RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Lídia Pereira


Menetlus : 2018/0412(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0048/2019
Esitatud tekstid :
A9-0048/2019
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas

(COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0812),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0015/2019),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0048/2019),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2a) ELi 28 liikmesriigi käibemaksulõhet käsitleva uuringu ja aruannete raames komisjoni poolt koostatud 2019. aasta lõpparuande44a kohaselt oli käibemaksu alalaekumine – oodatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe – liidus 2017. aastal 137,5 miljardit eurot, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe liidu elaniku kohta. Erinevused liikmesriikide vahel on aga väga suured, arvestades, et mõnes liikmesriigis on käibemaksu alalaekumine väiksem kui 0,7 % kogu oodatavast tulust, samas kui mõnes muus liikmesriigis on see kuni 35,5 %. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuse vastu ning ka üldisemalt käibemaksupettuse (sh karussellpettuse) vastu.

 

_________________

 

44a Vt https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2b) Käibemaksupettuse vastase võitluse strateegia peaks arenema paralleelselt meie majanduse ulatuslikuma ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning seejuures tuleks käibemaksusüsteem muuta nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu on eriti oluline, et liikmesriigid jätkaksid investeerimist tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse, eelkõige ühendades automaatselt äriühingute kassaaparaadid ja müügisüsteemid käibedeklaratsioonidega. Lisaks peaksid maksuhaldurid püüdma jätkuvalt teha tihedamat koostööd ja vahetada parimaid tavasid, sealhulgas maksuhaldurite ELi tippkohtumise (Tax Administration EU Summit – TADEUS) raames, mis on liikmesriikide maksuasutuste juhtide võrgustik ja mille eesmärk on parandada maksuhaldurite vahelist strateegilist koordineerimist. Sellega seoses peaksid maksuhaldurid tegema tööd kõigi liidu tasandi fiskaalküsimusi käsitlevate andmebaaside vahelise tõhusa teabevahetuse ja koostalitlusvõime saavutamiseks. Plokiaheltehnoloogiat võiks kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3a) Kuna maksete tegemine toimub üksnes piiratud arvul juhtudel virtuaalvääringute vahetusplatvormide kaudu, ei loeta niisuguseid platvorme praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/23661a alusel makseteenuse pakkujateks. Käibemaksupettuse oht on praegu küll piiratud, aga siiski olemas. Seetõttu peaks komisjon kolme aasta jooksul hindama, kas virtuaalvääringute vahetusplatvormid tuleks lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/67946 kohaselt on oluline, et makseteenuse pakkuja kohustus säilitada ja esitada teavet piiriüleste maksetehingute kohta oleks proportsionaalne ja üksnes sellise ulatusega, mis on liikmesriikide jaoks vajalik e-kaubanduses käibemaksupettuste vastu võitlemiseks. Lisaks on maksja asukoht ainus maksjaga seotud teave, mida tuleks säilitada. Makse saaja ja maksetehingut puudutava teabega seoses tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda üksnes seda, et nad säilitaksid ja edastaksid maksuhaldurile teabe, mida maksuhalduritel on vaja võimalike petturite avastamiseks ja käibemaksukontrollide teostamiseks. Seetõttu tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda andmete säilitamist üksnes selliste piiriüleste maksetehingute kohta, mis tõenäoliselt viitavad majandustegevusele. Makse saajale ühes kvartalis laekunud maksete arvul põhineva ülemmäära kehtestamine annaks võimaluse saada usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas need maksed saadi majandustegevuse osana, välistades nii mitteärilisel eesmärgil tehtud maksed. Kui see ülemmäär saavutatakse, tekib makseteenuse pakkujal arvestuse pidamise kohustus.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/67946 kohaselt on oluline, et makseteenuse pakkuja kohustus säilitada ja esitada teavet piiriüleste maksetehingute kohta oleks proportsionaalne ja üksnes sellise ulatusega, mis on liikmesriikide jaoks vajalik e-kaubanduses käibemaksupettuste vastu võitlemiseks. Lisaks on maksja asukoht ainus maksjaga seotud teave, mida tuleks säilitada. Makse saaja ja maksetehingut puudutava teabega seoses tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda üksnes seda, et nad säilitaksid ja edastaksid maksuhaldurile teabe, mida maksuhalduritel on vaja võimalike petturite avastamiseks ja käibemaksukontrollide teostamiseks. Seetõttu tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda andmete säilitamist üksnes selliste piiriüleste maksetehingute kohta, mis tõenäoliselt viitavad majandustegevusele. Ülemmäära kehtestamine, mis põhineb kas makse saajale ühes kvartalis laekunud maksete arvul või minimaalsel summal makse kohta, annaks võimaluse saada usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas need maksed saadi majandustegevuse osana, välistades nii mitteärilisel eesmärgil tehtud maksed. Kui see ülemmäär saavutatakse, tekib makseteenuse pakkujal arvestuse pidamise kohustus.

_________________

_________________

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Kuna teabe maht on märkimisväärne ja selle tundlikkus on isikuandmete kaitse seisukohalt suur, on vajalik ja proportsionaalne see, et makseteenuse pakkujad säilitaksid teabe piiriüleste maksetehingute kohta kaheaastase ajavahemiku jooksul, et aidata liikmesriikidel võidelda käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses ja avastada pettureid. See ajavahemik on minimaalne aeg, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrolle teostada ning oletatavaid käibemaksupettusi uurida või käibemaksupettusi avastada.

(8) Kuna teabe maht on märkimisväärne ja selle tundlikkus on isikuandmete kaitse seisukohalt suur, on vajalik ja proportsionaalne see, et makseteenuse pakkujad säilitaksid teabe piiriüleste maksetehingute kohta kolmeaastase ajavahemiku jooksul, et aidata liikmesriikidel võidelda käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses ja avastada pettureid. See ajavahemik on minimaalne aeg, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrolle teostada ning oletatavaid käibemaksupettusi uurida või käibemaksupettusi avastada.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8a) Arvestuse pidamise ja aruandmise kohustus peaks tekkima ka juhul, kui makseteenuse pakkujale laekuvad rahalised vahendid või ta võtab vastu maksetehinguid makse saaja nimel ning mitte üksnes siis, kui makseteenuse pakkuja kannab rahalisi vahendeid üle või väljastab makseinstrumente maksja jaoks.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8b) Euroopa Prokuratuurile tuleb anda ulatuslikud volitused ning teha seejuures koostööd riiklike õigusasutustega, et tagada petturite tulemuslik vastutusele võtmine riiklikes kohtutes. Organiseeritud piiriülese käibemaksupettuse eest tuleks nõuetekohaselt vastutusele võtta ja pettureid karistada.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 243b – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui tegemist on punktis a osutatud rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui makseteenuse pakkuja teeb samale makse saajale kvartali jooksul enam kui 25 maksetehingut.

b) kui tegemist on punktis a osutatud rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui makseteenuse pakkuja teeb samale makse saajale kvartali jooksul enam kui 25 maksetehingut või teeb ühekordse maksetehingu raames vähemalt 2500 euro suuruse rahalise väärtusega rahaülekande.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 243b – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) tuleb makseteenuse pakkujal säilitada elektroonilisel kujul kahe aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil maksetehing tehti;

a) tuleb makseteenuse pakkujal säilitada elektroonilisel kujul kolme aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil maksetehing tehti;

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 243c – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) maksja maksekonto IBANile;

a) maksja maksekonto IBANile või muule tunnusele, millega üheselt identifitseeritakse maksja ja tema asukoht;

Selgitus

Kajastab nõukogu teksti.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 243d – lõige 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) punktis g osutatud maksetehingute eest tehtud tagasimaksed;

h) punktis g osutatud maksetehingute eest tehtud tagasimaksed, kui need on kättesaadavad;

Selgitus

Nõuete täitmiseks on oluline, et makseteenuse pakkujad saaksid dokumenteerida kogu nõutud teabe.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2006/112/EÜ

XV jaotis – 2a. peatükk – artikkel 410 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a) XV jaotise 2a. peatükki lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 410c

 

Komisjon esitab liikmesriikidelt saadud teabe põhjal 31. detsembriks 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande XI jaotise 4. peatüki 2a. jao toimimise kohta, pidades eelkõige silmas küsimust, kas virtuaalvääringute vahetusplatvormid tuleks lisada selle jao kohaldamisalasse. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.“

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2021. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2023. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2022.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2024.

 


 

 

SELETUSKIRI

E-kaubandus on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, tänu millele saavad tarbijad osta kaupu ja teenuseid internetis. Tarbijatel on võimalik valida erinevate tarnijate, toodete ja kaubamärkide vahel. Samuti saavad nad maksta internetis usaldusväärses keskkonnas, lahkumata oma arvutist või nutitelefonist. Tarnijad on muutnud oma ärimudeleid, et kasutada ära e-kaubandust ja müüa oma tooteid tarbijatele üle maailma, ilma et neil peaks olema füüsiline jaemüügikoht. Ent seda võimalust kasutavad ära ka petturlikud ettevõtjad, et saada oma käibemaksukohustuste täitmatajätmisega ebaõiglane turueelis.

Euroopa Komisjon on teinud kindlaks kolm peamist juhtu, mille korral esineb piiriülese e‑kaubanduse käibemaksupettust: i) ELi-sisesed kaupade tarned ja ELi-sisene teenuste osutamine, ii) kaupade import ettevõtjatelt, kelle asukoht on kolmandas riigis või kolmandal territooriumil (st ELi-välises riigis või ELi-välisel territooriumil), liikmesriikides asuvatele tarbijatele ning iii) teenuste osutamine ettevõtjate poolt, kelle asukoht on kolmandas riigis, liikmesriikides asuvatele tarbijatele.

Komisjoni andmetel on käibemaksu alalaekumine (eeldatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe) ELis praegu 137 miljardit eurot, mis tähendab 267 euro suurust kaotatud tulu ELi ühe elaniku kohta. Erinevused ELi liikmesriikide vahel on aga väga suured, arvestades, et mõnes liikmesriigis on käibemaksu alalaekumine väiksem kui 0,7 % kogu oodatavast tulust, samas kui mõnes muus liikmesriigis on see kuni 35,5 %. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuse vastu ning ka üldisemalt käibemaksupettuse (sh karussellpettuse) vastu.

Komisjoni ettepanekuga soovitakse lahendada e-kaubanduses aset leidva käibemaksupettuse probleem sellega, et tugevdatakse maksuhaldurite ja makseteenuse pakkujate koostööd. Viimastel aastatel on enam kui 90 % Euroopa klientide veebiostudest tehtud kreedit- ja otsekorralduste ning kaardimaksete abil, st tehinguga seotud vahendaja (makseteenuse pakkuja) kaudu, ning see suundumus jätkub ka edaspidi.

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut ja esitab üksikud muudatusettepanekud, et eelkõige tagada käibemaksupettuste vastase võitluse tõhustamine. Raportöör juhib tähelepanu ka vajadusele hinnata, kas ettepaneku kohaldamisalasse tuleks lisada virtuaalvääringute vahetusplatvorm.

Lisaks on raportöör seisukohal, et käibemaksupettuste vastase võitluse strateegia peab arenema paralleelselt meie majanduse ulatuslikuma ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning seejuures tuleks käibemaksusüsteem muuta nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu kutsub raportöör liikmesriike üles jätkama tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse investeerimist. Sellega seoses on raportöör arvamusel, et plokiaheltehnoloogiat võiks kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõuded makseteenuse pakkujatele

Viited

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

20.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid

   nimetamise kuupäev

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Esitamise kuupäev

9.12.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika