Procedure : 2018/0006(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0055/2019

Indgivne tekster :

A9-0055/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2020 - 10.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0004

<Date>{13/12/2019}13.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0055/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 47k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt</Titre>

<DocRef>(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Inese Vaidere</Depute>

(Fornyet høring – forretningsordenens artikel 84)

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
  BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt

(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – fornyet høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets udkast (13952/2019),

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0021),

 der henviser til sin holdning af 11. september 2018[1],

 der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets fornyede høring af Parlamentet (C9-0166/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82 og 84,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0055/2019),

1. godkender Rådets udkast;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 BEGRUNDELSE

Rådet nåede den 8. november 2019 til enighed om en generel indstilling på samlingen i Økofinrådet om yderligere forenkling af momsreglerne for små virksomheder (SMV'er).

 

Rådet besluttede desuden atter at høre Europa-Parlamentet om sin generelle indstilling, da teksten faktisk adskiller sig væsentligt fra Kommissionens oprindelige forslag af 18. januar 2018.

 

Både Kommissionens oprindelige forslag og Rådets generelle indstilling sigter mod at indføre nye regler for at mindske den administrative byrde og efterlevelsesomkostningerne for SMV'er og bidrage til at skabe beskatningsvilkår, der kan hjælpe SMV'er med at vokse og at handle mere effektivt på tværs af grænserne.

 

For at nå dette mål indførte Kommissionen en række foranstaltninger, som i det store og hele er blevet fastholdt i Rådets generelle indstilling:

 

For det første fastholder Rådets generelle indstilling Kommissionens forslag om at udvide SMV-momsfritagelsen til også at omfatte ikke-etablerede SMV'er i overensstemmelse med det indre marked og dets ånd.

 

For det andet forlænger Rådets generelle indstilling, som fastsat i Kommissionens forslag, overgangsperioden for SMV'er, der skifter fra en fritagelse til den almindelige momsordning.

 

Bestemmelsen om et "single window for SMEs" (kvikskranke), der blev udbygget i Rådets generelle indstilling, og de yderligere detaljerede bestemmelser om administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne om udveksling af oplysninger, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger i dets tidligere betænkning om dette forslag.

 

Rådet opfordres således indtrængende på baggrund af ovenstående til hurtigt at vedtage disse bestemmelser for at muliggøre ikrafttræden og gennemførelse så hurtigt som muligt til gavn for EU's SMV'er.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

Referencer

13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Dato for høring af EP

5.2.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

25.11.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Inese Vaidere

18.11.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

12.12.2019

Behandling i udvalg

12.12.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.12.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

13.12.2019

 

 

[1] Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 8. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik