RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

6.12.2019 - (C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Irene Tinagli

Proċedura : 2019/0817(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0049/2019

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

(C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Ottubru 2019 (12451/2019)[1],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 283(2), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill Ewropew (C9-0149/2019),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE[2],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 130 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0049/2019),

A. billi, bl-ittra tas-16 ta' Ottubru 2019, il-Kunsill Ewropew ikkonsulta l-Parlament dwar il-ħatra ta' Fabio Panetta għall-kariga ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta' tmien snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2020;

B. billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 283(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, kif jirriżulta mill-Artikolu 130 tat-Trattat, tal-ħtieġa tal-indipendenza totali tal-BĊE; billi, fil-qafas ta' din l-evalwazzjoni, il-Kumitat irċieva mill-kandidat curriculum vitae kif ukoll it-tweġibiet tiegħu għall-kwestjonarju miktub li kien indirizzat lilu;

C. billi dan il-Kumitat imbagħad, fit-3 ta' Diċembru 2019, ipproċeda b'seduta ta' smigħ tal-kandidat, li matulha hu għamel stqarrija preliminari, u wara wieġeb għall-mistoqsijiet li saru mill-membri tal-Kumitat;

D. billi l-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew jinkludi l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u d-dsatax-il gvernatur tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro; billi, sal-lum, dawn tal-aħħar huma kollha rġiel;

E. billi l-Parlament esprima ripetutament in-nuqqas ta' sodisfazzjon tiegħu rigward il-proċedura tal-ħatra għal membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u appella għal proċeduri mtejba f'dan ir-rigward; billi l-Parlament talab li jirċievi, fi żmien debitu, lista ristretta b'bilanċ bejn il-ġeneri ta' mill-inqas żewġ ismijiet;

F. billi fis-17 ta' Settembru 2019, il-Parlament ta opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra ta' Christine Lagarde bħala l-ewwel President mara tal-Bank Ċentrali Ewropew;

G. billi n-nisa għadhom sottorappreżentati fil-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew; billi l-Parlament jiddeplora l-fatt li l-Istati Membri ma ħadux din it-talba bis-serjetà u jitlob lill-istituzzjonijiet nazzjonali u tal-UE jaħdmu b'mod attiv biex jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri fin-nomini li jmiss;

H. billi l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE u dawk nazzjonali għandhom jimplimentaw miżuri konkreti biex jiżguraw il-bilanċ bejn il-ġeneri;

1. Jagħti opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra ta' Fabio Panetta bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

 


 

ANNESS 1 CURRICULUM VITAE TA' Fabio Panetta

Fabio Panetta

KUNTATT

Banca d'Italia

Via Nazionale 91 — 00184, Roma, Italy

e-mail: fabio.panetta@bancaditalia.it

 

 

 

Twieled Ruma fl-1 ta' Awwissu 1959. Miżżewweġ, bi tlett itfal.

KWALIFIKI AKKADEMIĊI

1996

1984

1982

 

Dottorat fl-Ekonomija u l-Finanzi (London Business School).

M.Sc. fl-Ekonomija Monetarja (London School of Economics).

Lawrja bl-unuri fl-Ekonomija (l-Università LUISS, Ruma).

 

esperjenza professjonali u l-pożizzjonijiet ewlenin li kellu

Attwalment:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożizzjonijiet preċedenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viċi Gvernatur Għoli tal-Bank tal-Italja. Jissostitwixxi lill-Gvernatur waqt l-assenza jew l-impediment tiegħu.

President tal-Awtorità Superviżorja tal-Assigurazzjoni Taljana (IVASS). F'dan ir-rwol, membru tal-Bord Ġenerali tal-Bord tar-Riskju Sistemiku Ewropew 

Huwa s-supplenti tal-Gvernatur tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali.

Membru supplenti għall-Italja tal-Grupp tas-Seba' Pajjiżi (G7) u tal-Grupp tal-Għoxrin Pajjiż (G20).

Membru tal-Grupp ta' Ħidma 3 tal-OECD. 

Membru tal-Bord tad-Diretturi taċ-Ċentru Internazzjonali għall-Istudji Monetarji u Bankarji (ICMB) f'Ġinevra u tal-Kunsill Governattiv tal-Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF).

Ingħata t-titolu onorarju ta' Uffiċjal Għoli tal-Ordni tal-Mertu tar-Repubblika tal-Italja.

 

Mill-2004 sal-2017, persuna li takkumpanja u membru supplenti tal-Gvernatur tal-Banca tal-Italja fil-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (Gvernaturi Antonio Fazio, Mario Draghi, Ignazio Visco).

Mill-2014 sa Lulju 2019, membru tal-Bord Superviżorju tal-MSU fil-Bank Ċentrali Ewropew.

Mill-2012 sa Mejju 2019, membru tal-Bord ta' Tmexxija u Viċi Gvernatur tal-Bank tal-Italja.

Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (2013 u mill-2015 sal-2018).

Mill-2003 sa Ġunju 2019, membru tal-Kumitat dwar is-Sistema Finanzjarja Globali tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali.

Mill-2013, membru tal-Bord tal-Awtorità Superviżorja tal-Assigurazzjoni (Ivass).

 

Huwa ngħaqad mad-Dipartiment tar-Riċerka tal-Bank tal-Italja fl-1985. Ġie promoss Maniġer (2000), Maniġer Prinċipali u Kap tad-Diviżjoni Monetarja u Finanzjarja (2004), Maniġer Superjuri u Kap tad-Dipartiment tal-Perspettiva Ekonomika u l-Politika Monetarja (2007), u Direttur Maniġerjali għall-Eurosistema u l-Istabbiltà Finanzjarja (2011).

Għallem il-kors "Competition and Performance of the European Financial System" għal-lawrja ta' Masters fl-Ekonomija Ewropea u l-Finanzi Internazzjonali fl-Università ta' Ruma, Tor Vergata (2004-05).

Għallem "Theory and Practice of the Financial Markets" fil-kors tad-dottorat fil-Fakultà tal-Ekonomija, l-Università ta' Ruma, Tor Vergata (1995-96).

Assistent tar-Riċerka fl-Ekonometrija f'l-Università LUISS ta' Ruma (1982-83).

 

Pożizzjonijiet oħrajn

2010-12:

2005-11:

 

1999-2007:

 

2010-11:

 

 

2005-06:

 

 

2000-01:

 

 

 

1999-2002:

 

1998-2000:

Kap Editur tar-Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja tal-Bank tal-Italja.

Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-International Journal of Central Banking.

Editur tal-kapitli dwar il-flus, il-kreditu u l-finanzi fir-Rapport Annwali u l-Bulletin Ekonomiku tal-Bank tal-Italja.

President tal-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Riskju Sovran u l-Kundizzjonijiet ta' Finanzjament Bankarju, li jirrapporta lill-Kumitat dwar is-Sistema Finanzjarja Globali (Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali).

President tal-Grupp ta' Studju dwar il-Volatilità tas-Swieq Finanzjarji, li jirrapporta lill-Kumitat dwar is-Sistema Finanzjarja Globali (Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali).

President tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Effiċjenza, il-Kompetizzjoni u l-Flussi ta' Kreditu fil-kuntest tal-istħarriġ, promoss mill-Ministri tal-Finanzi u l-gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10, dwar il-proċess ta' konsolidazzjoni għas-settur bankarju u finanzjarju.

Rappreżentant tal-Bank tal-Italja fil-Grupp ta' Livell Għoli tal-OECD ta' Esperti Monetarji (Pariġi).

Membru tal-Grupp ta' Ħidma dwar is-Swieq tal-Ekwitajiet, stabbilit mill-gvernaturi tal-banek ċentrali tal-pajjiżi tal-G10.

Ta seminars dwar suġġetti ekonomiċi u finanzjarji fl-istituzzjonijiet li ġejjin: American Economic Association, Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of Chicago, Bank for International Settlements, De Nederlandsche Bank, Federal Deposit Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, Italian Ministry of Economy and Finance, Consob, the European University Institute (Florence), London Business School, London School of Economics, Università Bocconi, Bank of Canada, Sapienza University, Tor Vergata University, Center for International Studies, Istituto per la Ricerca sociale, Center for Economic Policy Research (CEPR), Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia,  Bank of England,  Associazione per gli Studi di Banca e Borsa, LUISS University, Università Cattolica di Milano, Università di Ancona,  Università di Sassari,  Università di Verona,  Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurt Institute for Law and Finance, Banque Centrale du Luxembourg.

Membru tal-Italian Economic Association, l-American Finance Association, u l-American Economic Association. Ippubblika studji dwar is-settur bankarju u dak finanzjarju f'diversi ġurnali Taljani u barranin (ara l-lista mehmuża).

Kien referì f'ġurnali Taljani u barranin, fosthom: American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Development Economics, Journal of the European Economic Association (JEEA), Open Economies Review, Journal of Development Economics, International Review of Economic and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito, u Politica Economica.

PREMJIJIET U BOROŻ TA' STUDJU

2006

 

1985

 

1983

 

Ingħata l-"Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per l'Economia", bħala l-aqwa kittieb dwar l-ekonomija.

Ingħata l-borża ta' studju "Paolo Andreini" mill-Bank tal-Italja għal studji barra l-pajjiż fl-ekonomija.

Ingħata borża ta' studju mill-Ministeru tal-Edukazzjoni għal studji barra mill-pajjiż fl-Ekonomija Politika.

PUBBLIKAZZJONIJIET EWLENIN

 

ARTIKLI EWLENIN F'ĠURNALI INTERNAZZJONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTBA U MONOGRAFIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKLI OĦRA u diskorsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti ta' Ħidma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Are Mergers Beneficial to Consumers? Evidence from the Market for Bank Deposits", ma' D. Focarelli, The American Economic Review, Vol. 93, Nru 4, Settembru 2003 (ippubblikat ukoll fil-Banca d'Italia, Temi di Discussione (Dokumenti ta' Ħidma) Nru 448, Lulju 2002).

"The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy" (2014), ma' Paolo Angelini u Stefano Neri, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 46, Ħarġa 6, Settembru 2014.

"Do Mergers Improve Information? Evidence From the Loan Market" ma' Fabiano Schivardi u Matthew Shum, The Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 41, Nru 4, pp. 673-709, 2009 (ippubblikat ukoll bħala Dokument ta' Ħidma Nru 4961, CEPR, Londra).

"Why do companies go public? An Empirical Analysis", ma' M. Pagano u L. Zingales, Journal of Finance, Vol. LIII, Nru 1, 1998.

"The Coordination of Micro and Macro-Prudential Policy in Europe" (2015), ma' Piergiorgio Alessandri, European Economy, 2015.3.

"Consolidation and Efficiency in the Financial Sector: A Review of the International Evidence", ma' D. Amel, C. Barnes u C. Salleo, Journal of Banking and Finance, Vol. 28, No. 10, 2004 (ippubblikat ukoll bħala Working Paper 2002-47, Board of Governors, Federal Reserve System).

"The Stability of the Relation between the Stock Market and Macroeconomic Forces", Economic Notes, 2002, Nru 3, (ippubblikat ukoll fil-Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 393, 2003).

"Will A Common European Monetary Policy Have Asymmetric Effects?", ma' L. Guiso, A. Kashyap u D. Terlizzese, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, Nru 56, 2000 (ippubblikat ukoll fil-Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 325, 2000).

"Why do Banks Merge?", ma' D. Focarelli u C. Salleo, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 34, Nru 4, Novembru 2002 (ippubblikat ukoll fil-Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 361, 1999).

"The Performance of Italian Equity Funds", ma' Riccardo Cesari, Journal of Banking and Finance, 26, 2002 (ippubblikat ukoll fil-Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 325, 1998).

"The stock market as a source of capital: some lessons from initial public offerings in Italy", ma' M. Pagano u L. Zingales, European Economic Review, Nru 40, 1996.

 "Les interactions négatives entre banques et états", ma' Paolo Angelini u Giuseppe Grande, Revue d’économie financière nru 111, Settembru 2013.

  "Supplementary pension schemes in Italy:Features, development and opportunities for workers", ma' Riccardo Cesari u Giuseppe Grande, Giornale degli economisti e annali di economia, Vol. 67, 1, pp. 21-40, 2008.

 

 

"The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions" (2011), ippubblikat fis-CGFS Papers Nru 43, Bank for International Settlements, Basel (rapport tal-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Riskju Sovran u l-Kundizzjonijiet ta' Finanzjament Bankarju tal-Kumitat dwar is-Sistema Finanzjarja Globali)

 

"Financial Sector Pro-cyclicality: Lessons from the Crisis" (2009), koordinatur (ma' Paolo Angelini), Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) Nru 44, April.

 

Geneva Reports on the World Economy, Nru 9: International Financial Stability, (2007), (ma' Roger Ferguson, Phillip Hartman u Richard Portes), ippubblikat minn International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) u CEPR.

Il sistema finanziario e il Mezzogiorno. Squilibri reali e divari finanziari (2006), editur, ma' Luigi Cannari, Cacucci Editore, Bari

Il sistema bancario italiano negli anni novanta. Gli effetti di una trasformazione (2004), Il Mulino, Bologna.

La previdenza complementare in Italia:caratteristiche, sviluppo e opportunità per i lavoratori, ma' Riccardo Cesari u Giuseppe Grande, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) Nru 8, Mejju 2008.

"The Recent Behaviour of Financial Market Volatility", Bank for International Settlements, BIS Economic Papers Nru 29, Awwissu 2006 (rapport mill-Grupp ta' Studju tal-Kumitat dwar is-Sistema Finanzjarja Globali). 

Le nuove regole sulla liquidità e la politica monetaria (2014), ippubblikat f'Liquidità e nuove regole sulle banche: calibrazione e impatti, (Serje ARIME), Franco Angeli, Milan.

 

 

Central banking in the XXI century: never say never (diskors fil-Konferenza "Central banking and monetary policy: Which will be the new normal?"), Università Cattolica, Milan, April 2016.

21st Century cash: Central banking, Technological innovation and digital currencies, ippubblikat f'Do we need Central Bank Digital Currency? Economics, Technology and Institutions, Larcier, SUERF Conference Proceedings, 2018.

Why do banks securitize their assets? Bank-level evidence from over one hundred countries in the pre-crisis period, ma' A.F. Pozzolo, Banca d’Italia, Tema di discussione (Dokumenti ta' Ħidma) Nru 1183, 2018.

The Distributional Consequences of Monetary Policy, 18th Annual DNB Research Conference "Distributional implications of the crisis and policy responses", Amsterdam, 20 ta' Novembru 2015.

On the special role of macroprudential policy in the euro area, in Putting Macroprudential Policy to Work, DNB Occasional Studies, Vol. 12-7 (2014).

Finanza, rischi e crescita economica (diskors fil-Konferenza ta' Bocconi University "Benchmarking the UK market: A way to create an efficient and effective capital market in Italy?"), Milan, Jannar 2016.

Prudential policy at times of stagnation: a view from the trenches, ma' P. Alessandri, Questioni di Economia e Finanza della Banca d'Italia (Dokumenti Okkażjonali), Nru 300, Diċembru 2015.

 "Why banks and supervisors must act now", ma' Mark Carney, Financial Times, 11 ta' Lulju 2011.

La transizione verso un sistema finanziario più stabile, Quaderni dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Nru 287, Marzu 2015.

The European Banking and Capital Markets Unions: Challenges and Risks, diskors fl-International Conference Foundation for European Progressive Studies e Fondazione Italianieuropei, Ruma, 6 ta' Frar 2015.

Crescita economica e finanziamento delle imprese, Revista AIAF online, 2015, Nru 94.

La nuova vigilanza bancaria europea e l'Italia, diskors waqt il-Konferenza "Le Banche Popolari dal XX al XXI Secolo", Ruma, 19 ta' Ġunju 2014.

Imprese: una finanza diversa è possibile, SACE MAG, Nru 2, 2014.

The negative feedback loop between banks and sovereigns, ma' P. Angelini u G. Grande, Questioni di Economia e Finanza della Banca d'Italia, (Dokumenti Okkażjonali) Nru 213, Jannar 2014.

Un sistema finanziario per la crescita, Conference Proceedings "Il risparmio degli italiani è al sostegno della crescita?", The Adam Smith Society, Milan, 27 ta' Jannar 2014.

Il credito e il finanziamento delle imprese, diskors waqt il-Konferenza "Reload Banking. La banca del domani per un nuovo sviluppo dell’Italia", Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna, Ruma 21 ta' Ġunju 2013.

Macroprudential tools: where do we stand?, diskors waqt it- 2013 Banque Centrale du Luxembourg Financial Stability Review Presentation, 14 ta' Mejju 2013.

Banche, Finanza, Crescita, Quaderni dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Nru 273, Marzu 2013.

Pro-cyclicality of capital regulation: is it a problem? How to fix it?, ma' P. Angelini, A. Enria, S. Neri u M. Quagliariello, Questioni di Economia e Finanza della Banca d'Italia (Dokumenti Okkażjonali), Nru 74, Ottubru 2010.

"Domanda e Offerta di Credito in Italia durante la crisi finanziaria", ma' Federico Maria Signoretti, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) Nru 63, April 2010.

An assessment of financial sector rescue programmes, ma' T. Faeh, G. Grande, C. Ho, M. King, A. Levy, F.M. Signoretti, M. Taboga u A. Zaghini, Questioni di Economia e Finanza della Banca d'Italia (Dokumenti Okkażjonali), Nru 47, Lulju 2009.

"Evoluzione del sistema bancario e finanziamento dell'economia nel Mezzogiorno", Moneta e Credito, Vol. LVI, Nru 222, Ġunju 2003 (ippubblikat ukoll fil-Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 467, Marzu 2003).

"La trasformazione del sistema bancario italiano e i suoi effetti sulle imprese e sui risparmiatori", ma' D. Focarelli, (dokument ippreżentat waqt il-konferenza "Quarant'anni di Economia a Verona"), Banche e Banchieri, Nru 4, 2002.

"Il sistema bancario italiano nell'area dell'euro", ma' L. Gambacorta u G. Gobbi, Bancaria, Vol. 57, Nru 3, 2001.

"Determinanti e conseguenze delle acquisizioni e fusioni bancarie", ma' D. Focarelli u C. Salleo, Banca Impresa Società, Nru 1, 1999.

"La congiuntura creditizia in Italia" (dokument ippreżentat waqt il-Convegno Sadiba 26) Quaderni dell'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Nru 198, Marzu 2003.

"Le banche e i servizi finanziari alle imprese" (dokument ippreżentat waqt il-Convegno Sadiba 25), Quaderni dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Nru 185, Marzu 2002.

"Is There an Equity Premium Puzzle in Italy? A Look at Asset Returns, Consumption and Financial Structure over the Last Century", ma' Roberto Violi, Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 339, 1999.

"Portafogli gestiti e tassi di rendimento: alcune considerazioni", ma' Riccardo Cesari, Bancaria, Nru 1, 1998.

"Innovazioni strutturali nel mercato azionario: gli effetti della contrattazione continua", ma' C. Impenna u P. Maggio, f'Rapporto IRS sul mercato azionario, Istituto per la Ricerca Sociale, Milano (ippubblikat ukoll fil-Banca d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 248, 1995).

"La volatilità dei corsi dei CCT e i coefficienti patrimoniali del Comitato di Basilea", ma' F. Drudi, il Risparmio, Nru 3, 1994.

"I tassi d'interesse reali: l'esperienza degli ultimi trent'anni (1960-1992)", ma' A. Levy, f'L'alto prezzo del danaro, P. Ciocca u G. Nardozzi (eds.), Laterza, Bari, 1993 (ippubblikat ukoll f'Bancaria, Nru 4, 1994).

Privatizzare: come? Spunti da una ricognizione comparata dei casi inglese e francese, ma' S. Chiri, Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 197, 1993.

"Rischio di tasso d'interesse e coefficienti patrimoniali: un'applicazione di modelli multifattoriali", ma' F. Drudi, Finanza, Imprese e Mercati, il Mulino, Nru 3, 1992.

"Rischio di tasso d'interesse e coefficienti patrimoniali: un'analisi dei regolamenti SIM", ma' F. Drudi, Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 180, 1992.

"Il mercato finanziario italiano nel processo di integrazione economica europea", Il Risparmio, Nru 5, Settembru-Ottubru 1992.

"Gli effetti della quotazione internazionale: il caso delle azioni italiane a Londra", Finanza, Imprese e Mercati, Il Mulino, Nru 3, Diċembru 1991 (ippubblikat ukoll f'Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 156, 1991).

"La struttura fattoriale del mercato azionario italiano", f'Ricerche applicate e modelli per la politica economica, Banca d'Italia, Vol. II, 1991.

"Evoluzione e performance dei fondi comuni mobiliari italiani", ma' E. Zautzik, Il rischio azionario e la Borsa, editjat minn Centro Baffi dell'Università Bocconi (ippubblikat ukoll f'Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 142, 1990).

"Organizzazione ed efficienza del mercato azionario", Economia, società e istituzioni, Ottubru 1989.

Evoluzione recente del sistema finanziario italiano: effetti sull'allocazione del risparmio e sulla struttura dell'intermediazione finanziaria, Atti del Convegno "I gruppi plurifunzionali nelle strategie di mercato delle banche e delle assicurazioni", Trieste, Novembru 1989.

"Recent Changes in the Organization and Regulation of Capital Markets in Italy", ma' C. Caranza u R. Pepe, f'Changes in the Organization and Regulation of Capital Markets, Bank for International Settlements, April 1987.

 

 

"Monetary Policy and Macroprudential Policy", ma' Paolo Angelini u Stefano Neri, Banca d'Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Nru 801, Marzu 2011. Ippubblikat ukoll fid-Dokument ta' Ħidma Nru 1448 tal-Bank Ċentrali Ewropew, Lulju 2012.

Why Do Banks Securitize their Assets?  ma' Alberto Pozzolo. Mimeo, Banca d'Italia.

The Causes and Consequences of Going Public, ma' Andrea Generale u Federico Signoretti, mimeo, Banca d'Italia.

How Interest Sensitive is Investment? Very (when the data are well measured), ma' Luigi Guiso, Anil Kashyap u Daniele Terlizzese, mimeo, Banca d'Italia.

 


ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' Fabio Panetta GĦALL-KWESTJONARJU

Kwestjonarju lill-kandidat għall-kariga ta'

Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

(Fabio Panetta)

 

 

A. Esperjenza personali u professjonali

 

1. Jekk jogħġbok indika l-aspetti ewlenin tal-ħiliet professjonali tiegħek fl-ambitu monetarju, finanzjarju u kummerċjali u l-aspetti prinċipali tal-esperjenza Ewropea u internazzjonali tiegħek.

Ili bankier ċentrali tul il-ħajja professjonali kollha tiegħi. Bdejt naħdem il-Bank tal-Italja fl-1985 u sirt membru tal-Bord u Viċi Gvernatur fl-2012. Bħalissa għandi l-kariga ta' Viċi Gvernatur Għoli. Jien ukoll il-President tal-Awtorità Superviżorja tal-Assigurazzjoni (IVASS) tal-Italja u, bħala parti minn dan ir-rwol, membru tal-Bord Ġenerali tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku.

Flimkien mal-membri l-oħra tal-Bord ta' Tmexxija tal-Bank tal-Italja, għandi r-responsabbiltà, bħala l-Viċi Gvernatur Għoli, li namministra x-xogħol ta' kuljum u li niddefinixxi l-orjentazzjoni strateġika tal-Istituzzjoni rigward firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet. Ir-responsabbiltajiet tal-Bank tal-Italja jinkludu, fost oħrajn: il-kontribut għad-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja taż-żona tal-euro u l-implimentazzjoni tagħhom fl-Italja; is-superviżjoni taż-żewġ banek (fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku) u tal-intermedjarji mhux bankarji; is-superviżjoni tas-swieq tat-titoli sovrani Taljani u tal-infrastrutturi tas-suq Taljan; is-superviżjoni u l-iżgurar tal-funzjonament bla xkiel tas-sistema ta' pagament Taljana u l-għoti ta' servizzi ta' pagament liż-żona tal-euro (aħna mmexxu TIPS, Target2 u Target2 Securities);[3] l-adozzjoni ta' politiki makroprudenzjali. Il-Bank tal-Italja huwa responsabbli wkoll għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.[4]

Matul il-karriera tiegħi ksibt esperjenza profonda f'firxa wiesgħa ta' attivitajiet tal-banek ċentrali u urejt sens ta' tmexxija fl-indirizzar ta' kwistjonijiet ġodda. Bdejt naħdem fid-Dipartiment tar-Riċerka tal-Italja fl-1985; fl-2007 ilħaqt il-kap tad-Direttorat dwar il-Perspettivi Ekonomiċi u l-Politika Monetarja. Fl-2011 ġejt maħtur Direttur Maniġerjali u kelli l-kompitu li nikkoordina l-attivitajiet tal-Bank relatati mal-Eurosistema u mal-istabbiltà finanzjarja. Fil-Bord ta' Tmexxija, matul iż-żmien kont responsabbli, fost affarijiet oħra, għal operazzjonijiet tal-politika monetarja u għas-superviżjoni bankarja.

Sa mill-2004 attendejt il-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, l-ewwel bħala l-persuna li takkumpanja u mbagħad bħala Membru Supplenti. Dan tani l-privileġġ li nesperjenza is-snin inizjali importanti tal-politika monetarja unika. Ħadt sehem ukoll fil-proċess kollu tat-tfassil tal-politika matul il-perjodu ta' sfida tal-kriżijiet finanzjarji u sovrani. Ikkontribwejt b'mod attiv għall-istabbiliment tal-Unjoni Bankarja (UB) bħala membru tal-Bord Superviżorju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) mill-ħolqien tiegħu fl-2014 sa Lulju 2019.

Il-parteċipazzjoni f'fora internazzjonali ppermettietli li nosserva b'mod dirett l-importanza tal-kooperazzjoni internazzjonali. Fost affarijiet oħra, kont membru tal-Kumitat dwar is-Sistema Finanzjarja Globali tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI), tal-Forum Makroprudenzjali tal-BĊE (bħala membru tal-Bord Superviżorju), tal-Bord tad-Diretturi tal-BĦI (bħalissa jien wieħed mill-membri supplenti tiegħu). Jien membru supplenti tal-Italja fil-laqgħat tal-ministri tal-finanzi u tal-gvernaturi tal-banek ċentrali tal-Grupp tas-Seba' Pajjiżi (G7) u tal-Grupp tal-Għoxrin Pajjiż (G20).

Jien membru tal-Bord tad-Diretturi taċ-Ċentru Internazzjonali għall-Istudji Monetarji u Bankarji (ICMB) f'Ġinevra.

Flimkien ma' esperjenza twila u diversifikata fi kwistjonijiet ta' politika, għandi sfond akkademiku u ppubblikajt studji dwar suġġetti monetarji u bankarji f'ġurnali internazzjonali.

 

2. Għandek xi attività kummerċjali jew holdings finanzjarji jew xi impenji oħrajn li jistgħu jkunu ta' kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek, u hemm xi fatturi personali jew fatturi rilevanti oħra li jridu jitqiesu mill-Parlament meta jkun qed jikkunsidra l-ħatra tiegħek?

 

Le. Bħala membru tal-Bord ta' Tmexxija tal-Bank tal-Italja, jien nikkonforma ma' standard għoli dwar kwistjonijiet bħall-kunflitti ta' interess, il-kunfidenzjalità, il-mandati esterni, il-politika dwar l-aċċettazzjoni ta' rigali u benefiċċji oħra, u investimenti finanzjarji f'konformità mal-valuri ċentrali tal-Bank: l-indipendenza, l-imparzjalità, l-onestà u d-diskrezzjoni. Bħala ex membru tal-Bord Superviżorju, jien approvajt u nikkonforma mal-Kodiċi tal-Etika, mar-rekwiżiti ta' trasparenza u mar-restrizzjonijiet ta' investiment li japplikaw għall-korpi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-BĊE. Bħala President tal-Awtorità Superviżorja tal-Assigurazzjoni tal-Italja, jien nikkonforma mal-Kodiċi ta' Kondotta u mar-rekwiżiti ta' trasparenza tal-IVASS.

Ma għandi l-ebda affiljazzjoni ma' organizzazzjonijiet privati. La għandi investiment u lanqas involviment f'xi kumpanija finanzjarja jew mhux finanzjarja.

 

3. X'se jkunu l-objettivi ta' gwida li se tipprova tilħaq matul il-mandat tiegħek fil-Bank Ċentrali Ewropew?

 

Is-segwitu b'mod strett tal-mandat biex tinżamm l-istabbiltà tal-prezzijiet huwa l-akbar kontribut li l-BĊE jista' jagħti biex tinbena Ewropa aktar b'saħħitha, aktar reżiljenti, aktar prospera u aktar ġusta. L-iżgurar li l-BĊE jwettaq il-mandat tiegħu, f'konformità mat-Trattati tal-UE, huwa u se jkompli jkun il-prinċipju ewlieni ta' gwida tal-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv.

Fl-istess ħin, il-BĊE għandu jkun kontinwament attent għall-konsegwenzi possibbli mhux intenzjonati tal-politiki tiegħu fuq l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, b'mod partikolari meta jintużaw għodod ġodda. F'dawn iċ-ċirkostanzi, huwa meħtieġ livell għoli ta' viġilanza sabiex jiġu identifikati effetti bħal dawn malajr kemm jista' jkun; il-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji għandhom jiġu analizzati kontinwament fid-direzzjonijiet kollha, mingħajr ebda preklużjoni u preġudizzju. 

Fir-rigward tal-funzjonament intern tal-BĊE, il-kultura organizzattiva li tista' tiżgura bl-aħjar mod il-kisba b'suċċess ta' dawk l-objettivi hija waħda li tinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' approċċ prammatiku, immexxi mid-data u miftuħ fil-livelli kollha fi ħdan l-istituzzjoni . Jekk ninħatar fil-Bord Eżekuttiv, se nistinka kontinwament biex nippromwovi kultura bħal din.

Kif se nispjega b'mod aktar ċar fit-tweġibiet sussegwenti, jekk ninħatar fil-Bord Eżekuttiv, se nistinka wkoll biex inkompli niżviluppa kultura aktar b'saħħitha ta' għoti ta' setgħa u opportunitajiet indaqs irrispettivament mis-sess, in-nazzjonalità jew distinzjonijiet oħra.

 

B. Il-politika monetarja tal-BĊE

 

4. Fil-fehma tiegħek, il-BĊE kif għandu jwettaq il-politika monetarja tiegħu fil-kundizzjonijiet makroekonomiċi attwali? X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-prestazzjoni tal-BĊE rigward l-ilħuq tal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet?

 

L-azzjonijiet tal-BĊE iridu jibqgħu ggwidati mill-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro. F'dan ir-rigward, data reċenti tindika li l-perspettiva tal-inflazzjoni tidher li ma tilħaqx l-għan ta' inflazzjoni tal-Kunsill Governattiv ta' inqas minn 2 % iżda qrib tiegħu, u għalhekk jappella għal politika monetarja akkomodanti: l-informazzjoni li tidħol (kemm data fattwali kif ukoll informazzjoni mhux vinkolanti) tissuġġerixxi li t-tnaqqis fit-tkabbir qed ikun aktar fit-tul milli kien mistenni ftit xhur ilu, minħabba d-dgħufija tal-kummerċ internazzjonali li għadha għaddejja u l-inċertezzi globali persistenti li jaffettwaw b'mod partikolari l-manifattura, u b'mod aktar ġenerali l-fiduċja tad-ditti u l-propensità tagħhom li jinvestu. Kif turi b'mod konsistenti l-esperjenza tal-passat, tnaqqis fit-tul fis-settur tal-manifattura għandu t-tendenza li jkollu effetti konsegwenzjali għal partijiet oħra ewlenin tal-ekonomija, bħas-settur tas-servizzi.

F'ekonomija li miexja bil-mod, kemm l-inflazzjoni attwali kif ukoll dik proġettata jibqgħu mrażżna u mhux konformi mal-għan tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE. Aktar importanti minn hekk, dan iġib miegħu riskju ta' ċaqliq 'l isfel tal-aspettattivi tal-inflazzjoni tal-unitajiet domestiċi u tad-ditti, li jekk ma jiġix ikkuntrastat, jista' jkun aktar diffiċli biex tinkiseb l-istabbiltà tal-prezzijiet. Dan ifisser li huwa meħtieġ appoġġ tal-politika monetarja biex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet ta' finanzjament jibqgħu favorevoli, sabiex jissaħħu l-investimenti, il-fiduċja, l-impjiegi u, b'dan il-mod, il-pagi u ż-żieda tal-prezzijiet.

 

Nemmen li l-BĊE kien ġeneralment ta' suċċess fil-kisba tal-objettiv primarju tiegħu. Il-pressjoni 'l fuq fuq l-iżviluppi tal-prezzijiet baqgħet dejjem imrażżna. Matul il-kriżi ż-żona tal-euro ffaċċjat riskju bla preċedent ta' deflazzjoni u l-BĊE kellu jespandi l-għodda tiegħu lil hinn mill-istrumenti ta' politika standard. L-isfidi ppreżentati minn tali sitwazzjoni ġew sodisfatti mill-politika monetarja tal-BĊE, li impedixxiet il-materjalizzazzjoni tar-riskji deflazzjonarji u waqfet id-deterjorament 'l isfel fl-aspettattivi dwar l-inflazzjoni, u b'hekk appoġġjat it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. L-analiżi ekonomika u l-esperjenza tal-passat ta' pajjiżi oħra jindikaw li d-deflazzjoni hija marda perikoluża li diffiċli tinqered u li tista' twaqqa' l-ekonomija f'ċirku vizzjuż ta' domanda li qed tonqos, attività ekonomika aktar baxxa, livell ogħla ta' qgħad u instabbiltà finanzjarja, speċjalment meta l-ekonomija tkun ikkaratterizzata minn livelli għolja ta' dejn.

 

5. X'taħseb dwar il-pakkett ta' stimolu tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE tat-12 ta' Settembru, u d-deċiżjoni dwar l-indikazzjonijiet għall-ġejjieni? X'taħseb dwar il-mod kif ittieħdet din id-deċiżjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-oppożizzjoni pubblika ta' xi membri tal-Kunsill tal-BĊE wara d-deċiżjoni? B'mod aktar ġenerali, x'taħseb dwar il-mod kif ittieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja fil-passat u taħseb li għandu jinbidel u, jekk iva, kif?

 

Il-pakkett ta' miżuri adottat mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE f'Settembru kien reazzjoni proporzjonata u xierqa għas-sitwazzjoni makroekonomika li ddeskrivejt fir-risposta preċedenti tiegħi. F'konformità mal-mandat primarju tal-BĊE li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet, id-deċiżjoni kellha l-għan li tiġġieled kontra r-riskju li livell persistentement baxx ta' inflazzjoni, ikkawżat minn dgħufija ekonomika, jista' jiddeġenera fi tnaqqis permanenti fl-aspettattivi dwar l-inflazzjoni jew saħansitra f'emerġenza mill-ġdid tat-theddida ta' deflazzjoni. Il-pakkett ta' politika adottat mill-Kunsill Governattiv ser jipprovdi l-appoġġ meħtieġ għall-attività ekonomika u l-inflazzjoni.

Nifhem, ukoll mid-dibattitu pubbliku, li l-fehmiet tal-Kunsill Governattiv kienu unanimi dwar l-adegwatezza ta' pożizzjoni ta' politika monetarja akkomodanti. Fl-istess ħin, kien hemm fehmiet differenti dwar l-istrumenti speċifiċi tal-politika monetarja li kienu aktar adattati biex jipprovdu l-appoġġ meħtieġ għall-prospetti ta' tkabbir u inflazzjoni. Din mhijiex sorpriża, peress li l-inċertezza dwar l-effetti relattivi tal-istrumenti individwali mhux standard hija għolja b'mod naturali u mifruxa f'dan l-istadju. Inqis li dan huwa sinjal ta' dibattitu sinċier u kostruttiv.

Fl-esperjenza tiegħi, id-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv dejjem ittieħdu fuq il-bażi ta' analiżi bir-reqqa tal-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji domestiċi u globali u tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-għażliet differenti. Dan jippermetti lill-membri kollha tal-Kunsill li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u li jippruvaw jilħqu kunsens kull meta jkun possibbli. Huma disponibbli dispożizzjonijiet adegwati biex tinstab soluzzjoni f'każ ta' nuqqas ta' qbil. F'korp kbir ta' teħid ta' deċiżjonijiet huwa inevitabbli – u naħseb, b'saħħtu – li jkun hemm fehmiet differenti. Il-governanza fis-seħħ tiżgura li dibattitu ġust ikun dejjem possibbli iżda wkoll li l-Kunsill Governattiv ikun dejjem jista' jilħaq konklużjonijiet operattivi. Kollox ma' kollox, analiżi empirika tissuġġerixxi li l-miżuri meħuda mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE s'issa kienu effettivi fl-appoġġ għad-domanda domestika u l-inflazzjoni.

 

6. Kif tevalwa l-effetti ta' rati tal-imgħax baxxi?

 

L-evidenza li jiena naf biha tindika li l-effett tar-rati tal-imgħax baxxi u saħansitra negattivi fuq l-ekonomija b'mod ġenerali kien kbir u pożittiv. It-trasmissjoni tar-rati tal-imgħax baxxi jew saħansitra negattivi tal-BĊE għal kundizzjonijiet ta' finanzjament ta' ditti u unitajiet domestiċi mxiet sew u ssaħħet aktar permezz ta' effetti ta' sinjalazzjoni permezz tal-aspettattivi tar-rata tal-imgħax.

Fl-istess ħin, jibqa' r-riskju tal-effetti sekondarji tar-rati tal-imgħax baxxi u negattivi, jekk jinżammu għal perjodu ta' żmien estiż. Hemm tħassib li, lil hinn minn ċertu livell, rati ta' politika negattivi jistgħu jkollhom effetti negattivi fuq l-imġiba tat-tfaddil u tal-konsum tal-unitajiet domestiċi, fuq il-politiki ta' self tal-banek u fuq il-profitabbiltà tal-intermedjarji finanzjarji. Is-sistema bi gradi introdotta f'Settembru mill-Kunsill Governattiv għandha l-għan li ttaffi dawn il-problemi (tgħin lill-banek ikampaw mal-ispiża diretta taż-żamma ta' likwidità eċċessiva b'rimunerazzjoni negattiva fil-kontijiet tal-bank ċentrali tagħhom) sabiex jiġi ppreservat il-mekkaniżmu ta' trażmissjoni tal-politika monetarja.

L-ambjent tar-rata tal-imgħax baxxa jappoġġja l-attività ekonomika anke billi jinkoraġġixxi t-teħid ta' riskji ekonomiċi. Madankollu hemm ukoll tħassib li f'xi segmenti tas-suq iż-żieda fit-teħid ta' riskji tista' toħloq riskji għall-istabbiltà finanzjarja. Huwa importanti li l-BĊE jissorvelja b'mod kostanti dawn ir-riskji. Madankollu, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, riskji bħal dawn jiġu indirizzati bl-aħjar mod permezz tal-użu ta' strumenti politiċi oħra, b'mod partikolari meta jkunu lokalizzati f'pajjiżi jew swieq speċifiċi. Il-politiki makroprudenzjali, li jistgħu jitfasslu skont iċ-ċirkostanzi ta' pajjiżi jew setturi individwali (bħall-proprjetà immobbli), jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jindirizzaw kwalunkwe eċċess fid-dinamika tal-prezzijiet tal-assi.

Fl-istadju attwali, il-benefiċċji mill-miżuri tal-BĊE, inklużi r-rati negattivi, għadhom jeċċedu l-effetti sekondarji potenzjali tagħhom. Madankollu, huwa meħtieġ monitoraġġ kontinwu biex jiġi żgurat li din id-dikjarazzjoni tibqa' valida. Fil-ġejjieni, il-Kunsill Governattiv jista' jirrieżamina l-miżuri fis-seħħ u jiddeċiedi dwar miżuri ta' mitigazzjoni ulterjuri jekk il-benefiċċji netti ta' xi wħud minnhom jiġu vvalutati li qed jiddgħajfu.

 

7. Għoxrin sena wara l-introduzzjoni tal-euro, taħseb li wasal iż-żmien biex isir rieżami tal-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE?

 

Jien konxju li l-President Lagarde diġà indikat, kemm fit-tweġibiet tagħha lill-Parlament Ewropew kif ukoll f'diskors reċenti, li ser jitnieda rieżami strateġiku fil-futur qrib.

Naħseb li l-qafas attwali kellu suċċess kbir. Madankollu, rieżami jkun xieraq u meħtieġ f'ħafna aspetti, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li mill-bidu tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja l-ambjent makroekonomiku nbidel (mhux biss fiż-żona tal-euro, iżda wkoll fil-livell globali) u jkun importanti li jinsiltu konklużjonijiet dwar it-tagħlimiet mill-kriżi finanzjarja. Banek ċentrali oħra jwettqu rieżamijiet tal-politika f'intervalli regolari; ir-rieżami preċedenti tal-BĊE jmur lura għall-2003, u għalhekk wasal iż-żmien għal ieħor.

Rieżami bir-reqqa se jgħin jiżgura li l-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE jkompli jissodisfa l-mandat tal-BĊE kif deskritt fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk ninħatar fil-Bord Eżekuttiv, ser nittratta dawn id-diskussjonijiet b'moħħ miftuħ, bħall-President innifsu. Jien nissuġġerixxi li huma jqisu l-ħsieb reċenti dwar il-politika monetarja u l-esperjenza ta' dawn is-snin ta' importanza kbira, kemm fl-Ewropa kif ukoll barra minnha. Ninsab ċert li l-membri kollha tal-Kunsill – bl-appoġġ tal-persunal – jikkontribwixxu għall-eżerċizzju b'mod kostruttiv, b'dedikazzjoni u entużjażmu, u jaqsmu l-esperjenza tagħhom, kif dejjem kien il-każ fil-passat.

 

8. Kif se tiżgura t-trasparenza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-APP? Taqbel li tista' tiġi pprovduta aktar trasparenza fir-rigward tal-Programm ta' Xiri ta' Titoli Garantiti b'Assi (ABSPP) u t-tielet Programm ta' Xiri ta' Bonds Koperti (CBPP3)?

Il-BĊE bħala istituzzjoni pubblika għandu r-responsabbiltà li jkun kemm jista' jkun trasparenti. It-trasparenza, inkluż dwar aspetti tal-implimentazzjoni tal-politika monetarja, tgħin lill-pubbliku jifhem il-politika monetarja tal-BĊE. Fehim pubbliku aħjar, min-naħa tiegħu, jagħmel id-deċiżjonijiet ta' politika aktar kredibbli u effettivi u jikkontribwixxi għall-obbligu ta' rendikont tal-BĊE. Dan huwa speċjalment il-każ fi żminijiet eċċezzjonali, meta miżuri ta' politika mhux konvenzjonali jridu jiġu spjegati lill-pubbliku b'ċarezza u referenza kostanti għall-mandat ta' stabbiltà tal-prezzijiet.

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' assi (APP), naħseb li l-grad ta' trasparenza diġà huwa pjuttost għoli. Il-BĊE jippubblika fuq is-sit web tiegħu informazzjoni dettaljata dwar xiri ta' kull xahar, holdings totali, u tifdijiet dovuti f'kull sottoprogramm tal-APP u huwa trasparenti dwar il-prinċipji li jiggwidaw ix-xiri. Għal Programm ta' Titoli Abbażi ta' Assi, pereżempju, il-BĊE jikkomunika wkoll liema segmenti (superjuri, intermedji jew tal-ekwità) ta' ħruġ jistgħu jinxtraw, is-sehem massimu tal-ammont pendenti ta' segment li jista' jinxtara, liema strumenti jistgħu jiġu inklużi fl-aggregazzjoni tal-assi sottostanti.

Minkejja dan, madankollu, nemmen li m'għandux ikun hemm wisq trasparenza tal-banek ċentrali, peress li f'xi każijiet trasparenza eċċessiva tista' ddgħajjef l-effettività tal-miżuri tal-politika monetarja. Pereżempju, hemm raġunijiet validi għaliex il-BĊE għandu jżomm lura milli jippubblika, għal ċerti programmi ta' xiri, il-holdings preċiżi ta' titoli individwali u għaliex ma għandux jippermetti lill-kontropartijiet tiegħu li jiddivulgaw l-ammont u t-tip ta' titoli li jkun xtara. Fil-fatt, din l-informazzjoni tista' tippermetti lill-parteċipanti fis-suq li jippruvaw ikollhom vantaġġ fuq il-bank ċentrali, li jistgħu jwasslu għal żbilanċi potenzjalment severi fil-prezzijiet ta' titoli speċifiċi, iżidu l-ispejjeż għall-Eurosistema u jnaqqsu l-effikaċja tal-programm. Suġġerimenti li jżidu t-trasparenza mingħajr dawn l-effetti sekondarji jkunu milqugħa u jekk ninħatar fil-Bord tal-BĊE nimpenja ruħi li nevalwahom bir-reqqa.

 

9. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-riskji assoċjati mal-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv (CSPP)? Kif tevalwa s-sehem li bħalissa qed jikber tas-CSPP fis-suq primarju u fl-istess ħin is-sehem li bħalissa qed jiċkien tal-programm ta' xiri mis-settur pubbliku fis-suq sekondarju?

 

Il-BĊE jixtri bonds korporattivi taħt is-CSPP fis-suq primarju u sekondarju, skont kriterji ta' eliġibbiltà u limiti predefiniti f'termini tas-sehem ta' ħruġ u emittenti, li jqisu r-riskji assoċjati ma' setturi speċifiċi. Dawn ir-regoli huma kkomplementati ex ante minn diliġenza dovuta bir-reqqa u, wara x-xiri, minn proċess ta' monitoraġġ kostanti sabiex jiġu limitati r-riskji. Il-ġestjoni ħażina tar-riskji tista' taffettwa l-kredibbiltà u r-reputazzjoni tal-bank ċentrali.

L-Eurosistema tadatta x-xiri tagħha tas-CSPP għal kundizzjonijiet tas-suq, filwaqt li tqis il-likwidità tas-swieq sekondarji. Ix-xiri jqis ukoll ix-xejriet staġjonali fil-ħruġ u huwa soġġett għal xi mekkaniżmi ta' livellar. Il-punt ta' riferiment użat għax-xiri jirrifletti l-kwistjonijiet pendenti kollha eliġibbli. B'hekk, il-kapitalizzazzjoni fis-suq tipprovdi l-piż ta' kull ġurisdizzjoni tal-ħruġ fil-punt ta' riferiment.

Is-CSPP kien effettiv fit-titjib tal-kundizzjonijiet ta' finanzjament tal-korporazzjonijiet mhux finanzjarji taż-żona tal-euro. Għalkemm ix-xiri ta' bonds korporattivi jinvolvi livell kemxejn ogħla ta' riskju minn assi oħra tradizzjonalment miżmuma minn banek ċentrali, is-CSPP wera li huwa effiċjenti għar-riskju, jekk wieħed jevalwa r-riskju meħud fir-rigward tal-kontribut tiegħu għall-kisba tal-objettivi tal-politika. Flimkien max-xiri ta' titoli ggarantiti b'assi u bonds koperti, is-CSPP jista' jimmassimizza l-impatt dirett tal-APP fuq l-ekonomija reali.

Minħabba l-limiti għall-parteċipazzjonijiet ta' bonds sovrani u r-restrizzjonijiet ta' fattibbiltà li jirriżultaw għall-PSPP, kontribuzzjoni relattivament akbar tal-komponent tas-settur privat ittejjeb il-flessibbiltà ġenerali (u l-ambitu ta' applikazzjoni potenzjali) tal-APP. Hi tgħin ukoll biex ikun hemm id-daqs ta' devjazzjonijiet possibbli tal-istokkijiet tal-PSPP mill-bażi kapitali (il-punt ta' riferiment użat għall-allokazzjoni tax-xiri tal-PSPP minn pajjiżi differenti).

Fi kwalunkwe każ, ix-xiri ta' bonds tal-Gvern fis-suq sekondarju jibqa' l-komponent ewlieni tal-APP.

 

10. Fil-fehma tiegħek, il-BĊE kif jista' jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku, għat-tranżizzjoni ekoloġika u għall-impjieg sħiħ filwaqt li jikkonforma bis-sħiħ mal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet? Fil-fehma tiegħek hemm xi miżuri addizzjonali tal-politika monetarja li jtejbu l-effetti pożittivi fuq l-ekonomija reali?

 

It-Trattat jistipula li, mingħajr preġudizzju għall-għan ewlieni tiegħu li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet, il-BĊE għandu wkoll isostni l-politika ekonomika ġenerali tal-Unjoni Ewropea sabiex jilħaq l-għanijiet tiegħu. Dawn jinkludu t-tkabbir ekonomiku bbilanċjat, l-impjieg sħiħ u l-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent.

L-esperjenza ta' dawn l-aħħar snin ikkonfermat li, biż-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet, il-BĊE jikkontribwixxi għall-prosperità taż-żona tal-euro. Ir-riskji għall-prospettiva tal-inflazzjoni ma ġewx iżolati, iżda mxew id f'id ma' tkabbir fqir, impjiegi baxxi u staġnar fil-pagi, inugwaljanza dejjem tiżdied, u theddid għall-istabbiltà finanzjarja. Billi jipprevedu politika monetarja akkomodanti, il-miżuri tal-BĊE jappoġġjaw l-infiq tal-konsumatur u l-investiment tan-negozju, u b'hekk jappoġġjaw t-tkabbir u l-impjiegi fiż-żona tal-euro u jtejbu l-prospettiva tal-inflazzjoni. Il-miżuri tal-BĊE kkontribwew għat-tisħiħ tas-suq tax-xogħol fiż-żona tal-euro, li fih inħolqu madwar ħdax-il miljun impjieg minn nofs l-2013 u baqa' reżiljenti.

Sfida vitali għall-pjaneta kollha hija kif għandha tindirizza l-bidliet fil-klima ‒ li jikkostitwixxu theddida għat-tkabbir u l-prosperità u għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ‒ u kif tista' tikkontribwixxi għal użu aktar sostenibbli tar-riżorsi naturali disponibbli. Filwaqt li l-banek ċentrali mhumiex l-eqreb istituzzjonijiet tal-azzjoni tal-politika ambjentali, huma jistgħu u jridu jagħmlu s-sehem tagħhom (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija li jmiss).

Fil-Bank tal-Italja qegħdin nimxu f'din id-direzzjoni. Bħala President tal-Kumitat tal-Investiment, mexxejt il-politika ta' investiment tal-fond tal-pensjoni tagħna lejn l-integrazzjoni ta' dan it-tħassib fl-allokazzjoni tal-assi tagħna, bl-esklużjoni ta' kumpaniji li joperaw f'setturi li ma jissodisfawx il-kriterji tal-Patt Globali tan-NU u bl-għoti ta' preferenza lil ditti bl-aħjar punteġġi ambjentali, soċjali u ta' governanza. B'mod ġenerali, bħala riżultat tal-kriterji l-ġodda se jkun hemm titjib fl-impronta ambjentali tal-portafoll tal-ekwità tal-Bank tal-Italja f'termini tal-emissjonijiet totali ta' gassijiet serra (tnaqqis ta' 23 %, ekwivalenti għal -0.76 miljun tunnellata), il-konsum tal-enerġija (tnaqqis ta' 30 %, ekwivalenti għal 7.67 miljun gigajoules) u l-konsum tal-ilma (tnaqqis ta' 17 %, daqs 6.95 miljun metru kubu). Dan it-titjib fl-impronta tal-portafoll tal-ekwità huwa ekwivalenti għall-kanċellazzjoni tal-konsum tal-enerġija annwali ta' madwar 140 elf unità domestika u l-konsum tal-ilma ta' aktar minn 123 unità domestika. Ir-riżultati huma wkoll sinifikanti fit-tnaqqis tal-gassijiet serra: it-tnaqqis huwa ekwivalenti għal 185 elf unità domestika li jaqtgħu l-emissjonijiet annwali tagħhom għal żero. Mil-lat finanzjarju, dan l-approċċ ma wassalx għal redditi agħar jew riskji ogħla.

Il-Bank tal-Italja, bħall-BĊE, jipparteċipa b'mod attiv fil-flussi ta' ħidma tan-Netwerk għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja – li l-għan tiegħu huwa li jgħin biex jiżdied l-għarfien tar-riskji tat-tibdil fil-klima fil-komunità bankarja ċentrali – u fil-gruppi tekniċi nazzjonali u internazzjonali dwar kwistjonijiet relatati mal-klima.

Il-banek ċentrali għandhom ukoll jinkoraġġixxu lill-intermedjarji finanzjarji biex jintegraw ir-riskji soċjali u relatati mal-klima fil-proċessi tagħhom tat-teħid ta' deċiżjonijiet, sabiex itejbu l-ipprezzar tagħhom ta' dawn ir-riskji u jidderieġu l-allokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji b'modi li jagħti attenzjoni akbar lil dawn il-kwistjonijiet.

Fir-rigward tal-miżuri addizzjonali biex titjieb l-ekonomija reali, id-deċiżjonijiet tal-BĊE f'Settembru kkontribwew u qed jikkontribwixxu biex jiġu żgurati kundizzjonijiet finanzjarji favorevoli għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi, filwaqt li jiġu appoġġjati l-investiment, il-konsum, l-impjiegi u t-tkabbir fil-pagi. Huwa importanti li l-politika monetarja tkompli tagħmel xogħolha. Dawn il-miżuri kkontribwew għall-ħolqien tal-impjiegi fiż-żona tal-euro (inħolqu aktar minn 13-il miljun impjieg mill-2013 sal-2019). Analiżi empirika mill-BĊE u mill-banek ċentrali nazzjonali tindika li l-effetti netti ta' dawn il-politiki naqqsu l-inugwaljanza fid-distribuzzjoni tad-dħul (peress li l-qgħad huwa s-sors ewlieni tad-disparità). 

 

11. X'inhi l-fehma tiegħek dwar il-passi meħtieġa biex jiġi ffinanzjat il-Patt Ekoloġiku Ewropew?  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar l-impatt tal-politika tal-BĊE fuq it-tibdil fil-klima? Taħseb li l-BĊE għandu jallinja x-xirjiet tal-assi tiegħu mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-NU u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima? Il-programmi ta' xiri ta' assi tal-BĊE għandhom ikunu konformi mal-qafas tat-tassonomija tal-UE? Xi rwol ikollu l-BĊE fin-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja?

 

L-indirizzar tal-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima u ċ-ċaqliq lejn sistema b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju huwa kompitu kruċjali, li jeħtieġ sforz kollettiv. F'dan ir-rigward, nista' biss nilqa' l-prijorità mogħtija mill-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għal din il-kwistjoni urġenti li se tagħti sura lill-benesseri taċ-ċittadini Ewropej preżenti u futuri.

Sabiex niksbu l-miri maqbula mill-Ftehim ta' Pariġi, jeħtieġ li nipprezzaw b'mod korrett ir-riskji li jirriżultaw minn attivitajiet b'intensità qawwija ta' karbonju, sabiex jiġu stimulati l-bidliet meħtieġa fix-xejriet tal-produzzjoni u tal-konsum. Għal dan il-għan, l-ipprezzar tal-karbonju huwa għodda ta' politika ewlenija li mhux biss se jbiddel il-prezzijiet relattivi, iżda se jipprovdi wkoll inċentivi għal aktar effiċjenza enerġetika. Din it-trasformazzjoni trid tiġi ppromulgata b'mod li tiġi żgurata distribuzzjoni ġusta tal-piż li timplika u li wieħed iżomm f'moħħu l-konsegwenzi soċjali ta' dawn il-politiki, bil-ħsieb usa' li jiġu promossi l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli definiti min-NU u li jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli.

Hija l-ewwel u qabel kollox ir-responsabbiltà tal-gvernijiet li jiddefinixxu l-miżuri xierqa biex jintlaħqu dawn l-għanijiet. B'kunsiderazzjoni tal-fatt li t-tibdil fil-klima huwa esternalità tan-natura globali, koordinazzjoni internazzjonali ta' tali politiki f'dan il-qasam għandha tintlaqa' tajjeb.

It-trasformazzjoni tal-enerġija meħtieġa biex jitrażżnu l-emissjonijiet skont l-ambizzjoni tal-miri tal-UE se tkun teħtieġ investiment konsiderevoli kemm fl-infrastruttura fiżika kif ukoll fil-kapital intanġibbli (inkluż ir-R&Ż). Il-baġit tal-UE u speċjalment il-BEI għandhom rwol kruċjali x'jaqdu, iżda jeħtieġ ukoll li jiġu mmobilizzati riżorsi finanzjarji privati. F'dan ir-rigward l-UE tista' tkompli żżid l-isforzi tagħha u tibni fuq l-azzjonijiet diġà mibdija bil-pjan ta' azzjoni għall-finanzjament sostenibbli.

Il-President tal-BĊE indikat li ser tagħmel ir-riflessjoni dwar kif il-BĊE jista' jikkontribwixxi biex jindirizza t-tibdil fil-klima waħda mill-prijoritajiet tal-mandat tagħha. It-tibdil fil-klima jista' joħloq riskji għat-tkabbir ekonomiku u għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u għalhekk jista' jinfluwenza l-ambjent li fih topera l-politika monetarja. Huwa għalhekk importanti, filwaqt li jibqa' fil-mandat tiegħu, li l-BĊE jifhem aħjar il-mezzi li permezz tagħhom ir-riskji relatati mal-klima jaffettwaw is-sistema ekonomika u finanzjarja, jidentifika x-xokkijiet potenzjali rilevanti għall-perspettiva tal-inflazzjoni fuq terminu qasir u medju u l-effetti possibbli fuq it-trażmissjoni tal-politika monetarja, u jieħu azzjoni jekk ikun meħtieġ. 

Il-ħolqien tan-Netwerk għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja (NGFS) kien pass importanti 'l quddiem fid-definizzjoni u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki mill-banek ċentrali u l-awtoritajiet superviżorji. Il-banek ċentrali ewlenin – inklużi l-BĊE u l-Bank tal-Italja – qed jikkontribwixxu b'mod attiv għan-Netwerk, b'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet maħruġa fir-rapporti NGFS s'issa. Il-BĊE jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-istudju ta' modi possibbli biex ir-riskji ambjentali u klimatiċi jiġu integrati fl-attivitajiet tal-banek ċentrali, filwaqt li jesplora wkoll kif dawn ir-riskji jiġu inklużi fis-superviżjoni mikro u makroprudenzjali tiegħu.

Rigward dan, il-Bank tal-Italja jikkoopera mal-Awtorità Bankarja Ewropea biex jistudja r-riskji li l-fatturi ta' sostenibbiltà joħolqu għall-istabbiltà finanzjarja, ifassal metodoloġiji biex jivvaluta dawn ir-riskji u jidentifika rispons prudenzjali xieraq.

F'dak li jirrigwarda l-karta bilanċjali tal-BĊE, wieħed jeħtieġ li japprezza li l-pożizzjoni attwali tal-politika monetarja akkomodanti diġà qed tipprovdi kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli ħafna għall-gvernijiet biex jiffinanzjaw it-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. Barra minn hekk, bħala parti mill-APP, il-BĊE xtara ammonti konsiderevoli ta' bonds ħodor, u kkontribwixxa għall-iżvilupp tas-suq. Hekk kif l-opportunitajiet ta' investimenti sostenibbli u prodotti ta' finanzjament sostenibbli jsiru aktar integrati, is-sehem ta' assi sostenibbli (bħal bonds ħodor) fl-APP tal-BĊE se jiżdied ukoll.

F'dan ir-rigward, it-tassonomija tal-UE ta' attivitajiet ambjentalment sostenibbli u ta' standards ta' bonds ħodor se tkun kruċjali biex tipprovdi ċarezza u trasparenza lill-investituri u tistimula t-tkabbir tal-finanzi sostenibbli.

Jista' jkun utli li wieħed jirrifletti dwar jekk tassonomija bbażata fuq ir-riskji tistax tikkomplementa l-approċċ attwali u tassisti aħjar lill-awtoritajiet pubbliċi, inklużi l-banek ċentrali, biex jidentifikaw liema assi huma l-aktar esposti għal riskji fiżiċi u ta' transizzjoni. Fil-fatt, ġeneralment dawn ir-riskji bħalissa mhumiex riflessi b'mod adegwat fil-prezzijiet tal-assi finanzjarji; l-applikazzjoni li jmiss tar-regoli l-ġodda tal-UE dwar l-iżvelar se tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-profili ta' sostenibbiltà b'mod aktar armonizzat, li jista' jtejjeb il-valutazzjoni ġusta mill-parteċipanti tas-suq.

 

12. Fil-fehma personali tiegħek, il-BĊE għandu jixtri aktar bonds tal-BEI biex jgħin jiffinanzja l-investimenti Ewropej f'konformità mal-objettivi primarji u sekondarji tal-BĊE?

 

Il-BĊE diġà xtara aktar minn 230 biljun f'valur ta' bonds maħruġa mill-BEI u istituzzjonijiet sopranazzjonali oħra taħt il-programm ta' xiri tas-settur pubbliku tiegħu. Billi l-BEI huwa entità tas-settur pubbliku, il-bonds tiegħu jistgħu jinxtraw biss fis-suq sekondarju u l-ammont totali ta' azjendi huwa soġġett għal limitu massimu. Fl-2016 il-Kunsill Governattiv żied dan il-limitu għal bonds supranazzjonali tal-UE minn 33 għal 50 fil-mija tal-volum tagħhom, jiġifieri ogħla mil-limitu korrispondenti għall-bonds tal-gvern. Ix-xiri nett ta' bonds supranazzjonali reġgħu bdew f'Novembru, bħala parti mis-sensiela l-ġdida ta' xiri nett tal-PSPP.

Karatteristika importanti tal-BEI hija li dan aġixxa bħala pijunier tal-ħruġ ta' bonds ħodor aktar minn għaxar snin ilu, u qed ikompli l-involviment qawwi tiegħu fis-suq tal-bonds ħodor llum il-ġurnata. L-Eurosistema xtrat il-bonds ħodor tal-BEI flimkien ma' kwistjonijiet ekoloġiċi oħra fiż-żona tal-euro, u b'hekk ikkontribwiet għall-finanzjament tal-proġetti ta' azzjoni klimatika.

 

13. X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-implimentazzjoni tal-Assistenza ta' Likwidità f'Emerġenza (ELA)? X'jista' jittejjeb fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-ELA?

 

L-operazzjonijiet ta' Assistenza ta' Likwidità ta' Emerġenza (ELA) huma mfassla biex jipprovdu appoġġ lill-banek solventi li jiffaċċjaw problemi ta' likwidità temporanji. Skont l-Istatut tas-SEBĊ, il-provvista tal-ELA hija responsabbiltà nazzjonali. B'riżultat ta' dan, id-deċiżjoni li tingħata l-ELA hija fid-diskrezzjoni tal-BĊN, li jġarrbu l-ispejjeż u r-riskji ta' tali operazzjonijiet. Il-prerekwiżiti ewlenin huma s-solvenza tal-bank jew, f'każ li l-bank ikun qed jikser ir-rekwiżiti ta' fondi proprji tas-CRR, l-eżistenza ta' pjan ta' rikapitalizzazzjoni kredibbli, flimkien mad-disponibbiltà ta' kollateral suffiċjenti aċċettabbli mill-BĊN rispettiv.

F'dawn l-aħħar snin, l-Eurosistema għamlet progress importanti lejn l-armonizzazzjoni tal-oqfsa tal-ELA tal-BĊN differenti, bl-approvazzjoni ta' qafas komprensiv tal-ELA u ta' ftehim dwar l-ELA, ippubblikati fuq is-sit elettroniku tal-BĊE f'Mejju 2017. Bil-għan li tiġi evitata kwalunkwe interferenza possibbli fuq il-politika monetarja unika, il-ftehim jiddefinixxi l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet u l-proċess għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn il-BĊN u l-BĊE. Il-Kunsill Governattiv jista' jkun involut ukoll fil-proċess ta' deċiżjoni, skont id-daqs u t-tul tal-operazzjoni.

 

F'dawn l-aħħar snin, jien kont personalment involut diversi drabi fl-għoti tal-ELA. Fl-esperjenza tiegħi, ġeneralment il-proċeduri attwali wrew li huma effettivi biex jissalvagwardjaw l-istabbiltà finanzjarja u jrażżnu r-riskju ta' kontaġju. Anke għall-istituzzjonijiet sinifikanti, li huma taħt is-superviżjoni diretta tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, il-BĊN setgħu jivvalutaw b'mod preċiż l-elementi meħtieġa għal azzjoni bla xkiel, effettiva u f'waqtha. Konsegwentement, il-politika monetarja unika tal-Eurosistema dejjem ġiet ippreservata, kif mitlub mit-Trattat.

 

14. Xi rwol taħseb li għandu jkollu l-BĊE fl-indirizzar tal-muniti virtwali? Liema opportunitajiet u riskji tara fir-rigward tal-assi virtwali? Kif taħseb li għandu jkun strutturat qafas regolatorju xieraq għall-muniti virtwali (u l-"istablecoins" b'mod partikolari)?

 

L-aktar mewġa reċenti ta' innovazzjoni teknoloġika qed iġġib magħha bidliet profondi fil-provvista tas-servizzi finanzjarji u fin-natura tal-atturi li jipprovduhom. It-teknoloġija blockchain u l-assi virtwali huma parti minn din ir-rivoluzzjoni. Huma jwiegħdu li jipprovdu mod aktar effiċjenti ta' trasferiment ta' flus, b'mod partikolari lil hinn mill-fruntieri, iżda jippreżentaw riskji sinifikanti.

Il-BĊE, bħal banek ċentrali oħra, qed jagħti attenzjoni mill-qrib lil dawn l-iżviluppi. Diversi aspetti tal-assi virtwali u l-hekk imsejħa stablecoins jitolbu azzjoni koordinata tal-awtoritajiet pubbliċi lil hinn mill-banek ċentrali (eż. l-awtoritajiet tal-AML, l-awtoritajiet tat-taxxa, il-korpi tal-iffissar tal-istandards, eċċ.). Madankollu, sal-punt li l-assi virtwali, speċjalment l-istablecoins, jimmiraw li jiffaċilitaw iż-żamma u t-trasferiment ta' flus, l-operazzjonijiet tagħhom jaqgħu taħt il-kompetenza tal-qafas ta' sorveljanza tal-Eurosistema għal sistemi ta' pagament jew skemi ta' pagament.

Filwaqt li mhuwiex fis-setgħa tal-banek ċentrali, iżda tal-Gvernijiet u l-Parlamenti li jiddeċiedu jekk għandhomx ikunu permessi l-ħruġ u ċ-ċirkolazzjoni ta' assi virtwali, il-BĊE għandu rwol x'jaqdi fir-regolamentazzjoni u s-sorveljanza tagħhom, sabiex jiġi evitat theddid għall-istabbiltà finanzjarja u biex jiġi żgurat li s-sistemi ta' pagament taż-żona tal-euro jibqgħu sikuri, effiċjenti u innovattivi, kapaċi jissodisfaw id-domanda dejjem tikber taċ-ċittadini għal immedjatezza u interfaċċji faċli għall-utent.

Minħabba l-livell ta' riskju inerenti tagħhom, l-istablecoins jistgħu ma jirrappreżentawx soluzzjoni adegwata li tipprovdi servizzi ta' pagament għall-konsumaturi sikuri, effiċjenti u innovattivi. Fil-fatt, huma jippreżentaw firxa wiesgħa ta' sfidi li diffiċli jiġu indirizzati li ġew identifikati mill-komunità bankarja ċentrali internazzjonali. Pereżempju r-Rapport riċenti dwar l-Istablecoins Globali (GSCs) mill-Grupp ta' Ħidma tal-G7 Deputies – li tiegħu kont membru – indika li ħafna drabi ma jkollhomx qafas ta' governanza u qafas legali ċar, u b'hekk ir-regolaturi ma jkunux jistgħu jidentifikaw b'mod ċar is-suġġett li għandu jinżamm responsabbli biex jipproteġi lill-utenti u lill-investituri. L-istablecoins jippreżentaw riskji wkoll f'termini ta' reżiljenza operazzjonali, ċibersigurtà, protezzjoni tad-data, ħasil tal-flus u konformità fiskali.

Il-prinċipju ġenerali li għandu jiġi applikat fir-regolamentazzjoni tal-assi virtwali u tal-istablecoins huwa dak tan-newtralità u tal-proporzjonalità, skont il-prinċipju "l-istess negozju, l-istess regoli". Ir-regolaturi għandhom jiffukaw fuq mudelli ġodda ta' negozju u fuq ir-riskji li jirriżultaw mit-teknoloġiji l-ġodda, li ma ġewx ikkontemplati meta ġew introdotti r-regolamenti attwali.

Madankollu, il-kompitu tar-regolaturi huwa kkumplikat minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-proġetti speċifiċi u minħabba l-fatt li l-aspetti rilevanti ta' tali proġetti spiss ikunu preliminari u mhux ċari. Din hija raġuni waħda għaliex rispons regolatorju jista' ma jkunx biżżejjed biex ikun fih riskji f'dan l-istadju.

L-inizjattivi tal-istablecoins li jistgħu jiksbu impronta globali jistgħu joħolqu problemi usa'; u l-ilħuq ta' "impronta globali" mhuwiex ipoteżi remota meta l-istablecoins ikunu sostnuti minn ġganti Bigtech. Kwalunkwe mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni privat, irrispettivament minn kemm hu ddisinjat tajjeb, se jippreżenta riskju tas-suq, riskju ta' kreditu jew riskju ta' likwidità. Dawk ir-riskji jistgħu jimminaw il-fiduċja u jagħtu bidu għal "ġirja lejn il-munita", fin-nuqqas ta' mutwant tal-aħħar istanza.

Kif juri r-Rapport riċenti dwar l-Istablecoins Globali (GSCs) mill-Grupp ta' Ħidma tal-G7 Deputies (li tiegħu kont membru), il-kanali tat-trażmissjoni tal-politika monetarja jistgħu jiġu affettwati wkoll, sal-punt li stablecoin użata b'mod wiesa' tista' tagħmel il-konsum u l-investiment inqas sensittivi għall-bidliet fir-rati ta’ politika. F'pajjiżi aktar dgħajfa, li l-munita tagħhom mhijiex parti mill-basket ta' stabbilizzazzjoni tal-muniti, dan jista' saħansitra jwassal għal "dollarizzazzjoni" sħiħa tal-ekonomija.

Il-ħolqien ta' proġetti tal-GSCs hija twissija għall-awtoritajiet u l-banek ċentrali li ma tistax titwieġeb biss b'regolamentazzjoni xierqa, peress li r-regolamentazzjoni tista' ma tkunx biżżejjed biex trażżan ir-riskji kollha ta' proġett li jirnexxi. Ma nistgħux u m'għandniex inwaqqfu t-teknoloġiji milli jibdlu s-sistema finanzjarja tagħna u jagħmluha aktar effiċjenti u inklużiva, iżda rridu nkunu konxji tal-konsegwenzi estensivi ta' din l-innovazzjoni u niggwidawhom, jekk ikun hemm bżonn billi nintervjenu direttament fl-ekosistemi l-ġodda li joħolqu, sabiex l-istabbiltà finanzjarja u l-effettività tal-politika monetarja ma jitpoġġewx fil-periklu.

 

15. Kif tivvaluta l-interazzjonijiet bejn is-sistemi ta' pagament u l-politika monetarja? X'għandu jkun ir-rwol tal-BĊE, bħala l-bank ċentrali tal-ħruġ, fuq il-kmamar tal-ikklerjar tal-kontropartijiet ċentrali (CCPs)?

L-Eurosistema għandha l-kompitu li tippromwovi l-funzjonament bla xkiel tas-sistemi ta' pagament u saldu, li huma meħtieġa biex tiġi ppreservata l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji u biex tkun tista' ssir l-implimentazzjoni bla xkiel tal-politika monetarja. Meta s-sistemi ta' pagament ma jaħdmux b'mod xieraq u l-fondi ma jkunux jistgħu jiġu trasferiti b'mod ordnat bejn il-kontropartijiet, il-proċess tal-formazzjoni tal-prezzijiet kemm fis-suq tal-kapital kif ukoll fis-suq tal-flus jista' jiġi affettwat ħażin ħafna u l-mekkaniżmu ta' trażmissjoni monetarja jsir disfunzjonali.

Ir-rilevanza tas-sistema ta' pagamenti mill-perspettiva tal-politika monetarja hija partikolarment għolja għal dak li jikkonċerna tranżazzjonijiet interbankarji ta' valur kbir. Għal din ir-raġuni, l-Eurosistema tippossjedi u topera s-Sistema ta' Pagament Gross f'Ħin Reali TARGET2 taż-żona tal-euro. Din is-sistema, li tissalda tranżazzjonijiet kummerċjali u minn bank lil bank u tintuża għall-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet monetarji, appoġġjat l-iżvilupp ta' suq monetarju komuni fiż-żona tal-euro, kundizzjoni neċessarja għat-trażmissjoni omeġenja tal-impulsi monetarji fl-Istati Membri kollha.

L-importanza tal-funzjonament bla xkiel tas-sistema ta' pagament għall-implimentazzjoni tal-politika monetarja tispjega wkoll l-interess tal-BĊE fir-reżiljenza finanzjarja u operattiva tal-Kontropartijiet Ċentrali (CCPs). Is-CCPs jinterponu lilhom infushom bejn l-intermedjarji li jinnegozjaw fi swieq tal-flus kontanti u ta' riakkwist, u din l-attività tinvolvi flussi kbar ta' likwidità tal-istess ġurnata. Dan jimplika li, f'kundizzjonijiet tas-suq taħt stress, nuqqasijiet ta' likwidità jew titoli mill-intermedjarji jistgħu mis-CCPs jew permezz tagħhom, b'effetti potenzjalment ta' tfixkil. F'sitwazzjoni bħal din, il-BĊE jista' jintalab jipprovdi appoġġ ta' likwidità ta' emerġenza lis-CCPs jew lill-banek li jipparteċipaw fis-CCPs, u din hija raġuni oħra biex jiġu mmonitorjati bir-reqqa r-riskji possibbli li jirriżultaw minn dawn l-infrastrutturi tas-suq.

Dawn il-kwistjonijiet saru aktar rilevanti wara l-kriżi finanzjarja, peress li t-tkabbir tal-ikklerjar ċentrali amplifika l-importanza sistemika tas-CCPs fil-ġurisdizzjonijiet maġġuri. F'dan il-kuntest, l-implimentazzjoni li jmiss tal-qafas regolatorju rivedut (EMIR 2) tirrappreżenta żvilupp pożittiv, peress li ssaħħaħ is-superviżjoni tal-UE ta' CCPs ta' pajjiżi terzi sistemiċi li jikklerjaw volumi kbar ta' strumenti ddenominati fl-euro, u tiżgura l-involviment tal-banek ċentrali ta' emissjoni f'din is-sorveljanza.

 

16. Liema rwol tara għal tranżazzjonijiet ibbażati fuq flus kontanti meta mqabbla ma' tranżazzjonijiet diġitali fil-ġejjieni?

Il-flus kontanti jibqgħu l-istrument preferut għal pagamenti bl-imnut f'diversi pajjiżi tal-UE. Huwa ass sikur, direttament disponibbli għaċ-ċittadini u b'karatteristiċi uniċi, peress li jiggarantixxi l-anonimità u jista' jintuża fi tranżazzjonijiet offline. Għal dawn ir-raġunijiet, nemmen li l-flus kontanti se jkollhom rwol importanti wkoll fil-futur qarib. Il-banek ċentrali għandhom għalhekk ikomplu jiżguraw livelli għoljin ta' effiċjenza fil-produzzjoni u ċ-ċirkolazzjoni ta' tali strument. 

Madankollu, iż-żona tal-euro, bħall-ġurisdizzjonijiet l-oħra, qed tiffaċċja bidliet drammatiċi kemm fid-domanda kif ukoll fil-forniment ta' servizzi ta' pagament, imrawma mill-innovazzjonijiet fl-ekosistema diġitali. F'ambjent ġdid bħal dan, it-tranżazzjonijiet diġitali qed isiru dejjem aktar popolari, u eventwalment jistgħu jsiru aktar importanti mill-flus kontanti. L-adozzjoni ta' teknoloġiji ġodda fil-provvista ta' servizzi tal-pagament għandha titħeġġeġ sal-punt li servizzi orħos, aktar veloċi u aktar siguri jżidu l-kompetizzjoni u l-inklużjoni finanzjarja, u jtejbu l-benessri tal-popli.

17. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar karti ta' flus b'denominazzjonijiet għoljin fl-euro?

L-Eurosistema għandha tiggarantixxi b'kost baxx id-disponibilità tal-karti tal-flus tal-euro ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini taż-żona tal-euro. Trid tiżgura provvista bbilanċjata tal-karti tal-flus ta' denominazzjonijiet differenti, filwaqt li tqis il-fatt li n-noti tad-denominazzjonijiet żgħar huma fil-biċċa l-kbira użati fi tranżazzjonijiet bl-imnut ta' valur baxx.

Il-karti tal-flus b'denominazzjoni għolja jintużaw l-aktar għal raġunijiet li huma kompletament leġittimi, pereżempju biex jinkisbu oġġetti jew servizzi li jiswew ħafna flus jew bħala ħażna ta' valur. Ir-raġuni tal-ħażna tal-valur hija karatteristika ta' dawk il-muniti, bħall-euro u d-dollaru, li jirrappreżentaw assi ta' riżerva. Il-BĊE jistma li parti sinifikanti (madwar terz) tal-istokk pendenti tal-karti tal-flus tal-euro hija proprjetà ta' aġenti li mhumiex fiż-żona tal-euro; Il-motivazzjoni tal-ħażna tal-valur ta' dak il-komponent tal-istokk ta' euro x'aktarx li jkun rilevanti, għalkemm huwa diffiċli li jiġi stmat b'mod preċiż.

Fl-istess ħin, it-tħassib li d-domanda għal noti ta' denominazzjoni għolja tista' tkun ikkawżata wkoll minn attivitajiet illegali wassal biex l-Eurosistema l-ewwel twaqqaf il-produzzjoni tal-karti tal-flus tal-EUR 500 (f'Mejju 2016) u mbagħad twaqqaf il-ħruġ tagħhom (f'Jannar 2019; għall-Ġermanja u l-Awstrija l-ħruġ intemm f'April 2019). Konsegwentement, il-volum tal-karti tal-flus tal-EUR 500 fiċ-ċirkolazzjoni ser jonqos maż-żmien; il-karti tal-flus kollha eżistenti tal-EUR 500 fiċ-ċirkolazzjoni se jżommu l-valur tagħhom, jistgħu jerġgħu jiġu ċċirkolati u jibqgħu legali.

18. X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-eteroġeneità tal-kundizzjonijiet monetarji u tal-aċċess għall-kreditu fiż-żona tal-euro u l-impatt tagħha fuq il-politika monetarja unitarja tal-BĊE?

 

Il-miżuri monetarji adottati mill-BĊE f'dawn l-aħħar għaxar snin taw kontribut kruċjali għat-tnaqqis tal-eteroġeneità fil-kundizzjonijiet monetarji u d-disponibbiltà tal-kreditu fil-pajjiżi taż-żona tal-euro. Matul il-kriżi tad-dejn finanzjarju u dak sovran, id-diverġenza mdaqqsa fl-ispiża u l-aċċess għall-kreditu heddew in-natura unika tal-politika monetarja tal-BĊE u l-funzjonament tal-mekkaniżmu ta' trażmissjoni. Ir-rispons kuraġġuż u bla preċedent tal-BĊE u r-rieda tiegħu li jaġixxi b'mod deċiżiv, fil-mandat tiegħu, biex jippreserva l-euro kienu kruċjali biex itaffi l-biżgħat ta' xoljiment taż-żona tal-euro, l-irkupru tal-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji u t-titjib tat-trażmissjoni tal-impulsi monetarji fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro.

Minn dak iż-żmien, il-BĊE kompla jwettaq il-mandat tiegħu u jwieġeb għad-deterjorament tal-prospetti makroekonomiċi b'miżuri ta' tnaqqis sostanzjali, inklużi l-operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal. Dawn id-deċiżjonijiet irnexxielhom inaqqsu r-rati tas-self lid-ditti u lill-unitajiet domestiċi u jnaqqsu aktar il-frammentazzjoni tal-flus taż-żona tal-euro u s-swieq tal-kreditu. Dawn il-kundizzjonijiet monetarji li huma aktar akkomodanti u aktar omoġenji kienu kruċjali għall-irkupru tas-self bankarju f'dawn l-aħħar snin u għall-appoġġ tal-investiment privat u l-konsum.

 

19. Diversi Stati Membri tal-UE qed iħejju biex jissieħbu fiż-żona tal-euro. Kif tipprevedi li jiġu evitati diverġenzi ulterjuri bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro matul id-deċennju li ġej fid-dawl tal-kundizzjonijiet ekonomiċi fl-istati kandidati? X'inhu x-xenarju ekonomiku preferut tat-tkabbir taż-żona tal-euro?

 

L-Istati Membri kollha tal-UE – ħlief id-Danimarka u r-Renju Unit, li għandhom klawżola ta' esklużjoni fakultattiva – għandhom l-obbligu li jissieħbu fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja, jiġifieri li eventwalment se jadottaw l-euro. Madankollu, ma hemm l-ebda skeda ta' żmien speċifika biex issir din l-adozzjoni, u l-prontezza u r-rieda ta' kull Stat Membru se jiddeterminaw iż-żmien tal-adozzjoni tal-munita unika. Il-politiki ekonomiċi, finanzjarji u istituzzjonali ta' kull Stat Membru se jsawru r-rieda tiegħu li jissieħeb fiż-żona tal-euro.

Il-progress lejn il-kriterji ta' Maastricht u s-sostenibbiltà tal-konverġenza ta' kull pajjiż li mhuwiex fiż-żona tal-euro huwa vvalutat regolarment mill-BĊE u mill-Kummissjoni fir-Rapporti ta' Konverġenza rispettivi tagħhom.

Fl-4 ta' Novembru 2014, il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) sar operattiv fis-superviżjoni tal-banek kollha taż-żona tal-euro. Għalhekk, l-adozzjoni tal-euro issa teħtieġ ukoll parteċipazzjoni fl-MSU. Dan mhuwiex kompitu faċli, u konsegwentement l-Istati Membri li qed joqorbu lejn l-adozzjoni tal-euro għandhom jidħlu f'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżjoni bankarja tal-BĊE. Dan jista' jirrikjedi impenji ta' riforma speċifiċi.

In-natura speċifika għall-pajjiż ta' dawn l-obbligi tidher li hija l-aktar xierqa biex tiggarantixxi parteċipazzjoni bla xkiel fil-mekkaniżmu tar-rata tal-kambju u, fl-aħħar mill-aħħar, għall-munita unika.

 

20. X'inhuma r-riskji/l-opportunitajiet ewlenin futuri għall-euro?

 

L-euro dan l-aħħar iċċelebra l-għoxrin anniversarju tiegħu u bħalissa qed jiġi appoġġjat minn livell rekord ta' 76 fil-mija taċ-ċittadini taż-żona tal-euro. Għall-ġenerazzjoni sħiħa, l-euro hija l-unika munita li qatt kellhom f'idejhom. Għall-Ewropej b'mod aktar ġenerali, l-euro huwa s-simbolu l-aktar tanġibbli tal-unità Ewropea. Matul il-kriżi, l-appoġġ għall-munita unika baqa' għoli, u huwa l-bażi tal-impenn politiku għall-integrità taż-żona tal-euro.

L-euro ġab miegħu benefiċċji importanti għaċ-ċittadini kollha, l-ewwel u qabel kollox billi ssalvagwardja s-saħħa tax-xiri tagħhom. L-inflazzjoni medja annwali sa mill-introduzzjoni tal-euro kienet 1.7 %, livell ferm taħt il-medji ta' qabel l-euro anke fl-Istati Membri bi prestazzjoni eċċezzjonali fiż-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet. L-euro jippermetti li jiġu sfruttati l-benefiċċji kollha tas-suq uniku. Bl-eliminazzjoni tar-riskji tar-rata tal-kambju u l-possibbiltà ta' devalwazzjonijiet kompetittivi bejn il-ġurisdizzjonijiet tagħha, hi naqqset b'mod sostanzjali l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet u ffaċilitat l-integrazzjoni kummerċjali, u b'hekk il-klijenti bbenefikaw minn prezzijiet aktar baxxi u d-ditti – inklużi l-SMEs – ibbenefikaw minn katini ta' valur aktar stretti. L-euro huwa ġeneralment aċċettat fi tranżazzjonijiet finanzjarji madwar id-dinja. Dan jiffaċilita l-kummerċ internazzjonali minn ditti taż-żona tal-euro. Barra minn hekk, flimkien, il-pajjiżi taż-żona tal-euro għandhom vuċi aktar sinifikanti fl-isfera ekonomika u finanzjarja internazzjonali, fuq suġġetti bħar-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji internazzjonali. Uħud mill-benefiċċji tal-euro ġew kondiviżi wkoll minn dawk il-pajjiżi li m'humiex fiż-żona tal-euro li r-rata tal-kambju tagħhom hija marbuta strettament mal-valur tal-munita komuni.

Dan il-progress jista' jiġi ppreservat u msaħħaħ minn Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar b'saħħitha u aktar kompluta, inklużi kemm is-swieq kapitali kif ukoll unjoni bankarja, u politiki ekonomiċi sodi. Il-konverġenza ekonomika bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom hija meħtieġa biex tiggarantixxi li l-benefiċċji tal-euro jinqasmu madwar iż-żona tal-euro u madwar il-komponenti kollha tas-soċjetà.

Ċertament li l-euro qed iħabbat wiċċu wkoll ma' sfidi ġodda u importanti bħad-diġitalizzazzjoni u l-kriptoassi, iċ-ċibersigurtà u l-ħasil tal-flus. Il-BĊE, fil-kompetenza tiegħu, jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati dawk l-isfidi u jħaddan il-bidla u l-innovazzjoni. Pereżempju, il-BĊE għandu rwol attiv u katalist fil-bini ta' sistema ta' ħlas aktar sikura, aktar innovattiva u integrata fiż-żona tal-euro. 

 

21. Fil-fehma tiegħek, x'inhuma l-aktar riskji u sfidi importanti għall-BĊE?

 

B'ħarsa 'l quddiem, il-banek ċentrali se jkollhom jagħżlu qafas monetarju xieraq biex jindirizzaw ix-xenarju makroekonomiku globali kkaratterizzat minn sfidi ġodda – bħal protezzjoniżmu, riskji ġeopolitiċi, soċjetajiet li qed jixjieħu f'ekonomiji avvanzati – li jistgħu jirriżultaw f'livell persistentement baxx ta' tkabbir, inflazzjoni baxxa, u rati tal-imgħax baxxi. L-inċertezza ekonomika x'aktarx li tiżdied ukoll fil-futur.

Huwa importanti li jitfakkar li l-miżuri mhux konvenzjonali użati minn diversi banek ċentrali matul l-aħħar deċennju huma r-reazzjoni għax-xenarju attwali, pjuttost milli l-kawża tiegħu, u li ħafna studji juru li mingħajrhom is-sitwazzjoni tkun ħafna agħar, speċjalment f'termini tal-ekonomija reali. In-nuqqas li jiġu rikonoxxuti l-isfidi u li tittieħed azzjoni f'waqtha, proporzjonata u, jekk meħtieġ b'mod innovattiv, sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, jista' fl-aħħar mill-aħħar jagħmel rispons aktar b'saħħtu meħtieġ fil-futur.

Fl-istess ħin, kif sostnejt f'risposta preċedenti, se jibqa' vitali li jiġu mmonitorjati kontinwament l-effetti sekondarji u l-benefiċċji netti tal-miżuri mhux konvenzjonali: pereżempju, lil hinn minn ċertu livell, ir-rati negattivi tal-politika jista' jkollhom effetti negattivi fuq l-imġiba tas-self tal-banek, fuq il-profittabbiltà tal-intermedjarji finanzjarji (profittabbiltà aktar baxxa tista' taffettwa l-politiki tas-self tal-banek u b'hekk it-trażmissjoni tal-politika monetarja).

F'xi segmenti tas-suq, it-teħid ta' riskju eċċessiv mill-investituri u l-intermedjarji finanzjarji jista' joħloq riskji għall-istabbiltà finanzjarja, li, jekk ikun hemm bżonn, ikollha tiġi indirizzata fil-pront minn użu aktar attiv ta' strumenti makroprudenzjali.

Minħabba l-kumplessità li dejjem qiegħda tikber tax-xenarju finanzjarju u l-evoluzzjoni tal-miżuri ta' politika tiegħu, il-BĊE jista' jeħtieġ li jaġġusta l-komunikazzjoni tiegħu sabiex jispjega b'mod ċar il-politiki tiegħu lill-pubbliku ġenerali. Huwa biss jekk iċ-ċittadini – il-ħaddiema, il-faddala, l-investituri, il-pensjonanti – jifhmu r-rwol, l-objettivi u l-politiki tal-bank ċentrali tagħhom jistgħu jelaboraw aspettattivi realistiċi lejhom u jippjanaw il-futur tagħhom. Dan se jikkontribwixxi biex jiddefinixxi t-taħlita ta' politika ekonomika usa' mixtieqa u l-iżvilupp ekonomiku futur taż-żona tal-euro.

Diġà semmejt li l-BĊE ser ikollu wkoll jinvolvi ruħu f'dibattitu usa' dwar kif jista' jikkontribwixxi bl-aħjar mod biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-tibdil fil-klima.

Madankollu, inħolqot sfida oħra mill-impatt tat-trasformazzjoni diġitali kontinwa fuq is-sistema ekonomika u finanzjarja. L-integrazzjoni ta' teknoloġiji ġodda fil-forniment tas-servizzi finanzjarji (FinTech) trid titħeġġeġ, sal-punt li servizzi orħos, aktar veloċi u aktar siguri jżidu l-kompetizzjoni, itejbu l-benessri tal-popli, u jtejbu l-inklużjoni finanzjarja fost dawk l-aktar żvantaġġati. Madankollu, aċċess aktar faċli għal servizzi anqas regolati wkoll joħloq sfidi ġodda. Filwaqt li xi wħud minn dawn – bħall-protezzjoni tal-konsumatur – ma jaqgħux taħt il-mandat tal-BĊE, il-banek ċentrali huma mingħajr dubju fundamentali biex jiffaċilitaw tranżizzjoni bla xkiel lejn ix-xenarju ta' pagament tal-futur.

Il-banek ċentrali stess qed jadottaw it-teknoloġiji l-ġodda. Il-Bank tal-Italja diġà kien beda juża teknoloġiji ta' tagħlim awtomatiku u Big Data snin ilu. Dawn issa qed jintużaw, fost l-oħrajn, biex itejbu t-tbassir makroekonomiku, jidentifikaw tranżazzjonijiet anomali għall-finijiet tal-AML, u jikkalkulaw indikaturi f'ħin reali tar-riskju finanzjarju.

Id-dħul ta' atturi kbar fis-settur finanzjarju u l-adozzjoni possibbli ta' muniti diġitali globali (GDCs) jinvolvu sfidi: għall-banek, għall-konformità mat-taxxa, għall-protezzjoni tal-konsumatur u tal-privatezza, għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, għal riskju ċibernetiku. Jistgħu jitfaċċaw sfidi għall-politika monetarja u l-istabbiltà finanzjarja.

Dawn il-proċessi jridu jiġu rregolati permezz ta' kooperazzjoni msaħħa fost l-awtoritajiet pubbliċi fil-livell globali. Il-banek ċentrali qed jużaw riżorsi konsiderevoli biex jimmonitorjaw ir-riskji u jissalvagwardjaw l-istabbiltà tal-prezzijiet u dik finanzjarja. Ir-rapport dwar il-GSCs mill-Grupp ta' Ħidma tal-G7 Deputies (li jiena kont membru tiegħu) jipprovdi analiżi fil-fond u linji għal azzjoni futura.

 

22. X'inhuma r-riskji relatati mal-Brexit għall-istabbiltà finanzjarja? Kif tara r-rwol tal-BĊE fl-indirizzar ta' dawk ir-riskji?

 

L-estensjoni tal-iskadenza tal-irtirar li l-Kunsill Ewropew ta lir-Renju Unit sal-31 ta' Jannar 2020 estendiet ir-riskju ta' Brexit ta' ebda ftehim iżda ma naqsitux. L-inċertezza politika għadha preżenti, u dan ir-riskju jista' jerġa' jimmaterjalizza fi tmiem l-estensjoni attwali. Xenarju ta' ebda ftehim jista' jkun jiswa ħafna flus, u jista' jwassal għal mumenti sinifikanti ta' volatilità fis-swieq finanzjarji.

Il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali huma mgħammra tajjeb għal dan. Il-BĊE u l-Bank tal-Ingilterra qablu fuq arranġament ta' tpartit ta' munita, li jippermetti lil kull bank ċentrali li joffri likwidità lis-settur bankarju fil-munita tal-parti l-oħra. Dan għandu jappoġġja l-funzjonament ordnat tas-swieq u jipprevjeni riperkussjonijiet fuq l-unitajiet domestiċi u n-negozji. Il-BĊE jżomm ukoll kundizzjonijiet ta' likwidità favorevoli u grad wiesa' ta' akkomodazzjoni monetarja. Jista' jieħu azzjoni xierqa biex jissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja jekk il-kundizzjonijiet ta' finanzjament u likwidità jiddeterjoraw fiż-żona tal-euro.

It-tħejjijiet għal xenarju ta' Brexit mingħajr ftehim saru kemm mill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll mis-settur privat. Fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, ġew adottati miżuri biex jindirizzaw, jekk ikun meħtieġ, tfixkil possibbli, b'mod partikolari fil-qasam tas-servizzi finanzjarji transfruntiera (eż. ikklerjar ċentrali, eliġibbiltà tal-istrumenti tal-MREL, kontinwità ta' kuntratti u liċenzji bankarji u finanzjarji).

Kif enfasizzaw ripetutament il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali, huwa essenzjali li l-parteċipanti fis-suq ikomplu bit-tħejjijiet tagħhom u jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jindirizzaw ir-riskji relatati mal-Brexit. B'mod partikolari, il-banek għandhom ilestu l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' kontinġenza, u l-konsegwenzi tal-Brexit għandhom jiġu kkunsidrati bis-sħiħ fil-pjanijiet ta' rkupru u fl-approċċi ta' riżoluzzjoni.

Riskji b'effett ta' preċipizju jistgħu potenzjalment jitfaċċaw ukoll f'każ ta' ratifika tal-Ftehim dwar il-Ħruġ. Wara r-ratifika, il-perjodu ta' tranżizzjoni se jibqa' għaddej sal-31 ta' Diċembru 2020, b'estensjoni possibbli ta' sena jew sentejn. Matul it-tranżizzjoni, il-liġi tal-UE se tkompli tapplika fir-Renju Unit, filwaqt li l-UE u r-Renju Unit jinnegozjaw ftehim dwar ir-relazzjoni futura. Fl-aħħar tat-tranżizzjoni, jekk ma jkun ġie ffirmat l-ebda ftehim, ir-relazzjonijiet bilaterali ser jerġgħu lura għat-termini awtomatiċi stabbiliti mil-liġi internazzjonali, eż. GATT (Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ) għall-kummerċ ta' prodotti u GATS (Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi) għall-kummerċ fis-servizzi. Għas-servizzi finanzjarji, l-aċċess għas-suq imbagħad ikun ibbażat fuq il-qafas ta' ekwivalenza tal-UE, li għandu kamp ta' applikazzjoni ferm aktar strett mill-Passaport Uniku.

23. Taħseb li l-qafas attwali tal-governanza ekonomika jinkoraġġixxi politiki fiskali proċikliċi? Il-qafas attwali jistabbilixxi l-inċentivi t-tajba għall-investiment pubbliku? X'tip ta' riformi taħseb li huma meħtieġa għal dan il-qafas? X'inhi l-fehma tiegħek dwar aktar armonizzazzjoni Ewropea fil-qasam tat-taxxi korporattivi?

Il-politika fiskali hija għodda ta' stabbilizzazzjoni fundamentali għal kwalunkwe pajjiż, u aktar u aktar għal dawk li jikkondividu munita, peress li l-politika monetarja hija orjentata għall-kundizzjonijiet ekonomiċi taż-żona monetarja kollha u ma tistax tiffaċċja xokkijiet asimmetriċi. Sabiex jippreserva spazju fiskali adegwat, kull pajjiż għandu jfittex li jilħaq objettivi baġitarji fuq perjodu ta' żmien medju li jqisu l-potenzjal tiegħu ta' tkabbir u l-livell tad-dejn.

Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir attwali kiseb riżultati mħallta f'dan ir-rigward. Fl-2018, id-defiċits aggregati tal-UE u taż-żona tal-euro niżlu fl-aktar livell baxx tagħhom mill-2000 'l hawn, il-proporzjonijiet aggregati korrispondenti tad-dejn mal-PDG qabdu t-triq tan-niżla. Madankollu, għadd ta' pajjiżi ftit li xejn għamlu progress fit-tnaqqis tal-livell ta' dejn u defiċit tal-gvern, li wassal biex l-ispazju fiskali jkun mifrux b'mod mhux uniformi fost l-Istati Membri, u f'xi wħud minnhom huwa nieqes għal kollox.

Il-prudenza fiskali hija primarjament ir-responsabbiltà tal-Istati Membri, iżda r-regoli fiskali forsi ma ħolqux biżżejjed inċentivi għall-pajjiżi kollha f'dan ir-rigward. Il-Bord Fiskali Ewropew u oħrajn enfasizzaw li r-regoli huma kumplessi wisq u jiddependu b'mod eċċessiv fuq varjabbli mhux osservabbli bħall-marġnijiet tal-potenzjal tal-produzzjoni (output gaps). It-tħassib jirrigwarda wkoll il-fatt li l-PST huwa nieqes minn regoli jew strumenti biex jorjenta l-politika fiskali taż-żona tal-euro fl-intier tagħha u ftit li xejn sar progress biex titjieb il-kwalità tal-finanzi pubbliċi, irrispettivament mill-orjentament tal-politika fiskali.

Abbażi ta' dan it-tħassib, u tal-fatt li r-regoli ma jiżgurawx il-kisba fil-wisa' ta' pożizzjonijiet fiskali sodi fi żminijiet ekonomiċi tajbin, kien hemm nuqqas ta' spazju fiskali, b'mod partikolari fit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku tal-2012-2013, li wassal għal issikkar fiskali proċikliku u taħlita sfavorevoli ta' politika makroekonomika taż-żona tal-euro. L-investiment pubbliku bħala sehem mill-PDG ukoll naqas b'mod sinifikanti mill-2009 fl-UE u fiż-żona tal-euro, b'aktar minn 20 % fl-aggregat, għalkemm mhux f'kull pajjiż.

Dawn id-dgħufijiet jissuġġerixxu li tista' tkun meħtieġa reviżjoni tal-qafas Ewropew ta' governanza fiskali. Għażla waħda li ġiet proposta f'dan ir-rigward hija li tiġi adottata mira waħda ta' dejn fit-tul flimkien ma' strument operattiv wieħed, bħal regola tal-infiq. Is-simplifikazzjoni hija meħtieġa, iżda huwa importanti li jkun evitat li d-distanza eċċessiva bejn il-mira fit-tul u l-istrument operattiv tonqos milli tipprovdi lill-pajjiżi l-inċentivi t-tajba għall-prudenza fiskali. Minbarra li jżommu taħt kontroll it-tkabbir fl-infiq pubbliku, il-gvernijiet għandhom ukoll iżidu l-kwalità tal-infiq tagħhom billi jżidu s-sehem tal-investiment li jsaħħaħ il-produttività fil-pakketti tal-infiq tagħhom.

Huwa importanti li wieħed jinnota li reviżjoni tar-regoli tista' tkun biss parti mit-tweġiba għall-problema. Il-kriżi enfasizzat li l-politiki fiskali nazzjonali sodi jistgħu ma jkunux dejjem suffiċjenti, minħabba li xokkijiet ekonomiċi profondi u fit-tul jistgħu joħonqu l-ispazju politiku nazzjonali, u b'hekk joħolqu spirali negattivi mhux mixtieqa ta' trażżin tan-nefqa privata u pubblika. Dan jenfasizza l-ħtieġa ta' kapaċità fiskali taż-żona tal-euro li tkun kompatibbli mal-inċentivi u li tkun ta' daqs adegwat biex tipprovdi stabbilizzazzjoni makroekonomika.

Is-sempliċi koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali ma tistax twettaq din il-funzjoni. L-ispazju fiskali u l-kundizzjonijiet makroekonomiċi jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, u l-ewwel wieħed mhuwiex neċessarjament ikun disponibbli fejn ikun l-aktar meħtieġ. Il-politiki nazzjonali jirreaġixxu primarjament għall-kundizzjonijiet nazzjonali aktar milli għall-iżviluppi taż-żona tal-euro. Anke jekk wieħed jassumi li l-politiki nazzjonali jinternalizzaw il-ħtiġijiet taż-żona tal-euro, l-effetti sekondarji bejn il-pajjiżi jibqgħu pjuttost limitati. Huwa għalhekk li hemm bżonn ta' kapaċità fiskali komuni mdaqqsa, flimkien ma' regoli fiskali effettivi.

L-armonizzazzjoni ulterjuri tal-bażijiet tat-taxxa korporattiva tista' tikkontribwixxi b'mod utli għall-funzjonament tas-Suq Uniku, l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq kapitali. Il-prattiki aggressivi tat-taxxa jistgħu jxekklu l-kompetizzjoni, inaqqsu d-dħul mit-taxxa u jitqiesu inġusti miċ-ċittadini. Dawn jistgħu jdgħajfu l-koeżjoni fost l-Istati Membri, li hija kruċjali għat-tisħiħ tal-kostruzzjoni Ewropea.

 

24. Taħseb li ż-żona tal-euro teħtieġ Ass Sikur Ewropew mhux biss biex jgħin jistabbilizza s-swieq finanzjarji u jippermetti lill-banek inaqqsu l-iskopertura tagħhom għad-dejn nazzjonali, iżda anki bħala mod biex jiffaċilita t-trażmissjoni korretta tal-politika monetarja? Kif jista' jinkiseb dan?

L-assi sikuri jirrappreżentaw element essenzjali ta' kwalunkwe sistema finanzjarja u l-punt ta' riferiment għall-ipprezzar effiċjenti ta' assi riskjużi. Għal dawn ir-raġunijiet, dawn huma vitali għall-intermedjazzjoni tal-banek .

L-assi sikuri huma meqjusa bħala skarsi fl-ambjent attwali, u l-iskarsezza tagħhom qiegħda titqies li qed tħalli impatt fuq is-swieq finanzjarji u s-settur bankarju, fuq l-implimentazzjoni tal-politika monetarja u fuq it-tkabbir ekonomiku. Il-kriżi finanzjarja saħħet il-preferenza tal-investituri għas-sikurezza, u b'hekk effettivament naqqset id-disponibbiltà tal-assi sikuri. Fl-istess waqt, għadd ta' fatturi (eż. l-inizjattivi regolatorji ġodda u l-żviluppi demografiċi fl-ekonomiji avvanzati) żiedu d-domanda għal assi sikuri. Iż-żona tal-euro hija eżempju uniku ta' unjoni monetarja mingħajr ass sikur komuni.

L-introduzzjoni ta' ass sikur Ewropew x'aktarx li jkun sinjal ta' progress deċiżiv fit-tlestija tal-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq kapitali. Barra minn hekk, it-twettiq tal-politiki monetarji mhux standard ikun aktar faċli u inqas kontroversjali jekk ikun jista' jiddependi fuq ass sikur komuni taż-żona tal-euro. Ir-riskju mnaqqas tal-frammentazzjoni tas-suq jagħmel it-trażmissjoni tal-politika monetarja tal-BĊE aktar omoġenja fl-Istati Membri kollha . Fl-aħħar nett, ass sikur mhux affettwat mir-riskju sovran ta' Stati Membri individwali jiffaċilita l-integrazzjoni finanzjarja transfruntiera; dan jikkontribwixxi wkoll biex jimmitiga ċ-ċirku vizzjuż negattiv bejn il-banek u s-sovrani tagħhom u l-"ħarbiet" lejn is-sigurtà li ġew osservati matul il-kriżi.

L-assi sikuri jistgħu jieħdu ħafna forom. Xi soluzzjonijiet jista' jkollhom implikazzjonijiet lil hinn mid-dominju finanzjarju, pereżempju jekk jistgħu jservu bħala għodda operazzjonali biex tinbena kapaċità fiskali komuni. Bħalissa qed jiġu diskussi l-SBBS u l-e-bonds, iżda hemm bżonn ta' aktar ħidma dwar kif għandu jiġi ddisinjat ass sikur taż-żona tal-euro potenzjali.

L-iżvilupp ta' ass sikur huwa kwistjoni fundamentali għaż-żona tal-euro iżda dan ma jidħolx fil-mandat tal-BĊE.

 

25. X'inhi l-fehma tiegħek dwar id-dibattitu li għaddej bħalissa dwar il-livelli għolja persistenti ta' dejn pubbliku u privat fiż-żona tal-euro? Kif tara l-possibbiltà prevista mill-Kummissjoni Ewropea ta' Teżor taż-żona tal-euro li jaċċessa s-swieq finanzjarji f'isem il-membri tagħha biex jiffinanzja parti mill-ħtiġijiet regolari tagħhom ta' rifinanzjament?

L-indirizzar ta' kwalunkwe problema ta' sporġenza debitorja huwa l-ewwel u qabel kollox ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali. F'dan ir-rigward jeħtieġ li jkun hemm azzjoni ta' politika deċiżiva, peress li l-kriżi wriet li livelli għoljin ta' dejn privat u pubbliku jistgħu jkunu kawża maġġuri ta' vulnerabbiltà meta ċ-ċiklu jinbidel. Fil-kriżi, dawn amplifikaw it-tensjonijiet finanzjarji u kkontribwew biex intensifikat il-kriżi ekonomika, u kabbru l-isfida tat-twettiq tal-politika monetarja. 

Meta wieħed iħares lejn iż-żona tal-euro, il-proporzjonijiet tad-dejn privat għall-PDG f'dawn l-aħħar ħames snin naqsu b'madwar 10 punti perċentwali tal-PDG, għal-livell attwali ta' madwar 137 %. Il-proporzjon tad-dejn pubbliku għall-PDG taż-żona tal-euro kollha kemm hi naqas għal madwar 87 % tal-PDG fl-2018, miċ-ċifra ta' 95 % fl-2014. Il-livelli ġenerali ta' dejn jikkumparaw b'mod relattivament pożittiv ma' dawk ta' reġjuni ekonomiċi kbar oħrajn.

Iżda din l-istampa ġenerali pożittiva taħbi eteroġeneitajiet sinifikanti fil-livell tal-Istati Membri individwali, kif identifikat mis-Semestru Ewropew u l-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku. Id-dejn privat għadu għoli f'xi pajjiżi. Il-livelli tad-dejn pubbliku għadhom għoljin u mhumiex konformi mar-rekwiżiti tal-qafas fiskali Ewropew f'għadd ta' Stati Membri.

L-ambjent attwali ta' rati tal-imgħax baxxi huwa opportunità biex jiġi aċċellerat it-tnaqqis tal-proporzjonijiet tad-dejn pubbliku għall-PDG b'politiki fiskali sodi u b'kompożizzjoni aktar favorevoli favur it-tkabbir tal-finanzi pubbliċi, billi r-riżorsi jiġu ttrasferiti lejn l-investiment pubbliku. Dejn pubbliku aktar baxx inaqqas ukoll id-distorsjonijiet ikkawżati mill-pressjoni fiskali għolja u jniedi mill-ġdid l-investimenti fil-kapital fiżiku u uman. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tar-riformi mmirati lejn l-immodernizzar tal-ekonomiji taż-żona tal-euro tista' tkun ta' għajnuna kbira biex tingħata spinta lill-potenzjal għat-tkabbir ekonomiku u biex jinħoloq ukoll spazju fiskali akbar għall-futur. 

Min-naħa tas-settur privat, il-politiki makroprudenzjali għandhom jinkoraġġixxu l-ibbilanċjar mill-ġdid gradwali tal-pożizzjonijiet tad-dejn. Fl-istess waqt, peress li dan il-qasam ta' tfassil tal-politika huwa pjuttost ġdid, aktar milli f'oħrajn, għandna nżommu f'moħħna li l-ebda soluzzjoni ma hija ovvjament korretta jew żbaljata. Għaldaqstant, għandna nħarsu wkoll lejn miżuri oħrajn li jistgħu jgħinu lill-atturi privati biex inaqqsu t-tidjin. Pereżempju, ikun importanti li l-partijiet privati jkunu jistgħu jagħmlu progress fiċ-ċediment ta' assi ħżiena jew li tittejjeb l-effiċjenza tal-qrati fl-indirizzar ta' kawżiet pendenti ta' każijiet ta' self improduttiv.

Il-livell Ewropew jista' jgħin fuq iż-żewġ fronti. Fuq perjodu ta' żmien qasir, regoli fiskali u ekonomiċi Ewropej effettivi jistgħu jappoġġjaw u jinċentivaw it-tfassil sod tal-politika interna. Barra minn hekk, it-tisħiħ tas-Suq Uniku, inkluż permezz ta' approfondiment tal-unjoni bankarja u tal-unjoni tas-swieq kapitali, għadu wieħed mill-istrumenti l-aktar b'saħħithom biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-konverġenza. Lil hinn mill-perjodu qasir ta' żmien, il-ħolqien ta' uffiċċju tat-Teżor għaż-żona tal-euro jista' jkompli jikkontribwixxi biex jiġu ssodisfati xi wħud mill-funzjonijiet Ewropej imsemmija hawn fuq. Il-korpi eletti tal-Ewropa ser ikollhom jiddeċiedu dwar jekk, kif u meta għandhom imexxu 'l quddiem din l-integrazzjoni, iżda dan il-pass huwa meħtieġ għall-iżvilupp u l-prosperità taż-żona tal-euro.

Il-ħolqien ta' uffiċċju tat-Teżor jappoġġa d-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta' stabbilizzazzjoni makroekonomika taż-żona tal-euro. Funzjoni ta' stabbilizzazzjoni makroekonomika taż-żona tal-euro tgħin biex jittaffew xokkijiet kbar speċifiċi għall-pajjiż, biex b'hekk l-UEM issir aktar reżiljenti. L-istabbiliment ta' tali għodda jiffaċilita wkoll l-introduzzjoni ta' ass sikur għaż-żona tal-euro. Il-vantaġġ li dan isir permezz ta' għodda fiskali taż-żona tal-euro huwa li dan ma jċajparx il-ħruġ tad-dejn fil-livell nazzjonali u dak Ewropew.

 

26. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-kritika li l-qafas kollaterali tal-BĊE mhuwiex gradwali biżżejjed u jiddependi wisq fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu esterni (CRAs)?

Il-qafas ta' valutazzjoni tal-kreditu tal-Eurosistema għall-eliġibbiltà tal-kollateral jippermetti li l-banek jimmobilizzaw firxa wiesgħa ta' assi f'qafas ta' ġestjoni tar-riskju unifikat. Dan il-qafas għandu l-għan li jipproteġi l-karta tal-bilanċ tal-BĊE filwaqt li fl-istess ħin jiżgura disponibbiltà vasta u diversifikata ta' assi eliġibbli għall-banek taż-żona tal-euro.

L-azzjonijiet ta' telf imposti fuq il-kredituri huma kkalibrati b'mod li jiggarantixxu t-trattament ugwali tal-assi f'segmenti differenti tas-suq u fil-kategoriji tar-riskju tal-kreditu, u b'hekk jippermettu valutazzjoni granulari tal-assi. Il-banek jagħmlu użu estensiv tal-kollateral mal-BĊE; l-ammont totali attwalment assenjat huwa ta' madwar EUR 1.5 triljun, li huwa aktar mid-doppju tal-kreditu totali mogħti mill-Eurosistema. Dan jipprovdi evidenza dwar il-prudenza u l-effikaċja tal-qafas u d-disponibilità għolja ta' kollateral, li t-tnejn iwasslu għal implimentazzjoni bla xkiel tal-politika monetarja.

Minbarra l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu esterni, is-sorsi validi l-oħrajn dwar il-kwalità tal-kreditu huma s-sistemi interni ta' valutazzjoni tal-kreditu offruti minn banek ċentrali nazzjonali u s-sistemi bbażati fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu interni tal-kontropartijiet. Pereżempju, il-Bank tal-Italja waqqaf is-Sistema ta' Valutazzjoni tal-Kreditu interna tiegħu biex jivvaluta r-riskju ta' kreditu ta' self użat bħala kollateral fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. L-għan tiegħu huwa li jillimita r-riskju finanzjarju għall-Eurosistema, filwaqt li fl-istess ħin jippermetti lill-kontropartijiet li m'għandhomx aċċess għal sistemi ta' valutazzjoni alternattivi li jiddisponu minn kwantità akbar ta' kollateral.

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mar-rekwiżiti ta' kwalità għolja ta' kreditu tal-Eurosistema u l-komparabbiltà bejn is-sorsi differenti ta' valutazzjoni tal-kreditu, kull sistema ta' valutazzjoni tal-kreditu, kemm esternament mill-Eurosistema kif ukoll internament fiha, hija soġġetta għal proċess annwali ta' monitoraġġ tal-prestazzjoni.

Ir-rwol tas-sistemi ta' valutazzjoni tal-kreditu bħala alternattiva għall-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jista' jiġi apprezzat bis-sħiħ jekk wieħed iqis li dawn huma partikolarment rilevanti għar-rahan ta' talbiet ta' kreditu li, soġġetti għal azzjonijiet ta' telf impost fuq il-kredituri kkalibrati b'mod xieraq, jammontaw għal madwar kwart tal-valur tal-kollateral mobilizzat.

Dan l-approċċ huwa konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-FSB dwar it-tnaqqis tad-dipendenza mekkanika fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Fil-fatt, l-użu ta' sorsi multipli jippermetti li jkun hemm determinazzjoni flessibbli u indipendenti ta' jekk strument finanzjarju għandux ikun eliġibbli għal operazzjonijiet ta' finanzjament mill-ġdid. Minkejja dan, l-Eurosistema tirriżerva d-dritt li tapplika miżuri ta' kontroll tar-riskju bħal azzjonijiet addizzjonali ta' telf impost fuq il-kredituri għal kwalunkwe strument finanzjarju individwali jew restrizzjonijiet speċifiċi għal kwalunkwe sistema ta' valutazzjoni tal-kreditu. Barra minn hekk, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-affidabbiltà tal-informazzjoni użata, l-Eurosistema tissoġġetta lis-sorsi ta' valutazzjoni tal-kreditu aċċettati tagħha għal reviżjoni regolari.

Maż-żmien, dan il-proċess kompla jtejjeb ir-robustezza u t-trasparenza tas-sorsi tal-kreditu validi kollha, sabiex il-BĊE jkun jista' jwettaq il-politika monetarja b'mod bla xkiel u jiżgura l-protezzjoni tal-karta tal-bilanċ tiegħu.

 

27. Kif tivvaluta l-evoluzzjoni reċenti tar-rata tal-kambju EUR/USD? Il-konsiderazzjonijiet tal-kummerċ sa fejn għandu jkollhom rwol fit-tmexxija tal-politika monetarja?

 

Il-movimenti tar-rata tal-kambju jħallu impatt fuq il-prezzijiet ta' prodotti u servizzi importati u fuq id-domanda aggregata, u għalhekk jistgħu jaffettwaw l-attività interna u l-inflazzjoni. Għal din ir-raġuni, il-BĊE għandu jimmonitorja mill-qrib l-iżviluppi fir-rati tal-kambju, kif fil-fatt jagħmel. Madankollu, f'konformità mal-kunsens internazzjonali, il-BĊE ma għandux jintervjeni fuq ir-rata tal-kambju, u fil-fatt ma jintervjenix. Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u jiġi promoss il-kummerċ internazzjonali, il-valur estern tal-euro għandu jitħalla li jiġi ddeterminat mis-swieq abbażi tal-elementi fundamentali ekonomiċi. Kwalunkwe tentattiv ta' interferenza fuq dan it-tip ta' mekkaniżmu jirriskja li jwassal għal gwerer monetarji li jiswew ħafna flus u fl-aħħar mill-aħħar huma destinati li jfallu.

 

28. Kif tivvaluta l-kisbiet tal-G20? X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-livell attwali ta' koordinazzjoni bejn il-banek ċentrali prinċipali?

Il-G20 kellu rwol ewlieni fit-trawwim ta' rispons ta' politika ekonomika komuni għall-kriżi finanzjarja globali fl-2008 u l-2009. Huwa stabbilixxa wkoll il-bażi għal aġenda ta' riforma ambizzjuża tas-sistema finanzjarja internazzjonali u l-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja jissorvelja l-progress u jagħmel rakkomandazzjonijiet f'kollaborazzjoni ma' korpi oħrajn li jistabbilixxu l-istandards.

Hekk kif l-urġenza tal-kriżi qed tonqos, ir-rieda politika li naħdmu flimkien f'koordinazzjoni mill-qrib dwar problemi komuni tidher li ddgħajfet. Xi pajjiżi wrew xettiċiżmu dejjem jikber lejn il-multilateraliżmu u lejn sistema bbażata fuq ir-regoli, filwaqt li xi inizjattivi u istituzzjonijiet multilaterali sofrew minn daqqiet serji. Ippermettuli nagħti eżempju ta' dan b'żewġ eżempji prominenti: l-irtirar tal-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u l-paraliżi probabbli tal-Korp tal-Appell tad-WTO mill-11 ta' Diċembru.

Huwa għalhekk mhux sorprendenti li l-akbar riskju 'l isfel għall-prospetti ekonomiċi globali u taż-żona tal-euro llum jirriżulta minn fatturi esterni, bħat-tensjonijiet kummerċjali u ġeopolitiċi, li jaffettwaw b'mod negattiv it-tkabbir u l-investimenti, inaqqsu b'mod dirett id-domanda kif ukoll indirettament idgħajfu l-fiduċja u jżidu l-inċertezza.

Bħala konsegwenza, issa aktar minn qatt qabel, l-istituzzjonijiet u l-fora multilaterali huma essenzjali biex jinżamm djalogu miftuħ u biex tinżamm l-istabbiltà ekonomika u finanzjarja fuq livell globali. Tinħtieġ kooperazzjoni internazzjonali mill-qrib biex jiġu indirizzati l-fraġilitajiet, jiġu żviluppati xbieki ta' sikurezza globali, jitnaqqsu l-inċertezzi ġeopolitiċi u sabiex nippreparaw l-ekonomiji tagħna għall-isfidi u l-bidliet strutturali li jirriżultaw mit-tranżizzjoni demografika, mid-diġitalizzazzjoni u mill-intelliġenza artifiċjali. F'dan il-kuntest, illum il-G20 huwa rilevanti daqs qabel. Il-G20, flimkien ma' fora oħrajn bħall-G7 u istituzzjonijiet bħall-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, ukoll irawmu l-interazzjonijiet fost l-awtoritajiet monetarji u finanzjarji, u jippermettulhom jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom b'mod miftuħ dwar kif għandhom jindirizzaw l-isfidi komuni li jiffaċċjaw.

 

29. Il-BĊE għandu jieħu passi konkreti biex jagħti spinta lill-euro bħala munita internazzjonali? Jekk iva, liema huma l-miżuri li tipprevedi?

 

L-euro diġà tintuża ħafna fis-swieq internazzjonali. Minbarra d-daqs tal-ekonomija taż-żona tal-euro, dan preżumibbilment jirrifletti perċezzjoni mill-parteċipanti fis-suq li l-euro hija appoġġata minn qafas ta' politika sod u kredibbli u minn swieq finanzjarji li jiffunzjonaw tajjeb. Il-BĊE diġà jikkontribwixxi għal dan permezz tal-politika monetarja tiegħu orjentata lejn l-istabbiltà u billi jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' swieq finanzjarji taż-żona tal-euro stabbli, fondi u effiċjenti. Dawn il-politiki huma parti mill-mandat tal-BĊE, iżda għandhom ukoll il-benefiċċju li jappoġġaw ir-rwol internazzjonali tal-euro. Il-BĊE jissorvelja regolarment ir-rwol internazzjonali tal-euro u jippubblika rapport annwali dwaru.

Riċerka riċenti tal-BĊE tissuġġerixxi li l-ekonomija taż-żona tal-euro tista' b'mod ġenerali tibbenefika minn rwol internazzjonali aktar prominenti tal-munita tagħha. Rwol internazzjonali akbar tal-euro jista', pereżempju, jiffaċilita t-twettiq tal-politika monetarja billi jnaqqas l-impatt (pass-through) tar-rata tal-kambju għall-inflazzjoni u jsaħħaħ it-trażmissjoni tal-impulsi tal-politika monetarja. Dan jista' jikkontribwixxi wkoll għal spejjeż ta' finanzjament sovran aktar baxxi. Barra minn hekk, iż-żona tal-euro u l-ekonomija globali inġenerali jistgħu jibbenefikaw minn sistema monetarja internazzjonali aktar ibbilanċjata, li tirriżulta minn rwol internazzjonali akbar tal-euro.

Fi kwalunkwe każ, rwol internazzjonali estiż jista' jkun biss konsegwenza tal-iżviluppi fis-suq, immexxija mid-domanda tal-investituri. Il-politiki jistgħu jgħinu biex jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għal dan. Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar kompluta, inklużi swieq kapitali profondi u diversifikati u unjoni bankarja sħiħa, appoġġati minn politiki ekonomiċi sodi fl-Istati Membri taż-żona tal-euro, isaħħu r-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro u b'hekk jagħmlu l-euro aktar attraenti għall-investituri internazzjonali.

 

30. Xi tqis bħala l-isfidi u l-opportunitajiet ewlenin għall-komunikazzjoni tal-banek ċentrali fil-perjodu li ġej?

 

L-adozzjoni ta' strateġija ta' komunikazzjoni trasparenti hija ingredjent ewlieni tal-ibbankjar ċentrali modern. L-ewwel nett, bħala kontrapiż meħtieġ għall-indipendenza tagħhom, f'soċjetajiet demokratiċi l-banek ċentrali għandhom ikunu dovuti jagħtu kont sħiħ lill-korpi eletti; fil-kuntest taż-żona tal-euro, lill-Parlament Ewropew. Komunikazzjoni ċara u trasparenti tikkontribwixxi wkoll biex titjieb l-effettività tal-azzjonijiet ta' politika nfushom, billi din tgħin biex jiġu orjentati l-aspettattivi u l-imġiba tas-swieq u taċ-ċittadini.

Dan huwa aktar u aktar il-każ fi żminijiet eċċezzjonali, meta qed isir rikors għal miżuri kumplessi u bla preċedent: jeħtieġ li jiġu spjegati bir-reqqa l-motivazzjonijiet għall-adozzjoni ta' dawk l-istrumenti, l-effetti sekondarji possibbli tagħhom u l-benefiċċji tagħhom għall-ekonomija reali u għall-istabbiltà tal-prezzijiet. Barra minn hekk, meta r-rata tal-imgħax tkun fil-livell effettiv inferjuri jew qrib tiegħu, u l-pożizzjoni monetarja tirriżulta mill-implimentazzjoni kkombinata ta' diversi strumenti – kif inhu l-każ bħalissa – l-importanza ta' gwida bil-quddiem titkabbar. F'dawk iċ-ċirkustanzi, il-komunikazzjoni minnha nnifisha ssir għodda ta' politika monetarja.

Il-BĊE ilu mill-bidu tiegħu minn ta' quddiem fl-adozzjoni ta' qafas ta' komunikazzjoni trasparenti u matul is-snin, dan il-qafas ġie rfinat b'mod kostanti biex jaġġusta ruħu għall-ambjent li kull ma jmur dejjem jinbidel .

Kif diġà semmejt fit-tweġibiet preċedenti, il-BĊE jinteraġixxi mal-Parlament Ewropew b'diversi modi, inkluż permezz tas-seduti ta' kull tliet xhur tal-President tal-BĊE mal-Kumitat ECON.

Fir-rigward tal-komunikazzjoni mal-udjenza usa' tal-operaturi tas-suq u l-pubbliku ġenerali, id-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja huma ppreżentati u diskussi (i) mill-President u l-Viċi President tal-BĊE waqt konferenzi stampa li jsiru fuq bażi regolari, kull sitt ġimgħat; (ii) fil-pubblikazzjonijiet tal-BĊE (eż. il-Bulletin tal-Ekonomija); (iii) f'diskorsi minn membri tal-Bord Eżekuttiv. Barra minn hekk, ftit ta' snin ilu, il-BĊE beda jippubblika rendikonti dettaljati tal-laqgħat tiegħu dwar il-politika monetarja, li jipprovdu informazzjoni komprensiva dwar id-diskussjoni fi ħdan il-Kunsill Governattiv u l-analiżi li fuqha huma bbażati d-deċiżjonijiet tiegħu. F'dawn l-aħħar snin, il-banek ċentrali, inklużi l-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro, intensifikaw ukoll l-isforzi tagħhom biex b'mod dirett jilħqu udjenzi akbar, filwaqt li jistinkaw biex jispjegaw l-azzjonijiet tagħhom b'modi aktar sempliċi, bl-użu ta' kanali ta' komunikazzjoni ġodda u lingwaġġ aktar faċilment aċċessibbli, bil-għan aħħari li jintwera kif l-azzjoni tal-politika monetarja tikkontribwixxi biex issir differenza fil-ħajja ta' kuljum tan-nies.

Il-Bank tal-Italja kien parti minn dan l-isforz. Mill-bidu tal-kriżi, saħħaħna l-interazzjoni tagħna mal-Parlament u l-obbligu tar-rendikont lilu; mill-2014 'l hawn il-Bord deher f'38 seduta ta' smigħ. Barra minn hekk, sabiex intejbu l-komunikazzjoni tagħna mal-pubbliku, wettaqna programm estensiv biex nilħqu l-oqsma kollha tas-soċjetà. Jien ħadt sehem personalment f'laqgħat maċ-ċittadini f'diversi bliet Taljani biex nispjega l-politiki tagħna u dawk tal-Eurosistema. Dan ikkontribwixxa biex itejjeb il-fehim tan-nies dwar dawn il-politiki u l-fiduċja tagħhom fihom.

Ħadt sehem ukoll fi programmi televiżivi Taljani biex nispjega lill-pubbliku, b'lingwaġġ sempliċi, il-karatteristiċi u, aktar importanti minn hekk, ir-riskji impliċiti fil-kriptoassi, speċjalment il-Bitcoins.

 

31. Kif tivvaluta l-effetti konsegwenzjali tal-politika monetarja, b'mod partikolari mill-Istati Uniti, għat-tmexxija tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro?

 

Minħabba l-integrazzjoni ekonomika u finanzjarja li qed tiżdied tal-ekonomija dinjija, fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki domestiċi jeħtieġ li jitqiesu l-effetti konsegwenzjali minn reġjuni ekonomiċi kbar oħrajn. Dan huwa partikolarment il-każ għad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tal-Istati Uniti, li jaffettwaw is-swieq finanzjarji u tal-kambju tal-Istati Uniti u tad-dinja.

Fl-analiżijiet tiegħu, il-BĊE regolarment iqis dawn l-effetti sekondarji. L-iżviluppi f'ekonomiji oħrajn huma mmonitorjati, l-impatt domestiku tal-miżuri ta' politika tagħhom huwa analizzat u l-implikazzjonijiet għall-perspettiva għall-istabbiltà tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro huma kkunsidrati fit-tfassil tal-politika monetarja taż-żona tal-euro. Il-laqgħat kollha dwar il-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv jinkludu preżentazzjoni komprensiva u diskussjoni dwar dawn l-analiżijiet.

Madankollu, kif imsemmi fit-tweġiba għall-mistoqsija Nru 27, dan ma jimplikax li l-BĊE għandu b'xi mod jintervjeni fir-rata tal-kambju. Il-fokus tal-politika monetarja tal-BĊE għandu jibqa' esklussivament fuq livell intern.

 

C. Stabbiltà u superviżjoni finanzjarja

 

32. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata separazzjoni stretta bejn il-politika monetarja u s-superviżjoni bankarja u x'inhuma, fil-fehma tiegħek, ir-riformi li jistgħu jsaħħu u jiffavorixxu s-separazzjoni?

Nemmen li kien hemm raġunijiet tajbin biex ir-responsabbiltà tas-superviżjoni bankarja tingħata lill-BĊE, bħalma huma s-sinerġiji bejn ir-rwol tal-banek ċentrali fis-superviżjoni makroprudenzjali (li għandha l-għan li tippreserva l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fis-sħuħija tagħha) u s-superviżjoni mikroprudenzjali tal-banek individwali. Oħrajn kienu ta' natura aktar istituzzjonali, bħall-ħtieġa li titwaqqaf sistema Ewropea ta' superviżjoni fi ħdan it-trattati eżistenti. Tali struttura ppermettiet ukoll li l-MSU jsir operattiv minnufih billi tintuża l-infrastruttura (eż. it-teknoloġija u l-organizzazzjoni amministrattiva ) li kienet nbniet maż-żmien mill-BĊE u mill-banek ċentrali nazzjonali.

Madankollu, hemm ukoll riskji: ir-riskji għar-reputazzjoni jekk il-fallimenti superviżorji jaffettwaw b'mod negattiv ir-reputazzjoni tal-bank ċentrali u b'hekk il-kredibbiltà tal-politika monetarja, jew il-kunflitti ta' interess potenzjali bejn il-politika monetarja u d-deċiżjonijiet superviżorji.

Abbażi tal-esperjenza tal-parteċipazzjoni tiegħi fil-laqgħat kemm tal-Bord Superviżorju tal-MSU kif ukoll tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, nemmen li l-arkitettura attwali tal-MSU – speċjalment il-"prinċipju ta' separazzjoni" – tikseb bilanċ adegwat u tipprevedi salvagwardji xierqa biex jiġu mminimizzati dawn ir-riskji. Nirreferi, pereżempju, għal regoli proċedurali u salvagwardji bħas-separazzjoni funzjonali tal-forza tax-xogħol, il-qafas ta' "ħtieġa ta' għarfien" għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni kif ukoll il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet li huma differenzjati, li jseħħu f'mumenti separati u li jeħtieġ li jkunu mmotivati b'mod rigoruż. Il-qafas tan-"non-oġġezzjoni" huwa wkoll kruċjali.

Il-Parlament Ewropew jimmonitorja l-funzjonament tal-MSU, u kull tliet snini l-Kummissjoni tirrevedi l-funzjonament tar-Regolament MSU, inkluża l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-separazzjoni. Jiena kieku nżomm moħħ miftuħ meta nevalwaw jekk għandniex bżonn bidla fl-arranġamenti attwali. Sa issa, il-prinċipju tas-separazzjoni jidher li ħadem tajjeb, iżda hekk kif is-settur finanzjarju jevolvi u l-kostruzzjoni Ewropea tiġi żviluppata, struttura differenti tista' tindirizza aħjar l-għanijiet separati iżda relatati tal-istabbiltà tal-prezzijiet, l-istabbiltà finanzjarja u s-sikurezza u s-solidità tas-sistema bankarja. 

 

33. X'inhi l-fehma tiegħek dwar il-qafas istituzzjonali attwali tal-BERS fi ħdan il-BĊE fir-rigward tal-kisbiet konkreti tiegħu fis-sorveljanza makroprudenzjali?  

Il-BERS kien komponent importanti tar-reazzjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja kbira. Matul dawn l-aħħar snin, l-istituzzjoni wriet l-utilità tagħha fil-monitoraġġ komprensiv tar-riskji ta' stabbiltà finanzjarja fl-UE. It-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet mill-BERS taw spinta għad-disinn u l-implimentazzjoni ta' oqfsa ta' politika makroprudenzjali fl-UE. Pereżempju, il-kxif f'waqtu mill-BERS tar-riskji emerġenti tal-proprjetà immobbli pprovda l-bażi għal miżuri mmirati mill-awtoritajiet makroprudenzjali nazzjonali.

Is-suċċess tal-BERS jiddependi fuq il-kapaċità tiegħu li janalizza f'waqtu l-informazzjoni granulari ħafna dwar l-istat tal-ekonomija u s-settur finanzjarju Ewropew. Il-BĊE jipprovdi kontribuzzjoni essenzjali bħala istituzzjoni ta' appoġġ, billi jippermetti li l-BERS jisfrutta l-għarfien espert tiegħu, l-infrastruttura teknoloġika u amministrattiva, kif ukoll il-persunal bi kwalifiki għoljin tiegħu. Meta jitqies li s-settur finanzjarju qed jevolvi malajr minn ekosistema ċċentrata fuq il-banek għal ekosistema aktar diversifikata, il-missjoni transettorjali tal-BERS ser issir aktar importanti. F'dinja bħal din se tkun meħtieġa bażi usa' ta' għarfien espert fi ħdan is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja.

Minn perspettiva istituzzjonali, il-leġiżlaturi tal-UE pprovdew struttura ta' governanza ċara li tippermetti lill-BERS jaħsad il-benefiċċji tal-għarfien espert tal-BĊE, filwaqt li jiżgura separazzjoni u indipendenza adegwati tal-proċeduri u l-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BERS (il-President tal-BĊE jippresiedi l-Bord Ġenerali fl-interess tal-istituzzjoni, filwaqt li r-rappreżentant tal-BĊE huwa l-Viċi President).

 

34. Kif nistgħu nindirizzaw il-livelli għoljin tal-istokk ta' self improduttiv kif ukoll ir-riskji fil-fluss tas-self improduttiv? Kif tivvaluta l-problema tas-self improduttiv fil-karti bilanċjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu medji u żgħar? Kif tara r-rwol tal-BĊE/MSU fl-indirizzar ta' din il-kwistjoni?

Il-BĊE ħa f'idejh is-superviżjoni bankarja Ewropea f'mument kritiku. Il-kriżi tad-dejn sovran kienet għaddejja iżda, bħas-soltu, din daħlet fis-seħħ b'dewmien. Fl-2015 il-livell ta' self mhux produttiv laħaq kważi EUR 1 triljun għal istituzzjonijiet sinifikanti (SIs), f'termini ta' valur kontabilistiku gross. Minn dak iż-żmien 'l hawn dan l-ammont essenzjalment naqas bin-nofs, għal EUR 560 biljun. Il-proporzjon NPL (self improduttiv) gross naqas minn 8 % għal anqas minn 4 % fl-istess perjodu, u niżel taħt il-limitu ta' 5 % definit mill-EBA.

Il-ħidma tal-BĊE kienet kruċjali biex isir dan it-titjib, billi l-kwistjoni tal-NPLs issir prijorità mill-ewwel jum. Ġew stabbiliti aspettattivi kwalitattivi u kwantitattivi ċari dwar kif il-banek għandhom jittrattaw l-NPLs. Barra minn hekk, dan l-aħħar il-Parlament tal-UE approva regolament dwar "proviżjonament ta' fondi" (l-hekk imsejħa garanzija ta' kontinġenza tal-Pilastru 1 fis-CRR rivedut biex jiġu żgurati livelli ta' proviżjonament adegwati għall-NPLs il-ġodda), li probabbilment huwa l-aktar wieħed iebes fid-dinja. Il-banek taw widen għal dawn il-politiki: L-NPLs inbiegħu, ġew stabbiliti jew imtejba l-unitajiet tal-workout, u r-rati ta' rkupru qegħdin jiżdiedu. L-istatistika li jiena kkwotajt hawn fuq hija indikatur sommarju tajjeb tal-progress miksub.

Il-proporzjon ta' NPL għadu ogħla mil-livelli ta' qabel il-kriżi u f'xi pajjiżi għad hemm lakuni ta' vulnerabbiltajiet. Għalhekk, huwa importanti li jkomplu jsiru sforzi biex jitnaqqas il-livell ta' NPLs. Madankollu, kif intqal fil-passat, nemmen li s-self improduttiv għandu jitnaqqas "malajr kemm jista' jkun, iżda mhux malajr aktar minn hekk". Il-qbiż tal-limitu tal-veloċità jista' jinvolvi riskji għall-banek, li jkunu sfurzati jbiegħu NPLs fis-swieq sekondarji għal strumenti li f'għadd ta' pajjiżi għadhom illikwidi, opaki u oligopolistiċi.

It-tnaqqis fl-NPLs irid ikun parti minn sforz usa' mill-awtoritajiet superviżorji biex inaqqsu r-riskji bankarji kollha, inklużi dawk relatati mal-ħasil tal-flus, ir-riskji operazzjonali, ir-riskji tas-suq u r-riskji ċibernetiċi; dawn ir-riskji huma kkunsidrati fl-eżerċizzju annwali ta' valutazzjoni tar-riskju tal-banek soġġetti għal sorveljanza mill-MSU (l-hekk imsejħa SREP).

Iżda fil-fehma tiegħi, id-dgħufija ewlenija tas-settur bankarju Ewropew hija l-profittabbiltà baxxa, li ma tistax titranġa permezz ta' politiki ta' tnaqqis tar-riskju biss.

Fir-rigward tal-fluss ta' self improduttiv, l-EBA riċentement ħarġet linji gwida dwar l-oriġinazzjoni tal-kreditu li għandhom jgħinu biex titjieb il-kwalità ta' self ġdid, u għalhekk inaqqsu l-influss ta' NPLs ġodda fil-futur. Għalhekk, it-tweġiba tiegħi għall-ewwel domanda hija li effettivamernt diġà indirizzajna, fil-biċċa l-kbira, il-problemi relatati mal-NPLs.

Jiena nemmen li l-istess jgħodd għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs). Filwaqt li dawn il-banek mhumiex sorveljati direttament mill-BĊE, huma soġġetti għal-linji gwida tal-EBA dwar l-NPLs (li ġew abbozzati wara l-gwida tal-BĊE għall-SIs dwar is-self improduttiv, u li jirriflettuha mill-qrib) u għall-mekkaniżmu ta' "proviżjonament ta' kalendarju"). Kif diġà għidt, issa għandna politiki dwar is-self improduttiv għall-banek kollha, inklużi LSIs. Il-frott tal-ħidma li saret huwa viżibbli b'mod ċar, u għandna nkomplu għaddejjin f'dan l-isforz sakemm il-problema tiġi indirizzata.

Biex nikkonkludi, ippermettuli nsemmi li l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sistema bankarja u li jitnaqqas is-self improduttiv kienet enfasizzata b'mod speċjali fl-Italja, wara l-kriżi finanzjarja u r-riċessjoni doppja li laqtet l-ekonomija Taljana. Il-Bank tal-Italja kellu rwol ewlieni, fi ħdan l-MSU, billi ġiegħel lill-banek inaqqsu l-NPLs b'veloċità għolja iżda sostenibbli u jsaħħu l-pożizzjoni kapitali tagħhom. L-Italja hu l-pajjiż fejn it-titjib fil-karti tal-bilanċ tal-banek kien fost l-aktar notevoli: minkejja l-irkupru ekonomiku moderat esperjenzat f'dawn l-aħħar snin, il-fluss annwali ta' NPLs ġodda issa huwa aktar baxx milli kien qabel il-kriżi finanzjarja (madwar 1 fil-mija). L-istokk ta' NPLs netti ukoll naqas b'mod konsiderevoli u bħalissa huwa 4.0 % tas-self totali, ferm anqas minn nofs l-ogħla ċifra milħuqa fl-2015.

 

35. Kif tivvaluta l-livell għoli ta' assi ta' livell 2 u ta' livell 3 f'ħafna karti bilanċjali tal-banek? Dawn l-assi qed jitqiesu kif xieraq mill-qafas superviżorju attwali?

Fil-lingwaġġ tal-kontabbiltà, strumenti tal-Livell 3 jirrappreżentaw kategorija kemm ta' assi finanzjarji kif ukoll ta' obbligazzjonijiet finanzjarji li huma diffiċli li jiġu stmati minħabba nuqqas ta' informazzjoni li tista' tiġi osservata dwar il-parametri meħtieġa għall-ipprezzar tagħhom. L-assi u l-obbligazzjonijiet tal-Livell 2 huma relattivament aktar faċli biex jiġu pprezzati, iżda anki dawn ma għandhomx prezzijiet kwotati.

Fit-tieni tliet xhur tal-2019 il-valur kontabilistiku tal-assi tal-Livell 3 tal-banek tal-MSU laħaq l-EUR 194 biljun, filwaqt li l-valur tal-assi tal-Livell 2 kien ta' EUR 3,174 biljun. Dawn il-valuri jirrappreżentaw 0.86 % u 14.01 % tal-assi bankarji totali, rispettivament. Il-banek tal-MSU għandhom ukoll valuri simili ta' obbligazzjonijiet tal-Livell 3 u tal-Livell 2. Huwa importanti li dan jiġi enfasizzat, għaliex ir-riskji ġġenerati minn dawn l-istrumenti (assi u obbligazzjonijiet) mhux neċessarjament huma kkumpensati (u ġeneralment ma jkunux).

Il-klassifikazzjoni ta' strumenti bħala tal-Livell 2 jew Livell 3 tipprovdi indikazzjoni ta' kumplessità iżda ma timplikax li huma tossiċi jew improduttivi. Barra minn hekk, l-assi u l-obbligazzjonijiet tal-Livell 2 u tal-Livell 3 huma strumenti utli għall-klijenti tal-banek, li jużawhom biex jiħħeġġjaw ir-riskji li jekk ma jiġux indirizzati jaffettwaw ħażin l-attività tagħhom u b'hekk l-ekonomija reali.

 

Madankollu, dawn l-istrumenti jistgħu jinvolvu riskju ta' valutazzjoni. Dan jista' jkun dovut għal nuqqas ta' informazzjoni (kontabilità, data prudenzjali u tas-suq); għal dgħufijiet fil-mudelli użati għall-ipprezzar ta' dawn l-istrumenti; u għad-diskrezzjoni mogħtija lill-banek biex jikklassifikaw dawn l-istrumenti skont ir-regolamenti tal-kontabilità u dawk prudenzjali (il-banek għandhom inċentivi ovvji biex jużaw din id-diskrezzjoni għall-vantaġġ tagħhom). B'mod ġenerali, dawn il-fatti jagħmluha diffiċli li tinkiseb valutazzjoni kompleta u affidabbli tar-riskji assoċjalti ma' dawn il-prodotti personalizzati kumplessi. Għal dawn ir-raġunijiet, il-MSU jimmonitorja mill-qrib l-iskoperturi tal-banek għall-istrumenti tal-Livell 2 u l-Livell 3 u saħħaħ l-iskrutinju superviżorju tiegħu fuqhom. F'dan ir-rigward, jiena nilqa' l-fatt li r-riskju kummerċjali u l-valutazzjoni tal-assi se jkomplu jibqgħu prijorità superviżorja għall-MSU fl-2020, inkluż permezz ta' missjonijiet fuq il-post imfassla apposta.

 

36. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-regolamentazzjoni tal-entitajiet bankarji paralleli? Tara lakuni regolatorji u superviżorji li għandhom jiġu indirizzati mil-leġiżlaturi fuq medda qasira ta' żmien?

 

Id-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament tal-impriżi tbiegħed lil dawn tal-aħħar mix-xokkijiet li joriġinaw mis-settur bankarju. Bħala tali, sehem akbar ta' finanzjament ibbażat fuq is-suq jista' jgħin ukoll lill-ekonomija reali. Mill-banda l-oħra, l-SMEs u l-unitajiet domestiċi li jirrappreżentaw sehem kbir ta' dawk li jissellfu, huma l-klijenti naturali tal-banek. Għalhekk għandna bżonn niżguraw li kemm il-banek kif ukoll l-entitajiet li mhumiex banek jevolvu f'kuntest li fih l-istabbiltà finanzjarja u l-klijenti individwali jkunu t-tnejn protetti kif xieraq. 

Għandna nqis wkoll li, fiż-żona tal-euro, il-parti kbira tal-fondi ta' investiment huma proprjetà tal-banek u tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Is-superviżjoni għandha tipprevjeni l-possibilità li t-taqlib fis-settur tal-fondi ta' investiment jista' jħalli effetti konsegwenzjali fuq il-kumpaniji prinċipali. Fl-istess waqt, l-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur u tas-superviżjoni għandhom jiżguraw li l-kumpaniji prinċipali ma jinterferixxux mal-allokazzjoni tat-tfaddil mill-fondi ta' investiment li jikkontrollaw. 

Għalhekk huwa importanti li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib tar-riskji possibbli li jirriżultaw minn din il-bidla lejn entitajiet mhux bankarji. B'mod partikolari, huwa importanti li jiġu sorveljati b'attenzjoni l-livelli u d-dinamika tal-lieva finanzjarja u l-likwidità fis-settur finanzjarju mhux bankarju, u li kontinwament tiġi vvalutata l-proċikliċità u l-interkonnettività tas-sistema finanzjarja b'mod ġenerali. Fil-fehma tiegħi, għandna nirriflettu b'attenzjoni fuq jekk għandniex biżżejjed informazzjoni dwar l-entitajiet mhux bankarji u jekk hemmx lakuni fil-qafas regolatorju, biex nindirizzaw ir-riskji kemm fil-livell mikroprudenzjali kif ukoll fil-livell makroprudenzjali. Jista' jiġi kkunsidrat jekk prinċipji ta' governanza tajba jeħtiġx li jiġu ddefiniti, sabiex jiġi żgurat li l-parteċipanti fis-suq ma jkollhomx inċentivi biex jieħdu riskji eċċessivi.

 

37. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-passi lejn it-tlestija tal-Unjoni Bankarja bi Skema Ewropea ta' Garanzija tad-Depożiti u garanzija ta' kontinġenza fiskali, inkluża l-implimentazzjoni meħtieġa tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Bankarja?

Jiena nemmen li Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS) hija meħtieġa biex tikkomplementa ż-żewġ pilastri l-oħra eżistenti tal-unjoni bankarja u ssaħħaħ l-arkitettura finanzjarja Ewropea. Għal ħafna snin id-diskussjonijiet dwar l-EDIS ma kellhomx suċċess, u nilqa' b'sodisfazzjon kbir il-momentum li jidher li qed joħroġ dwar pjan direzzjonali konkret biex tiġi stabbilita skema ta' assigurazzjoni tad-depożiti tassew Ewropea. Pjan direzzjonali bħal dan għandu jinkludi wkoll, bħala objettiv aktar fit-tul, il-ħolqien ta' garanzija ta' kontinġenza pubblika għall-EDIS (kif qed tiġi stabbilita issa għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni).

Il-progress f'dan il-qasam għandu jsir b'mod parallel mal-implimentazzjoni tal-miżuri ta' tnaqqis tar-riskju stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Bankarja dwar l-assi ta' legat (bħall-iskoperturi improduttivi - NPEs) u riżervi ta' obbligazzjonijiet b'kapaċità faċli ta' rikapitalizzazzjoni interna (MREL), li għandhom jinkisbu b'pass ambizzjuż iżda realistiku. Tali approċċ jirrikonoxxi li t-tnaqqis tar-riskju u l-kondiviżjoni tar-riskju huma għanijiet ta' tisħiħ reċiproku, u għalhekk għandhom jimxu id f'id: l-ippuljar flimkien tar-riskji jżid is-sostenibbiltà għal kulħadd. Għandna nużaw ukoll din l-opportunità biex nindirizzaw kwistjonijiet li s'issa baqgħu ma ġewx indirizzati biżżejjed.

Fil-fehma tiegħi, waħda mill-prijoritajiet ewlenin hija reviżjoni tal-qafas ta' ġestjoni tal-kriżijiet li tippermetti lill-banek ta' kull daqs joħorġu mis-suq mingħajr ma jirrikorru għall-flus tal-kontribwenti, iżda wkoll mingħajr ma tiġi distabbilizzata s-sistema finanzjarja fl-Istati Membri. Abbażi tal-qafas legali attwali tal-UE, biex tiġi ġestita kriżi bankarja permezz tar-reġim ta' riżoluzzjoni, il-bank irid jgħaddi mit-"test tal-interess pubbliku" mħejji mill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dan jimplika li fiż-żona tal-euro, anqas minn 100 bank, minn total ta' madwar 3,000, jikkwalifikaw għal riżoluzzjoni. Il-kriżi tal-2,900 bank l-oħra trid tiġi indirizzata permezz ta' proċedimenti nazzjonali ta' insolvenza, simili għal dawk użati għad-ditti mhux finanzjarji. Kif semmejt fl-imgħoddi, nemmen li l-mudell tal-Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tal-Istati Uniti jirrappreżenta punt ta' riferiment siewi għall-UE f'din il-kwistjoni.

 

Għandna nikkunsidraw ukoll kif nistgħu nistimulaw l-integrazzjoni transkonfinali tal-gruppi ta' swieq bankarji tal-konsumaturi. Dan jista' jeħtieġ titjib fil-kooperazzjoni u l-fiduċja bejn l-awtoritajiet u t-tneħħija ta' ostakli għall-fużjonijiet transkonfinali.

 

 

38. Liema riskji relatati mas-self b'lieva finanzjarja qed tara għall-istabbiltà finanzjarja u kif għandhom jiġu indirizzati?

Is-self b'lieva finanzjarja għandu riskju ta' kreditu għoli minħabba li dan is-self jingħata lil debituri b'dejn kbir ħafna. Is-self b'lieva finanzjarja żdied f'dawn l-aħħar snin, speċjalment fl-Istati Uniti, minħabba r-rati tal-imgħax baxxi u t-tfittxija għal rendiment mill-investituri. It-18-il bank l-aktar attivi fis-suq, li huma sorveljati mill-BĊE, kellhom skoperturi ta' aktar minn EUR 300 biljun fi tmiem l-2018. Din iċ-ċifra hija frazzjoni relattivament baxxa tal-kotba tas-self tagħhom, għalkemm hija għolja f'livell assolut.

Il-MSU kien diġà ħareġ Gwida dwar self b'lieva finanzjarja fl-2017 sabiex jiżgura li l-banek jagħtu biżżejjed attenzjoni lil tali skoperturi riskjużi u jadottaw dispożizzjonijiet adegwati għalihom. Is-self b'lieva finanzjarja se jiġi indirizzat mill-MSU fil-prijoritajiet superviżorji għall-2020, li jinkludu spezzjonijiet iddedikati fuq il-post.

Minbarra r-riskji fil-livell tal-banek, is-self b'lieva finanzjarja jista' jiġġenera riskji sistemiċi potenzjali minħabba l-grad għoli ta' interkonnettività fost l-investituri f'dan is-suq (minħabba, pereżempju, skoperturi indiretti permezz ta' kanali varji). Għalhekk, jiena nappoġġja bis-sħiħ l-inizjattivi li għaddejjin tal-FSB biex jimmonitorja r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja li jirriżultaw minn self b'lieva finanzjarja. Inkun favur sforz internazzjonali biex jiġu mmitigati riskji bħal dawn, tal-inqas billi nippubblika prinċipji komuni ta' gwida.

 

39. Liema sfidi tipprevedi għall-BĊE kieku l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) kellu jiġi ttrasformat f'Fond Monetarju Ewropew (FME)? Liema rwol tattribwixxi lid-dixxiplina tas-suq finanzjarju fl-ipprezzar tas-sovrani?  

Biex jiġi żgurat li l-gvernijiet nazzjonali jkollhom spazju fiskali adegwat biex jirrispondu għal tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, jinħtieġu politiki fiskali prudenti u sodi. Is-swieq finanzjarji għandhom rwol importanti x'jaqdu fir-riskji tal-ipprezzar, iżda s-sinjali tagħhom jistgħu jkunu jew bil-mod u dgħajfin wisq jew f'daqqa waħda u ta' tfixkil wisq. Għaldaqstant, l-istabbiltà taż-żona tal-euro teħtieġ qafas ta' governanza fiskali mfassal biex jipprevjeni l-akkumulazzjoni ta' żbilanċi fiskali kif ukoll qafas effettiv għall-ġestjoni tal-kriżijiet.

Il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) kellu rwol ewlieni fir-reazzjoni taż-żona tal-euro għall-kriżi tad-dejn sovran. L-għodod, il-proċeduri u l-programmi tal-MES huma diġà simili għal dawk tal-FMI. Madankollu, il-MES ma għandu l-ebda "funzjoni monetarja" u għandu jiġi evitat li jissejjaħ "Fond Monetarju Ewropew", peress li jkun qarrieqi u ma jirriflettix b'mod xieraq ir-rwol u l-funzjonament tal-MES.

Filwaqt li l-MES kien kapaċi jwettaq il-mandat tiegħu, ir-riforma li bħalissa qed tiġi diskussa tanalizza r-rwol u s-sett ta' strumenti tiegħu, pereżempju fir-rigward tal-possibbiltà li jiġu pprovduti linji ta' kreditu ta' prekawzjoni (li s'issa qatt ma ntużaw). Barra minn hekk, ir-riforma tal-MES ser tagħmel disponibbli garanzija ta' kontinġenza għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, u b'hekk tikkontribwixxi biex isir progress favur l-ikkompletar tal-unjoni bankarja. Għalhekk, deċiżjoni pożittiva dwar ir-riforma tal-MES f'Diċembru 2019 tkun tirrappreżenta pass fid-direzzjoni t-tajba.

It-Trattat il-ġdid tal-MES jipprevedi li, fit-twettiq tar-rwol tiegħu, il-MES għandu jirrispetta s-setgħat attribwiti mil-liġi tal-UE lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, inkluż il-BĊE. B'konsistenza ma' dan l-għan, inqis li l-pass raġonevoli li jmiss huwa li l-MES jiġi integrat fil-qafas legali tal-UE u li jkollu l-obbligu li jagħti rendikont lill-Parlament Ewropew.

40. X'inhi l-valutazzjoni tiegħek tal-involviment tal-BĊE fil-kuntest tal-programmi ta' assistenza finanzjarja? Kif taħseb li jista' fil-futur jevolvi involviment potenzjali tal-BĊE fil-programmi ta' assistenza finanzjarja u fis-sorveljanza ta' wara l-programmi?

Meta l-BĊE ntalab mill-Istati Membri – u sussegwentement mil-leġiżlaturi – sabiex jipprovdi l-għarfien espert tiegħu lill-programmi ta' assistenza finanzjarja, iż-żona tal-euro kienet f'ċirkostanzi eċċezzjonali, peress li kienet qed tibni l-istituzzjonijiet meħtieġa fil-proċess u, fl-istess ħin, kienet qed tiffaċċja kriżi kbira. F'sitwazzjoni kritika bħal din ġie deċiż li jikkomplementa l-għarfien espert tal-Kummissjoni u jgħaqqad il-kapaċitajiet tiegħu flimkien ma' tagħha.

It-Trattat dwar il-MES u r-Regolament "Two-Pack" talbu lill-BĊE jikkontribwixxi bħala konsulent għall-kompiti tal-Kummissjoni b'mod partikolari billi: (i) jivvaluta s-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku; (ii) jinnegozja Memorandum ta' Qbil; u (iii) jimmonitorja r-rispett għall-kundizzjonalità marbuta mal-pakkett ta' assistenza finanzjarja.

Fl-istess waqt, il-BĊE ma kienx involut formalment fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet għall-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet fil-kuntest tal-programm u ma ssottoskrivix il-Memoranda ta' Qbil.

Maż-żmien, il-BĊE ikkonċentra l-kontribut tiegħu dejjem aktar fuq kwistjonijiet makrokritiċi u fuq fajls dwar is-settur finanzjarju. Dan ippermetta lill-BĊE juża bl-aħjar mod l-għarfien espert u jiffoka fuq kwistjonijiet tas-settur finanzjarju fil-pajjiżi tal-programmi ta' assistenza, u b'hekk iffaċilita t-twettiq tal-politika monetarja.

Bil-parteċipazzjoni tiegħu fis-sorveljanza ta' wara l-programm – kif previst ukoll mil-leġiżlazzjoni tal-UE – il-BĊE jista' jivvaluta b'mod adegwat l-implikazzjonijiet għall-kompiti tiegħu u biex joffri l-għarfien tiegħu għall-benefiċċju tal-partijiet ikkonċernati kollha.

 

41. Kif tivvaluta l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja fl-UE? X'inhuma l-fehmiet tiegħek rigward l-istituzzjonijiet "kbar wisq jew interkonnessi wisq biex ifallu", il-banek kooperattivi u tat-tfaddil, u l-kwistjoni ġenerali tal-profittabbiltà tas-settur bankarju fl-UE, u x'inhi l-fehma tiegħek dwar it-triq 'il quddiem għall-arkitettura tiegħu sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-ekonomija reali u tal-finanzjament fit-tul?

Il-protezzjoni tal-kontribwenti mill-kost tal-kriżijiet bankarji, filwaqt li tiġi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja, kienet objettiv kruċjali tal-ħolqien tal-qafas ta' riżoluzzjoni Ewropew u m'għandhiex tiġi ddubitata f'dan il-punt.

Filwaqt li l-qafas sar operazzjonali fl-2016, dan għadu ma ġiex ittestjat għalkollox. Pereżempju, għad ma kienx hemm każ kumpless ta' riżoluzzjoni bankarja u lanqas ma stajna nkejlu l-effettività tal-protezzjoni mogħtija mill-MREL biex tiġi żgurata l-istabbiltà ta' bank sistemiku. Bl-istess mod, l-użu tal-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni għadu ma ġiex ittestjat.

Abbażi tal-esperjenza tiegħi fil-passat, nemmen li rridu nirriflettu bir-reqqa dwar kif nistgħu niddisinjaw sistema li tippermetti li banek ta' kull daqs joħorġu mis-suq anki f'sitwazzjonijiet ta' sfida (eż. meta ma jkunx hemm disponibbli xerrej għall-bank b'riżoluzzjoni/likwidazzjoni) mingħajr ma jintużaw flus il-kontribwenti iżda wkoll mingħajr ma tiġi pperikolata l-istabbiltà finanzjarja. Kif semmejt fit-tweġiba tiegħi għall-mistoqsija nru 37, il-Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tal-Istati Uniti tista' tirrappreżenta mudell ta' rwol siewi dwar din il-kwistjoni.

Dwar il-kwistjoni tal-kumpaniji li huma "kbar wisq biex ifallu", nappoġġa l-ħidma tal-FSB sabiex trażżan il-probabbiltà u l-konsegwenzi tal-inadempjenza tal-istituzzjonijiet finanzjarji sistemiċi. Nemmen li l-akkumulazzjoni ta' riżervi addizzjonali ta' kapital kif ukoll il-kapaċità akbar ta' assorbiment tat-telf għall-banek sistemikament importanti jikkontribwixxu b'mod utli biex tiġi indirizzata l-problema.

Fl-istess waqt, naħseb li għandu jsir aktar biex tiġi ppreservata d-diversifikazzjoni tas-sistema bankarja, billi jinstabu modi, sa fejn ikun possibbli, biex jitnaqqas ir-riskju li jgħibu l-banek ta' daqs żgħir u medju, li għandhom rwol importanti fiż-żona tal-euro, fejn l-SMEs jirrappreżentaw komponent importanti tal-ekonomija reali u tal-impjiegi.

Nemmen li l-profittabbiltà baxxa tal-banek bħalissa hija l-aktar problema importanti għas-settur bankarju Ewropew kemm minn perspettiva ta' superviżjoni kif ukoll minn dik ta' stabbiltà finanzjarja. Sfortunatament, ma hemm l-ebda soluzzjoni maġika għal din il-kwistjoni. Is-soluzzjoni tkun teħtieġ aġġustament f'diversi oqsma.

Il-kapaċità żejda trid tiġi assorbita. L-operazzjonijiet ta' fużjoni u ta' akkwist huma għodda importanti għal dan il-għan; sfortunatament, dawn l-operazzjonijiet huma mxekkla minn diversi fatturi, inkluż in-nuqqas ta' kompletezza tal-Unjoni Bankarja. Għalhekk, approċċ ambizzjuż biex titlesta l-Unjoni Bankarja u jsir progress reali dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali jibgħat sinjal importanti lill-pubbliku u lis-swieq li l-Ewropa tista' tipprovdi qafas aktar reżiljenti, aktar integrat u, b'mod ġenerali, qafas aħjar, biex tipprovdi finanzjament lill-ekonomija reali.

Il-banek jeħtieġu wkoll li jespandu l-investimenti tagħhom fid-diġitalizzazzjoni sabiex jipprovdu sett usa' ta' prodotti, jiġġeneraw introjtu sostenibbli u jrażżnu l-proporzjon tagħhom bejn il-kost u l-introjtu fuq terminu medju.

Il-kwalità tal-ġestjoni u tal-governanza hija wkoll importanti. Il-ħidma mill-MSU tindika li, fil-medja, il-banek b'ġestjoni tajba u governanza tajba jiksbu profittabbiltà ogħla. Dan juri wkoll li l-banek li jagħmlu profitt jistgħu jinstabu fil-klassijiet kollha tal-mudelli tan-negozju u fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi.  

 

42. Kif jistgħu l-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-finanzjament tat-terroriżmu jiġu indirizzati b'mod aktar effikaċi fl-Unjoni Bankarja? B'liema mod għandu l-BĊE jikkunsidra r-riskji tal-ħasil tal-flus meta jivvaluta l-istabbiltà finanzjarja tal-banek? Teżisti l-ħtieġa li s-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) tiġi ċċentralizzata f'aġenzija jew mekkaniżmu uniku tal-UE?  

 

Episodji riċenti wrew li l-involviment fil-ħasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu jista' joħloq riskji sinifikanti għall-banek u saħansitra jhedded il-vijabbiltà tagħhom. Għal din ir-raġuni, diġà ttieħdu u qed jittieħdu ħafna inizjattivi fil-livell Ewropew biex jiġi żgurat qafas regolatorju aktar b'saħħtu, superviżjoni tal-AML aktar effettiva, u koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet tal-AML u s-superviżuri prudenzjali. Il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament, l-EBA u l-MSU – kif ukoll l-Awtoritajiet nazzjonali – kollha huma impenjati biex jiksbu dawn l-għanijiet importanti.

Bħala superviżur bankarju, huwa kruċjali li l-BĊE ikompli jtejjeb il-kapaċità tiegħu li jivvaluta l-implikazzjonijiet prudenzjali għall-istituzzjonijiet tar-riskju tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Fil-fatt, l-azzjonijiet illeċiti dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huma wieħed mill-motivaturi ewlenin tar-riskju li ġew identifikati fil-prijoritajiet superviżorji tal-MSU għall-2020. Għaddejja ħidma fuq oqsma differenti biex il-BĊE jkun jista' jifhem aħjar u jidentifika dan ir-riskju meta jwettaq l-attivitajiet superviżorji tiegħu, inkluż meta jawtorizza istituzzjonijiet jew jivvaluta proposti ta' akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjonijiet kwalifikati u fis-superviżjoni kontinwa, inkluż fil-proċess SREP. Huwa tabilħaqq rilevanti li tingħata ħarsa aktar mill-qrib lejn ir-rabta bejn ir-riskju tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u l-governanza u l-kontrolli interni tal-istituzzjonijiet, u l-mudelli ta' negozju u l-profittabbiltà, il-likwidità u r-riskju operattiv tagħhom.

Qasam importanti ieħor huwa l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-kooperazzjoni mal-Awtoritajiet tal-AML u mal-Awtoritajiet li jiġġieldu l-finanzjament tat-terroriżmu (CFT): peress li s-sorveljanza tal-AML taqa' barra l-mandat tal-BĊE, huwa kruċjali li l-BĊE (u l-NCAs) jirċievu u jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u n-nuqqas ta' konformità regolatorja li setgħu sabu l-Awtoritajiet nazzjonali. Biex jiġi ffaċilitat u msaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni, dan l-aħħar ġew iffirmati ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali tal-AML. Nilqa' b'sodisfazzjon kbir dan l-eżitu.

B'ħarsa 'l quddiem, naħseb li jinħtieġ li jkun hemm approċċ Ewropew aktar ċentralizzat u omoġenju dwar l-AML. L-ewwel nett, minħabba li tal-ħasil tal-flus huwa ħafna drabi fenomenu transkonfinali, u għalhekk huwa effettiv daqs l-aktar komponent dgħajjef tiegħu. It-tieni, minħabba li approċċ Ewropew jissimplifika l-proċess u jagħmlu aktar effiċjenti. 

L-ewwel pass ittieħed permezz tal-pakkett riċenti ta' reviżjoni tal-ASE, fejn ġie msaħħaħ ir-rwol tal-EBA dwar kwistjonijiet ta' AML/CFT. Minn Jannar 2020, l-EBA se tkun responsabbli għal kompiti importanti ġodda, bħal: li timmoniterja l-kwalità tas-superviżjoni nazzjonali tal-AML; li tagħti spinta lill-azzjoni superviżorja tagħhom, fejn ikollha indikazzjonijiet ta' ksur materjali tar-regoli tal-AML; li tiġbor u taħżen ċentralment l-informazzjoni dwar id-dgħufijiet materjali li jistgħu jkunu importanti għal finijiet ta' AML kemm għall-awtoritajiet prudenzjali kif ukoll għall-awtoritajiet tal-AML; li tiffaċilita l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji ta' pajjiżi mhux tal-UE dwar każijiet transfruntiera ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu. 

Bħalissa qed jiġu diskussi proposti dwar kif jiġi żviluppat aktar il-qafas AML/CFT fl-UE; Jiena nappoġġahom b'saħħa. It-titjib meħtieġ jinkludi: (i) grad ogħla ta' armonizzazzjoni tar-regolament dwar l-AML: it-trasformazzjoni ta' partijiet mill-5 Direttiva dwar l-AML f'Regolament direttament applikabbli u uniformi tkun żvilupp pożittiv; (ii) il-konverġenza ta' prattiki superviżorji tal-AML/CTF dwar standards ta' kwalità għolja; u (iii) l-istabbiliment ta' awtorità Ewropea ġdida inkarigata mis-superviżjoni tal-AML fil-livell tal-UE.

Kollox ma' kollox, it-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huwa kruċjali għas-salvagwardja tal-integrità tas-suq bankarju u finanzjarju Ewropew. Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jista' jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq is-sikurezza u s-solidità ta' istituzzjoni, kif urew każijiet riċenti. Il-progress f'dan il-qasam għandu jinkiseb malajr kemm jista' jkun.

 

43. Taħseb li l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro għandhom jissodisfaw kundizzjonijiet addizzjonali qabel isiru membri taż-żona tal-euro u b'hekk membri tal-Unjoni Bankarja, bħal li jikkontrollaw effettivament ir-riskji tal-ħasil tal-flus, juru li għandhom swieq tal-proprjetà komparabbilment stabbli, u li jikkontrollaw il-korruzzjoni b'mod effettiv?

 

Il-progress ta' kull pajjiż li mhuwiex fiż-żona tal-euro lejn il-parametri ta' Maastricht, flimkien mas-sostenibbiltà tal-konverġenza, jiġi evalwat regolarment mill-BĊE u mill-Kummissjoni f'Rapporti ta' Konverġenza speċifiċi. Fil-qafas tal-konverġenza ta' Maastricht, il-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni u l-iżviluppi tal-prezzijiet tad-djar diġà huma parti mir-rekwiżit addizzjonali tal-integrazzjoni tas-suq. Ir-raġuni għal dan hija li l-attivitajiet kriminali, bħall-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni, jistgħu jimminaw il-kundizzjonijiet ekwi, u konsegwentement ikunu ta' piż fuq it-tkabbir potenzjali, filwaqt li l-bżieżaq tal-prezzijiet tad-djar jistgħu jwasslu għal żbilanċi makroekonomiċi u jheddu l-istabbiltà finanzjarja.

F'Novembru 2014 , il-MSU sar responsabbli għas-superviżjoni bankarja fiż-żona tal-euro. Għalhekk, l-adozzjoni tal-euro issa teħtieġ ukoll parteċipazzjoni fl-MSU. Dan mhuwiex kompitu faċli u konsegwentement l-Istati Membri li qed joqorbu lejn l-adozzjoni tal-euro jissieħbu wkoll fl-Unjoni Bankarja, permezz tal-hekk imsejħa kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-awtorità nazzjonali kompetenti. Dan jista' jirrikjedi impenji ta' riforma speċifiċi.

Is-sħubija fl-Unjoni bankarja teħtieġ valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-qafas legali nazzjonali biex jiġi żgurat li l-BĊE jista' jeżerċita l-kompiti superviżorji tiegħu, kif ukoll valutazzjoni komprensiva tal-banek li għandhom jiġu ssorveljati mill-BĊE.

Barra minn hekk, djalogu miftuħ bejn il-partijiet ikkonċernati kollha jista' jikkontribwixxi, pereżempju, biex jitneħħew ostakli potenzjali oħra għal superviżjoni effettiva u biex jiġu indirizzati dgħufijiet potenzjali oħra tal-qafas nazzjonali li jistgħu jkunu relatati mas-superviżjoni prudenzjali, pereżempju dgħufijiet potenzjali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.

 

44. L-integrazzjoni finanzjarja aktar profonda dejjem hija konsistenti mal-objettiv tal-istabbiltà finanzjarja? Temmen li l-fużjonijiet potenzjali transkonfinali tal-banek jagħtu aktar saħħa lill-problema tal-istituzzjonijiet li huma "kbira wisq biex ifallu"? X'għandhom ikunu l-għanijiet tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU)?

Il-kisba ta' livell ogħla ta' integrazzjoni finanzjarja u ta' funzjonament aktar effiċjenti tas-sistema finanzjarja Ewropea huma rilevanti ħafna għall-kompiti tal-BĊE. L-ewwel nett, l-integrazzjoni finanzjarja hija prerekwiżit għal trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja tal-BĊE madwar iż-żona tal-euro kollha. Barra minn hekk, setturi bankarji aktar integrati bi preżenza ogħla ta' istituzzjonijiet mhux domestiċi jnaqqsu r-riskji mir-rabta bejn il-banek u l-emittenti sovrani. It-tieni, hija tikkontribwixxi għall-objettiv tal-Eurosistema li tinħoloq sistema ordnata ta' pagament fiż-żona tal-euro. It-tielet, bis-saħħa tal-integrazzjoni finanzjarja, allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi żżid il-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomija taż-żona tal-euro. Fl-aħħar nett, id-diversifikazzjoni tar-riskju ssaħħaħ ir-reżiljenza u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja.

Fl-istess waqt, matul il-kriżi rajna li f'suq li huwa finanzjarjament integrat ħafna, ir-riskju jinfirex malajr u jittrażmetti l-fraġilitajiet finanzjarji. Dan, imbagħad, iżid il-probabbiltà ta' kriżi sistemika.

Dak li tgħallimna mill-kriżi huwa li jeħtieġ li dan il-kompromess jiġi mmaniġġjat billi jitfassal qafas xieraq għar-regolazzjoni finanzjarja u għal superviżjoni effettiva.

F'dan ir-rigward, l-unjoni tas-swieq kapitali (CMU) hija inizjattiva ċentrali biex tikkatalizza l-integrazzjoni finanzjarja u l-iżvilupp fl-Ewropa. Meta s-CMU tiġi implimentata b'mod effettiv, hija se tapprofondixxi b'mod sinifikanti l-integrazzjoni finanzjarja u tagħmel l-Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar b'saħħitha. Dan se jkun ta' appoġġ għall-kompiti tal-BĊE billi jippermetti trażmissjoni b'inqas intoppi u aktar omoġenja tal-politika monetarja. Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha ttejjeb ukoll ir-reżiljenza tas-sistema finanzjarja billi tiddiversifikaha, tnaqqas ir-rwol tal-banek u tħeġġeġ il-ħolqien ta' sorsi alternattivi ta' finanzjament. Fl-aħħar nett, it-tlestija tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali hija kundizzjoni neċessarja biex jittejbu l-kondiviżjoni tar-riskju privat u r-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro għal xokkijiet negattivi reali u finanzjarji.

Biex jinkisbu dawn l-għanijiet, huwa importanti li tiġi stabbilita aġenda ambizzjuża tas-CMU. Diġà għamilna xi progress, iżda madankollu hemm bżonn li jsir aktar. Dan jinkludi l-ikkomplementar ta' ġabra unika ta' regoli għas-swieq kapitali tal-UE b'konverġenza superviżorja msaħħa, kif ukoll it-titjib tal-leġiżlazzjoni dwar it-taxxa u l-insolvenza billi jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u titnaqqas l-eteroġeneità fil-pajjiżi kollha.

L-Unjoni Bankarja hija mod ieħor Ewropew biex tinkiseb integrazzjoni akbar u aktar stabbiltà finanzjarja. L-assenjazzjoni tas-superviżjoni u tar-riżoluzzjoni tal-banek għal-livell Ewropew twitti t-triq għal integrazzjoni vera fis-suq bankarju Ewropew iżda fl-istess waqt tiffaċilita l-ġestjoni ta' kriżijiet bankarji transkonfinali potenzjali.  Barra minn hekk, l-Unjoni Bankarja se tnaqqas it-tħassib tal-banek "kbar wisq biex ifallu" u l-piż relattiv taċ-"champions" nazzjonali. Għall-ġejjieni, l-isfida se tkun li titrawwem l-effiċjenza billi jissaħħu l-fużjonijiet transkonfinali.

45. Numru ta' bonds sinifikanti tas-settur pubbliku u privat fl-Ewropa huma karatterizzati minn rendimenti negattivi. Dan għandu xi implikazzjonijiet għall-istabbiltà finanzjarja u, jekk iva, kif għandhom jiġu indirizzati?

L-evidenza disponibbli tissuġġerixxi li sa issa l-ambjent tar-rati tal-imgħax baxxi kellu effetti espansjonarji sinifikanti u li l-impatt fuq il-profitti tal-banek medji taż-żona tal-euro, jekk xejn, kien kemxejn pożittiv. Filwaqt li t-tnaqqis tal-marġini nett tal-imgħax ċertament wassal biex tnaqqar xi dħul, it-titjib fl-attività ekonomika wassal għal self imsaħħaħ, valutazzjonijiet ogħla tal-assi u għal dispożizzjonijiet mnaqqsa rigward it-telf mis-self.

L-impatt fuq l-assiguraturi u l-fondi tal-pensjonijiet setgħu kienu aktar evidenti, billi, fil-passat, f'xi pajjiżi dawn l-entitajiet spiss biegħu prodotti tal-assigurazzjoni tal-ħajja u skemi ta' benefiċċji definiti b'garanziji ġenerużi. F'ambjent ta' rati tal-imgħax baxxi jew negattivi, allura, jista' jkollhom diffikultajiet biex jiġġeneraw redditi għoljin biżżejjed biex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom. Barra minn hekk, meta r-rati tas-suq jonqsu, il-valur nett preżenti kemm tal-assi kif ukoll tal-obbligazzjonijiet jiżdied. Iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet l-effett nett (mit-tnaqqis fl-assi naqqas it-tnaqqis fl-obbligazzjonijiet) huwa negattiv, minħabba li l-obbligazzjonijiet għandhom tendenza li jkollhom maturità itwal mill-assi (dan huwa l-hekk imsejjaħ "diskrepanza negattiva fid-dewmien").

Għall-intermedjarji u l-investituri, strateġija biex jiġu indirizzati r-rati ta' imgħax baxxi hija li ssir tfittxija għal rendiment f'assi aktar riskjużi u mhux likwidi. Sa ċertu punt, dan huwa riżultat pożittiv u intenzjonat tal-politika monetarja akkomodanti, peress li tgħin biex jittaffew il-kundizzjonijiet ta' finanzjament, b'mod partikolari għall-korporazzjonijiet mhux finanzjarji. Iżda din ix-xejra tikkontribwixxi wkoll biex jinbnew riskji u vulnerabbiltajiet għall-istabbiltà finanzjarja, li jiġu indirizzati l-aħjar permezz tal-applikazzjoni mmirata, meta jkun meħtieġ, ta' għodod makroprudenzjali, speċjalment meta l-iżbilanċi jkunu fil-livell nazzjonali jew settorjali. B'ħarsa 'l quddiem, il-BĊE se jeħtieġ ikompli jissorvelja l-impatt ta' dawn l-iżviluppi, minħabba li diġà teżisti inċertezza kbira rigward l-effetti ta' tnaqqis fir-rati uffiċjali għal valuri negattivi, li, fost l-istrumenti kollha introdotti s'issa mill-Kunsill Governattiv, huwa l-istrument verament "mhux konvenzjonali".

 

46. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-politiki attwali tal-BĊE fir-rigward tal-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess fi ħdan il-BĊE? Hemm bżonn isiru xi bidliet?

Matul is-snin il-BĊE irreveda u saħħaħ perjodikament l-istandards etiċi u r-regoli tiegħu fil-livelli kollha, jiġifieri dawk li jirrigwardaw il-korpi tiegħu ta' teħid ta' deċiżjonijiet (il-Kunsill Governattiv u l-Bord Eżekuttiv) u l-persunal tal-BĊE. Il-Kunsill Governattiv iddefinixxa wkoll regoli komuni biex jagħti qafas etiku lill-Eurosistema u lill-MSU. F'dan is-sens, il-BĊE riċentement adotta Kodiċi Uniku ta' Kondotta li jistabbilixxi l-istess livell ta' standards etiċi għall-membri tal-Kunsill Governattiv, tal-Bord Eżekuttiv u tal-Bord Superviżorju.

Meta kont membru tal-Bord Superviżorju tal-BĊE u Membru sostitut tal-Kunsill Governattiv, jiena ffirmajt dan il-Kodiċi ta' Kondotta. B'riżultat ta' dan, il-kalendarju ta' kull xahar tiegħi ġie ppubblikat fuq is-sit web tal-Bank tal-Italja, b'lista tal-laqgħat speċifikament relatati mar-rwol tiegħi fil-korpi ta' livell għoli tal-BĊE. Il-kalendarji jinkludu informazzjoni dwar id-data, l-isem tal-parteċipanti/organizzaturi, is-suġġett u l-post tal-laqgħa/avveniment. Barra minn hekk, kif irrappurtat fit-tweġiba tiegħi għall-mistoqsija Nru 2, jiena wkoll soġġett għall-Kodiċi ta' Kondotta tal-Bank tal-Italja (kif ukoll għall-Kodiċi ta' Kondotta tal-IVASS, l-Awtorità Superviżorja tal-Assigurazzjoni tal-Italja) dwar kwistjonijiet bħall-kunflitti ta' interess, il-kunfidenzjalità, il-mandati esterni, il-politika dwar l-aċċettazzjoni ta' rigali u benefiċċji oħrajn, u investimenti finanzjarji f'konformità mal-valuri ċentrali tal-Bank: l-indipendenza, l-imparzjalità, l-onestà u d-diskrezzjoni. Jien dejjem qist li dawn il-kodiċijiet ta' kondotta huma importanti ħafna u jirrappreżentaw sinjal ċar u viżibbli tal-integrità u l-imparzjalità li ggwidaw l-attività tiegħi u l-funzjonament tal-Istituzzjoni li magħha kont qed naħdem.

Il-qafas stabbilit mill-BĊE għandu l-għan li jiżgura li l-BĊE, l-Eurosistema u l-MSU jirrispettaw l-ogħla standards ta' integrità. Għal dan il-għan, l-inputs li rċevew il-Parlament Ewropew, l-Ombudsman Ewropew u partijiet ikkonċernati kompetenti oħrajn bħal Transparency International dejjem ġew ivvalutati u tqiesu kif suppost.

Il-qafas tal-etika tal-BĊE huwa soġġett għal rieżami kontinwu sabiex jiġu riflessi l-aħħar żviluppi u l-aħjar prattiki. B'rigward speċifiku għall-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess, nemmen li r-regoli attwali huma adegwati.

 

D. Il-funzjonament tal-BĊE u l-responsabbiltà demokratika u t-trasparenza

 

47. X'se jkun l-approċċ personali tiegħek rigward id-djalogu soċjali fil-BĊE?

Mill-esperjenza tiegħi tgħallimt li djalogu miftuħ u kostruttiv bejn il-persunal u l-Bord huwa kruċjali għall-funzjonament effiċjenti ta' kull istituzzjoni. Forza tax-xogħol kuntenta hija sinonima ma' post tax-xogħol produttiv u ma' deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni tagħhom li jkunu ta' kwalità għolja. Fil-Bank tal-Italja hemm djalogu kostanti mat-trejdjunjins dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-benesseri tal-impjegati.

Pereżempju, il-ġestjoni tas-sigħat tax-xogħol fil-Bank tal-Italja għandha l-għan li ssib il-bilanċ ġust bejn is-sodisfazzjon akbar tal-impjegati u livell ogħla ta' effiċjenza organizzattiva. L-impjegati jistgħu jqassmu b'mod flessibbli s-sigħat tagħhom matul il-ġimgħa b'diversi modi (ħin ta' dħul għax-xogħol u tal-waqfa ta' nofsinhar flessibbli) sakemm dan ikun kompatibbli mal-impenji tax-xogħol tagħhom.

Nifhem li f'dawn l-aħħar snin il-BĊE ħa miżuri importanti biex itejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-persunal tiegħu. Nixtieq li fl-BĊE indaħħal enfasi fuq il-ħidma skont l-objettivi, li jħalli lill-persunal flessibbiltà dwar kif jilħquhom.

Filwaqt li nisfrutta mill-esperjenza preċedenti tiegħi, nixtieq ukoll nikkontribwixxi għall-bini ta' kultura aktar b'saħħitha ta' għoti ta' setgħa u ta' opportunitajiet indaqs irrispettivament mis-sess, in-nazzjonalità jew distinzjonijiet oħrajn. Huwa importanti li nieħdu azzjonijiet abbażi ta' stħarriġ regolari tal-persunal li permezz tiegħu niġbru l-fehmiet tal-persunal dwar kif intejbu l-ambjent tax-xogħol.

 

48. Il-Parlament Ewropew għandu rwol ewlieni fl-obbligu ta' rendikont tal-BĊE. X'konklużjonijiet tislet mit-tqabbil ma' ġurisdizzjonijiet oħra? (eż. ir-relazzjoni bejn il-Kungress u l-Riżerva Federali tal-Istati Uniti meta mqabbla mar-relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-BĊE jew bejn il-Parlament tar-Renju Unit u l-Bank tal-Ingilterra)? X'miżuri u riformi futuri, fil-fehma tiegħek, għandhom isaħħu l-obbligu ta' rendikont demokratiku tal-BĊE fil-konfront tal-Parlament Ewropew?

L-obbligu ta' rendikont huwa l-pedament tas-servizzi bankarji ċentrali moderni. Bank ċentrali jeħtieġ li jkun indipendenti sabiex iwettaq b'mod effettiv il-mandat tiegħu ta' stabbiltà tal-prezzijiet. Madankollu, minn din l-indipendenza joħroġ l-obbligu li jispjega u jiġġustifika d-deċiżjonijiet ta' politika tiegħu liċ-ċittadini u lir-rappreżentanti eletti tagħhom. Bħala tali, l-obbligu ta' rendikont jikkostitwixxi pedament essenzjali tal-leġittimità u l-effettività tal-banek ċentrali indipendenti fit-twettiq tal-mandat tagħhom.

Huwa diffiċli ħafna li jitqabbel l-obbligu ta' rendikont tal-banek ċentrali bejn il-ġurisdizzjonijiet, minħabba d-differenzi fl-oqfsa istituzzjonali, il-mandati tal-bank ċentrali, il-karatteristiċi ta' governanza u s-sisien legali. Fl-analiżi tal-obbligu ta' rendikont de jure tal-banek ċentrali ma jirriżultawx differenzi kbar fil-livell ta' obbligu ta' rendikont tal-BĊE, tal-Bank of England (BoE) u tal-Fed fir-rigward tal-għoti ta' kont lill-parlamentari. Madankollu, il-prattiki ta' obbligu ta' rendikont de facto u kif dawn evolvew maż-żmien hija kwistjoni oħra.

Bħal fil-każ tal-Fed u tal-BoE, il-BĊE jirrapporta lill-Parlament Ewropew permezz ta' seduti ta' smigħ regolari ta' kull tliet xhur fil-kumitat kompetenti. Barra minn hekk, għall-kuntrarju tal-Fed u tal-BoE, li m'għandhomx dan is-smiegħ, il-President tal-BĊE jidher quddiem il-plenarja għad-dibattitu tar-Rapport Annwali tal-BĊE. F'ħafna okkażjonijiet il-Kumitat ECON stieden lill-membri tal-Bord Eżekuttiv biex jixhdu dwar suġġetti speċifiċi; il-Viċi President jippreżenta r-Rapport Annwali tal-BĊE lill-Kumitat ECON.

L-interazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u t-tmexxija tal-BĊE aktarx se tintensifika maż-żmien, f'konformità mal-kumplessità għolja tas-sistema finanzjarja Ewropea u globali u l-emerġenza ta' sfidi għall-istabbiltà monetarja u finanzjarja. Jekk ninħatar fil-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, inkun ferm sodisfatt li nwettaq djalogu miftuħ u kostruttiv mal-Parlament Ewropew.

Bi tweġiba għall-ħtieġa ta' skrutinju aktar mill-qrib, il-BĊE u l-Parlament Ewropew żviluppaw mezzi ġodda ta' obbligu ta' rendikont. Il-BĊE jippubblika t-tweġibiet tiegħu għall-mistoqsijiet bil-miktub minn Membri tal-Parlament Ewropew u t-tweġiba tiegħu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE.

Il-BĊE għandu wkoll arranġamenti ta' obbligu ta' rendikont fir-rwol tiegħu ta' superviżur bankarju. Pereżempju, il-President tal-Bord Superviżorju jidher regolarment quddiem il-Parlament Ewropew u l-proċedimenti tal-laqgħat tal-Bord Superviżorju jiġu trażmessi regolarment lill-Kumitat ECON.

F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat xejra simili fl-Italja. Mill-bidu tal-kriżi, il-Bank tal-Italja saħħaħ l-interazzjoni tiegħu mal-Parlament u l-obbligu tiegħu li jagħtih rendikont; minn 2014 sa nofs l-2019, il-membri tal-Bord dehru fi 38 seduta ta' smigħ. Saru skambji addizzjonali fil-livell tekniku bejn il-persunal rispettiv, sabiex jiġi żgurat, pereżempju, li d-data u l-analiżijiet rilevanti jkunu disponibbli.

Sabiex intejbu l-komunikazzjoni tagħna mal-pubbliku, wettaqna programm estensiv biex nilħqu l-oqsma kollha tas-soċjetà. Jien ħadt sehem personalment f'laqgħat maċ-ċittadini f'diversi bliet Taljani biex nispjega l-politiki tagħna u dawk tal-Eurosistema. Dan ikkontribwixxa biex itejjeb il-fehim tan-nies dwar dawn il-politiki u l-fiduċja tagħhom fihom.

 

49. X'se jagħmel il-BĊE b'mod konkret biex ikollu listi ta' preselezzjoni ekwilibrati mil-lat ta' sessi għall-karigi għolja fil-BĊE fil-futur u biex b'mod ġenerali jtejjeb aktar id-diversità tas-sessi fil-BĊE, minħabba li, fil-preżent, żewġ Membri biss mill-25 Membru tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE huma nisa? Personalment, kif biħsiebek ittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fil-BĊE? Meta tistenna l-ewwel riżultati tal-azzjonijiet tiegħek f'dan ir-rigward?

Il-bilanċ bejn is-sessi għandu jkun objettiv għall-komunità bankarja ċentrali inġenerali u għall-professjoni kollha tal-ekonomisti. Matul dawn l-aħħar xhur, żewġ nisa ġew proposti biex jippresiedu u jkunu membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu – bit-tama li dan iħeġġeġ lill-banek ċentrali nazzjonali jkunu aktar kuraġġużi fil-ħatriet tal-uffiċjali għolja.

Minħabba l-kundizzjonijiet tal-bidu, kompożizzjoni bbilanċjata bejn is-sessi fit-tmexxija tal-BĊE teħtieġ inizjattivi konkreti u li jħarsu 'l quddiem. F'dan ir-rigward, nilqa' l-inizjattiva riċenti tal-BĊE li jniedi borża ta' studju għan-nisa fl-istudji ekonomiċi, minħabba li din tikkontribwixxi biex tinbena riżerva ta' talenti, li hija prekundizzjoni meħtieġa biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn is-sessi. 

Għandna nkunu konxji li l-indirizzar tal-isfida tal-ugwaljanza bejn is-sessi huwa proġett fuq perjodu medju u li dwaru ma nistgħux naqtgħu kantunieri. Sabiex jittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi jeħtieġ li nappoġġaw l-iżvilupp tal-karriera tan-nisa fis-servizzi bankarji ċentrali, u b'mod aktar ġenerali fil-qasam tal-ekonomija, mill-bidu nett. Dan jeħtieġ l-użu ta' firxa wiesgħa ta' għodod, bħal: id-definizzjoni tal-objettivi; miżuri biex l-ambjent bankarju ċentrali jkun aktar favorevoli għan-nisa; bilanċ aħjar bejn il-ħajja tal-familja u dik tax-xogħol jiġu proposti mudelli ta' riferiment pożittivi.

Il-Bank tal-Italja ilu snin li beda jindirizza kwistjonijiet dwar is-sessi. Il-Bord attwali ta spinta lil dan il-proċess, billi adotta Pjan Strateġiku pluriennali, u stabbilixxa objettivi u ħoloq Maniġer tad-Diversità responsabbli għall-promozzjoni tal-politiki ta' inklużjoni u biex jappoġġja t-tkabbir professjonali tan-nisa. Il-politiki interni tagħna mmiraw dejjem aktar lejn l-iżgurar tal-parità bejn is-sessi fil-livelli kollha. L-introduzzjoni ta' sett wiesa' ta' possibbiltajiet ta' ħidma intelliġenti u d-disponibbiltà ta' strutturi ta' kura tat-tfal ikkontribwew biex jiġi żgurat bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata speċjalment, iżda mhux biss, għan-nisa; l-introduzzjoni ta' programmi ta' mentorship, kompożizzjoni bbilanċjata tas-sessi fil-panels tal-promozzjonijiet u l-introduzzjoni ta' objettivi għar-rwoli maniġerjali kkontribwew biex titnaqqas id-diskriminazzjoni impliċita. 

Ir-riżultati ta' dawn il-politiki huma tanġibbli: 30 % tal-maniġers issa huma nisa, ċifra li hija d-doppju ta' li kienet ftit tas-snin ilu biss; avvanzjana aktar mill-objettiv tagħna li nilħqu l-35 % sal-2022 u din iċ-ċifra se nkomplu ntejbuha (fil-każ tal-awtorità tas-superviżjoni tal-assigurazzjoni tal-Italja, li tagħha jien il-President, is-sehem tan-nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali huwa ta' 50 %).

 

Wettaqna analiżijiet fil-fond tal-kwistjonijiet tas-sessi. Fl-2012 nedejna – u wara ppubblikajna – proġett wiesa' ta' riċerka, li jkejjel id-disparità bejn is-sessi fl-ekonomija Taljana u li esplora l-benefiċċji tad-diversità, kemm fuq il-livell mikro (eż. fuq il-governanza tal-kumpaniji, fuq xi aspetti tal-prestazzjoni tal-banek) kif ukoll fuq il-livell makro (eż., l-impatt fuq il-PDG tal-parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol); l-identifikazzjoni tal-ostakoli għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-ekonomija Taljana (eż. kwistjonijiet ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, diskriminazzjoni impliċita, fatturi kulturali). Ir-riċerka kkontribwiet b'mod sinifikanti għad-dibattitu Taljan dwar ir-rispons politiku.

Nifhem li l-BĊE ilu dawn l-aħħar snin jaħdem fuq kwistjonijiet dwar is-sessi, u nappoġġa bis-sħiħ li jkun hemm aktar żviluppi, bħal titjib fir-riżerva interna u esterna, li n-nisa jingħataw aktar opportunitajiet b'rabta mal-ħafna kompiti delikati u kumplessi li jitwettqu f'bank ċentrali: il-BĊE għandu jikkunsidra prijorità strateġika li tattira u tiżviluppa t-talent femminili fil-livelli kollha.

Fl-aħħar nett, il-BĊE għandu jrawwem ukoll b'mod aktar ġenerali d-diversità fil-ħsieb. F'dinja li hija diversa u interkonnessa b'mod profond, ir-riċerka turi li timijiet diversifikati u mġiba inklużiva differenti jippermettu lill-organizzazzjonijiet jiksbu riżultati aħjar. It-timijiet diversifikati huma aktar reżiljenti biex jevitaw il-"mentalità ta' grupp" u wrew li huma aktar effikaċi fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet sodi.

 

50. X'titjib possibbli tal-obbligu tar-rendikont tal-BĊE fil-konfront tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tipprevedi f'termini tal-effiċjenza operattiva tiegħu? Fejn taqta' l-linja għall-mandat tal-QEA?

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) twettaq rwol importanti ħafna għall-BĊE kif previst fit-Trattati tal-UE u b'mod partikolari fl-Artikolu 27.2 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE. Il-valutazzjoni indipendenti tal-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni tal-BĊE tikkontribwixxi ħafna għat-twettiq tal-mandat tal-BĊE. Għaldaqstant il-BĊE għandu jkompli jappoġġa l-ħidma tal-QEA, b'mod partikolari billi jipprovdi aċċess komplet għad-dokumenti kollha meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Fl-istess waqt, il-QEA għandha tkun konxja tal-limiti tar-rwol tagħha u tirrispetta l-prerogattivi tal-BĊE meta tieħu deċiżjonijiet indipendenti dwar il-kompiti tagħha stess. 

 

51. Taħseb li l-BĊE għandu japplika internament l-istandards tad-direttiva l-ġdida dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni? Meta tistenna li l-BĊE jistabbilixxi proċeduri speċifiċi għall-protezzjoni tal-informaturi?  

Arranġamenti robusti għall-iżvelar ta' informazzjoni protetta, li jipprovdu mezzi ta' rapportar xierqa u protezzjoni tal-informaturi, jgħinu biex tissaħħaħ l-integrità ta' istituzzjoni u l-fiduċja fiha. Għalhekk il-BĊE, bħala istituzzjoni pubblika, għandu jagħti importanza kbira lill-adegwatezza tal-arranġamenti f'dan il-qasam. Barra minn hekk, l-arranġamenti għall-iżvelar ta' informazzjoni protetta huma vitali kemm mill-perspettiva tal-ġestjoni tar-riskju kif ukoll mill-perspettiva tal-kultura ta' ħidma. Permezz tal-Linji Gwida tiegħu dwar il-qafas etiku, il-BĊE talab ukoll lill-BĊNi tal-Eurosistema u lill-NCAs tal-MSU biex jadottaw regoli u proċeduri dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli. 

Fil-Bank tal-Italja waqqafna paġna web fejn l-impjegati u l-konsulenti ta' intermedjarji supervizzati mill-Bank tal-Italja jew individwi oħrajn jistgħu jirrapportaw ksur regolatorju jew imġiba ta' ġestjoni skorretta billi jsegwu ftit regoli sempliċi. Il-Bank tal-Italja jiggarantixxi l-kunfidenzjalità tad-data personali tal-informaturi, ukoll biex jipproteġihom minn kwalunkwe ritaljazzjoni possibbli. Proċedura simili, ibbażata fuq mezz differenti, tippermetti lill-impjegati u lill-konsulenti tal-Bank tal-Italja li jindikaw irregolaritajiet u kondotta ħażina mwettqa mill-kollegi tagħhom jew mill-maniġers tagħhom.

Id-"Direttiva dwar l-Informaturi" l-ġdida, flimkien mal-aħjar prattiki, il-politiki u l-proċessi ta' istituzzjonijiet oħra, tirrappreżenta punt ta' riferiment għall-BĊE fit-titjib tal-qafas tiegħu dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta. Din hija prijorità tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE li jiena nappoġġa bis-sħiħ. 

52. X'taħseb dwar il-fatt li darba fil-passat il-Kunsill injora l-opinjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE? Taċċetta l-ħatra tiegħek bħala President tal-BĊE jekk il-Parlament Ewropew jivvota kontriha?

 

L-iskrutinju mill-Parlament Ewropew jipprovdi pedament tal-obbligu tar-rendikont, u l-obbligu tar-rendikont – flimkien mal-indipendenza – huwa essenzjali għall-effettività u l-leġittimità tal-BĊE. Għal dawn ir-raġunijiet, ninsab ħerqan li se nikkoopera mal-MEPs fil-Kumitat ECON. Jiena nagħti valur għoli ħafna lill-opinjoni tal-Parlament Ewropew bħala parti mill-proċess tal-ħatra u nittama li dan se jkun il-pedament ta' relazzjoni sinċiera u ta' fiduċja matul is-snin li ġejjin.

Madankollu, mhuwiex ir-rwol tiegħi li niddiskuti r-rwoli u l-kompetenzi rispettivi tal-Kunsill u tal-Parlament fil-liġi tal-UE rigward il-qafas tal-ħatra. Għandi fiduċja li dan iż-żewġ Istituzzjonijiet jistgħu jaqblu dwar l-aħjar triq' il quddiem fl-interess tal-Unjoni Ewropea. 

53. Taħseb li jkun xieraq li inti jew persunal anzjan ieħor tal-BĊE tipparteċipaw fil-"Grupp tat-Tletin" ta' bankiera ċentrali u mexxejja tal-industrija finanzjarja jew fi gruppi jew assoċjazzjonijiet simili?  

Kif indikajt fit-tweġiba tiegħi għall-mistoqsija Nru 46, il-membri tal-Bord Eżekuttiv u l-persunal kollu jaderixxu mal-istandards stretti ta' trasparenza, etika u ta' governanza definiti mill-BĊE. Fl-istess waqt, huwa importanti li jkollhom interazzjonijiet regolari u miftuħa ma' firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati kemm mis-settur pubbliku kif ukoll minn dak privat. Dan jippermettilhom jiksbu informazzjoni rilevanti dwar żviluppi ekonomiċi u finanzjarji importanti.

Ma għandi l-ebda informazzjoni privata dwar The Group of Thirty. Skont is-sit web tiegħu, is-sħubija tiegħu tinkludi bankiera ċentrali ta' livell għoli u akkademiċi ferm rispettati, u bħalissa ma hemm l-ebda membru tal-BĊE. Il-kwistjoni tqajmet fil-passat f'dan il-Parlament. Fil-futur se jkolli bżonn nara x'attitudni se tadottaw dwar din il-kwistjoni ta' governanza importanti.

Il-Kodiċi ta' Kondotta Uniku approvat mill-BĊE fl-2019 introduċa regoli speċifiċi dwar ir-relazzjonijiet mal-gruppi ta' interess sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess potenzjali u l-possibbiltà ta' nuqqas ta' ftehim. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv għandhom, b'mod partikolari fl-interazzjonijiet tagħhom ma' gruppi ta' interess, ikunu konxji tal-indipendenza tagħhom u tal-obbligi ta' kunfidenzjalità professjonali tagħhom. Barra minn hekk, il-prinċipji ewlenin għall-komunikazzjoni esterna definiti mill-BĊE jipprevedu regoli speċifiċi dwar kif jinteraġixxu mar-rappreżentanti mis-settur privat, l-akkademja, il-gruppi ta' interess, l-assoċjazzjonijiet u s-soċjetà ċivili.

Naħseb li dan il-qafas qed iservi lill-BĊE tajjeb u jipprovdi bilanċ tajjeb bejn il-valuri u d-dmirijiet tal-istituzzjoni u l-ħtieġa li jiġu stabbiliti kuntatti ma' kontropartijiet mis-settur privat. Nilqa' l-kontribut tagħkom jekk taħsbu li dan il-bilanċ irid jiġi aġġustat.

 

54. Fil-passat, il-BĊE nieda inizjattivi bħal AnaCredit u l-Inizjattiva Ewropea għad-Distribuzzjoni tad-Dejn (EDDI), li ma kinux fil-qalba tal-mandat tal-BĊE. Kif tara r-rwol tal-BĊE f'tali l-inizjattivi u fejn taqta' l-linja fir-rigward tal-prerogattivi tal-leġiżlatur?

It-Trattat u l-Istatut tas-SEBĊ jagħtu mandat ċar rigward l-infrastrutturi tas-swieq finanzjarji lill-BĊE u lill-Eurosistema. Barra minn hekk, il-BĊE għandu interess fundamentali li jikseb id-data kollha meħtieġa biex jappoġġja u b'hekk jissodisfa bl-aħjar mod il-kompiti tiegħu, kif spjegat fit-Trattat. F'dan ir-rigward, l-Artikolu 5 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE jeħtieġ li l-BĊE – f'kooperazzjoni mal-Banek Ċentrali Nazzjonali – jiġbor l-informazzjoni statistika kollha li tkun meħtieġa biex dawn il-kompiti jitwettqu kif xieraq. Għalhekk, kemm il-mandat legali tal-BĊE kif ukoll ir-rekwiżiti statutorji speċifiċi jippermettu l-possibbiltà li l-BĊE jkun jista' jieħu inizjattivi regolatorji f'oqsma speċifiċi, bħall-istatistika tal-kreditu u s-sistemi ta' pagament.

Sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom, il-banek ċentrali tal-Eurosistema għandu jkollhom aċċess għal data ta' kwalità għolja dwar l-ekonomija taż-żona tal-euro u s-swieq finanzjarji. Madankollu, id-data aggregata mhux dejjem tipprovdi deskrizzjoni preċiża tal-iżviluppi sottostanti, peress li din tista' taħbi xejriet eteroġenji, iżda potenzjalment informattivi, speċifiċi għall-pajjiż, settorjali u/jew fil-livell tad-ditti. Għal din ir-raġuni, l-istampa aggregata xi kultant tista' tqarraq u tagħti informazzjoni skorretta lill-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dan l-aspett sar aktar evidenti minn mindu faqqgħet il-kriżi globali, li wriet li l-kunsiderazzjoni tal-granularità fl-analiżi ekonomika u monetarja tal-Eurosistema tista' tkun estremament utli kemm għal finijiet ta' politika monetarja kif ukoll għal finijiet ta' sorveljanza.

L-inizjattiva AnaCredit tinvolvi l-ipproċessar ta' data ferm granulari dwar il-kreditu, li tipprovdi għarfien utli dwar il-kumplessità u l-interkonnettività tal-ekonomiji u s-swieq finanzjarji taż-żona tal-euro, u għalhekk tista' twassal għal deċiżjonijiet ta' politika aktar infurmati u effettivi fil-futur.

Dawn l-inizjattivi statistiċi jridu jqisu bis-sħiħ kemm il-leġiżlazzjoni tal-UE kif ukoll il-piż fuq l-aġenti tar-rappurtar. Rigward l-ewwel aspett, jeħtieġ li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib u kontinwa bejn il-BĊE u l-Eurostat. Din il-kooperazzjoni s'issa ffaċilitat diviżjoni effiċjenti tal-ħidma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, u b'hekk ġew evitati sovrapożizzjonijiet ineffiċjenti jew lakuni fid-data. Rigward it-tieni aspett, nemmen li l-BĊE għandu jkompli l-prattika produttiva tiegħu li jwettaq konsultazzjonijiet pubbliċi dwar ir-regolamenti tiegħu li jikkonċernaw l-istatistika Ewropea, li jagħtu liċ-ċittadini, lill-parteċipanti tas-suq u lil partijiet ikkonċernati oħrajn l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom.

Fl-aħħar nett, kif semmejt fi tweġibiet preċedenti, il-BĊE u l-Eurosistema għandhom ukoll mandat ċar fit-Trattat fir-rigward tas-sistemi ta' pagament. Dan jippermetti l-possibbiltà li jitwettqu inizjattivi regolatorji fis-sistemi ta' pagament, kif ukoll li tittieħed azzjoni bħala katalist għall-bidla. Wieħed mill-għanijiet huwa li jiġu żviluppati aktar standards, regoli u proċessi armonizzati. Għal din ir-raġuni, il-BĊE bħalissa qed jesplora – permezz tal-proġett EDDI – il-possibbiltà li jappoġġa ħruġ armonizzat u d-distribuzzjoni tal-istrumenti tad-dejn fl-euro fl-UE. Fit-22 ta' Mejju 2019, il-BĊE nieda konsultazzjoni tas-suq li tistieden lill-intermedjarji u lil partijiet ikkonċernati oħrajn jipprovdu l-feedback tagħhom dwar il-proġett, b'mod partikolari dwar ir-rwol li l-Eurosistema jista' jkollha fih. Fid-determinazzjoni tal-azzjonijiet ta' segwitu tiegħu huwa tabilħaqq importanti li l-BĊE – f'konformità mal-mandat tiegħu – jikkunsidra kif dovut il-feedback mill-konsultazzjoni tas-suq, sabiex jivvaluta jekk – u sa liema punt – il-proġett jissodisfax l-interess tas-settur privat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ħatra ta’ Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Referenzi

12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

17.10.2019

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

24.10.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Irene Tinagli

16.10.2019

 

 

 

Eżami fil-kumitat

3.12.2019

 

 

 

Data tal-adozzjoni

3.12.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

51

5

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Agnès Evren, Dino Giarrusso, Enikő Győri

Data tat-tressiq

9.12.2019

 

 

 

 

 

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Diċembru 2019
Avviż legali - Politika tal-privatezza