DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: André Rougé

Postup : 2019/0099(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0050/2019
Předložené texty :
A9-0050/2019
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09405/2019),

 s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 207 odst. 3, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0010/2019),

 s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2016 o budoucnosti vztahů mezi AKT a EU po roce 2020[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2011 o Prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé[2],

 s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0050/2019),

1.  uděluje souhlas s přistoupením Šalamounových ostrovů k dohodě;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Šalamounových ostrovů.


 

 

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (3.12.2019)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

Zpravodaj: Tomas Tobé

 

 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

Referenční údaje

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

15.7.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Tomas Tobé

22.10.2019

Předchozí zpravodaj(ka)

Michèle Rivasi

Projednání ve výboru

6.11.2019

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

Referenční údaje

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

14.6.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

15.7.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

PECH

23.7.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2019

 

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Datum předložení

9.12.2019

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí