SPRAWOZDANIE w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

13.12.2019 - (13952/2019 – C9‑0166/2019 – 2018/0006(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawczyni: Inese Vaidere
(Ponowna konsultacja – art. 84 Regulaminu)
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2018/0006(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0055/2019
Teksty złożone :
A9-0055/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

(13952/2019 – C9‑0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt Rady (13952/2019),

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0021),

 uwzględniając swoje stanowisko z dnia 11 września 2018 r.[1],

 uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się ponownie z Parlamentem (C9‑0166/2019),

 uwzględniając art. 82 i 84 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0055/2019),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


 

 

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu Rady Ecofin 8 listopada 2019 r. Rada osiągnęła porozumienie w odniesieniu do podejścia ogólnego w sprawie dalszego uproszczenia przepisów VAT mających zastosowanie do małych przedsiębiorstw (MŚP).

 

Ponadto Rada postanowiła ponownie skonsultować się z Parlamentem Europejskim, ponieważ tekst podejścia ogólnego różni się istotnie od pierwotnego wniosku Komisji z 18 stycznia 2018 r.

 

Celem pierwotnego wniosku Komisji i podejścia ogólnego Rady jest wprowadzenie nowych przepisów służących zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla MŚP i kosztów przestrzegania przez nie przepisów oraz stworzenie otoczenia podatkowego sprzyjającego w bardziej skuteczny sposób wzrostowi MŚP i rozwojowi handlu transgranicznego.

 

Z myślą o realizacji tego celu Komisja wprowadziła szereg środków, które zasadniczo zachowano w podejściu ogólnym Rady:

 

Po pierwsze, podtrzymano propozycję Komisji dotyczącą rozszerzenia zwolnienia z VAT dla MŚP niemających siedziby, zgodnie z duchem jednolitego rynku.

 

Po drugie, w podejściu ogólnym Rady rozszerzono zgodnie z wnioskiem Komisji okres przejściowy dla MŚP na przechodzenie od zwolnienia do zwykłego systemu VAT.

 

Przepis dotyczący punktu kompleksowej usługi dla MŚP, który opracowano w podejściu ogólnym Rady, oraz dalsze szczegółowe przepisy dotyczące współpracy administracyjnej w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi są zgodne z postulatami Parlamentu Europejskiego zawartymi w poprzednim sprawozdaniu w sprawie tego wniosku.

 

Ponadto wezwano Radę do szybkiego formalnego przyjęcia tych przepisów, aby umożliwić ich jak najszybsze wejście w życie i wdrożenie w interesie unijnych MŚP.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

Odsyłacze

13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

5.2.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

25.11.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Inese Vaidere

18.11.2019

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

12.12.2019

Rozpatrzenie w komisji

12.12.2019

 

 

 

Data przyjęcia

12.12.2019

 

 

 

Data złożenia

13.12.2019

 

 

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności