Διαδικασία : 2018/0419(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0053/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0053/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.2
CRE 15/01/2020 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0002

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0053/2019</NoDocSe>
PDF 185kWORD 56k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου</Titre>

<DocRef>(15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου

(15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15791/2018),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15792/2018),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0155/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0053/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο «αναδιατυπωμένος» κανονισμός Eurodac (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013) επέτρεψε τη χορήγηση πρόσβασης στο Eurodac σε αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σκοπός είναι να επιτρέπεται στις αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με δεδομένα που φυλάσσονται στην κεντρική βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ακριβή ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

 

Από το 2001, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία καλύπτει και την εφαρμογή των πτυχών του Eurodac «που συνδέονται με το Δουβλίνο». Ωστόσο, η πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου, η οποία αποτελεί νέο στοιχείο του «αναδιατυπωμένου» κανονισμού Eurodac σε σύγκριση με το αρχικό καθεστώς του Eurodac (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου), δεν έχει ρυθμιστεί μέχρι σήμερα από την εν λόγω συμφωνία.

 

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στη διαδικασία αντιπαραβολής και διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του «αναδιατυπωμένου» κανονισμού Eurodac έχουν ολοκληρωθεί, και έχει μονογραφεί συμφωνία υπό τη μορφή πρωτοκόλλου της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2001 και στην επιβολή του νόμου.

 

Η επέκταση των διατάξεων περί επιβολής του νόμου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 στην Ισλανδία και τη Νορβηγία θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου της Ισλανδίας και της Νορβηγίας να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από άλλα συμμετέχοντα κράτη και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με άτομο που είναι ύποπτο για σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατία ή σχετικά με θύμα. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου όλων των άλλων συμμετεχόντων κρατών, είτε άλλων κρατών μελών της ΕΕ είτε συνδεδεμένων χωρών, να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από την Ισλανδία και τη Νορβηγία και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac, για τους ίδιους σκοπούς.

 

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, εξ ονόματος της Ένωσης, και μόνο αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της ΣΛΕΕ.

 

Με βάση τα ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου

Έγγραφα αναφοράς

15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

25.10.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.11.2019

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.10.2019

9.12.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.12.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2019

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ECR

Assita Kanko, Nicola Procaccini

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod

NI

Laura Ferrara

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

 

2

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου