdering af, hvorvidt en vekslingsplatform for virtuelle valutaer bør være omfattet af forslagets anvendelsesområde.

Desuden mener ordføreren, at strategien for bekæmpelse af momssvig bør udvikles sideløbende med den stigende modernisering og digitalisering af økonomien, samtidig med at momssystemet gøres så enkelt som muligt for virksomheder og borgere. Ordføreren opfordrer derfor medlemsstaterne til fortsat at investere i teknologistyret skatteopkrævning. Hvad dette angår, mener hun, at der også kunne gøres brug af blockchainteknologi til bedre at beskytte personoplysninger og forbedre onlineudvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Krav til betalingstjenesteudbydere

Referencer

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Dato for høring af EP

20.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.1.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

4

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Dato for indgivelse

9.12.2019

 

 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik