SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

11.12.2019 - (15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jadwiga Wiśniewska

Menettely : 2018/0419(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0053/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0053/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

(15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15791/2018),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, liitettäväksi Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan väliseksi lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevaksi pöytäkirjaksi (15792/2018),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0155/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0053/2019),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Uudelleenlaadittu Eurodac-asetus (asetus (EU) N:o 603/2013) mahdollistaa sen, että lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä hakuja Eurodac-tietokannasta silloin, kun hakujen tarkoituksena on terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuminen, havaitseminen ja tutkiminen. Tarkoituksena on antaa lainvalvontaviranomaisille oikeus pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-keskustietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun pyritään selvittämään tarkka henkilöllisyys tai hankkimaan lisätietoja terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista varten.

 

Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, on kattanut myös Dublin-säännöstöön liittyvät Eurodacin osat vuodesta 2001 lähtien. Kyseisellä sopimuksella ei ole kuitenkaan tähän mennessä säännelty lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa Eurodaciin pääsyä, joka oli uusi asia uudelleenlaaditussa Eurodac-asetuksessa verrattuna alkuperäiseen Eurodac-järjestelmään (neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000).

 

Neuvottelut Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan välisestä sopimuksesta, joka koskee järjestelyjä Islannin ja Norjan osallistumiseksi uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen VI luvun mukaiseen lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaan vertailuun ja tiedonsiirtoon, on saatu päätökseen, ja 19. tammikuuta 2001 tehtyyn sopimukseen pöytäkirjan muodossa liitettävä sopimus 19. tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen soveltamisen laajentamisesta lainvalvontaan on parafoitu.

 

Asetuksen (EU) N:o 603/2013 lainvalvontasäännösten laajentaminen koskemaan Islantia ja Norjaa antaisi Islannin ja Norjan lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen vertailua muiden osallistuvien valtioiden syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun tarkoituksena on selvittää vakavasta rikoksesta tai terrorismista epäillyn henkilöllisyys tai hankkia lisätietoja tällaisesta henkilöstä tai uhrista. Toisaalta se antaisi kaikkien muiden osallistuvien valtioiden eli EU:n jäsenvaltioiden tai assosioituneiden maiden lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen vertailua Islannin ja Norjan syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin samoissa tarkoituksissa.

 

Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu unionin puolesta ja kun Euroopan parlamentti on antanut SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti hyväksyntänsä.

 

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet tukevat tätä mietintöä ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen

Viiteasiakirjat

15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

25.10.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.11.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.10.2019

9.12.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.12.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ECR

Assita Kanko, Nicola Procaccini

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod

NI

Laura Ferrara

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

 

2

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 20. joulukuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö