PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

11.12.2019 - (15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Jadwiga Wiśniewska

Postopek : 2018/0419(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0053/2019
Predložena besedila :
A9-0053/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

(15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (15791/2018),

 ob upoštevanju osnutka Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 87(2), točko (a) prvega pododstavka člena 88(2) ter točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0155/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0053/2019),

1. odobri sklenitev protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Islandije in Kraljevine Norveške.


OBRAZLOŽITEV

„Prenovljena“ uredba o sistemu Eurodac (Uredba (EU) št. 603/2013) je omogočila, da organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj dostopajo do sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Namen je tem organom omogočiti, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v osrednji podatkovni zbirki Eurodac, kadar poskušajo ugotoviti istovetnost osebe ali pridobiti nadaljnje informacije o osebi zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

 

Od leta 2001 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, zajema tudi uporabo delov sistema Eurodac, ki so povezani z dublinskim sistemom. Vendar ta sporazum do zdaj ni urejal dostopa organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki je bil v primerjavi s prvotnim režimom Eurodac (Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000) nov element „prenovljene“ uredbe o sistemu Eurodac.

 

Pogajanja o sporazumu med Evropsko unijo na eni strani ter Islandijo in Norveško na drugi strani glede načinov sodelovanja Islandije in Norveške v postopku za primerjavo in posredovanje podatkov za namene kazenskega pregona iz poglavja VI „prenovljene“ uredbe o sistemu Eurodac so bila zaključena in sporazum v obliki protokola k Sporazumu z dne 19. januarja 2001, ki razširja uporabo Sporazuma z dne 19. januarja 2001 na kazenski pregon, je bil parafiran.

 

Razširitev določb Uredbe (EU) št. 603/2013, ki se nanašajo na kazenski pregon, na Islandijo in Norveško bi islandskim in norveškim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj omogočila, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki so jih vnesle druge sodelujoče države in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodac, kadar poskušajo ugotoviti istovetnost osebe, ki je osumljena hudega kaznivega dejanja ali terorizma, oziroma žrtve ali pridobiti nadaljnje informacije o njej. Po drugi strani bi omogočila organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanja vseh drugih sodelujočih držav, bodisi drugih držav članic EU bodisi pridruženih držav, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki sta jih vnesli Islandija in Norveška in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodac, za iste namene.

 

Svet bo sprejel odločitev s kvalificirano večino po podpisu sporazuma v imenu Unije in ko bo pridobil odobritev Evropskega parlamenta v skladu s točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 2018(8) PDEU.

 

Poročevalka zato priporoča, da člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podprejo to poročilo in da ga Evropski parlament odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

Referenčni dokumenti

15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

25.10.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.11.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

21.10.2019

9.12.2019

 

 

Datum sprejetja

9.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

Datum predložitve

11.12.2019

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ECR

Assita Kanko, Nicola Procaccini

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod

NI

Laura Ferrara

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

 

2

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 8. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov