RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: André Rougé

Procedură : 2019/0099(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0050/2019
Texte depuse :
A9-0050/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09405/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0010/2019),

 având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2011 referitoare la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte[2],

 având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0050/2019),

1.  aprobă aderarea Insulelor Solomon la acord;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Insulelor Solomon. 

 

 

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (3.12.2019)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

(09405/2019 – C9‑0010/2019 – 2019/0099(NLE))

Raportor pentru aviz: Tomas Tobé

 

 

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

Referințe

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

DEVE

15.7.2019

Raportor:

 Data numirii

Tomas Tobé

22.10.2019

Raportor pentru aviz substituit

Michèle Rivasi

Examinare în comisie

6.11.2019

 

 

 

Data adoptării

2.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

Referințe

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

14.6.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

15.7.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

 Data anunțului în plen

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

PECH

23.7.2019

 

 

 

Raportori:

 Data numirii

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Examinare în comisie

6.11.2019

 

 

 

Data adoptării

3.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Data depunerii

9.12.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 12 decembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate