ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων

  13.12.2019 - (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS)) - *

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγήτρια: Inese Vaidere
  (Εκ νέου διαβούλευση – άρθρο 84 του Κανονισμού)
  (Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2018/0006(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A9-0055/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A9-0055/2019
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων

  (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

  (Ειδική νομοθετική διαδικασία – εκ νέου διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13952/2019),

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0021),

   έχοντας υπόψη τη θέση του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018[1],

   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0166/2019),

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0055/2019),

  1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

  2. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

  4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

   


   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία επί γενικής προσέγγισης κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN στις 8 Νοεμβρίου 2019 για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για τις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

  Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική του προσέγγιση, δεδομένου ότι το κείμενο πράγματι διαφέρει ουσιωδώς από την αρχική πρόταση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018.

  Τόσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου αποσκοπούν στη θέσπιση νέων κανόνων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, και για τη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθά τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο τρόπο.

  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή πρότεινε διάφορα μέτρα, τα οποία σε γενικές γραμμές διατηρούνται στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου:

  Πρώτον, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου διατηρεί την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής ΜΜΕ από τον ΦΠΑ ώστε να περιλαμβάνει και τις μη εγκατεστημένες ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και σύμφωνα με το πνεύμα αυτής.

  Δεύτερον, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου προβλέπει, όπως ισχύει και στην πρόταση της Επιτροπής, την επέκταση της μεταβατικής περιόδου για τη μετάβαση των ΜΜΕ από το καθεστώς απαλλαγής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

  Η διάταξη για την «ενιαία θυρίδα για τις ΜΜΕ» (μονοαπευθυντική θυρίδα), η οποία αναπτύχθηκε στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, και οι περαιτέρω λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, συνάδουν με τα αιτήματα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με την εν λόγω πρόταση.

  Εν κατακλείδι, το Συμβούλιο καλείται να προβεί ταχέως στην επίσημη έγκριση των εν λόγω κανόνων, ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό, προς όφελος των ΜΜΕ της ΕΕ.


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις

  Έγγραφα αναφοράς

  13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  5.2.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  25.11.2019

   

   

   

  Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

  Inese Vaidere

  18.11.2019

   

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

  12.12.2019

  Εξέταση στην επιτροπή

  12.12.2019

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  12.12.2019

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  13.12.2019

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου