Postup : 2018/0358(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0002/2020

Predkladané texty :

A9-0002/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0028

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2020</NoDocSe>
PDF 196kWORD 54k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pre medzinárodný obchod</Commission>

Spravodajca: <Depute>Jan Zahradil</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V  GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05931/2019),

 so zreteľom na návrh dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (05932/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0020/2019),

 so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0002/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Vietnamskej socialistickej republiky.

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o ochrane investícií medzi Vietnamom a EÚ (EVIPA) prispeje k podpore vysokokvalitných investícií medzi Vietnamom a EÚ. Aktualizovaný prístup EÚ k ochrane investícií predstavuje lepšiu rovnováhu medzi navýšením a ochranou investícií vytvárajúcich pracovné miesta a zároveň chráni právo vlády presadzovať politiky vo verejnom záujme.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a so zreteľom na výlučnú právomoc EÚ v oblasti priamych zahraničných investícií vrátane získanej ochrany investícií vyjednávači EÚ zahrnuli ustanovenia o ochrane investícií do dohôd o voľnom obchode s Vietnamom a Singapurom. Obe dohody boli do veľkej miery podobné a mali rovnakú právnu štruktúru. V roku 2015 sa Komisia rozhodla požiadať Súdny dvor EÚ o stanovisko, či má EÚ právomoc podpísať a uzatvoriť dohodu o voľnom obchode (DVO) so Singapurom vo svojom mene, alebo či sa vyžaduje účasť členských štátov. Stanovisko bolo vydané 16. mája 2017 a na jeho základe boli po diskusiách medzi inštitúciami EÚ o novej štruktúre budúcich DVO dohody s Vietnamom a Singapurom rozdelené na dohody o voľnom obchode so samotnou EÚ a na zmiešané dohody o ochrane investícií.

K hlavným prvkom tejto dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) patria:

 Presné normy týkajúce sa investícií, ako sú: nediskriminácia, zákaz vyvlastnenia bez okamžitej a primeranej kompenzácie, možnosť previesť a repatriovať finančné prostriedky súvisiace s investíciou; všeobecná záruka spravodlivého a rovnakého zaobchádzania a fyzickej bezpečnosti; záväzok, že vlády budú dodržiavať svoje vlastné písomné a právne záväzné zmluvné povinnosti voči investorovi; záväzok kompenzovať straty za určitých okolností súvisiacich s vojnou alebo ozbrojenými konfliktmi.

 Účinný, trvalý a nezávislý mechanizmus na predchádzanie prípadným sporom a ich urovnanie prostredníctvom stáleho medzinárodného a nezávislého systému investičných súdov. EÚ a Vietnam v predstihu vymenujú členov tohto systému súdov, pričom budú podliehať prísnym požiadavkám na nezávislosť a integritu. V druhej inštancii bude možné odvolať sa na stály odvolací súd. Transparentnosť konania je zabezpečená zverejňovaním dokumentov a pojednávaní, ktoré sú prístupné verejnosti. Konečný rozsudok musí byť vykonaný - vnútroštátne súdy nebudú môcť zasahovať alebo spochybňovať rozhodnutia súdu, aby sa zabezpečila transparentnosť a spravodlivé a rovnocenné zaobchádzanie.

 Presnými definíciami porušení povinností spravodlivého a nestranného zaobchádzania vládami sa odstráni možnosť voľného výkladu.

 Záruky proti možnému zneužívaniu systému, ako je zákaz viacnásobných a paralelných nárokov, a ustanovenia umožňujúce včasné zamietnutie zjavne neopodstatnených nárokov. Na rozdelenie trov konania sa vzťahuje zásada, podľa ktorej „platí strana, ktorá prehrá spor“.

EVIPA je takmer rovnaká ako dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom a ide nad rámec ustanovení o ochrane investícií v CETA (plne funkčný odvolací súd, kódex správania pre členov súdov).

Podobne ako v prípade dohody so Singapurom EVIPA neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji. Obsahuje však konkrétne odkazy na dohodu o partnerstve a spolupráci a dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, ako aj hodnoty a zásady, ktoré sú v nich zakotvené vrátane kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji.

EVIPA po nadobudnutí platnosti nahradí doterajších 21 bilaterálnych investičných zmlúv medzi Vietnamom a členskými štátmi EÚ.

Spravodajca odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre medzinárodný obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Cieľom dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom je stimulovať obchod a odstrániť mnohé zo zostávajúcich prekážok, ktoré bránia investíciám.

 

Kapitoly o investíciách v rámci dohody poskytujú širokú škálu ochranných opatrení pre kvalifikovaných zahraničných investorov a ich investície. Tieto ochranné opatrenia zahŕňajú okrem iného povinnosť poskytovať „spravodlivé a rovnocenné zaobchádzanie“, ako aj „úplnú ochranu a bezpečnosť“, „národné zaobchádzanie“ a „zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod“.

 

Vytvorenie stabilného a predvídateľného investičného prostredia je dôležité na podnietenie investícií a podporu vytvárania pracovných miest vo Vietname. Spravodajca víta vylepšené ustanovenia dohody o ochrane investícií v porovnaní so staršími a s neaktuálnymi ustanoveniami v dvojstranných investičných dohodách uzatvorených medzi niektorými členskými štátmi a Vietnamom. Predovšetkým bolo už dlho žiaduce a je vítané zabezpečiť väčšiu transparentnosť v postupoch. Je nevyhnutné, aby sa tieto ustanovenia dodržiavali a v prípade potreby preskúmali s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali plný prístup k príslušným informáciám o prebiehajúcich prípadoch urovnávania sporov týkajúcich sa ochrany investícií.

 

Spravodajca ďalej zdôrazňuje, že právo vlád na reguláciu vo verejnom záujme sa plne rešpektuje, a to aj v oblasti zdravotníctva, životného prostredia, pracovných práv a daňovej politiky, a nepredstavuje de facto znemožnenie ani porušenie spravodlivého a rovnakého zaobchádzania. Európsky parlament je popredným zástancom požiadaviek na reformy systému ochrany investícií a bude naďalej veľmi pozorne monitorovať vplyv dohôd o ochrane investícií, a to aj navrhovanej dohody s Vietnamom, na právo na reguláciu, ako aj na všetky prípadné odstrašujúce účinky. Systém investičných súdov, ktorý je súčasťou dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom, vrátane záväzku oboch strán chrániť právo na reguláciu pred nárokmi investorov je významným krokom vpred, neznamená však skončenie reformného procesu.

 

V tejto súvislosti spravodajca ďalej zdôrazňuje, že zodpovednosť investorov musí držať krok s rozširovaním práv investorov a zdôrazňuje význam dôkladného monitorovania ustanovení a účinkov dohody o ochrane investícií, ako aj komparatívneho pokroku pri stanovovaní zodpovednosti investorov.

 

S ohľadom na uvedené skutočnosti spravodajca odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej.


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.7.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Tomas Tobé

4.9.2019

Prerokovanie vo výbore

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

11

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

1.7.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.7.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

AFET

4.12.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum menovania

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Jan Zahradil

Prerokovanie vo výbore

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Dátum prijatia

21.1.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Saskia Bricmont

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jordi Cañas

Dátum predloženia

23.1.2020

 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V  GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

[1] Prijaté texty z tohto dňa, P9_TA(0000)0000.

Posledná úprava: 7. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia