SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: André Rougé

Menetlus : 2019/0099(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0050/2019
Esitatud tekstid :
A9-0050/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09405/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 3, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0010/2019),

 võttes arvesse oma 4. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat[1],

 võttes arvesse oma 19. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu kohta[2],

 võttes arvesse Cotonous 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (edaspidi „AKV riigid“) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (edaspidi „Cotonou leping“),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0050/2019),

1.  annab nõusoleku Saalomoni saarte ühinemiseks lepinguga;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Saalomoni saarte valitsusele ja parlamendile.


 

 

 

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

arengukomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

(09405/2019 – C9‑0010/2019 – 2019/0099(NLE))

Arvamuse koostaja: Tomas Tobé

 

 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

Viited

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.7.2019

Raportöör

 nimetamise kuupäev

Tomas Tobé

22.10.2019

Endine raportöör

Michèle Rivasi

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.11.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

Viited

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

14.6.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.7.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

  otsuse kuupäev

PECH

23.7.2019

 

 

 

Raportöörid

  nimetamise kuupäev

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.11.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Esitamise kuupäev

9.12.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika