Procedūra : 2018/0412(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0048/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0048/2019

Debates :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Balsojumi :

PV 17/12/2019 - 4.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0090

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2019</NoDocSe>
PDF 219kWORD 78k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0812),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0015/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0048/2019),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Saskaņā ar 2019. gada galīgo ziņojumu pēc Komisijas pasūtījuma sagatavotā darba “Pētījums un ziņojumi par PVN iztrūkumu 28 ES dalībvalstīs”44a kontekstā PVN iztrūkums, proti, starpība starp paredzētajiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto summu Savienībā 2017. gadā sasniedza 137,5 miljardus EUR, t. i., 267 EUR Savienības zaudēto ieņēmumu uz vienu ES iedzīvotāju. Tomēr starp dalībvalstīm pastāv lielas atšķirības, PVN iztrūkumam variējot robežās no mazāk par 0,7 % no kopējiem paredzētajiem ieņēmumiem līdz 35,5 %. Tas liecina par nepieciešamību pēc ciešākas transnacionālas sadarbības, lai labāk apkarotu krāpšanu PVN jomā e-komercijā, kā arī krāpšanu PVN jomā plašākā nozīmē (tostarp karuseļveida krāpšanu).

 

_________________

 

44a Pieejams šādā saitē: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2.b apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b) Stratēģijai krāpšanas PVN jomā apkarošanai ir jāattīstās līdztekus ekonomikas modernizācijai un digitalizācijai, vienlaikus padarot PVN sistēmu pēc iespējas vienkāršāku uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu investēt uz tehnoloģijām balstītā nodokļu iekasēšanā, it īpaši automātiski savienojot uzņēmumu kases aparātus un tirdzniecības sistēmas ar PVN deklarācijām. Turklāt nodokļu iestādēm būtu jāturpina centieni veidot ciešāku sadarbību un labākās prakses apmaiņu, tostarp izmantojot nodokļu administrācijas ES samitu (TADEUS) — dalībvalstu nodokļu iestāžu vadītāju tīklu, kura mērķis ir stratēģiskā līmenī uzlabot koordināciju starp nodokļu iestādēm. Šajā sakarā nodokļu iestādēm būtu jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju un visu to datubāzu sadarbspēju, kuras attiecas uz nodokļu jautājumiem Savienības līmenī. Lai labāk aizsargātu personas datus un uzlabotu tiešsaistes informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, varētu izmantot arī blokķēžu tehnoloģiju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Pašlaik, ņemot vērā to, ka maksājumi, izmantojot virtuālo valūtu maiņas platformas, tiek veikti tikai ierobežotā skaitā gadījumu, šādas platformas netiek uzskatītas par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/23661a definētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Krāpšanas PVN jomā risks, lai arī pašlaik neliels, tomēr pastāv. Tādēļ Komisijai trīs gadu laikā būtu jāizvērtē, vai virtuālās valūtas maiņas platformas būtu iekļaujamas minētās direktīvas darbības jomā.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67946 ir svarīgi, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākums glabāt un sniegt informāciju par pārrobežu maksājumu darījumu būtu proporcionāls un aprobežotos tikai ar to, kas dalībvalstīm nepieciešams ar PVN saistītas krāpšanas apkarošanai e-komercijā. Turklāt vienīgā informācija par maksātāju, kas jāglabā, ir maksātāja atrašanās vieta. Kas attiecas uz informāciju par maksājuma saņēmēju un pašu maksājumu darījumu, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt pienākumam saglabāt un nodot nodokļu iestādēm tikai to informāciju, kas ir nepieciešama nodokļu iestādēm, lai atklātu iespējamos krāpniekus un veiktu PVN kontroli. Tādēļ maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāglabā tikai uzskaite par tādiem pārrobežu maksājumu darījumiem, kas var norādīt uz saimniecisko darbību. Robežvērtības noteikšana, pamatojoties uz maksājumu saņēmēja saņemto maksājumu skaitu kalendārā ceturkšņa laikā, sniegtu ticamu norādi, ka šie maksājumi tika saņemti kā daļa no saimnieciskās darbības, tādējādi izslēdzot maksājumus nekomerciālu iemeslu dēļ. Ja šāda robežvērtība ir sasniegta, būtu piemērojams maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzskaites veikšanas pienākums.

(7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67946 ir svarīgi, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākums glabāt un sniegt informāciju par pārrobežu maksājumu darījumu būtu proporcionāls un aprobežotos tikai ar to, kas dalībvalstīm nepieciešams ar PVN saistītas krāpšanas apkarošanai e-komercijā. Turklāt vienīgā informācija par maksātāju, kas jāglabā, ir maksātāja atrašanās vieta. Kas attiecas uz informāciju par maksājuma saņēmēju un pašu maksājumu darījumu, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt pienākumam saglabāt un nodot nodokļu iestādēm tikai to informāciju, kas ir nepieciešama nodokļu iestādēm, lai atklātu iespējamos krāpniekus un veiktu PVN kontroli. Tādēļ maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāglabā tikai uzskaite par tādiem pārrobežu maksājumu darījumiem, kas var norādīt uz saimniecisko darbību. Robežvērtības noteikšana, pamatojoties vai nu uz maksājumu saņēmēja saņemto maksājumu skaitu kalendārā ceturkšņa laikā, vai uz minimālo summu uz vienu maksājumu, sniegtu ticamu norādi, ka šie maksājumi tika saņemti kā daļa no saimnieciskās darbības, tādējādi izslēdzot maksājumus nekomerciālu iemeslu dēļ. Ja šāda robežvērtība ir sasniegta, būtu piemērojams maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzskaites veikšanas pienākums.

_________________

_________________

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ņemot vērā ievērojamo informācijas apjomu un tās sensitivitāti personas datu aizsardzības ziņā, ir nepieciešams un ir proporcionāli, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji glabā uzskaiti par pārrobežu maksājumu darījumiem divus gadus, lai palīdzētu dalībvalstīm apkarot ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijā un atklāt krāpniekus. Šis laikposms ir minimums, kas nepieciešams, lai dalībvalstis varētu efektīvi veikt kontroli un izmeklēt aizdomas par krāpšanu, kas saistīta ar PVN, vai atklāt ar PVN saistītu krāpšanu.

(8) Ņemot vērā ievērojamo informācijas apjomu un tās sensitivitāti personas datu aizsardzības ziņā, ir nepieciešams un ir proporcionāli, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji glabā uzskaiti par pārrobežu maksājumu darījumiem trīs gadus, lai palīdzētu dalībvalstīm apkarot ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijā un atklāt krāpniekus. Šis laikposms ir minimums, kas nepieciešams, lai dalībvalstis varētu efektīvi veikt kontroli un izmeklēt aizdomas par krāpšanu, kas saistīta ar PVN, vai atklāt ar PVN saistītu krāpšanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8.a. apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Uzskaites veikšanas un ziņošanas pienākumam vajadzētu būt piemērojamam arī gadījumos, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs saņem līdzekļus vai iegūst maksājumu darījumus maksājuma saņēmēja vārdā, nevis tikai tad, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs maksātāja uzdevumā pārskaita līdzekļus vai izdod maksājuma instrumentus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8.b apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Būtu jāpieņem vērienīgs pilnvarojums Eiropas Prokuratūrai (EPPO) sadarbībā ar valstu tiesu iestādēm, lai nodrošinātu krāpnieku efektīvu kriminālvajāšanu valstu tiesās. Par organizētu pārrobežu krāpšanu PVN jomā būtu jāveic kriminālvajāšana, un krāpnieki būtu jāsoda.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Directive 2006/112/EC</DocAmend2>

<Article2>Article 243b – paragraph 2 – point b</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) attiecībā uz a) apakšpunktā minēto līdzekļu pārskaitījumiem maksājumu pakalpojumu sniedzējs vienam un tam pašam maksājuma saņēmējam kalendārā gada ceturkšņa laikā veic vairāk nekā 25 maksājumu darījumus.

(b) attiecībā uz a) apakšpunktā minēto līdzekļu pārskaitījumiem maksājumu pakalpojumu sniedzējs vienam un tam pašam maksājuma saņēmējam kalendārā gada ceturkšņa laikā veic vairāk nekā 25 maksājumu darījumus vai veic līdzekļu pārskaitījumu, kuru monetārā vērtība uz vienu maksājumu darījumu ir vismaz 2500 EUR.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>243.b pants – 3. punkts – a apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) maksājumu pakalpojumu sniedzējs glabā elektroniskā formātā divus gadus, sākot no tā gada beigām, kurā veikts maksājumu darījums;

(a) maksājumu pakalpojumu sniedzējs glabā elektroniskā formātā trīs gadus, sākot no tā gada beigām, kurā veikts maksājumu darījums;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>243.c pants – 1. daļa – a apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) maksātāja maksājumu konta IBAN;

(a) maksātāja maksājumu konta IBAN vai kāds cits identifikators, kas nepārprotami identificē maksātāju un maksātāja atrašanās vietu;

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Atspoguļo Padomes tekstu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>243.d pants – 1. punkts – h apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) visas īstenotās maksājumu atmaksas par g) apakšpunktā minētajiem maksājumu darījumiem.

(h) ja iespējams, visas īstenotās maksājumu atmaksas par g) apakšpunktā minētajiem maksājumu darījumiem.

<TitreJust>Pamatojums</TitreJust>

Atbilstības nodrošināšanas nolūkā ir svarīgi, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēji spētu dokumentēt visu prasīto informāciju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>XV sadaļa – 2.a nodaļa – 410.c pants (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) XV sadaļas 2.a nodaļā iekļauj šādu pantu:

 

“410.c pants

 

Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim, balstoties uz informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par XI sadaļas 4. nodaļas 2.a iedaļas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību minētās iedaļas darbības jomā iekļaut virtuālo valūtu maiņas platformas. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.”.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. punkts – 1. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2023. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. punkts – 2. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 2022. gada 1. janvāra.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2024. gada 1. janvāra.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

PASKAIDROJUMS

Pēdējos gados strauji attīstās e-komercija, tādējādi palīdzot patērētājiem tiešsaistē iegādāties preces un pakalpojumus. Patērētāji var izvēlēties dažādus piegādātājus, produktus un zīmolus. Viņi var arī veikt samaksu tiešsaistē drošā vidē no sava datora vai viedtālruņa. Piegādātāji ir mainījuši savus saimnieciskās darbības modeļus, lai izmantotu e-komercijas sniegtās iespējas, un savus produktus pārdod patērētājiem visā pasaulē bez fiziskas klātbūtnes mazumtirdzniecības līmenī. Tomēr šo iespēju izmanto arī negodīgi uzņēmumi, lai iegūtu negodīgas tirgus priekšrocības, nepildot savas PVN saistības.

Eiropas Komisija ir identificējusi šādus trīs galvenos PVN krāpšanas veidus pārrobežu e-komercijā: i) preču piegāde un pakalpojumu sniegšana ES iekšienē, ii) uzņēmumu, kuri veic uzņēmējdarbību trešā valstī vai trešā teritorijā (t. i., valsts vai teritorija ārpus ES), preču imports, kuras paredzētas patērētājiem ES dalībvalstīs, un iii) pakalpojumi, ko patērētājiem dalībvalstīs sniedz uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību trešā valstī.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju PVN iztrūkums (starpība starp paredzētājiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto summu) ES pašlaik ir 137 miljardi EUR, proti, 267 EUR zaudētu ieņēmumu uz vienu ES iedzīvotāju. Tomēr pastāv lielas atšķirības starp ES dalībvalstīm, PVN iztrūkumam variējot no mazāk nekā 0,7 % no kopējiem paredzētajiem ieņēmumiem līdz 35,5 %. Tas liecina par nepieciešamību pēc ciešākas transnacionālas sadarbības, lai labāk cīnītos pret krāpšanu PVN jomā e-komercijā, kā arī pret krāpšanu PVN jomā vispār (tostarp karuseļveida krāpšanu).

Komisijas priekšlikuma mērķis ir meklēt risinājumu ar PVN saistītas krāpšanas problēmai e-komercijā, stiprinot sadarbību starp nodokļu iestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Pēdējos gados vairāk nekā 90 % no Eiropas patērētāju pirkumiem tiešsaistē tika veikti ar kredīta pārvedumiem, tiešā debeta maksājumiem un maksājumiem ar karti, t. i., ar darījumā iesaistīta starpnieka (maksājumu pakalpojumu sniedzēja) palīdzību, un šī tendence turpināsies.

Referente pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu un ierosina dažus grozījumus, it īpaši, lai palielinātu cīņas pret krāpšanu PVN jomā efektivitāti. Referente arī vērš uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt virtuālo valūtu maiņas platformas iekļaušanu priekšlikuma darbības jomā.

Turklāt referente uzskata, ka stratēģijai cīņai pret krāpšanu PVN jomā ir jāattīstās līdztekus ekonomikas modernizācijai un digitalizācijai, vienlaikus padarot PVN sistēmu pēc iespējas vienkāršāku uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tādēļ referente aicina dalībvalstis turpināt investēt uz tehnoloģijām balstītā nodokļu iekasēšanā. Šajā sakarā viņa uzskata — lai labāk aizsargātu personas datus un uzlabotu tiešsaistes informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, varētu izmantot arī blokķēžu tehnoloģijas.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

Atsauces

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

20.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

14.1.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

4

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Iesniegšanas datums

9.12.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika