Menettely : 2019/0099(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0050/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0050/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.6

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0089

<Date>{09/12/2019}9.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0050/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 55k

<TitreType>SUOSITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen </Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Kansainvälisen kaupan valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>André Rougé</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09405/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0010/2019),

 ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen[1],

 ottaa huomioon 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välillä[2],

 ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (jäljempänä ’Cotonoun sopimus’),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kehitysvaliokunnan lausunnon,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0050/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä Salomonsaarten liittymiselle sopimukseen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Salomonsaarten hallituksille ja parlamenteille. 

 

 

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.12.2019)

<CommissionInt>kansainvälisen kaupan valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen</Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9‑0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen hyväksytään.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Salomonsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

Viiteasiakirjat

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

15.7.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Tomas Tobé

22.10.2019

Alkuperäinen valmistelija

Michèle Rivasi

Valiokuntakäsittely

6.11.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 


 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Salomonsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

Viiteasiakirjat

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.6.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.7.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

PECH

23.7.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.12.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL C 215, 19.6.2018, s. 2.

[2] EUVL C 136E, 11.5.2012, s. 19.

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö