Nós Imeachta : 2018/0419(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0053/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0053/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 15/01/2020 - 10.2
CRE 15/01/2020 - 10.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0002

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0053/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 55k

<TitreType>MOLADH</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cén Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorghníomhú an dlí</Titre>

<DocRef>(15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cén Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorghníomhú an dlí

(15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (15791/2018),

 ag féachaint don dréachtPhrótacal idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cén Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorghníomhú an dlí (15792/2018),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 87(2), pointe (a), le hAirteagal 88(2), an chéad fhomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0155/2019),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0053/2019),

1. ag tabhairt a toilithe an prótacal a thabhairt i gcrích;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua.

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Le Rialachán ‘athmhúnlaithe’ Eurodac (Rialachán (AE) Uimh. 603/2013), rinneadh foráil maidir le húdaráis forghníomhaithe dlí a bheith ag dul i gcomhairle le Eurodac chun cionta sceimhlitheoireachta agus cionta coiriúla tromchúiseacha eile a chosc, a bhrath agus a imscrúdú. Tá sé mar aidhm leis sin údaráis forghníomhaithe dlí a chumasú chun comparáid a iarraidh idir sonraí méarlorg agus na sonraí sin atá i mbunachar lárnach sonraí Eurodac nuair a fhéachann siad le céannacht bheacht a shuí nó le breis faisnéise a fháil chun cionta sceimhlitheoireachta agus cionta coiriúla tromchúiseacha eile a chosc, a bhrath agus a imscrúdú.

 

Ó bhí 2001 ann, sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cén Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua, cumhdaítear freisin cur i bhfeidhm na gcodanna sin de Eurodac ‘a bhaineann le Baile Átha Cliath’. Bíodh sin mar atá, go dtí seo, ní dhearnadh an rochtain ar fhorfheidhmiú an dlí, ar gné nua é de Rialachán ‘athmhúnlaithe’ Eurodac i gcomórtas le córas bunaidh Eurodac (Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle), a rialú leis an gComhaontú sin.

 

Cuireadh bailchríoch ar an gcaibidlíocht maidir le comhaontú idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus an Íoslainn agus an Iorua, den pháirt eile, i dtaca le módúlachtaí rannpháirtíocht na hÍoslainne agus na hIorua sa nós imeachta le haghaidh sonraí a chur i gcomparáid agus a tharchur chun críocha forghníomhaithe dlí dá bhforáiltear i gcaibidil VI de Rialachán ‘athmhúnlaithe’ Eurodac agus cuireadh inisealacha le Comhaontú i bhfoirm Prótacal a ghabhann le Comhaontú an 19 Eanáir 2001, lenar leathnaíodh cur i bhfeidhm Chomhaontú an 19 Eanáir 2001 chuig forfheidhmiú an dlí.

 

Mar gheall ar na forálacha forfheidhmithe dlí de Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 a leathnú chuig an Íoslainn agus chuig an Iorua, bheadh údaráis forfheidhmithe dlí na hÍoslainne agus na hIorua in ann comparáid a iarraidh idir sonraí méarlorg agus na sonraí sin arna gcur isteach ag Stáit rannpháirteacha eile agus arna stóráil i mbunachar sonraí Eurodac nuair a fhéachann siad le céannacht duine a shuí atá faoi dhrochamhras coir thromchúiseach nó sceimhlitheoireachta nó le breis faisnéise a fháil faoin duine sin nó faoi íospartach. Ar an lámh eile, chuirfeadh sé ar chumas údaráis forfheidhmithe dlí na Stát rannpháirteacha eile uile, bídís ina mBallstáit den Aontas nó ina dTíortha Comhlachais, comparáid a iarraidh idir sonraí méarlorg agus na sonraí arna gcur isteach ag an Íoslainn agus ag an Iorua agus arna stóráil i mbunachar sonraí Eurodac, chun na gcríoch céanna.

 

Déanfaidh an Chomhairle cinneadh trí thromlach cáilithe tar éis shíniú an chomhaontaithe, thar ceann an Aontais agus é sin amháin tar éis toiliú Pharlaimint na hEorpa a fháil i gcomhréir le hAirteagail 218(6), an dara fomhír, pointe (a) (v) agus 218(8) CFAE.

 

I bhfianaise na mbreithnithe thuasluaite, molann an Rapóirtéir go dtacódh comhaltaí an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile i bParlaimint na hEorpa leis an tuarascáil seo agus go dtabharfadh Parlaimint na hEorpa a toiliú.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Tabhairt i gcrích Prótacail idir an tAontas Eorpach, Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cén stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua maidir le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorghníomhú an dlí

Tagairtí

15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

25.10.2019

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

13.11.2019

 

 

 

Rapóirtéir/Rapóirtéirí

 Date appointed

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

21.10.2019

9.12.2019

 

 

Dáta an ghlactha

9.12.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

46

2

0

Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

Dáta don chur síos

11.12.2019

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

46

+

ECR

Assita Kanko, Nicola Procaccini

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod

NI

Laura Ferrara

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

 

2

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

 

 

Eochair do na siombailí a úsáidtear:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais