Postopek : 2018/0358(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0002/2020

Predložena besedila :

A9-0002/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0028

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2020</NoDocSe>
PDF 187kWORD 59k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za mednarodno trgovino</Commission>

Poročevalec: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05931/2019),

 ob upoštevanju osnutka Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (05932/2019),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0020/2019),

 ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[1] o osnutku sklepa,

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za razvoj,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0002/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Socialistične republike Vietnam.

OBRAZLOŽITEV

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom bo prispeval k spodbujanju visokokakovostnih naložb med Vietnamom in EU. Z novim pristopom EU k zaščiti naložb sta spodbujanje in zaščita naložb, ki ustvarjajo delovna mesta, v boljšem ravnovesju, obenem pa se varuje pravica vlade, da izvaja politike v javnem interesu.

Pogajalci EU so v sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom ter EU in Singapurjem vključili določbe o zaščiti naložb, saj ima EU z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe izključno pristojnost za tuje neposredne investicije. Sporazuma sta si bila v veliki meri podobna in sta imela enako pravno strukturo. Komisija je leta 2015 Sodišče EU zaprosila za mnenje, ali ima EU pristojnost, da sama podpiše in sklene sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem, ali pa morajo pri tem sodelovati države članice. Na podlagi mnenja, ki ga je sodišče podalo 16. maja 2017, in po razpravah med institucijami EU o novi strukturi prihodnjih sporazumov o prosti trgovini sta bila sporazuma o prosti trgovini z Vietnamom in Singapurjem razdeljena na sporazume o prosti trgovini, sklenjene samo na ravni EU, in mešane sporazume o zaščiti naložb.

Glavni elementi sporazuma o zaščiti naložb med EU in Vietnamom vključujejo:

 natančne standarde o naložbah, kot so: nediskriminacija, ni razlastitve brez hitrega in ustreznega nadomestila, možnost prenosa in vrnitve sredstev v zvezi z določeno naložbo, splošno jamstvo za pravično in enakopravno obravnavo ter fizično varnost, zaveza vlad, da bodo spoštovale svoje pisne in pravno zavezujoče pogodbene obveznosti do vlagatelja, in zaveza za nadomestilo izgub v nekaterih okoliščinah, povezanih z vojno ali drugim oboroženim spopadom;

 učinkovit ter stalen in neodvisen mehanizem za preprečevanje in reševanje vseh sporov prek stalnega mednarodnega in neodvisnega sistema sodišč za naložbe. EU in Vietnam bosta vnaprej imenovala člane sistema sodišč, za katere bodo veljale stroge zahteve glede neodvisnosti in integritete. Na drugi stopnji se bo mogoče pritožiti na stalno pritožbeno sodišče. Preglednost postopkov se bo zagotavljala z objavljanjem dokumentov in javnimi obravnavami. Dokončna odločba mora biti izvršena – nacionalna sodišča ne bodo smela posredovati ali odločitve tega sodišča izpodbijati, da se zagotovita preglednost ter pravična in enakopravna obravnava;

 natančne opredelitve, kdaj vlade kršijo obveznost pravične in enakopravne obravnave, s katerimi se onemogoči diskrecijska razlaga;

 zaščitne ukrepe pred morebitnimi zlorabami sistema, kot so prepoved več vzporednih zahtevkov, ter določbe, ki omogočajo predčasno zavrnitev očitno neutemeljenih zahtevkov. Stroški postopka se razdelijo na podlagi načela „kdor izgubi, plača“.

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom je skoraj enak tovrstnemu sporazumu s Singapurjem ter presega določbe o zaščiti naložb iz sporazuma CETA (povsem delujoče pritožbeno sodišče, kodeks ravnanja za člane sodišč).

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom – podobno kot ta sporazum s Singapurjem – sicer ne vsebuje ločenega poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, se pa v preambuli izrecno sklicuje na sporazum o partnerstvu in sodelovanju, sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom ter vrednote in načela, ki so zapisani v njem, tudi v poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju.

Ko bo sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom začel veljati, bo nadomestil 21 obstoječih dvostranskih sporazumov o naložbah med Vietnamom in državami članicami EU, ki so trenutno v veljavi.

Poročevalec priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.


 

 

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>za Odbor za mednarodno trgovino</CommissionInt>


<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen sporazuma o zaščiti naložb med EU in Vietnamom je spodbuditi trgovino in odpraviti številne ovire za naložbe, ki še obstajajo.

 

V poglavjih o naložbah, ki so vključena v sporazum, je predvidena vrsta mehanizmov zaščite za kvalificirane tuje vlagatelje in njihove naložbe. Ti mehanizmi zaščite med drugim vključujejo obveznost, da se zagotavlja „pravična in enakopravna obravnava“ ter tako imenovana „popolna zaščita in varnost“, „nacionalna obravnava“ in „obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi“.

 

Vzpostavitev stabilnega in predvidljivega naložbenega okolja je pomembna za spodbujanje naložb in podpiranje ustvarjanja delovnih mest v Vietnamu. Pripravljavec mnenja pozdravlja, da so bile določbe sporazuma o zaščiti naložb v primerjavi s starejšimi in zastarelimi določbami v dvostranskih naložbenih sporazumih, sklenjenih med nekaterimi državami članicami in Vietnamom, izboljšane. Zlasti za večjo preglednost v postopkih je že skrajni čas in bi bila dobrodošla. Bistveno je, da se te določbe spoštujejo in po potrebi pregledajo, da se vsem deležnikom zagotovi popoln dostop do ustreznih informacij o tekočih postopkih reševanja sporov v zvezi z zaščito naložb.

 

Pripravljavec mnenja nadalje poudarja, da se pravica vlad do zakonskega urejanja v javnem interesu, med drugim na področjih zdravja, okolja, pravic delavcev in davčne politike, v celoti spoštuje in ne pomeni niti dejanske razlastitve niti kršitve pravične in enakopravne obravnave. Evropski parlament je na čelu tistih, ki zahtevajo reforme sistema za zaščito naložb, in bo še naprej zelo pozorno spremljal, kako sporazumi o zaščiti naložb, vključno s predlaganim sporazumom z Vietnamom, vplivajo na pravico do zakonskega urejanja ter na morebiten zastraševalni učinek. Sistem sodišč za naložbe, ki je predviden v sporazumu o zaščiti naložb med Vietnamom in EU, vključno z zavezo obeh strani, da bosta pravico do zakonodajnega urejanja ščitili pred izpodbijanjem vlagateljev, je pomemben korak naprej, ne pa tudi konec procesa reform.

 

V zvezi s tem pripravljavec mnenja poudarja tudi, da morajo dolžnosti vlagateljev slediti širitvi obsega njihovih pravic, ter poudarja pomen natančnega spremljanja določb in učinkov sporazuma o zaščiti naložb ter primerjalnega napredka pri določanju dolžnosti vlagateljev.

 

Pripravljavec mnenja ob upoštevanju tega priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči Parlamentu, naj odobri predlog o sklenitvi Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani.


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

Referenčni dokumenti

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

4.9.2019

Obravnava v odboru

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Datum sprejetja

3.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

7

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

Referenčni dokumenti

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

1.7.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.7.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

AFET

4.12.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Jan Zahradil

Obravnava v odboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum sprejetja

21.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

7

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Saskia Bricmont

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Jordi Cañas

Datum predložitve

23.1.2020

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

[1] Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.

Zadnja posodobitev: 6. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov