Postup : 2018/0358(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0002/2020

Předložené texty :

A9-0002/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2020 - 11.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0028

<Date>{06/02/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0002/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 58k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie </Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05931/2019),

 s ohledem na návrh Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (05932/2019),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0020/2019),

 s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ...[1] o návrhu rozhodnutí,

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0002/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Vietnamské socialistické republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA) pomůže podpořit vysoce kvalitní investice mezi Vietnamem a EU. Aktualizovaný přístup EU k ochraně investic lépe vyvažuje stimulaci a ochranu investic vytvářejících pracovní místa a současně dává vládě právo provádět politiky ve veřejném zájmu.

V návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost a s ohledem na výlučnou pravomoc EU v oblasti přímých zahraničních investic včetně ochrany investic zahrnuli vyjednavači EU ujednání o ochraně investic do dohod EU o volném obchodu s Vietnamem a Singapurem. Obě dohody byly do značné míry podobné a měly stejnou právní strukturu. V roce 2015 se Komise rozhodla požádat Soudní dvůr EU o posudek ve věci toho, zda má EU pravomoc podepsat a uzavřít dohodu o volném obchodu se Singapurem samostatně, nebo zda je nutná účast členských států. Stanovisko bylo vydáno dne 16. května 2017 a na jeho základě a na základě diskusí mezi institucemi EU o nové podobě budoucích dohod o volném obchodu byly dohody s Vietnamem i Singapurem rozděleny na dohodu o volném obchodu pouze s EU a na smíšenou dohodu o ochraně investic.

Mezi hlavní prvky dohody o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA) patří:

 podrobné standardy pro investice, jako například: nediskriminace; nemožnost vyvlastnění bez vyplacení okamžité a přiměřené náhrady; možnost převodu a repatriace finančních prostředků v rámci určité investice; obecná záruka spravedlivého a rovného zacházení a fyzické bezpečnosti; závazek, že vlády budou dodržovat své vlastní písemně stvrzené a právně závazné smluvní povinnosti vůči investorovi; závazek poskytnout investorům odškodnění nebo náhradu v případě ztrát, které utrpí za určitých okolností v důsledku války nebo ozbrojeného konfliktu.

 Účinný, stálý a nezávislý mechanismus pro předcházení a řešení sporů v podobě stálého mezinárodního a nezávislého systému tribunálů pro investice. Členové tribunálů budou jmenováni předem EU a Vietnamem a budou podléhat přísným požadavkům na nezávislost a bezúhonnost. Ve druhé instanci bude možno se odvolat ke stálému odvolacímu tribunálu. Transparentnost postupů je zajištěna zveřejňováním dokumentů a tím, že jsou slyšení přístupna veřejnosti. Konečné rozhodnutí je plně vymahatelné; vnitrostátní soudy nebudou moci do věci nijak vstoupit ani zpochybnit rozhodnutí tribunálu, čímž by měla být zajištěna transparentnost a spravedlivé a rovné zacházení.

 Přesné definice okolností, za kterých vlády porušují povinnost spravedlivého a rovného zacházení, které neponechávají prostor pro libovůli při výkladu.

 Pojistky proti možnému zneužití tohoto systému, jako je zákaz vedení vícečetných a souběžných řízení a ustanovení umožňující předčasné ukončení řízení v případě zjevně nepodložených nároků. Při rozhodování o tom, kdo ponese náklady řízení, se uplatňuje zásada „kdo prohrál, platí“.

Dohoda EVIPA je téměř totožná s dohodou o ochraně investic mezi EU a Singapurem a jde při ochraně investic ještě dále než ujednání obsažená v dohodě CETA (tím, že zahrnuje plně funkční odvolací tribunál nebo kodex chování pro členy tribunálů).

Podobně jako dohoda o ochraně investic se Singapurem, neobsahuje ani dohoda EVIPA samostatnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji. V preambuli však obsahuje specifické odkazy na PCA a EUVFTA a také na hodnoty a zásady v nich zakotvené, včetně kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji.

Svým vstupem v platnost nahradí dohoda EVIPA všech 21 stávajících bilaterálních investičních dohod mezi Vietnamem a členskými státy EU.

Zpravodaj doporučuje udělit souhlas s jejím uzavřením.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (dále jen „dohoda IPA“) má povzbudit obchod a odstranit četné překážky, které stále brání investicím.

 

Kapitoly o investicích stanoví řadu ochranných opatření pro způsobilé zahraniční investory a jejich investice. Tato opatření zahrnují mj. povinnost zajistit „spravedlivé a rovné zacházení“ i tzv. „plnou ochranu a bezpečnost“, „ národní zacházení“ a „doložku nejvyšších výhod“.

 

Vytvoření stabilního a předvídatelného investičního prostředí je důležité pro povzbuzení investic a podporu tvorby pracovních míst ve Vietnamu. Zpravodaj vítá zdokonalená ustanovení dohody IPA v porovnání se zastaralejšími a již nevyhovujícími ustanoveními dvoustranných investičních dohod, které s Vietnamem uzavřely některé členské státy. Především již bylo dlouho žádoucí vnést do postupů větší transparentnost. Dodržování těchto ustanovení a jejich případné revize jsou naprosto nezbytné, mají-li mít všechny zúčastněné strany plný přístup k důležitým informacím o probíhajících případech urovnávání sporů, které se týkají ochrany investic.

 

Zpravodaj dále zdůrazňuje, že je plně respektováno právo vlád na regulaci ve prospěch veřejného zájmu, mj. v oblasti zdravotnictví, životního prostředí, pracovních práv a daňové politiky, a nepředstavuje de facto znemožnění ani porušení spravedlivého a rovnocenného zacházení. Evropský parlament je předním zastáncem reforem systému pro ochranu investic a i nadále bude pečlivě monitorovat dopady dohod IPA, včetně navržené dohody s Vietnamem, na právo regulovat i na případné odrazující účinky. Systém soudů pro investice stanovený v dohodě IPA mezi Vietnamem a EU, včetně závazku obou stran k ochraně práva na regulaci před nároky vznášenými investory, představuje významný krok vpřed, avšak jeho vytvořením reformní proces nekončí.

 

V této souvislosti zpravodaj dále zdůrazňuje, že odpovědnost investorů musí držet krok s rozšiřováním práv investorů a zdůrazňuje význam důkladného monitorování ustanovení a účinků dohody o ochraně investic, jakož i srovnatelného pokroku při vymezování povinností investorů.

 

Zpravodaj s ohledem na výše uvedené připomínky doporučuje udělit souhlas s uzavřením dohody.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem na uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

Referenční údaje

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

15.7.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Tomas Tobé

4.9.2019

Projednání ve výboru

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

Referenční údaje

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

1.7.2019

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

15.7.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

AFET

4.12.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Jan Zahradil

Projednání ve výboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum přijetí

21.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Saskia Bricmont

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Jordi Cañas

Datum předložení

23.1.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

Poslední aktualizace: 7. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí