JELENTÉS a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Lídia Pereira


Eljárás : 2018/0412(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0048/2019
Előterjesztett szövegek :
A9-0048/2019
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0812),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0015/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0048/2019),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság számára, „A héabevétel-kiesés vizsgálata a 28 uniós tagállamban és az erről szóló jelentések” összefüggésében készült 2019. évi végleges jelentés44a szerint a héabevétel-kiesés, vagyis a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség 2017-ben 137,5 milliárd EUR volt, ami fejenként 267 EUR kiesett bevételt jelent az Unióban. A tagállamok között azonban nagy különbségek vannak, az egyes tagállamokban a várt bevétel 0,7%-a alatti héabevétel-kieséstől kezdve a más tagállamokban tapasztalt 35,5%-ig terjedően. Ez rávilágít arra, hogy nagyobb transznacionális együttműködésre van szükség különösen az e-kereskedelem terén létező héacsalás, de általában véve a héacsalás elleni hatékonyabb küzdelemhez (beleértve a körhintacsalást is).

 

_________________

 

44aHozzáférhető a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf címen.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A héacsalás elleni küzdelem stratégiájának párhuzamosan kell fejlődnie a gazdaság fokozódó modernizációjával és digitalizációjával, ugyanakkor a héarendszert a lehető legegyszerűbbé kell tenni a vállalkozások és a polgárok számára. Ezért különösen fontos, hogy a tagállamok továbbra is ruházzanak be a technológiai alapú adóbeszedésbe, mégpedig azáltal, hogy automatikusan összekapcsolják a vállalati pénztárgépeket és értékesítési rendszereket a héabevallásokkal. Ezen túlmenően az adóhatóságoknak folytatniuk kell a szorosabb együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló erőfeszítéseiket, többek között az EU adóügyi csúcstalálkozóján (TADEUS) – a tagállami adóügyi hatóságok vezetőinek hálózatán – keresztül, amelynek célja az adóhatóságok közötti stratégiai szintű koordináció javítása. E tekintetben az adóhatóságoknak uniós szinten az adóügyi kérdésekkel kapcsolatos összes adatbázis közötti hatékony kommunikációra és interoperabilitásra kell törekedniük. A blokklánc-technológia a személyes adatok hatékonyabb védelmére és az adóhatóságok közötti online információcsere javítására is felhasználható.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Jelenleg, mivel a kifizetéseket csak korlátozott számú esetben hajtják végre virtuális fizetőeszközökön keresztül, ezek a platformok az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a értelmében nem minősülnek pénzforgalmi szolgáltatóknak. A héacsalás kockázata azonban – bár jelenleg korlátozott – létezik. A Bizottságnak ezért három éven belül fel kell mérnie, hogy ezen irányelv hatályát ki kell-e terjeszteni a virtuális fizetőeszközök cseréjét szolgáló platformokra.

 

_______________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete46 értelmében fontos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató határokon átnyúló fizetési művelettel kapcsolatos információrögzítési és -nyújtási kötelezettsége arányos legyen, és csak arra terjedjen ki, amire a tagállamoknak az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemhez szüksége van. A fizető féllel kapcsolatban továbbá kizárólag az elhelyezkedésére vonatkozó információt kell rögzíteni. A kedvezményezettre és magára a fizetési műveletre vonatkozó információk tekintetében a pénzforgalmi szolgáltatóknak csak azt kell rögzítenie és az adóhatóságok részére továbbítania, ami az adóhatóságok számára a csalók felderítése és a héaellenőrzések lefolytatása érdekében szükséges. A pénzforgalmi szolgáltatóknak tehát csak az olyan határokon átnyúló fizetési műveletekre vonatkozóan kell nyilvántartást vezetniük, amelyek minden valószínűség szerint gazdasági tevékenységet jeleznek. A kedvezményezett által egy naptári negyedévben fogadott fizetések számán alapuló felső határ bevezetése megbízható jelzést nyújtana arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a fizetéseket gazdasági tevékenység részeként fogadta, ezáltal a nem gazdasági jellegű okból kapott fizetések kizárhatóak. Amennyiben ezt a felső határt elérik, az a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartási kötelezettségét vonja maga után.

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete46 értelmében fontos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató határokon átnyúló fizetési művelettel kapcsolatos információrögzítési és -nyújtási kötelezettsége arányos legyen, és csak arra terjedjen ki, amire a tagállamoknak az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemhez szüksége van. A fizető féllel kapcsolatban továbbá kizárólag az elhelyezkedésére vonatkozó információt kell rögzíteni. A kedvezményezettre és magára a fizetési műveletre vonatkozó információk tekintetében a pénzforgalmi szolgáltatóknak csak azt kell rögzítenie és az adóhatóságok részére továbbítania, ami az adóhatóságok számára a csalók felderítése és a héaellenőrzések lefolytatása érdekében szükséges. A pénzforgalmi szolgáltatóknak tehát csak az olyan határokon átnyúló fizetési műveletekre vonatkozóan kell nyilvántartást vezetniük, amelyek minden valószínűség szerint gazdasági tevékenységet jeleznek. A kedvezményezett által egy naptári negyedévben fogadott fizetések számán vagy egy fizetési műveletenkénti minimumösszegen alapuló felső határ bevezetése megbízható jelzést nyújtana arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a fizetéseket gazdasági tevékenység részeként fogadta, ezáltal a nem gazdasági jellegű okból kapott fizetések kizárhatóak. Amennyiben ezt a felső határt elérik, az a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartási kötelezettségét vonja maga után.

_________________

_________________

46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az információ nagy mennyisége és a személyes adatok védelme szempontjából érzékeny jellege miatt szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a határokon átnyúló fizetési műveletekkel kapcsolatos nyilvántartást kétéves időtartamig őrizze a tagállamok e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelme és a csalók felderítése érdekében. Ez az időtartam a szükséges minimumot jelenti a tagállamok számára a gyanított héacsalások kivizsgálására vagy a héacsalás felderítésére.

(8) Az információ nagy mennyisége és a személyes adatok védelme szempontjából érzékeny jellege miatt szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a határokon átnyúló fizetési műveletekkel kapcsolatos nyilvántartást hároméves időtartamig őrizze a tagállamok e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelme és a csalók felderítése érdekében. Ez az időtartam a szükséges minimumot jelenti a tagállamok számára a gyanított héacsalások kivizsgálására vagy a héacsalás felderítésére.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek olyan esetekben is életbe kell lépnie, amikor egy pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett nevében pénzt kap vagy fizetési műveleteket fogad, és nem csak olyan esetekben, amikor a pénzforgalmi szolgáltató pénzt utal át vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközt bocsát ki a fizető fél részére.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A csalók nemzeti bíróságok előtti hatékony büntetőeljárásának biztosítása érdekében a nemzeti igazságügyi hatóságokkal együttműködve ambiciózus megbízatást kell elfogadni az Európai Ügyészség számára. A szervezett, határokon átnyúló héacsalást megfelelő büntetőeljárás alá kell vonni, és a csalókat meg kell büntetni.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2006/112/EK irányelv

243 b cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban említett pénzátutalás tekintetében a pénzforgalmi szolgáltató egy naptári negyedév során több mint 25 fizetési műveletet teljesít ugyanazon kedvezményezett javára.

b) az a) pontban említett pénzátutalás tekintetében a pénzforgalmi szolgáltató egy naptári negyedév során több mint 25 fizetési műveletet teljesít ugyanazon kedvezményezett javára, vagy legalább 2500 EUR pénzben kifejezett értékű átutalást hajt végre egyetlen fizetési művelet során.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2006/112/EK irányelv

243 b cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a pénzforgalmi szolgáltató köteles elektronikus formátumban a fizetési művelet teljesítési évének végétől számítva két évig megőrizni;

a) a pénzforgalmi szolgáltató köteles elektronikus formátumban a fizetési művelet teljesítési évének végétől számítva három évig megőrizni;

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2006/112/EK irányelv

243 c cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a fizető fél fizetési számlájának IBAN-ja;

a) a fizető fél fizetési számlájának IBAN-száma vagy bármely egyéb azonosító, amely egyértelműen azonosítja a fizető felet és a fizető földrajzi helyzetét;

Indokolás

A tanácsi szöveget tükrözi.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2006/112/EK irányelv

243 d cikk – 1 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a g) pontban említett fizetési műveletek tekintetében teljesített visszafizetések;

h) pontban említett fizetési műveletek tekintetében teljesített visszafizetések, amennyiben rendelkezésre állnak;

Indokolás

A megfelelés érdekében fontos, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók minden kért információt dokumentálni tudjanak.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

XV cím – 2 a fejezet – 410 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A XV. cím 2a. fejezete a következő cikkel egészül ki:

 

„410c. cikk

 

2022. december 31-ig a Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a XI. cím 4. fejezete 2a. szakaszának működéséről, különös tekintettel arra, hogy az említett szakasz hatálya kiterjedjen a virtuális fizetőeszközök cseréjére szolgáló platformokra is. E jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni.”

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2021. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2023. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. január 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2024. január 1-jétől alkalmazzák.

 


 

 

INDOKOLÁS

Az e-kereskedelem az elmúlt években gyorsan nőtt, megkönnyítve az online történő áru- és szolgáltatásvásárlást a fogyasztók számára. A fogyasztók különböző szállítók, termékek és márkák között válogathatnak. Fizetni is tudnak online, megbízható környezetben, anélkül, hogy a számítógép vagy az okostelefon mellől fel kellene állniuk. Az e-kereskedelem előnyeit szem előtt tartva az értékesítők új üzleti modellre váltottak, és termékeiket világszerte értékesítik a fogyasztók részére anélkül, hogy fizikailag kiskereskedelmi jelenlétet kellene fenntartaniuk. Ezt a lehetőséget ugyanakkor csalárd vállalkozások is kihasználják, amelyek héakötelezettségeik elmulasztásával tisztességtelen piaci előnyhöz akarnak jutni.

Az Európai Bizottság a határokon átnyúló e-kereskedelemben a héacsalások három fő típusát azonosítja: i. EU-n belüli termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, ii. termékek behozatala harmadik országban vagy harmadik területen (EU-n kívüli országban vagy területen) letelepedett vállalkozás által a tagállamok fogyasztói részére, és iii. harmadik országban letelepedett vállalkozások szolgáltatásnyújtása tagállami fogyasztók részére.

A Bizottság szerint a héabevétel-kiesés (a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség) jelenleg 137 milliárd EUR-t tesz ki, ami fejenként 267 EUR kiesett bevételt jelent az Unióban. Az uniós tagállamok között azonban nagy különbségek vannak, az egyes tagállamokban a várt bevétel 0,7%-a alatti héabevétel-kieséstől kezdve a más tagállamokban tapasztalt 35,5%-ig terjedően. Ez azt bizonyítja, hogy nagyobb transznacionális együttműködésre van szükség különösen az e-kereskedelem terén létező héacsalás, de általában véve a héacsalás elleni hatékonyabb küzdelemhez (beleértve a körhintacsalást is).

A Bizottság javaslatának célja, hogy az adóhatóságok és a pénzforgalmi szolgáltatók együttműködésének fokozása révén megoldódjon az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás problémája. Az elmúlt években az európai fogyasztók online vásárlásainak több mint 90%-át átutalással, beszedéssel és kártyás fizetéssel bonyolították le, azaz az ügyletben részt vevő közvetítőn (pénzforgalmi szolgáltatón) keresztül, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog.

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság javaslatát, és néhány módosítást javasol, konkrétan a héacsalás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében. Az előadó felhívja a figyelmet arra is, hogy fel kell mérni, hogy a javaslat hatályát ki kell-e terjeszteni a virtuális fizetőeszközök cseréjét szolgáló platformokra.

Ezenkívül az előadó úgy véli, hogy a héacsalás elleni küzdelem stratégiájának párhuzamosan kell fejlődnie gazdaságunk fokozódó modernizációjával és digitalizációjával, ugyanakkor a héarendszert a lehető legegyszerűbbé kell tenni a vállalkozások és a polgárok számára. Az előadó ezért felszólítja tagállamokat, hogy továbbra is ruházzanak be a technológiai alapú adóbeszedésbe. E tekintetben úgy véli, hogy a blokklánc-technológia használata a személyes adatok hatékonyabb védelmére és az adóhatóságok közötti online információcsere javítására is felhasználható.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek

Hivatkozások

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.1.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Benyújtás dátuma

9.12.2019

 

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019. december 13.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat