Pranešimas - A9-0002/2020Pranešimas
A9-0002/2020

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

  23.1.2020 - (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)) - ***

  Tarptautinės prekybos komitetas
  Pranešėjas: Geert Bourgeois

  Procedūra : 2018/0358(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0002/2020
  Pateikti tekstai :
  A9-0002/2020
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

  (05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358(NLE))

  (Pritarimas)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05931/2019),

   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Socialistinės Vietnamo Respublikos investicijų apsaugos susitarimo projektą (05932/2019),

   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0020/2019),

   atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją[1] dėl sprendimo projekto,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto nuomonę,

   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0002/2020),

  1. pritaria susitarimo sudarymui;

  2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Vietnamo Socialistinės Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

   

  AIŠKINAMOJI DALIS

  ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas padės skatinti aukštos kokybės tarpusavio investicijas. Naujasis ES požiūris į investicijų apsaugą užtikrina geresnę pusiausvyrą tarp darbo vietas kuriančių investicijų skatinimo ir apsaugos, taip pat apsaugo vyriausybės teisę vykdyti politika, kuria siekiama viešojo intereso.

  Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsižvelgdami į ES turimą išimtinę kompetenciją tiesioginių užsienio investicijų srityje, įskaitant investicijų apsaugą, ES derybininkai įtraukė investicijų apsaugos nuostatas į ES ir Vietnamo bei ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimus. Abu susitarimai buvo iš esmės panašūs, o jų teisinė struktūra – vienoda. 2015 m. Komisija nusprendė paprašyti ES Teisingumo Teismo pateikti nuomonę, ar ES suteikta kompetencija pačiai pasirašyti ir sudaryti ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimą (LPS), ar reikalingas valstybių narių dalyvavimas. Nuomonė paskelbta 2017 m. gegužės 16 d. ir ja remiantis, po ES institucijų diskusijų dėl naujos būsimų LPS struktūros, laisvosios prekybos susitarimai su Vietnamu ir Singapūru buvo padalyti į tik ES laisvosios prekybos susitarimus ir mišrius investicijų apsaugos susitarimus.

  Pagrindinės ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimo dalys yra šios:

   tikslūs investicijų standartai, pavyzdžiui, nediskriminavimas, jokios ekspropriacijos be skubios ir tinkamos kompensacijos, galimybė pervesti ir susigrąžinti lėšas, susijusias su investicijomis, bendra sąžiningų ir vienodų sąlygų bei fizinio saugumo garantija, vyriausybių įsipareigojimas laikytis savo rašytinių ir teisiškai privalomų sutartinių įsipareigojimų investuotojui, įsipareigojimas kompensuoti nuostolius, patirtus tam tikromis aplinkybėmis, susijusiomis su karu ar ginkluotu konfliktu;

   veiksmingo, nuolatinio ir nepriklausomo mechanizmo taikymas, kad būtų išvengta ginčų ir kad jie būtų išspręsti, pasitelkiant nuolatinę tarptautinę ir nepriklausomą investicinių ginčų sprendimo institucijų sistemą. ES ir Vietnamas iš anksto paskirs ginčų sprendimo institucijų sistemos narius, kuriems bus taikomi griežti nepriklausomumo ir sąžiningumo reikalavimai. Apeliacinį skundą bus galima pateikti nuolatinei Apeliacinei ginčų sprendimo institucijai. Teisminio nagrinėjimo skaidrumas užtikrinamas tuo, kad dokumentai skelbiami viešai, o posėdžiai yra vieši. Galutinis sprendimas turi būti vykdomas ir, siekiant užtikrinti skaidrumą ir sąžiningas bei vienodas sąlygas, nacionaliniai teismai negali įsikišti ar ginčyti Ginčų sprendimo institucijos sprendimo;

   tikslios apibrėžtys, nurodančios, kada vyriausybės pažeidžia sąžiningų ir vienodų sąlygų įsipareigojimą, kad neliktų aiškinimo savo nuožiūra galimybės;

   apsaugos nuo galimo piktnaudžiavimo sistema priemonės, pavyzdžiui, daugelio ir lygiagrečių ieškinių draudimas ir nuostatos, pagal kurias būtų galima iš anksto atmesti akivaizdžiai nepagrįstus skundus. Paskirstant procedūrines išlaidas taikomas principas „pralaimėjęs moka“.

  ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas yra beveik toks pats kaip ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas ir jame numatyta daugiau nei Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo nuostatose dėl investicijų apsaugos (visu pajėgumu veikianti Apeliacinė ginčų sprendimo institucija ir jos narių elgesio kodeksas).

  Panašiai kaip Singapūro investicijų apsaugos susitarime, ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarime nėra atskiro prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus. Tačiau jo preambulėje pateikiamos konkrečios nuorodos į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą bei į šiuose susitarimuose įtvirtintas vertybes ir principus, be kita ko, prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje.

  Šiuo metu galioja Vietnamo ir ES valstybių narių sudaryta 21 dvišalė investicijų sutartis (DIS) ir jos bus pakeistos ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimu pastarajam įsigaliojus.

  Pranešėjas rekomenduoja šiam susitarimui pritarti.


   

   

  VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ (3.12.2019)

  pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

  (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

  Nuomonės referentas: Tomas Tobé

   

   

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimo (IAS) tikslas – skatinti prekybą ir pašalinti daugelį likusių kliūčių investicijoms.

   

  Susitarime numatyti skyriai dėl investicijų suteikia įvairių rūšių apsaugą atitinkamiems užsienio investuotojams ir jų investicijoms. Ši apsauga, be kita ko, apima prievolę užtikrinti sąžiningą ir teisingą elgesį, taip pat vadinamąją visišką apsaugą ir saugumą, nacionalinį režimą ir didžiausio palankumo režimą.

   

  Siekiant skatinti investicijas ir remti darbo vietų kūrimą Vietname, svarbu sukurti stabilias ir nuspėjamas investavimo sąlygas. Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad patobulintos IAS nuostatos, palyginti su ankstesnėmis ir pasenusiomis dvišalių investicijų susitarimų, sudarytų tarp kai kurių valstybių narių ir Vietnamo, nuostatomis. Visų pirma labai vėluojama užtikrinti didesnį proceso skaidrumą ir to labai laukiama. Labai svarbu, kad šių nuostatų būtų laikomasi ir jos būtų peržiūrimos, kai to reikia, siekiant užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys turėtų visapusišką prieigą prie atitinkamos informacijos apie nagrinėjamas investicijų apsaugos ginčų sprendimo bylas.

   

  Nuomonės referentas taip pat pabrėžia, kad valdžios sektoriaus teisė reguliuoti atsižvelgiant į viešąjį interesą, be kita ko, sveikatos, aplinkos, darbo teisių ir mokesčių politikos srityse, yra visapusiškai gerbiama ir nėra nei de facto ekspropriacija, nei sąžiningo ir teisingo elgesio normų pažeidimas. Europos Parlamentas daugiausia dėmesio skyrė reikalavimams vykdyti investicijų apsaugos sistemos reformas ir toliau atidžiai stebės IAS poveikį, įskaitant siūlomą susitarimą su Vietnamu, tiek teisės reguliuoti, tiek bet kokio galimo atgrasomojo poveikio požiūriu. Į Vietnamo ir ES IAS įtraukta investicinių teismų sistema, įskaitant abiejų šalių įsipareigojimą apsaugoti teisę reguliuoti investuotojų problemas, yra svarbus žingsnis į priekį, bet ne reformų proceso pabaiga.

   

  Šiuo požiūriu nuomonės referentas taip pat pabrėžia, kad investuotojų atsakomybė turi atitikti išplėstas investuotojų teises, ir atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu atidžiai stebėti IAS nuostatas ir poveikį ir, nustatant investuotojų atsakomybės sritis, daryti pažangą, kurią būtų galima palyginti.

   

  Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas rekomenduoja pritarti šiam susitarimui.

  ******

  Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo.


  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

  Nuorodos

  05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

  Atsakingas komitetas

   

  INTA

   

   

   

   

  Nuomonę pateikė

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  15.7.2019

  Nuomonės referentas (-ė)

   Paskyrimo data

  Tomas Tobé

  4.9.2019

  Svarstymas komitete

  5.9.2019

  8.10.2019

   

   

  Priėmimo data

  3.12.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  11

  7

  6

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

   


   

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  11

  +

  ECR

  Beata Kempa

  ID

  Bernhard Zimniok

  PPE

  Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Alessandra Basso, Dominique Bilde

  NI

  Louis Stedman-Bryce

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

   

  6

  0

  RENEW

  Martin Horwood

  S&D

  Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

   

  Sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

   

   


   

   

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

  Nuorodos

  05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  1.7.2019

   

   

   

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  15.7.2019

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  24.10.2019

  DEVE

  15.7.2019

   

   

  Nuomonė nepareikšta

   Sprendimo data

  AFET

  4.12.2019

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Geert Bourgeois

  23.9.2019

   

   

   

  Pakeisti pranešėjai

  Jan Zahradil

  Svarstymas komitete

  2.10.2019

  6.11.2019

  3.12.2019

   

  Priėmimo data

  21.1.2020

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  26

  7

  6

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Saskia Bricmont

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

  Jordi Cañas

  Pateikimo data

  23.1.2020

   


   

   

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  26

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  S&D

  Jude Kirton-Darling

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  6

  0

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

  NI

  Tiziana Beghin, James Wells

   

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

   

  Atnaujinta: 2020 m. vasario 7 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika