SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

23.1.2020 - (05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Geert Bourgeois

Menetlus : 2018/0358(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0002/2020
Esitatud tekstid :
A9-0002/2020
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05931/2019),

 võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu eelnõu (05932/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0020/2019),

 võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1], mis käsitleb otsuse eelnõu,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9‑0002/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

SELETUSKIRI

ELi ja Vietnami investeeringute kaitse leping aitab edendada Vietnami ja ELi vahelisi kvaliteetseid investeeringuid. ELi ajakohastatud lähenemisviis investeeringute kaitsele hoiab paremini tasakaalus töökohtade loomist soodustavate investeeringute suurendamist ja kaitsmist ning valitsuse õigust viia ellu avalikkuse huve teenivat poliitikat.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja arvestades ELi ainupädevust välismaiste otseinvesteeringute, sealhulgas saadava investeeringute kaitse valdkonnas, lisasid ELi läbirääkijad investeeringute kaitse normid ELi ja Vietnami ning ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingutesse. Need lepingud olid väga sarnased ja sama õigusliku struktuuriga. Komisjon otsustas 2015. aastal küsida Euroopa Liidu Kohtu arvamust selle kohta, kas ELil on pädevus allkirjastada ja sõlmida ELi ja Singapuri vabakaubandusleping ise või on nõutav ka liikmesriikide osalemine. Arvamus esitati 16. mail 2017; selle alusel ja pärast ELi institutsioonidevahelist arutelu tulevaste vabakaubanduslepingute uue struktuuri kohta jagati nii Vietnami kui ka Singapuriga sõlmitav vabakaubandusleping ELi ainupädevusse kuuluvaks vabakaubanduslepinguks ja segapädevusega investeeringute kaitse lepinguks.

ELi ja Vietnami investeeringute kaitse lepingu põhielementide hulka kuuluvad:

 täpsed investeerimisstandardid, näiteks: mittediskrimineerimine; sundvõõrandamine ilma kiire ja piisava hüvitiseta on keelatud; võimalus investeeringuga seotud vahendeid üle kanda ja kodumaale tagasi tuua; õiglase ja erapooletu kohtlemise ning füüsilise julgeoleku üldine tagamine; valitsused võtavad endale kohustuse austada oma kirjalikke õiguslikult siduvaid lepingulisi kohustusi investorite ees; kohustus hüvitada kahju teatavatel sõja või relvastatud konfliktiga seotud juhtudel;

 tulemuslik alaline sõltumatu mehhanism vaidluste vältimiseks ja lahendamiseks alalise rahvusvahelise sõltumatu investeerimiskohtu süsteemi kaudu. EL ja Vietnam määravad eelnevalt kohtusüsteemi liikmed, kellele kehtivad ranged sõltumatuse ja usaldusväärsuse nõuded. Teises astmes on võimalik asi edasi kaevata alalisse apellatsioonikohtusse. Menetluste läbipaistvus tagatakse dokumentide avaldamise ja üldsusele avatud kuulamiste kaudu. Lõplik otsus tuleb jõustada – riikide kohtutel ei lubata sekkuda ega seada kahtluse alla investeerimiskohtu otsust. Sellega tagatakse läbipaistvus ning õiglane ja erapooletu kohtlemine;

 täpsed määratlused selle kohta, millal valitsused rikuvad õiglase ja erapooletu kohtlemise kohustust. Nii kaotatakse võimalus kasutada oma äranägemisel valitud tõlgendusi;

 kaitsemeetmed süsteemi võimaliku kuritarvitamise eest, näiteks keeld esitada mitu nõuet ja paralleelseid nõudeid, ning eeskirjad, millega võimaldatakse varakult tagasi lükata ilmselgelt alusetud nõuded. Menetluskulude jagamisel lähtutakse põhimõttest, et kulud kannab kaotaja.

ELi ja Vietnami investeeringute kaitse leping on peaaegu identne ELi ja Singapuri investeeringute kaitse lepinguga ja läheb kaugemale laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus sätestatud investeeringute kaitsest (täielikult toimiv apellatsioonikohus, kohtu liikmete käitumisjuhend).

Sarnaselt ELi ja Singapuri investeeringute kaitse lepinguga ei ole ELi ja Vietnami investeeringute kaitse lepingus eraldi peatükki kaubanduse ja kestliku arengu kohta. Küll aga viidatakse selle preambulis konkreetselt partnerlus- ja koostöölepingule ning ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingule, samuti nendes – sh kaubanduse ja kestliku arengu peatükis – sätestatud väärtustele ja põhimõtetele.

ELi ja Vietnami investeeringute kaitse lepingu jõustumisel vahetab see välja Vietnami ja ELi liikmesriikide vahel kehtivad 21 kahepoolset investeerimislepingut.

Raportöör soovitab anda kõnealusele lepingule nõusoleku.


 

 

 

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Arvamuse koostaja: Tomas Tobé

 

 

LÜHISELGITUS

ELi-Vietnami investeeringute kaitse lepingu eesmärk on hoogustada kaubandust ja kõrvaldada suur osa tegureist, mis endiselt takistavad investeeringute tegemist.

 

Lepingu investeerimispeatükkides on palju sätteid, mis kaitsevad tingimustele vastavaid välisinvestoreid ja nende investeeringuid. Kaitsesätete hulgas on kohustus tagada õiglane ja erapooletu kohtlemine, n-ö täielik kaitse ja turvalisus, võrdne kohtlemine ja enamsoodustusrežiim.

 

Stabiilse ja prognoositava investeerimiskeskkonna kujundamine on vajalik, et innustada Vietnamisse investeerimist ja toetada töökohtade loomist. Arvamuse koostaja tunneb heameelt lepingusätete üle, mida on parandatud, võrreldes vanemate ja aegunud sätetega, mis sisalduvad teatavate liikmesriikide ja Vietnami vahel sõlmitud kahepoolsetes investeerimislepingutes. Eelkõige on juba ammu tekkinud vajadus menetluse läbipaistvamaks muutmise järele ja on kiiduväärne, et seda nüüd tehakse. Neid sätteid tuleb järgida ja vajaduse korral uuesti läbi vaadata, et kõigil sidusrühmadel oleks võimalik kätte saada kogu teave, mis puudutab investeeringute kaitse vallas pooleliolevaid vaidluse lahendamise juhtumeid.

 

Arvamuse koostaja rõhutab ühtlasi, et valitsuste õigust kehtestada avalikes huvides õigusnorme valdkondades, nagu tervishoid, keskkond, töötajate õigused ja maksupoliitika, tuleb täies ulatuses järgida ja sel juhul ei ole tegemist sundvõõrandamise ega ka mitte õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega. Eelkõige on investeeringute kaitse süsteemi reformimist nõudnud Euroopa Parlament ja ta jälgib ka edaspidi tähelepanelikult, kuidas mõjutavad investeeringute kaitse lepingud, sh Vietnamiga sõlmitav leping, nii normide kehtestamise õigust kui ka võimalikku heidutavat mõju. ELi-Vietnami investeeringute kaitse lepingusse lisatud investeerimiskohtu süsteem, sh mõlema lepingupoole kohustus kaitsta normide kehtestamise õigust investorite vastuväidete eest, on suur edasiminek, kuid mitte veel reformiprotsessi lõpp.

 

Sellega seoses rõhutab arvamuse koostaja, et koos investori õiguste laiendamisega tuleb suurendada ka investori kohustusi ning tähelepanelikult tuleb jälgida, millised on investeeringute kaitse lepingu sätted ja mõju ning kas investorite kohustuste kindlaksmääramisel toimub võrreldav edasiminek.

 

Seda silmas pidades soovitab arvamuse koostaja anda kõnealusele lepingule nõusoleku.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil soovitada Euroopa Parlamendil anda nõusolek ettepanekule investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

Viited

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.7.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Tomas Tobé

4.9.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

11

7

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

Viited

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

1.7.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.7.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

4.12.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Endised raportöörid

Jan Zahradil

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

7

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Saskia Bricmont

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Jordi Cañas

Esitamise kuupäev

23.1.2020

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika