PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: André Rougé

Postopek : 2019/0099(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0050/2019
Predložena besedila :
A9-0050/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Odobritev)

 

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09405/2019),

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(3), prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0010/2019),

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. oktobra 2016 o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2011 o začasnem sporazumu o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami[2],

 ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (sporazum iz Cotonouja),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za razvoj

 ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9‑0050/2019),

1. odobri pristop Salomonovih otokov k sporazumu;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Salomonovih otokov.

 


 

 

MNENJE Odbora za razvoj (3.12.2019)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

Pripravljavec mnenja: Tomas Tobé

 

 

 

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o pristopu Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani.


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

Referenčni dokumenti

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

22.10.2019

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Michèle Rivasi

Obravnava v odboru

6.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

Referenčni dokumenti

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.6.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.7.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

PECH

23.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

6.11.2019

 

 

 

Datum sprejetja

3.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Datum predložitve

9.12.2019

 

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

 

Zadnja posodobitev: 12. december 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov