AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

  9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

  Commissie internationale handel
  Rapporteur: André Rougé

  Procedure : 2019/0099(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0050/2019
  Ingediende teksten :
  A9-0050/2019
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09405/2019),

   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 3, artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0010/2019),

   gezien zijn resolutie van 4 oktober 2016 over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020[1],

   gezien zijn resolutie van 19 januari 2011 over de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EG en de staten in de Stille Oceaan[2],

   gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 (Overeenkomst van Cotonou),

   gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

   gezien het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0050/2019),

  1. hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Salomonseilanden tot de overeenkomst;

  2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Salomonseilanden.


   

   

   

  ADVIES VAN DE Commissie ontwikkelingssamenwerking (3.12.2019)

  aan de Commissie internationale handel

  inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  Rapporteur voor advies: Tomas Tobé

   

   

  De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds.


  PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

  Titel

  Toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

  Document- en procedurenummers

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Bevoegde commissie

   

  INTA

   

   

   

   

  Advies uitgebracht door

   Datum bekendmaking

  DEVE

  15.7.2019

  Rapporteur voor advies

   Datum benoeming

  Tomas Tobé

  22.10.2019

  Vervangen rapporteur voor advies

  Michèle Rivasi

  Behandeling in de commissie

  6.11.2019

   

   

   

  Datum goedkeuring

  2.12.2019

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

  Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

   


  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

  19

  +

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

  ID

  Valentino Grant, Bernhard Zimniok

  PPE

  György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

  RENEW

  Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  4

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Dominique Bilde

  VERTS/ALE

  Ellie Chowns, Caroline Roose

   

  0

  0

   

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  + : voor

  - : tegen

  0 : onthouding

   

   


   

   

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

  Document- en procedurenummers

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  14.6.2019

   

   

   

  Bevoegde commissie

   Datum bekendmaking

  INTA

  15.7.2019

   

   

   

  Medeadviserende commissies

   Datum bekendmaking

  DEVE

  15.7.2019

  PECH

  15.7.2019

   

   

  Geen advies

   Datum besluit

  PECH

  23.7.2019

   

   

   

  Rapporteurs

   Datum benoeming

  André Rougé

  23.9.2019

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  6.11.2019

   

   

   

  Datum goedkeuring

  3.12.2019

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

  Datum indiening

  9.12.2019

   


  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  29

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  PPE

  Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  5

  -

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  ID

  André Rougé

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  + : voor

  - : tegen

  0 : onthouding

   

  Laatst bijgewerkt op: 11 december 2019
  Juridische mededeling - Privacybeleid