AJÁNLÁS a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  11.12.2019 - (15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)) - ***

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Jadwiga Wiśniewska

  Eljárás : 2018/0419(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0053/2019
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0053/2019
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (COM(2018)0826 – C9-0000/2019 – 2018/0419(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15791/2018),

   tekintettel a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv tervezetére (15792/2018),

   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, 88. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjával, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0155/2019),

   tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A9-0053/2019),

  1. egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

  2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, Izland és a Norvég Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

  INDOKOLÁS

  Az „átdolgozott” Eurodac-rendelet (a 603/2013/EU rendelet) lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. Ennek célja, hogy a bűnüldöző hatóságok kérhessék ujjlenyomatadatoknak az Eurodac központi adatbázisában tárolt ujjlenyomatadatokkal való összehasonlítását, hogy megállapítsák terrorista cselekményekkel vagy más súlyos bűncselekményekkel gyanúsított személyek pontos személyazonosságát, illetve hogy ilyen cselekmények és bűncselekmények megelőzése, feltárása vagy kinyomozása érdekében további információkat szerezzenek.

   

  2001 óta az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás hatálya az Eurodac „Dublinnal kapcsolatos” alkalmazására is kiterjed. A bűnüldözési célú hozzáférést azonban – amely az „átdolgozott” Eurodac rendelet egyik új eleme volt az eredeti Eurodac-rendszerhez (a 2725/2000/EK tanácsi rendelethez) képest – a nevezett megállapodás mindeddig nem szabályozta.

   

  Az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia közötti, Norvégiának és Izlandnak az „átdolgozott” Eurodac-rendelet VI. fejezetében előírt bűnüldözési célú összehasonlítási és adattovábbítási eljárásban való részvételével kapcsolatos módozatokra vonatkozó megállapodásra irányuló tárgyalások végleges lezárulását követően parafálták a 2001. január 19-i megállapodást kiegészítő, a 2001. január 19-i megállapodás hatályát a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyvet.

   

  A 603/2013/EU rendelet bűnüldözési rendelkezéseinek Izlandra és Norvégiára történő kiterjesztése lehetővé tenné Izland és Norvégia bűnüldöző hatóságai számára, hogy ujjlenyomatadatok összehasonlítását kérelmezzék a többi részt vevő állam által az Eurodac-adatbázisban tárolt adatokkal azokban az esetekben, amikor meg kívánják állapítani egy terrorizmussal vagy súlyos bűncselekménnyel gyanúsított személy vagy egy áldozat pontos személyazonosságát, illetve további információt kívánnak szerezni e személlyel kapcsolatban. Másfelől így lehetővé válna az összes többi részt vevő állam – uniós tagállam vagy társult ország – számára, hogy ujjlenyomatadataik összehasonlítását kérjék az Izland vagy Norvégia által bevitt és az Eurodac-adatbázisban tárolt ujjnyomatadatokkal, a fentiekkel azonos célból.

   

  A megállapodás Unió nevében történő aláírása után – és csak az Európai Parlamentnek az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontja és a 218. cikk (8) bekezdése szerinti egyetértését követően – minősített többséggel határoz majd.

   

  A fenti megfontolások fényében az előadó javasolja, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjai támogassák ezt a jelentést, és hogy az Európai Parlament adja meg egyetértését.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötése

  Hivatkozások

  15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  25.10.2019

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  13.11.2019

   

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  Jadwiga Wiśniewska

  24.9.2019

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  21.10.2019

  9.12.2019

   

   

  Az elfogadás dátuma

  9.12.2019

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  46

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

  Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

  Benyújtás dátuma

  11.12.2019

   


   

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  46

  +

  ECR

  Assita Kanko, Nicola Procaccini

  ID

  Nicolaus Fest, Peter Kofod

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

  RENEW

  Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

  S&D

  Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

  Utolsó frissítés: 2020. január 8.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat