ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Islandią i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

  11.12.2019 - (15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE)) - ***

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawczyni: Jadwiga Wiśniewska

  Procedura : 2018/0419(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0053/2019
  Teksty złożone :
  A9-0053/2019
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Islandią i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

  (15791/2018 – C9‑0155/2019 – 2018/0419(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając projekt decyzji Rady (15791/2018),

   uwzględniając projekt Protokołu między Unią Europejską a Islandią i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (15792/2018),

   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 87 ust. 2 lit. a), art. 88 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0155/2019),

   uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0053/2019),

  1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

  2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Islandii i Królestwa Norwegii.

  UZASADNIENIE

  Przekształcone rozporządzenie Eurodac (rozporządzenie (UE) nr 603/2013) umożliwiło organom ścigania dokonywanie sprawdzeń w Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie. Ma to umożliwiać organom ścigania występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w centralnej bazie Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia dokładnej tożsamości danej osoby lub do uzyskania dodatkowych informacji na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie.

   

  Od 2001 r. Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii obejmuje również stosowanie elementów Eurodac związanych z systemem dublińskim. Jednakże w umowie tej nie został dotąd uregulowany dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego, stanowiący nowy – w porównaniu z pierwotnym systemem Eurodac (rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000) – element przekształconego rozporządzenia Eurodac.

   

  Negocjacje w sprawie umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Islandią i Norwegią, z drugiej strony, w sprawie warunków udziału Islandii i Norwegii w procedurze porównywania i przekazywania danych na potrzeby ochrony porządku publicznego, przewidzianej w rozdziale VI przekształconego rozporządzenia Eurodac, zakończono parafowaniem umowy w formie protokołu do umowy z dnia 19 stycznia 2001 r. rozszerzającego zakres jej stosowania na ochronę porządku publicznego.

   

  Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 603/2013 dotyczących ochrony porządku publicznego na Islandię i Norwegię umożliwiłoby organom ścigania Islandii i Norwegii występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi wprowadzonymi przez inne państwa uczestniczące i przechowywanymi w bazie danych Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia tożsamości osoby podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa lub przestępstwa terrorystycznego lub do uzyskania dalszych informacji o takiej osobie lub o ofierze przestępstwa. Z drugiej strony umożliwiłoby ono organom ścigania wszystkich innych uczestniczących państw, zarówno innych państw członkowskich UE, jak i państw stowarzyszonych, występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych, w tym samym celu, z danymi wprowadzonymi przez Islandię i Norwegię i przechowywanymi w bazie danych Eurodac.

   

  Rada podejmie decyzję kwalifikowaną większością głosów po podpisaniu umowy w imieniu Unii i wyłącznie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) oraz art. 218 ust. 8 TFUE.

   

  Z powyższych względów sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie niniejszego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Zawarcie Protokołu między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

  Odsyłacze

  15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  25.10.2019

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  13.11.2019

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Jadwiga Wiśniewska

  24.9.2019

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  21.10.2019

  9.12.2019

   

   

  Data przyjęcia

  9.12.2019

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  46

  2

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

  Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

  Data złożenia

  11.12.2019

   


   

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  46

  +

  ECR

  Assita Kanko, Nicola Procaccini

  ID

  Nicolaus Fest, Peter Kofod

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

  RENEW

  Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

  S&D

  Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  VERTS/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

   

  2

  -

  GUE/NGL

  Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Objaśnienie używanych znaków

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się:

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności