SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb

6.12.2019 - (COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Lídia Pereira


Postup : 2018/0412(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0048/2019
Predkladané texty :
A9-0048/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb

(COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0812),

 so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0015/2019),

 so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0048/2019),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Podľa záverečnej správy z roku 2019 predloženej v súvislosti so Štúdiou a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 členských štátoch EÚ44a, ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v roku 2017 v Únii výpadok príjmov z DPH, teda rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, 137,5 miliardy EUR, čo predstavuje stratu príjmov vo výške 267 EUR na osobu v Únii. Pri porovnaní jednotlivých členských štátov sú však tieto hodnoty veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú od hodnôt nižších ako 0,7 % celkového predpokladaného príjmu v niektorých členských štátoch až do 35,5 % v iných členských štátoch. To potvrdzuje, že je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca umožňujúca účinnejšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH najmä v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov).

 

_________________

 

44a Nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou nášho hospodárstva, pričom by mal byť systém DPH pre podniky a občanov koncipovaný čo najjednoduchšie. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty naďalej investovali do výberu daní založeného na technológiách, a to najmä automatickým prepojením podnikových registračných pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami k DPH. Navyše by sa daňové správy mali naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a výmenu najlepších postupov, a to aj prostredníctvom samitu EÚ o daňovej správe (TADEUS), teda siete riaditeľov daňových správ členských štátov, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu koordináciu daňových správ na strategickej úrovni. V tejto súvislosti by sa daňové orgány mali usilovať o efektívnu komunikáciu a interoperabilitu medzi všetkými databázami, pokiaľ ide o fiškálne záležitosti na úrovni Únie. Na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie online výmeny informácií medzi daňovými orgánmi by sa mohla využívať aj technológia blockchainu.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Vzhľadom na to, že platby prebiehajú prostredníctvom platforiem pre výmenu virtuálnych mien len v obmedzenej miere, takéto platformy sa v súčasnosti nepovažujú za poskytovateľov platobných služieb v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti DPH je síce v súčasnosti obmedzené, avšak existuje. Komisia by preto mala do troch rokov posúdiť, či by platformy pre výmenu virtuálnych mien mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

 

_______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67946 je dôležité, aby bola povinnosť poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platobnou transakciou primeraná a obmedzená len na to, čo členské štáty potrebujú v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní. Okrem toho, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa platiteľa, uchovávať by sa mala len informácia o tom, kde sa platiteľ nachádza. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa príjemcu platby a platobnej transakcie samotnej, poskytovatelia platobných služieb by mali mať povinnosť uchovávať a daňovým orgánom odovzdávať len informácie, ktoré daňové orgány potrebujú na odhaľovanie prípadných podvodníkov a vykonávanie kontrol v súvislosti s DPH. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní uchovávať záznamy len o cezhraničných platobných transakciách, ktoré by mohli svedčiť o hospodárskej činnosti. Stanovením stropu založeného na počte platieb, ktoré príjemca platby prijal za kalendárny štvrťrok, by sa zaviedol spoľahlivý ukazovateľ toho, či sa tieto platby prijali v rámci hospodárskej činnosti, a zároveň by sa vylúčili platby na neobchodné účely. V prípade, že by sa takýto strop dosiahol, uplatnila by sa účtovná povinnosť poskytovateľa platobných služieb.

(7) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67946 je dôležité, aby bola povinnosť poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platobnou transakciou primeraná a obmedzená len na to, čo členské štáty potrebujú v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní. Okrem toho, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa platiteľa, uchovávať by sa mala len informácia o tom, kde sa platiteľ nachádza. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa príjemcu platby a platobnej transakcie samotnej, poskytovatelia platobných služieb by mali mať povinnosť uchovávať a daňovým orgánom odovzdávať len informácie, ktoré daňové orgány potrebujú na odhaľovanie prípadných podvodníkov a vykonávanie kontrol v súvislosti s DPH. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní uchovávať záznamy len o cezhraničných platobných transakciách, ktoré by mohli svedčiť o hospodárskej činnosti. Stanovením stropu založeného buď na počte platieb, ktoré príjemca platby prijal za kalendárny štvrťrok, alebo na minimálnej sume platby by sa zaviedol spoľahlivý ukazovateľ toho, či sa tieto platby prijali v rámci hospodárskej činnosti, a zároveň by sa vylúčili platby na neobchodné účely. V prípade, že by sa takýto strop dosiahol, uplatnila by sa účtovná povinnosť poskytovateľa platobných služieb.

_________________

_________________

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s.1).

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s.1).

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je nutné a adekvátne, aby poskytovatelia platobných služieb, s cieľom pomôcť členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní a odhaľovaní podvodníkov, uchovávali záznamy informácií v súvislosti s cezhraničnými platobnými transakciami počas dvoch rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, ktoré členské štáty potrebujú na efektívne kontroly a prešetrenie podozrievaného podvodu či odhalenie podvodu v oblasti DPH.

(8) Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je nutné a adekvátne, aby poskytovatelia platobných služieb, s cieľom pomôcť členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní a odhaľovaní podvodníkov, uchovávali záznamy informácií v súvislosti s cezhraničnými platobnými transakciami počas troch rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, ktoré členské štáty potrebujú na efektívne kontroly a prešetrenie podozrenia z podvodu či odhalenie podvodu v oblasti DPH.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Povinnosť viesť záznamy a ohlasovacia povinnosť by mali vzniknúť aj v prípadoch, keď poskytovateľ platobných služieb dostane finančné prostriedky alebo prijme platobné transakcie v mene príjemcu platby, a nielen v prípade, keď poskytovateľ platobných služieb prevádza finančné prostriedky alebo vydáva platobné nástroje pre platiteľa.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) Preto je v záujme zabezpečenia účinného stíhania podvodníkov pred vnútroštátnymi súdmi potrebné v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijať ambiciózny mandát pre Európsku prokuratúru (EPPO). Organizované cezhraničné podvody v oblasti DPH by mali byť riadne stíhané a podvodníci potrestaní.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/112/ES

Článok 243b – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene (a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby.

b) pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby alebo uskutoční prevod finančných prostriedkov v peňažnej hodnote aspoň 2 500 EUR v rámci jednorazovej platobnej transakcie.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/112/ES

Článok 243b – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľ platobných služieb uchováva v elektronickom formáte počas obdobia dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila;

a) poskytovateľ platobných služieb uchováva v elektronickom formáte počas obdobia troch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila;

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/112/ES

Článok 243c – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) buď číslu IBAN platobného účtu platiteľa;

a) buď číslu IBAN platobného účtu platiteľa alebo akémukoľvek inému identifikátoru, ktorý jednoznačne identifikuje platiteľa a miesto platiteľa;

Odôvodnenie

Odráža text Rady.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/112/ES

Článok 243d – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) všetky uskutočnené refundácie platieb, pokiaľ ide o platobné transakcie uvedené v písmene g);

h) ak sú k dispozícii, všetky uskutočnené refundácie platieb, pokiaľ ide o platobné transakcie uvedené v písmene g);

Odôvodnenie

Na účely súladu je dôležité, aby poskytovatelia platobných služieb boli schopní zdokumentovať všetky požadované informácie.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Hlava XV – kapitola 2a – článok 410 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V hlave XV sa v kapitole 2a vkladá tento článok:

 

„Článok 410c

 

Komisia do 31. decembra 2022 na základe informácií od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní hlavy XI kapitoly 4 oddielu 2a, najmä pokiaľ ide o potrebu zahrnúť do rozsahu pôsobnosti uvedeného oddielu platformy pre výmenu virtuálnych mien. V prípade potreby sa táto správa doplní legislatívnym návrhom.“

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2021 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2023 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2022.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2024.

 


 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Elektronický obchod sa v posledných rokoch vyvíja rýchlym tempom, čo umožňuje spotrebiteľom nakupovať tovar a služby online. Spotrebitelia si môžu vyberať medzi rôznymi dodávateľmi, výrobkami a značkami. Môžu takisto platiť online v dôveryhodnom prostredí bez toho, aby museli odísť od svojho počítača alebo smartfónu. Dodávatelia zmenili svoje obchodné modely tak, aby mohli využívať možnosti elektronického obchodu a predávať svoje výrobky spotrebiteľom po celom svete aj bez fyzickej predajne. Túto príležitosť však využívajú aj podvodné podniky, ktoré sa neplnením povinností v oblasti DPH snažia získať na trhu neoprávnené výhody.

Európska komisia určila tri hlavné druhy podvodov v oblasti DPH v cezhraničnom elektronickom obchode: i) dodávky tovaru a poskytovanie služieb v rámci EÚ, ii) dovoz tovaru od podnikov usadených v tretej krajine alebo na treťom území (t. j. v krajine alebo na území mimo EÚ) spotrebiteľom v členských štátoch a iii) poskytovanie služieb podnikov usadených v tretej krajine spotrebiteľom v členských štátoch.

Podľa Komisie dosahuje výpadok príjmov z DPH (rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou) v EÚ v súčasnosti 137 miliárd EUR, čo zodpovedá strate príjmov vo výške 267 EUR na osobu v EÚ. Pri porovnaní jednotlivých členských štátov EÚ sú však tieto hodnoty veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú od hodnôt nižších ako 0,7 % celkového predpokladaného príjmu v niektorých členských štátoch až do 35,5 % v iných členských štátoch. To dokazuje, že je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca umožňujúca účinnejšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH najmä v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov).

Návrh Komisie sa snaží vyriešiť problém podvodov v oblasti DPH v elektronickom obchode posilnením spolupráce medzi daňovými orgánmi a poskytovateľmi platobných služieb. V posledných rokoch sa viac ako 90 % online nákupov, ktoré uskutočnili európski zákazníci, uskutočnilo formou úhrad, inkás a platieb kartou, t. j. prostredníctvom sprostredkovateľa zapojeného do transakcie (poskytovateľa platobných služieb), pričom tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti.

Spravodajkyňa plne podporuje návrh Komisie a predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, najmä na zabezpečenie účinnejšieho boja proti podvodom v oblasti DPH. Spravodajkyňa rovnako upozorňuje na to, že je potrebné posúdiť, či by sa do rozsahu pôsobnosti návrhu mala zahrnúť platforma pre výmenu virtuálnych mien.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH sa musí rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou nášho hospodárstva, pričom systém DPH by mal byť pre podniky a občanov koncipovaný čo najjednoduchšie. Spravodajkyňa preto vyzýva členské štáty, aby ďalej investovali do výberu daní založeného na technológiách. V tejto súvislosti sa domnieva, že technológia blockchainu by sa mohla využiť aj na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie online výmeny informácií medzi daňovými orgánmi.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

Referenčné čísla

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

Dátum konzultácie s EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum vymenovania

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Dátum predloženia

9.12.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 13. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia