Procedūra : 2019/0099(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0050/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0050/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2019 - 4.6

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0089

<Date>{09/12/2019}9.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0050/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 54k

<TitreType>IETEIKUMS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses</Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Starptautiskās tirdzniecības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>André Rougé</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Attīstības komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (09405/2019),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padomes iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktu, 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C9-0010/2019),

 ņemot vērā 2016. gada 4. oktobra rezolūciju par ĀKK un ES turpmākajām attiecībām pēc 2020. gada[1],

 ņemot vērā 2011. gada 19. janvāra rezolūciju par partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses[2],

 ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (Kotonū nolīgumu),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0050/2019),

1.  sniedz piekrišanu tam, ka Zālamana Salas pievienojas minētajam nolīgumam;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Zālamana Salu valdībām un parlamentiem.


 

 

Attīstības komitejas ATZINUMS (3.12.2019)

<CommissionInt>Starptautiskās tirdzniecības komitejai</CommissionInt>


<Titre>par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses</Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>

Atzinuma sagatavotājs: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt apstiprināt projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses.


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

Atsauces

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.7.2019

Atzinumu sagatavoja

 Iecelšanas datums

Tomas Tobé

22.10.2019

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Michèle Rivasi

Izskatīšana komitejā

6.11.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 


 

 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

Atsauces

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

14.6.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.7.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

PECH

23.7.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.11.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Iesniegšanas datums

9.12.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 215, 19.6.2018., 2. lpp.

[2] OV C 136 E, 11.5.2012., 19. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika