DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

  9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodaj: André Rougé

  Postup : 2019/0099(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0050/2019
  Předložené texty :
  A9-0050/2019
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09405/2019),

   s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 207 odst. 3, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0010/2019),

   s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2016 o budoucnosti vztahů mezi AKT a EU po roce 2020[1],

   s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2011 o Prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé[2],

   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

   s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

   s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0050/2019),

  1.  uděluje souhlas s přistoupením Šalamounových ostrovů k dohodě;

  2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Šalamounových ostrovů.


   

   

  STANOVISKO Výboru pro rozvoj (3.12.2019)

  pro Výbor pro mezinárodní obchod

  k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  Zpravodaj: Tomas Tobé

   

   

  Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé.


  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

  Referenční údaje

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Příslušný výbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  15.7.2019

  Zpravodaj(ka)

   Datum jmenování

  Tomas Tobé

  22.10.2019

  Předchozí zpravodaj(ka)

  Michèle Rivasi

  Projednání ve výboru

  6.11.2019

   

   

   

  Datum přijetí

  2.12.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

  Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

  Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
  VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  19

  +

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

  ID

  Valentino Grant, Bernhard Zimniok

  PPE

  György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

  RENEW

  Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  4

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Dominique Bilde

  VERTS/ALE

  Ellie Chowns, Caroline Roose

   

  0

  0

   

   

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   


   

   

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

  Referenční údaje

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  14.6.2019

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  INTA

  15.7.2019

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  15.7.2019

  PECH

  15.7.2019

   

   

  Nezaujetí stanoviska

   Datum rozhodnutí

  PECH

  23.7.2019

   

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  André Rougé

  23.9.2019

   

   

   

  Projednání ve výboru

  6.11.2019

   

   

   

  Datum přijetí

  3.12.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

  Datum předložení

  9.12.2019

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  29

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  PPE

  Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  5

  -

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  ID

  André Rougé

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 13. prosince 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí