Izvješće - A9-0048/2019Izvješće
A9-0048/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Lídia Pereira


Postupak : 2018/0412(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0048/2019
Podneseni tekstovi :
A9-0048/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga

(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0812),

 uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0015/2019),

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0048/2019),

1. prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Prema Završnom izvješću iz 2019. u sklopu „Studije i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a”44a koje je izrađeno za Komisiju, jaz PDV-a, odnosno razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa, u Uniji je iznosio 137,5 milijardi EUR 2017. godine, što predstavlja 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u Uniji. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od manje od 0,7 % ukupnih očekivanih prihoda u nekim državama članicama do 35,5 % u drugim. To naglašava potrebu za jačanjem transnacionalne suradnje, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, kao i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).

 

_________________

 

44a Dostupno na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala bi se razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom našega gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Stoga je izuzetno važno da države članice nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji, posebno automatskim povezivanjem registarskih blagajni i prodajnih sustava tvrtki s prijavama PDV-a. Osim toga, porezna tijela trebala bi i dalje ulagati napore u bolju suradnju i razmjenu najboljih praksi, među ostalim u okviru Sastanka na vrhu poreznih uprava EU-a (TADEUS), mreže šefova poreznih uprava država članica kojoj je cilj bolja koordinacija na strateškoj razini između poreznih uprava. U tom bi pogledu porezna tijela trebala raditi na učinkovitoj komunikaciji i interoperabilnosti među svim bazama podataka koje se tiču fiskalnih pitanja na razini Unije. Tehnologija lanca blokova mogla bi se također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) S obzirom na to da se plaćanja izvršavaju s pomoću platformi za zamjenu virtualnih valuta samo u ograničenom broju slučajeva, takve se platforme trenutačno ne smatraju pružateljima platnih usluga u okviru Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Međutim, rizik od prijevara u vezi s PDV-om postoji, iako je trenutačno ograničen. Komisija bi stoga u roku od tri godine trebala procijeniti bi li platforma za zamjenu virtualnih valuta trebala biti uključena u područje primjene ove Direktive.

 

_______________

 

1a Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća46 važno je da obveza pružatelja platnih usluga u pogledu čuvanja i pružanja informacija u vezi s prekograničnim platnim transakcijama bude proporcionalna i da ne prelazi ono što je nužno kako bi se države članice mogle boriti protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine. Nadalje, kad je riječ o platitelju, jedina informacija koja bi se trebala čuvati je to gdje se platitelj nalazi. U pogledu informacija koje se odnose na primatelja plaćanja i samu platnu transakciju, od pružatelja platnih usluga trebalo bi se tražiti da čuvaju i poreznim tijelima prenose samo one informacije koje su poreznim tijelima nužne za otkrivanje mogućih prijevara i provedbu kontrola PDV-a. To znači da bi pružatelji platnih usluga trebali čuvati evidenciju samo o prekograničnim platnim transakcijama za koje je vjerojatno da upućuju na gospodarske aktivnosti. Uvođenjem gornje granice na temelju broja uplata koje je primatelj plaćanja primio tijekom kalendarskog tromjesečja dobio bi se pouzdan pokazatelj da su ta plaćanja primljena kao dio gospodarske aktivnosti, a isključila bi se plaćanja iz nekomercijalnih razloga. Računovodstvena obveza pružatelja platnih usluga nastaje u trenutku kad se dosegne ta gornja granica.

(7) U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća46 važno je da obveza pružatelja platnih usluga u pogledu čuvanja i pružanja informacija u vezi s prekograničnim platnim transakcijama bude proporcionalna i da ne prelazi ono što je nužno kako bi se države članice mogle boriti protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine. Nadalje, kad je riječ o platitelju, jedina informacija koja bi se trebala čuvati je to gdje se platitelj nalazi. U pogledu informacija koje se odnose na primatelja plaćanja i samu platnu transakciju, od pružatelja platnih usluga trebalo bi se tražiti da čuvaju i poreznim tijelima prenose samo one informacije koje su poreznim tijelima nužne za otkrivanje mogućih prijevara i provedbu kontrola PDV-a. To znači da bi pružatelji platnih usluga trebali čuvati evidenciju samo o prekograničnim platnim transakcijama za koje je vjerojatno da upućuju na gospodarske aktivnosti. Uvođenjem gornje granice ili na temelju broja uplata koje je primatelj plaćanja primio tijekom kalendarskog tromjesečja ili na temelju minimalnog iznosa po uplati dobio bi se pouzdan pokazatelj da su ta plaćanja primljena kao dio gospodarske aktivnosti, a isključila bi se plaćanja iz nekomercijalnih razloga. Računovodstvena obveza pružatelja platnih usluga nastaje u trenutku kad se dosegne ta gornja granica.

_________________

_________________

46 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

46 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) S obzirom na veliku količinu informacija i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite podataka nužno je i proporcionalno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidenciju s podacima o prekograničnim platnim transakcijama dvije godine kako bi pomogli državama članicama u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju počinitelja prijevare. To je razdoblje minimum koji je potreban državama članicama da djelotvorno provedu kontrole i istraže sumnje u prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju takve prijevare.

(8) S obzirom na veliku količinu informacija i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite podataka nužno je i proporcionalno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidenciju s podacima o prekograničnim platnim transakcijama tri godine kako bi pomogli državama članicama u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju počinitelja prijevare. To je razdoblje minimum koji je potreban državama članicama da djelotvorno provedu kontrole i istraže sumnje u prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju takve prijevare.

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Obveza vođenja evidencije i izvješćivanja trebala bi nastati i u slučajevima kada pružatelj platnih usluga primi sredstva ili prihvati platne transakcije u ime primatelja plaćanja, a ne samo kada pružatelj platnih usluga prenosi sredstva ili izdaje platne instrumente za platitelja.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b) Potrebno je donijeti ambiciozan mandat za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osigurao učinkovit kazneni progon počinitelja prijevara pred nacionalnim sudovima. Organizirane prekogranične prijevare povezane s PDV-om trebalo bi kazneno goniti, a počinitelje prijevara kazniti.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 243.b – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) u pogledu prijenosa novčanih sredstava iz točke (a), ako pružatelj platnih usluga izvrši više od 25 platnih transakcija istom primatelju plaćanja tijekom kalendarskog tromjesečja.

(b) u pogledu prijenosa novčanih sredstava iz točke (a), ako pružatelj platnih usluga izvrši više od 25 platnih transakcija istom primatelju plaćanja tijekom kalendarskog tromjesečja ili izvrši prijenos novčanih sredstava u vrijednosti od najmanje 2 500 EUR u okviru jedne platne transakcije.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 243.b – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) čuva pružatelj platnih usluga u elektroničkom obliku u razdoblju od dvije godine od kraja godine u kojoj je izvršena platna transakcija;

(a) čuva pružatelj platnih usluga u elektroničkom obliku u razdoblju od tri godine od kraja godine u kojoj je izvršena platna transakcija;

Amandman  10

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 243.c – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) IBAN platiteljevog računa za plaćanje;

(a) IBAN platiteljevog računa za plaćanje ili bilo koja druga identifikacijska oznaka kojom se platitelj i njegova lokacija nedvosmisleno identificiraju;

Obrazloženje

Odražava tekst Vijeća

Amandman  11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 243.d – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) sve provedene povrate za platne transakcije iz točke (g);

(h) sve provedene povrate za platne transakcije iz točke (g), ako su dostupni;

Obrazloženje

Za potrebe postizanja sukladnosti važno je da pružatelji platnih usluga mogu dokumentirati sve zatražene informacije.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Glava XV. – poglavlje 2.a – članak 410.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U glavu XV. poglavlje 2.a dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 410.c

 

Komisija do 31. prosinca 2022. Europskom parlamentu i Vijeću na temelju informacija dobivenih od država članica predstavlja izvješće o primjeni glave XI. poglavlja 4. odjeljka 2.a, posebno u pogledu potrebe za uključivanjem platformi za zamjenu virtualnih valuta u područje primjene tog odjeljka. Tom se izvješću prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.”

Amandman  13

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2021. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2023. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2022.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2024.

 


 

OBRAZLOŽENJE

Posljednjih godina e-trgovina ubrzano raste i potrošačima omogućuje da kupuju robu i usluge na internetu. Oni mogu birati između različitih dobavljača, proizvoda i robnih marki. Mogu i pouzdano plaćati putem interneta koristeći se računalom ili pametnim telefonom. Dobavljači su promijenili svoje poslovne modele kako bi imali koristi od e-trgovine i prodavali svoje proizvode potrošačima bilo gdje u svijetu bez potrebe za fizičkom trgovinom. Međutim, tu mogućnost iskorištavaju i nepoštena poduzeća kako bi ostvarila nezasluženu tržišnu prednost izbjegavanjem obveza u pogledu PDV-a.

Europska komisija utvrdila je tri glavna slučaja prijevare u vezi s PDV-om u prekograničnoj e-trgovini: i. isporuke roba i usluga unutar EU-a, ii. uvoz robe iz poslovnih subjekata s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ili trećem teritoriju (tj. zemlji ili području izvan EU-a) za potrošače u državama članicama i iii. isporuku usluga iz poslovnih subjekata s poslovnim nastanom u trećoj zemlji potrošačima u državama članicama.

Prema podacima Komisije jaz PDV-a (razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa) u EU-u trenutačno iznosi 137 milijardi EUR, što predstavlja 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u EU-u. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od manje od 0,7 % ukupnih očekivanih prihoda u nekim državama članicama do 35,5 % u drugim. To je dokaz da je potrebno pojačati transnacionalnu suradnju, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, ali i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).

Prijedlogom Komisije nastoji se riješiti problem prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine jačanjem suradnje između poreznih tijela i pružatelja platnih usluga. Zadnjih je godina više od 90 % internetskih kupnji europskih potrošača provedeno kreditnim transferom, izravnim terećenjem ili kartičnim plaćanjem, tj. putem posrednika uključenog u transakciju (pružatelj platnih usluga), a to je trend koji će se nastaviti i u budućnosti.

Izvjestiteljica u potpunosti podržava Prijedlog Komisije i predlaže nekoliko izmjena, prvenstveno kako bi se osigurala veća učinkovitost borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om. Također skreće pozornost na potrebu da se procijeni bi li platforma za zamjenu virtualnih valuta trebala biti uključena u područje primjene Prijedloga.

Osim toga, smatra da bi se strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom našega gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Izvjestiteljica stoga poziva države članice da nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji. U tom pogledu smatra da bi se upotreba tehnologije lanca blokova mogla također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zahtjevi za pružatelje platnih usluga

Referentni dokumenti

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

20.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Datum podnošenja

9.12.2019

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti