AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

  11.12.2019 - (COM(2018)0826 – C9-0000/2019 – 2018/0419(NLE)) - ***

  Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  Rapporteur: Jadwiga Wiśniewska

  Procedure : 2018/0419(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A9-0053/2019
  Ingediende teksten :
  A9-0053/2019
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

  (COM(2018)0826 – C9-0000/2019 – 2018/0419(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2018)0826),

   gezien het ontwerpprotocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (00000/2019),

   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 87, lid 2, onder a), artikel 88, lid 2, onder a) en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C-9/2019),

   gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

   gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0053/2019),

  1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

  2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen.

  TOELICHTING

  De “herschikte” Eurodacverordening (Verordening (EU) nr. 603/2013) heeft het mogelijk gemaakt dat Eurodac wordt geraadpleegd door rechtshandhavingsinstanties voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Rechtshandhavingsinstanties moeten kunnen verzoeken om vergelijking van vingerafdrukgegevens met de gegevens in de centrale gegevensbank van Eurodac wanneer zij de juiste identiteit willen vaststellen of nadere informatie willen verkrijgen met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of van andere ernstige strafbare feiten.

   

  Sinds 2001 heeft de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend, ook betrekking op de toepassing van de “Dublin-gerelateerde” delen van Eurodac. De toegang van rechtshandhavers, een nieuw element van de herschikte Eurodac-verordening in vergelijking met de oorspronkelijke Eurodac-regeling (Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad), is tot dusver echter nog niet geregeld in de genoemde overeenkomst.

   

  De onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie enerzijds en IJsland en Noorwegen anderzijds over de wijze waarop IJsland en Noorwegen zullen deelnemen aan de procedure voor de vergelijking en de doorgifte van gegevens voor rechtshandhavingsdoeleinden als bedoeld in hoofdstuk VI van de herschikte Eurodac-verordening zijn afgerond en er is een overeenkomst in de vorm van een protocol bij bovengenoemde overeenkomst van 19 januari 2001 geparafeerd, waarbij de toepassing van de overeenkomst van 19 januari 2001 wordt uitgebreid tot rechtshandhaving.

   

  De uitbreiding van de toepassing van de rechtshandhavingsbepalingen van Verordening (EU) nr. 603/2013 tot IJsland en Noorwegen zou het mogelijk maken dat de rechtshandhavingsinstanties van IJsland en Noorwegen verzoeken om een vergelijking van vingerafdrukgegevens met door andere deelnemende staten ingevoerde vingerafdrukgegevens die in de gegevensbank van Eurodac zijn opgeslagen, wanneer zij de identiteit van een verdachte van een ernstig strafbaar feit of terroristisch misdrijf of van een slachtoffer daarvan wensen vast te stellen of meer informatie over een dergelijke persoon wensen te verkrijgen. Tegelijkertijd zou het voor de rechtshandhavingsinstanties van alle andere deelnemende staten, zowel andere lidstaten als geassocieerde landen, mogelijk worden om met hetzelfde doel te verzoeken om een vergelijking van vingerafdrukgegevens met door IJsland en Noorwegen ingevoerde vingerafdrukgegevens die in de gegevensbank van Eurodac zijn opgeslagen.

   

  De Raad zal met gekwalificeerde meerderheid een besluit nemen nadat de overeenkomst is ondertekend, namens de Unie en slechts nadat de goedkeuring van het Europees Parlement is verkregen overeenkomstig artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) punt v) en artikel 2018, lid 8, VWEU.

   

  Rekening houdend met bovenstaande overwegingen beveelt de rapporteur de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan dit verslag te steunen en raadt hij het Europees Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen.

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

  Document- en procedurenummers

  15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  25.10.2019

   

   

   

  Bevoegde commissie

   Datum bekendmaking

  LIBE

  13.11.2019

   

   

   

  Rapporteurs

   Datum benoeming

  Jadwiga Wiśniewska

  24.9.2019

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  21.10.2019

  9.12.2019

   

   

  Datum goedkeuring

  9.12.2019

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  46

  2

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

  Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

  Datum indiening

  11.12.2019

   

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  46

  +

  ECR

  Assita Kanko, Nicola Procaccini

  ID

  Nicolaus Fest, Peter Kofod

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

  RENEW

  Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

  S&D

  Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  + : voor

  - : tegen

  0 : onthouding

   

  Laatst bijgewerkt op: 6 januari 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid