Betänkande - A9-0053/2019Betänkande
A9-0053/2019

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

11.12.2019 - (15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Jadwiga Wiśniewska

Förfarande : 2018/0419(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0053/2019
Ingivna texter :
A9-0053/2019
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

(15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (15791/2018),

 med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15792/2018),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 87.2 a och 88.2 första stycket a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0155/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0053/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island och Konungariket Norge.

MOTIVERING

Den omarbetade Eurodacförordningen (förordning (EU) nr 603/2013) gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att söka i Eurodac för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Syftet är att brottsbekämpande myndigheter ska kunna begära jämförelser av fingeravtrycksuppgifter med sådana som lagras i Eurodacs centrala databas när de försöker fastställa den exakta identiteten eller få mer information för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

 

Sedan 2001 täcker avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge också tillämpningen av de delar av Eurodac som rör Dublinkonventionen. Åtkomst för brottsbekämpande ändamål, som var en ny del i den omarbetade Eurodacförordningen i förhållande till den ursprungliga Eurodacordningen (rådets förordning (EG) nr 2725/2000), har emellertid hittills inte reglerats av ovannämnda avtal.

 

Förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Island och Norge, å andra sidan, om formerna för Islands och Norges deltagande i det förfarande för jämförelse och överföring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål som föreskrivs i kapitel VI i den omarbetade Eurodacförordningen har slutförts, och ett avtal i form av ett protokoll till avtalet av den 19 januari 2001 varigenom tillämpningen av avtalet av den 19 januari 2001 utvidgas till att omfatta brottsbekämpande ändamål har paraferats.

 

Utvidgningen av brottsbekämpningsbestämmelserna i förordning (EU) nr 603/2013 till att även omfatta Island och Norge skulle göra det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i Island och Norge att begära en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter mot uppgifter som förts in av andra deltagande stater och lagrats i Eurodacdatabasen när de försöker fastställa identiteten för eller få mer information om en person som misstänks för ett grovt brott eller terrorism eller om ett brottsoffer. Det skulle också bli möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i alla andra deltagande stater, oavsett om de är EU‑medlemsstater eller associerade länder, att för samma ändamål begära en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter mot uppgifter som förts in av Island och Norge och lagrats i Eurodacdatabasen.

 

Rådet kommer att besluta med kvalificerad majoritet efter det att avtalet undertecknats för unionens räkning och efter att ha inhämtat Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.8 i EUF-fördraget.

 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor stöder detta betänkande och att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

Referensnummer

15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

25.10.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.11.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

21.10.2019

9.12.2019

 

 

Antagande

9.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

Ingivande

11.12.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ECR

Assita Kanko, Nicola Procaccini

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod

NI

Laura Ferrara

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

 

2

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 20 december 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy