Pranešimas - A9-0048/2019Pranešimas
A9-0048/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Lídia Pereira


Procedūra : 2018/0412(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0048/2019
Pateikti tekstai :
A9-0048/2019
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB

(COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0812),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0015/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0048/2019),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) remiantis tyrimu „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States“ (liet. „Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM atotrūkio 28 ES valstybėse narėse“)44a paremtos Komisijai parengtos 2019 m. galutinės ataskaitos duomenimis, PVM atotrūkis, t. y. skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surinktos sumos, 2017 m. Sąjungoje siekė 137,5 mlrd. EUR, tai sudarė 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui Sąjungoje. Tačiau padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: kai kuriose valstybėse narėse PVM atotrūkis sudaro mažiau kaip 0,7 proc. visų numatomų įplaukų, kitose jis siekia 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

 

_________________

 

44a Galima rasti adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės ir toliau investuotų į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą, ypač į automatinį įmonių kasos aparatų ir pardavimo sistemų susiejimą su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių administratoriai turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia patirtimi, be kita ko, per ES aukščiausiojo lygmens forumą mokesčių administravimo klausimais (TADEUS) – valstybių narių mokesčių administratorių vadovų tinklą, kurio tikslas – geriau koordinuoti mokesčių administratorių veiksmus strateginiu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratoriai turėtų siekti veiksmingos visų su fiskaliniais klausimais susijusių duomenų bazių komunikacijos ir sąveikumo Sąjungos lygmeniu. Blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) šiuo metu, atsižvelgiant į tai, kad mokėjimai per virtualiųjų valiutų keitimo platformas vykdomi tik retais atvejais, tokios platformos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/23661a nelaikomos mokėjimo paslaugų teikėjomis. Tačiau sukčiavimo PVM rizikos, nors ji šiuo metu ribota, esama. Todėl Komisija per trejus metus turėtų įvertinti, ar virtualiųjų valiutų keitimo platformos turėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį;

 

_______________

 

1a 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) laikantis Europos Parlamento ir Tarybos46 reglamento (ES) 2016/679, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjo prievolė saugoti ir pateikti informaciją apie tarptautinę mokėjimo operaciją būtų proporcinga ir apimtų tik tuos duomenis, kurie valstybėms narėms yra reikalingi kovojant su sukčiavimu e. prekybos PVM. Be to, vienintelė informacija apie mokėtoją, kurią reikėtų saugoti, yra informacija apie mokėtojo vietą. Dėl informacijos apie gavėją ir pačią mokėjimo operaciją pažymėtina, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti ir mokesčių administratoriams perduoti tik tokią informacija, kuri mokesčių administratoriams yra būtina galimiems sukčiautojams susekti ir PVM kontrolei vykdyti. Todėl iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti duomenis tik apie tas tarptautines mokėjimo operacijas, kurioms būdingi ekonominės veiklos požymiai. Viršutinė gavėjo per kalendorinį ketvirtį gautų mokėjimų skaičiaus riba būtų patikimas požymis, kad mokėjimai gauti vykdant ekonominę veiklą, tad galimybę, kad mokėjimai vykdyti nekomerciniais tikslais, būtų galima atmesti. Tokią viršutinę ribą pasiekus, mokėjimo paslaugų teikėjui atsirastų apskaitos prievolė;

(7) laikantis Europos Parlamento ir Tarybos46 reglamento (ES) 2016/679, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjo prievolė saugoti ir pateikti informaciją apie tarptautinę mokėjimo operaciją būtų proporcinga ir apimtų tik tuos duomenis, kurie valstybėms narėms yra reikalingi kovojant su sukčiavimu e. prekybos PVM. Be to, vienintelė informacija apie mokėtoją, kurią reikėtų saugoti, yra informacija apie mokėtojo vietą. Dėl informacijos apie gavėją ir pačią mokėjimo operaciją pažymėtina, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti ir mokesčių administratoriams perduoti tik tokią informacija, kuri mokesčių administratoriams yra būtina galimiems sukčiautojams susekti ir PVM kontrolei vykdyti. Todėl iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti duomenis tik apie tas tarptautines mokėjimo operacijas, kurioms būdingi ekonominės veiklos požymiai. Viršutinė gavėjo per kalendorinį ketvirtį gautų mokėjimų skaičiaus arba minimalios vieno mokėjimo sumos riba būtų patikimas požymis, kad mokėjimai gauti vykdant ekonominę veiklą, tad galimybę, kad mokėjimai vykdyti nekomerciniais tikslais, būtų galima atmesti. Tokią viršutinę ribą pasiekus, mokėjimo paslaugų teikėjui atsirastų apskaitos prievolė;

_________________

_________________

46 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

46 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) turint galvoje didelį informacijos kiekį ir tai, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus ji griežtai laikoma neskelbtina, būtina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai saugotų informaciją apie tarptautines mokėjimo operacijas, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir susekti sukčiautojus, dvejus metus; toks laikotarpis yra proporcingas. Tai yra trumpiausias valstybėms narėms būtinas laikotarpis, kad jos galėtų veiksmingai imtis kontrolės priemonių ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba susekti sukčiautojus PVM;

(8) turint galvoje didelį informacijos kiekį ir tai, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus ji griežtai laikoma neskelbtina, būtina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai saugotų informaciją apie tarptautines mokėjimo operacijas, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir susekti sukčiautojus, trejus metus; toks laikotarpis yra proporcingas. Tai yra trumpiausias valstybėms narėms būtinas laikotarpis, kad jos galėtų veiksmingai imtis kontrolės priemonių ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba susekti sukčiautojus PVM;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) įrašų saugojimo ir ataskaitų teikimo pareigos turėtų atsirasti ir tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas gauna lėšas arba aptarnauja mokėjimo sandorius gavėjo vardu, o ne tik tada, kai mokėjimo paslaugų teikėjas perveda lėšas arba išduoda mokėjimo priemones mokėtojo vardu;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) būtina suteikti platesnius įgaliojimus Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sukčiautojų baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose. Organizuoto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejai turi būti tinkamai atskleisti ir jų vykdytojai turi būti nubausti;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2006/112/EB

243 b straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) lėšos pervedamos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį įvykdo daugiau kaip 25 mokėjimo tam pačiam gavėjui operacijas.

b) lėšos pervedamos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį įvykdo daugiau kaip 25 mokėjimo tam pačiam gavėjui operacijas arba įvykdo lėšų pervedimą, kurio piniginė vertė – bent 2 500 EUR per vieno mokėjimo operaciją.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2006/112/EB

243 b straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mokėjimo paslaugų teikėjas saugo elektroniniu formatu dvejus metus nuo metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos;

a) mokėjimo paslaugų teikėjas saugo elektroniniu formatu trejus metus nuo metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2006/112/EB

243 c straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN;

a) mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN arba kitą identifikatorių, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas mokėtojas ir mokėtojo buvimo vieta;

Pagrindimas

Atitinka Tarybos tekstą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 2006/112/EB

243 d straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) visi pagal g punkte nurodytą mokėjimo operaciją sumokėtų lėšų grąžinimai;

h) visi pagal g punkte nurodytą mokėjimo operaciją sumokėtų lėšų grąžinimai, jei žinoma;

Pagrindimas

Atitikties užtikrinimo tikslais svarbu, kad MPT galėtų pateikti dokumentus, susijusius su visa prašoma informacija.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/112/EB

XV antraštinės dalies 2 a skyriaus 410 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) XV antraštinės dalies 2a skyriuje įterpiamas šis straipsnis:

 

„410c straipsnis

 

Remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl XI antraštinės dalies 4 skyriaus 2a skirsnio veikimo, visų pirma dėl poreikio įtraukti virtualiųjų valiutų keitimo platformas į to skirsnio taikymo sritį. Su ta ataskaita, jei tikslinga, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2022 m. sausio 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2024 m. sausio 1 d.

 


 

 

AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais metais e. prekyba sparčiai plėtėsi, tad vartotojams prekes ir paslaugas vis lengviau pirkti internetu. Vartotojai gali rinktis iš įvairių tiekėjų, produktų ir prekių ženklų. Už prekes jie irgi gali sumokėti internetu saugioje aplinkoje, neatsitraukdami nuo kompiuterio ar išmaniojo telefono. Tiekėjai pakeitė savo verslo modelius taip, kad galėtų naudotis e. prekybos sprendimais ir parduoti savo produktus vartotojams visame pasaulyje be fizinių mažmeninės prekybos punktų. Tačiau tokia galimybe naudojasi ir sukčiaujančios įmonės – jos siekia įgyti pranašumą rinkoje nesąžiningais būdais, nevykdydamos PVM prievolių.

Europos Komisija išskiria tris pagrindinius sukčiavimo tarptautinės e. prekybos PVM atvejus: i) prekių tiekimas ir paslaugų teikimas ES viduje, ii) prekių importas iš trečiojoje valstybėje arba trečiojoje teritorijoje (t. y. ES nepriklausančioje valstybėje ar teritorijoje) įsisteigusių įmonių valstybių narių vartotojams ir iii) trečiojoje valstybėje įsisteigusių įmonių paslaugų teikimas valstybių narių vartotojams.

Pasak Komisijos, VAT atotrūkis (skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir to, kas faktiškai surenkama) ES šiuo metu siekia 137 mlrd. EUR, tai sudaro 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui ES. Tačiau tarp valstybių narių yra didelių skirtumų: kai kuriose valstybėse narėse PVM atotrūkis sudaro mažiau kaip 0,7 proc. visų numatomų įplaukų, kitose jis siekia 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo.

Komisijos pasiūlymu sukčiavimo e. prekybos PVM problemą siekiama spręsti stiprinant mokesčių administratorių ir mokėjimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą. Pastaraisiais metais daugiau negu 90 proc. atvejų Europos vartotojai už pirkinius mokėjo kreditų pervedimu, tiesioginiu debetu arba kortelėmis, t. y. per sandoryje dalyvavusį tarpininką (mokėjimo paslaugų teikėją); tokia tendencija ateityje tęsis.

Pranešėja visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui ir siūlo keletą pakeitimų, visų pirma siekiant užtikrinti, kad kova su sukčiavimu PVM būtų veiksmingesnė. Pranešėja taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę įvertinti, ar virtualiųjų valiutų keitimo platformos turėtų būti įtrauktos į pasiūlymo taikymo sritį.

Be to, pranešėja mano, kad kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Taigi pranešėja ragina valstybes nares toliau investuoti į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą. Šiuo klausimu ji mano, kad blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams.

Nuorodos

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Konsultacijos su EP data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Pateikimo data

9.12.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Simbolių paaiškinimai:

+ : balsavo „už“

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika