Nós Imeachta : 2019/0099(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0050/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0050/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/12/2019 - 4.6

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0089

<Date>{09/12/2019}9.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0050/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 53k

<TitreType>MOLADH</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas Oileáin Sholaimh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile </Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>André Rougé</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas Oileáin Sholaimh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (09405/2019),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 207(3), le hAirteagal 207(4), an chéad fhomhír agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0010/2019),

 ag féachaint dá rún an 4 Deireadh Fómhair 2016 maidir le todhchaí ACC-AE i ndiaidh 2020[1],

 ag féachaint dá rún an 19 Eanáir 2011 maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile[2],

 ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a síníodh in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (Comhaontú Cotonou),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus do Riail (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0050/2019),

1.  ag tabhairt a toiliú chun aontachas Oileáin Sholaimh leis an gcomhaontú a thabhairt i gcrích;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig rialtas agus parlaimint Oileáin Sholaimh. 

 

TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt (3.12.2019)

<CommissionInt>chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta</CommissionInt>


<Titre>ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas Oileáin Sholaimh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile</Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9‑0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfaí formheas don dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas Oileáin Sholaimh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile.


NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Aontachas Oileáin Sholaimh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile

Tagairtí

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Coiste freagrach

 

INTA

 

 

 

 

Tuairim ó

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

15.7.2019

Rapóirtéir

 Dáta an cheapacháin

Tomas Tobé

22.10.2019

Rapóirtéir roimhe seo

Michèle Rivasi

Pléite sa choiste

6.11.2019

 

 

 

Dáta a ghlactha

2.12.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

19

4

0

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Aontachas Oileáin Sholaimh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile

Tagairtí

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

14.6.2019

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

15.7.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

PECH

23.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

6.11.2019

 

 

 

Dáta a ghlactha

3.12.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

29

5

0

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Dáta don chur síos

9.12.2019

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] IO C 215, 19.6.2018, lch. 2.

[2] IO C 136E, 11.5.2012, lch. 19.

An nuashonrú is déanaí: 12 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais