RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

23.1.2020 - (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Geert Bourgeois 

Procedură : 2018/0358(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0002/2020
Texte depuse :
A9-0002/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05931/2019),

 având în vedere proiectul de Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05932/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0020/2019),

 având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[1] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0002/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Socialiste Vietnam.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul privind protecția investițiilor UE-Vietnam (EVIPA) va contribui la promovarea investițiilor de înaltă calitate între Vietnam și UE. Abordarea actualizată a UE în materie de protecție a investițiilor asigură un echilibru mai bun între stimularea și protejarea investițiilor care creează locuri de muncă și, în același timp, protejează dreptul guvernului de a pune în aplicare politici de interes public.

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și în lumina competenței exclusive a UE în materie de investiții străine directe, inclusiv în materie de protecție a investițiilor, negociatorii UE au inclus dispoziții referitoare la protecția investițiilor în ALS UE-Vietnam și UE-Singapore. Ambele acorduri au fost, în mare măsură, similare și au inclus o structură juridică identică. În 2015, Comisia a decis să solicite avizul Curții de Justiție a UE pentru a stabili dacă UE dispune de competența de a semna și a încheia în nume propriu ALS UE-Singapore sau dacă este necesară participarea statelor membre. Avizul a fost publicat la 16 mai 2017 și, pe această bază, în urma discuțiilor dintre instituțiile UE cu privire la noua arhitectură a viitoarelor ALS, ALS UE-Vietnam și UE-Singapore au fost împărțite în acorduri de liber schimb doar cu UE și acorduri mixte de protecție a investițiilor.

Printre principalele elemente ale Acordului privind protecția investițiilor UE-Vietnam (EVIPA) se numără:

 standarde precise privind investițiile, cum ar fi: nediscriminarea; nicio expropriere fără o compensație promptă și adecvată; posibilitatea de a transfera și de a repatria fonduri legate de o investiție; o garanție generală pentru un tratament corect și echitabil și pentru securitate fizică; angajamentul că guvernele își vor respecta obligațiile contractuale scrise și obligatorii din punct de vedere juridic față de un investitor; un angajament de compensare a pierderilor în anumite circumstanțe legate de război sau de conflictele armate;

 un mecanism eficace, permanent și independent pentru evitarea și soluționarea oricărui litigiu prin intermediul unui sistem judiciar internațional și independent în materie de investiții. Membrii acestui sistem judiciar vor fi numiți în prealabil de către UE și de către Vietnam și vor fi supuși unor cerințe stricte de independență și integritate. În a doua instanță, va fi posibilă formularea unui apel la o curte de apel permanentă. Transparența procedurilor este asigurată prin publicarea documentelor și prin organizarea de audieri deschise publicului. Hotărârea definitivă trebuie să se aplice — instanțele naționale nu vor fi autorizate să intervină sau să pună sub semnul întrebării decizia tribunalului de a asigura transparența și un tratament corect și echitabil.

 definiții precise atunci când guvernele încalcă obligația privind tratamentul corect și echitabil, care înlătură posibilitatea unei interpretări discreționare;

 măsuri de protecție împotriva eventualelor abuzuri ale sistemului, cum ar fi interzicerea cererilor multiple și paralele, precum și dispoziții care să permită respingerea rapidă a cererilor vădit neîntemeiate. Aplicarea principiului „cel care pierde plătește” se aplică la alocarea costurilor procedurale.

EVIPA este aproape identic cu IPA UE-Singapore și depășește dispozițiile privind protecția investițiilor din CETA (Tribunal de apel complet funcțional, un cod de conduită pentru membrii tribunalelor).

Similar IPA cu Singapore, EVIPA nu include un capitol separat privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Totuși, acesta conține, în preambul, trimiteri specifice la APC și la EUVFTA, precum și valori și principii care sunt consacrate în acestea, inclusiv în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă.

Actualele 21 de tratate bilaterale de investiții (TBI) în vigoare între Vietnam și statele membre ale UE vor fi înlocuite de EVIPA după intrarea în vigoare a acestuia.

Prin urmare, raportorul recomandă aprobarea acestui acord.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE (3.12.2019)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

(05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Raportor pentru aviz: Tomas Tobé

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

 Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam (IPA) vizează stimularea comerțului și eliminarea multora dintre obstacolele rămase în calea investițiilor.

 

Capitolele privind investițiile din cadrul acordului oferă o serie de măsuri de protecție pentru investitorii străini eligibili și pentru investițiile lor. Aceste măsuri de protecție includ, printre altele, obligația de a asigura un „tratament corect și echitabil”, precum și așa-numita „protecție și securitate deplină”, „tratament național” și „tratamentul națiunii celei mai favorizate”.

 

Crearea unui climat de investiții stabil și previzibil este importantă pentru a încuraja investițiile și a sprijini crearea de locuri de muncă în Vietnam. Raportorul salută îmbunătățirea dispozițiilor IPA în comparație cu dispozițiile mai vechi și caduce ale acordurilor bilaterale de investiții încheiate între unele state membre și Vietnam. În special, o mai mare transparență a procedurilor este de mult timp așteptată și binevenită. Este esențial ca aceste dispoziții să fie respectate și revizuite atunci când este necesar, pentru a se asigura că toate părțile interesate au acces deplin la informațiile relevante privind cazurile de soluționare a litigiilor în materie de protecție a investițiilor aflate în curs de desfășurare.

 

Raportorul subliniază, de asemenea, că dreptul guvernelor de a legifera în interesul public, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, mediul, drepturile lucrătorilor și politica fiscală, este pe deplin respectat și nu constituie o expropriere de facto, și nici o încălcare a tratamentului corect și echitabil. Parlamentul European s-a aflat în prima linie a solicitărilor de reformare a sistemului de protecție a investițiilor și va continua să monitorizeze foarte atent impactul IPA, inclusiv acordul propus cu Vietnamul, atât cu privire la dreptul de a reglementa, cât și la orice potențial efect de descurajare. Sistemul jurisdicțional în materie de investiții din cadrul IPA Vietnam-UE, inclusiv angajamentul ambelor părți de a proteja dreptul de a reglementa împotriva unor acțiuni de contestare venite din partea investitorilor, reprezintă un progres semnificativ, dar nu și sfârșitul procesului de reformă.

 

În acest sens, raportorul subliniază, de asemenea, că responsabilitățile investitorilor trebuie să țină pasul cu extinderea drepturilor investitorilor, precum și importanța monitorizării atente a dispozițiilor și a efectelor IPA, precum și a progreselor comparative în ceea ce privește stabilirea responsabilităților investitorilor.

 

În acest sens, raportorul recomandă aprobarea acestui acord.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de încheiere a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

Referințe

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

DEVE

15.7.2019

Raportor:

 Data numirii

Tomas Tobé

4.9.2019

Examinare în comisie

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Data adoptării

3.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

Referințe

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Data sesizării

1.7.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

15.7.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AFET

4.12.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Raportori substituiți

Jan Zahradil

Examinare în comisie

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Data adoptării

21.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Saskia Bricmont

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Jordi Cañas

Data depunerii

23.1.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 7 februarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate