Postupak : 2018/0358(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0002/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0002/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0028

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2020</NoDocSe>
PDF 190kWORD 57k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (05931/2019),

 uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (05932/2019),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0020/2019),

 uzimajući u obzir svoju Nezakonodavnu rezoluciju od ...[1] o Nacrtu odluke,

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za razvoj,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0002/2020),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Socijalističke Republike Vijetnam.

 

OBRAZLOŽENJE

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama pridonijet će promicanju visokokvalitetnih ulaganja između Vijetnama i EU-a. Ažuriranim pristupom EU-a zaštiti ulaganja postiže se bolja ravnoteža između poticanja i zaštite ulaganja koja stvaraju radna mjesta te se istodobno štiti vladino pravo na provedbu politika od javnog interesa.

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona i s obzirom na isključivu nadležnost EU-a u pitanjima izravnih stranih ulaganja, uključujući dobivenu zaštitu ulaganja, pregovarači EU-a uključili su odredbe o zaštiti ulaganja u sporazume o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama i između EU-a i Singapura. Ta su dva ugovora u velikoj mjeri bila slična te su imala istu pravnu strukturu. Komisija je 2015. godine odlučila zatražiti mišljenje Suda EU-a o nadležnosti EU-a za samostalno potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura te o tome je li bilo potrebno sudjelovanje država članica. Mišljenje je objavljeno 16. svibnja 2017. te su na temelju toga i nakon rasprava među institucijama EU-a o novoj strukturi budućih sporazuma o slobodnoj trgovini sporazumi o slobodnoj trgovini s Vijetnamom i Singapurom podijeljeni na sporazume o slobodnoj trgovini koji se odnose samo na EU i mješovite sporazume o zaštiti ulaganja.

U glavne dijelove Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama ubrajaju se:

 Konkretne norme ulaganja kao što su: nediskriminacija; nema izvlaštenja bez brze i odgovarajuće nadoknade; mogućnost prijenosa i repatrijacije sredstava povezanih s ulaganjem; opće jamstvo poštenog i pravičnog tretmana i fizičke sigurnosti; obećanje da će vlade poštovati vlastite pisane i pravno obvezujuće ugovorne obveze prema ulagatelju; obveza nadoknade gubitaka u određenim okolnostima povezanima s ratom ili oružanim sukobom.

 Djelotvoran, trajan i neovisan mehanizam izbjegavanja i rješavanja svih sporova putem stalnog međunarodnog i neovisnog sustava sudova za ulaganja. Članove sustava sudova unaprijed će imenovati EU i Vijetnam te će oni biti podvrgnuti strogim zahtjevima neovisnosti i integriteta. U drugom će stupnju biti moguće uložiti žalbu pred stalnim žalbenim sudom. Transparentnost postupaka zajamčena je objavljivanjem dokumenata i održavanjem saslušanja otvorenih za javnost. Konačni pravorijek mora se provesti; nacionalni sudovi neće moći intervenirati ili dovoditi u pitanje odluku žalbenog suda kako bi se osigurala transparentnost te pošten i pravičan tretman.

 Precizne definicije situacija u kojima vlade krše obvezu poštenog i pravičnog tretmana, čime se uklanja diskrecijski prostor za tumačenje.

 Zaštitne mjere protiv moguće zlouporabe sustava, kao što su zabrana višestrukih i istodobnih pritužbi te odredbe kojima se omogućuje rano odbacivanje očigledno neutemeljenih pritužbi. Primjena „načela gubitnik plaća” primjenjuje se na raspodjelu postupovnih troškova.

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama gotovo je jednak Sporazumu o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura te nadilazi odredbe o zaštiti ulaganja navedene u CETA-i (žalbeni sud koji je u potpunosti funkcionalan, kodeks ponašanja za članove suda).

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama ne sadržava posebno poglavlje o trgovini i održivom razvoju, baš kao ni sporazum o zaštiti ulaganja sa Singapurom. Međutim, u preambuli sadrži posebna upućivanja na PCA i Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama te vrijednosti i načela navedena ondje, uključujući u poglavlju o trgovini i održivom razvoju.

Od dana stupanja na snagu Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama zamijenit će 21 postojeći bilateralni ugovor o ulaganju koji su na snazi.

Izvjestitelj preporučuje da se dâ suglasnost za sklapanje Sporazuma.


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazumom o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama nastoji se potaknuti trgovinu i otkloniti brojne preostale prepreke ulaganjima.

 

Poglavljima o ulaganju u okviru Sporazuma pruža se niz zaštitnih mehanizama za strane ulagatelje koji ispunjavaju uvjete i za njihova ulaganja. U te se zaštitne mehanizme, među ostalim, ubraja obveza „poštenog i pravičnog tretmana”, kao i takozvana „puna zaštita i sigurnost”, „nacionalni tretman” i „tretman najpovlaštenije nacije”.

 

Stvaranje stabilne i predvidljive ulagačke klime važno je za poticanje ulaganja i podupiranje otvaranja radnih mjesta u Vijetnamu. Izvjestitelj pozdravlja poboljšane odredbe Sporazuma o zaštiti ulaganja u usporedbi sa starijim i zastarjelim odredbama bilateralnih sporazuma o ulaganjima koje su neke države članice sklopile s Vijetnamom. Zapravo, veća transparentnost u postupcima dugo je očekivana i dobrodošla. Ključno je da se te odredbe poštuju i, prema potrebi, preispituju kako bi se zajamčilo da svi dionici imaju puni pristup relevantnim informacijama o tekućim postupcima rješavanja sporova u pogledu zaštite ulaganja.

 

Izvjestitelj dodatno naglašava da se pravo vlada na reguliranje u javnom interesu, među ostalim u području zdravlja, okoliša, radničkih prava i porezne politike, u potpunosti poštuje i ne znači ni de facto izvlaštenje ni kršenje poštenog i pravičnog tretmana. Europski parlament prednjači u zahtjevima za reforme sustava zaštite ulaganja te će i dalje veoma pozorno pratiti učinak sporazuma o zaštiti ulaganja, uključujući predloženi sporazum s Vijetnamom, i to u pogledu prava na reguliranje, kao i u pogledu svih potencijalnih negativnih učinaka. Sustav sudova za ulaganja koji je obuhvaćen Sporazumom o zaštiti ulaganja između Vijetnama i EU-a, uključujući obvezu obiju strana da štite pravo na reguliranje od toga da ga ulagatelji dovode u pitanje, velik je korak naprijed, no nije i kraj procesa reformi.

 

U tom pogledu izvjestitelj nadalje naglašava da odgovornosti ulagatelja moraju ići ukorak sa širenjem ulagačkih prava te ističe važnost pomnog praćenja odredbi i učinaka Sporazuma o zaštiti ulaganja te komparativnog napretka ostvarenog u pogledu utvrđivanja odgovornosti ulagatelja.

 

Imajući to na umu, izvjestitelj preporučuje da se dâ suglasnost za sklapanje Sporazuma.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči da Parlament da suglasnost za prijedlog za sklapanje Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

Referentni dokumenti

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

15.7.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

4.9.2019

Razmatranje u odboru

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

Referentni dokumenti

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

1.7.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AFET

4.12.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Jan Zahradil

Razmatranje u odboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum usvajanja

21.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Saskia Bricmont

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Jordi Cañas

Datum podnošenja

23.1.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Usvojeni tekstovi od tog datuma, P9_TA(0000)0000.

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti