Pranešimas - A9-0050/2019Pranešimas
A9-0050/2019

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

  9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

  Tarptautinės prekybos komitetas
  Pranešėjas: André Rougé

  Procedūra : 2019/0099(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0050/2019
  Pateikti tekstai :
  A9-0050/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09405/2019),

   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0010/2019),

   atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.[1],

   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo[2],

   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės narių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas),

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto nuomonę,

   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0050/2019),

  1.  pritaria Saliamono Salų prisijungimui prie susitarimo;

  2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Saliamono Salų vyriausybėms ir parlamentams.   

   

   

  Vystymosi komiteto NUOMONĖ (3.12.2019)

  pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

  dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  Nuomonės referentas: Tomas Tobé

   

   

  Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projektui.


  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

  Nuorodos

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Atsakingas komitetas

   

  INTA

   

   

   

   

  Nuomonę pateikė

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  15.7.2019

  Nuomonės referentas (-ė)

   Paskyrimo data

  Tomas Tobé

  22.10.2019

  Pakeistas (-a) pranešėjas (-a)

  Michèle Rivasi

  Svarstymas komitete

  6.11.2019

   

   

   

  Priėmimo data

  2.12.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

  Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

   


  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  19

  +

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

  ID

  Valentino Grant, Bernhard Zimniok

  PPE

  György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

  RENEW

  Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  4

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Dominique Bilde

  VERTS/ALE

  Ellie Chowns, Caroline Roose

   

  0

  0

   

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

   

   

   


   

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

  Nuorodos

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  14.6.2019

   

   

   

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  15.7.2019

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  15.7.2019

  PECH

  15.7.2019

   

   

  Nuomonė nepareikšta

   Sprendimo data

  PECH

  23.7.2019

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  André Rougé

  23.9.2019

   

   

   

  Svarstymas komitete

  6.11.2019

   

   

   

  Priėmimo data

  3.12.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

  Pateikimo data

  9.12.2019

   


  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  29

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  PPE

  Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  5

  -

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  ID

  André Rougé

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

   

  Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 12 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika