Postup : 2018/0356(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0003/2020

Předložené texty :

A9-0003/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Hlasování :

PV 12/02/2020 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0003/2020</NoDocSe>
PDF 214kWORD 68k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ
 STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06050/2019),

 s ohledem na návrh Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (6051/2019),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4 první pododstavec a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0023/2019),

 s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ...[1] o návrhu rozhodnutí,

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro rybolov,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0003/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Vietnamské socialistické republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda EVFTA je nejkomplexnější a nejambicióznější dohodou tohoto typu, která kdy byla uzavřena mezi EU a rozvojovou zemí. Představuje ambiciózní model pro obchodní politiku EU vůči rozvíjejícím se ekonomikám. Model, ve kterém jednáme jako sobě rovní a máme společný program a hodnoty ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat proti chudobě a konsolidovat strukturální reformy. Model, jímž chceme dosáhnout vzájemně prospěšného partnerství.

EU s Vietnamem uzavřela dohody o obchodu a investicích v prosinci 2015 po více než třech letech jednání. Poté následoval právní přezkum dohody EVFTA, který trval dva a půl roku. Na konečném znění dohody se obě strany dohodly v červnu 2018. Dne 17. října 2018 zaslala Komise dohodu EVFTA Radě ministrů ke schválení a k ratifikaci Evropským parlamentem. [2]. Dohoda byla podepsána dne 30. června 2019 v Hanoji a žádost Rady o souhlas byla oznámena na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 15. června 2019.

Výsledkem jednání je rozdělení dohody na dvě části – obchodní a investiční část – ve snaze uplatnit novou architekturu unijních dohod o volném obchodu vycházející z posudku ESD 2/15 ze dne 16. května 2017 ve věci dohody se Singapurem.

Vietnam má vzkvétající, konkurenceschopnou a propojenou ekonomiku s téměř 100 miliony občanů, rostoucí střední třídou a mladou a dynamickou pracovní silou. Je také jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v rámci sdružení ASEAN, v období 2000–2018 činila průměrná míra růstu jeho HDP přibližně 6,51 %. Je také jednou z nejotevřenějších a pro volný obchod nejpříhodnějších ekonomik v regionu.

Dohoda o volném obchodu vytvoří nové příležitosti pro růst a rozvoj na obou stranách – například dochází k výrazným snížením cel u produktů z EU, mj. u automobilů, náhradních dílů na automobily, u strojních zařízení a drůbeže, současně jsou však chráněna ta odvětví, která jsou obzvláště citlivá.

EU je v současné době pro Vietnam po Číně největším obchodním partnerem a po USA druhým největším vývozním trhem. Vývozy z EU do této země rostou v posledních deseti letech rok od roku v průměru o 5–7 %. Schodek obchodní bilance EU s Vietnamem je však poměrně vysoký, v roce 2018 dosáhl výše 27 miliard EUR.

Dohoda EVFTA obsahuje závazky dodržovat základní práva lidí při práci a jejich lidská práva v širším slova smyslu a chránit životní prostředí. Je koncipována jako nástroj pro rozvoj a sociální pokrok ve Vietnamu, má podpořit Vietnam v jeho úsilí dosáhnout růstu a rozvoje své ekonomiky ku prospěchu všech svých obyvatel.

Dohoda EVFTA obsahuje obsáhlou a závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která se zabývá pracovněprávními záležitostmi a otázkami ochrany životního prostředí. Dohoda ukládá Vietnamu povinnost uplatňovat základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), které ratifikoval, a vyvíjet vytrvalé úsilí o ratifikaci zbývajících úmluv, konkrétně úmluv č. 105 a 87, pro které Vietnam stanovil datum ratifikace 14. června 2019.

Pro případ nedodržování těchto ustanovení týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje dohoda stanoví mechanismus řešení sporů se zapojením vlád, nezávislého panelu odborníků a skupin občanské společnosti. Občanská společnost hraje klíčovou úlohu při sledování uplatňování ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji. Dohoda zejména předpokládá zřízení domácích poradních skupin tvořených odbory, organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí a hospodářskými sdruženími, které smluvním stranám mohou předkládat doporučení ohledně provádění těchto ustanovení. Zřízení těchto poradních skupin by mělo následovat urychleně po vstupu dohody v platnost.

Dohoda rovněž ukládá oběma stranám povinnost naplňovat mezinárodní dohody v oblasti životního prostředí, jako je Pařížská dohoda; počínat si způsobem usilujícím o zachování a udržitelné zacházení s živočichy a rostlinami ve volné přírodě, biologickou rozmanitostí, lesním hospodářstvím a rybolovem; a zapojit občanskou společnost do monitorování plnění těchto závazků oběma stranami.

Hlavní prvky dohody EVFTA lze shrnout takto:

 Od prvního dne po vstupu dohody v platnost bude 65 % vývozů z EU do Vietnamu v bezcelním režimu, zbytek bude, až na pár výjimek, liberalizován za deset let. EU v okamžiku vstupu dohody v platnost liberalizuje 71 % svých dovozů a po sedmi letech bude v bezcelním režimu 99 % dováženého zboží. Cla budou rušena postupně během přechodných období, aby měli výrobci prostor se změnám přizpůsobit.

 Dohoda EVFTA zakazuje rozlišování mezi dováženým zbožím a domácí produkcí a zcela v souladu s pravidly WTO nepřipouští možnost zakazovat ani omezovat dovoz jakéhokoli zboží.

 Státní obchodní podniky dohoda umožňuje, musí ovšem působit v souladu s pravidly WTO.

 S repasovaným zbožím se bude zacházet jako se zbožím novým.

 Zavádění a zachovávání vývozních dotací na zemědělské zboží liberalizované každou dovážející stranou bude zakázáno.

 Vietnam akceptuje označení původu „Vyrobeno v EU“ pro nezemědělské zboží (s výjimkou farmaceutických výrobků). Nadále budou akceptována i označení původu jednotlivých členských států EU.

 Pravidla původu obsažená v dohodě EVFTA kopírují přístup EU a jejich hlavní rysy jsou tytéž jako u pravidel původu v systému všeobecných celních preferencí EU, obsahují však řadu omezení s přihlédnutím ke specifické situaci obou stran dohody.

 Ustanovení týkající se překážek obchodu jdou nad rámec povinností WTO.

 Vietnam se zavazuje uplatňovat tytéž požadavky na bezpečnost potravin na obdobné produkty pocházející ze všech členských států EU. Inovací je skutečnost, že strany budou specificky uznávat oficiální zdravotní status akceptovaný mezinárodními organizacemi, jako je Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), u některých nákaz zvířat, a pomůže to odstraňovat překážky ve Vietnamu v souvislosti s BSE.

 Práva duševního vlastnictví: Vietnam přistoupí ke smlouvám uzavřeným Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) týkajících se přístupu ke kreativním dílům a jejich využívání na internetu nebo jiných digitálních sítích. Autoři, vysílací společnosti, výkonní umělci a producenti získávají další práva jako právo na pořizování kopií, na distribuci nebo na sdělování veřejnosti. Vietnam se bude řídit doporučením organizace WIPO týkajícím se ochrany všeobecně známých ochranných známek. Vietnam se zavázal prodloužit délku období ochrany průmyslových vzorů na 15 let. Doba trvání ochrany údajů u farmaceutických výrobků (včetně biologických léčiv) a agrochemických výrobků byla stanovena na pět let. Strany chrání práva k odrůdám rostlin.

 169 evropských zeměpisných označení (ZO) bude mít výsadu uznání a ochrany na vietnamském trhu na úrovni srovnatelné s úrovní, kterou zajišťují právní předpisy EU. Stejným způsobem bude v EU uznáno a chráněno 39 vietnamských zeměpisných označení.

 Obchod se službami: sektor služeb představuje ve Vietnamu 40 % jeho HDP. V této dohodě jde Vietnam nad rámec svých závazků člena WTO a poskytuje lepší přístup v dílčích sektorech podnikání (například u architektonických služeb a služeb plánování měst) a nabízí nově přístup na trh v oblastech, jako je úklid budov, balení zboží, veletrhy aj. Ve službách vysokoškolského vzdělávání otevřel vůbec poprvé Vietnam možnost jejich přeshraničního poskytování. Pokud jde o finanční služby, u cenných papírů se Vietnam zavázal k otevření přístupu na trh a k národnímu zacházení. Vietnam zcela otevřel svůj trh u kurýrních a poštovních služeb, s výjimkou těch, které spadají pod univerzální službu a vyhrazené služby.

 Dohoda o volném obchodu prosazuje řadu pravidel pro elektronický obchod, jako je zákaz cel z elektronických přenosů.

 Vietnam a EU se dohodly na oborech v souladu s pravidly Dohody WTO o vládních zakázkách (GPA). To je obzvláště významné proto, že Vietnam zatím není členskou zemí GPA. Kapitola dohody EVFTA věnovaná veřejným zakázkám dosahuje stupně transparentnosti a procesní spravedlnosti srovnatelného s jinými dohodami o volném obchodu, které EU podepsala s rozvinutými a vyspělejšími rozvojovými zeměmi.

Závěr

Tato dohoda je důležitým prvním krokem ke konečnému cíli, jímž je meziregionální prostor volného obchodu se zeměmi sdružení ASEAN. Spolu s podobnými dohodami se Singapurem a s Japonskem posiluje vztahy EU s Asií v době, kdy bývá mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech zpochybňován. Je důrazným signálem proti protekcionistickým tendencím.

 

Tato obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem zruší přes 99 % veškerých cel. Podnítí tak více evropských společností k působení ve Vietnamu a napomůže lepšímu přístupu vietnamských podniků na trh EU.

 

Je to velice kvalitní dohoda založená na hodnotách. Kapitola o obchodu a rozvoji z ní činí také důležitý nástroj ke zlepšování místního podnikatelského prostředí a sociálních a environmentálních podmínek. Díky veškerým závazkům a konkrétním krokům vietnamských orgánů tato obchodní dohoda již nyní funguje jako nástroj k zlepšení vietnamských standardů v pracovněprávní oblasti a při ochraně životního prostředí na mezinárodní a evropskou úroveň. Se vstupem dohody v platnost bude mít EU větší možnost vyvíjet na Vietnam tlak ve věci dodržování lidských práv a v otázkách ochrany životního prostředí.

 

Zpravodaj proto doporučuje udělit souhlas s jejím uzavřením.

 


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po desetiletí EU a její členské státy přispívají k rozvoji Vietnamu v mnoha rozličných odvětvích a různých regionech a provinciích. Vietnam patří v rámci sdružení ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) k členům s nejrychlejším hospodářským růstem a stal se proto stále přitažlivějším partnerem Evropy a ostatních regionů světa. Podle Komise měl Vietnam v letech 2000 až 2014 průměrný růst DPH přibližně 6 %.

 

Dohoda s Vietnamem o volném obchodu je nejkomplexnější a nejambicióznější dohodou, jakou kdy EU uzavřela se zemí se středními příjmy. Dohoda vytváří nový referenční rámec pro angažovanost Evropy v rozvíjejících se ekonomikách. Nejen, že bude díky ní odstraněno víc než 99 % cel na zboží, ale pro evropské společnosti se otevřou i vietnamské trhy se službami. Podle údajů Evropské komise by dohoda o volném obchodě mohla posílit prosperující hospodářství Vietnamu až o 15 % HDP, přičemž vietnamský vývoz do Evropy by vzrostl o jednu třetinu.

 

Konečným cílem v jihovýchodní Asii je meziregionální dohoda o volném obchodě se všemi desíti zeměmi sdružení ASEAN; dohoda s Vietnamem (druhým největším obchodním partnerem EU v regionu) by byla na této cestě důležitým krokem.

 

Cílem dohody je podporovat udržitelný rozvoj na obou stranách. Dohoda obsahuje závazky ohledně dodržování základních práv lidí při práci a jejich lidská práva v širším slova smyslu a co se týče ochrany životního prostředí. Dohoda má rovněž za cíl podporu úsilí Vietnamu o růst a rozvoj ekonomiky ku prospěchu všech svých obyvatel.

 

V reakci na otázky týkající se pracovních práv a environmentálních problémů v souvislosti s Vietnamem obsahuje dohoda závazky týkající se provádění základních norem Mezinárodní organizace práce (například svoboda vstupovat do nezávislých odborů a zákaz dětské práce) a dohody OSN (například o boji proti změně klimatu a ochraně biodiverzity).

 

Navzdory hospodářským výhodám dohody o volném obchodě s Vietnamem vyjádřily mnohé zainteresované strany výhrady v souvislosti s obavami v oblasti lidských práv. Politická změna ve Vietnamu nedrží krok s jeho hospodářským rozvojem. Tato země je stále státem jedné strany, kde se odlišné názory netolerují. Ve Vietnamu se nachází jedny z nejméně svobodných sdělovacích prostředků na světě (na 175. místě ze 180 států na indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic z roku 2018).

 

I přes výše zmíněné obavy v oblasti lidských práv se zpravodaj domnívá, že uzavření dohody o volném obchodu bude ku prospěchu jak EU, tak Vietnamu. Zpravodaj s ohledem na výše uvedené připomínky proto doporučuje udělit souhlas s uzavřením dohody.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem na uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356(NLE)).


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Referenční údaje

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

15.7.2019

Zpravodaj

 Datum jmenování

Tomas Tobé

4.9.2019

Projednání ve výboru

8.10.2019

 

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 


 

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV (3.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V roce 2007 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání o meziregionální dohodě o volném obchodu se zeměmi ASEAN. Na základě směrnic pro jednání přijatých Radou v roce 2007, které byly v říjnu 2013 doplněny o ochranu investic, Komise sjednala s Vietnamem ambiciózní a komplexní dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic s cílem vytvořit nové příležitosti a zajistit právní jistotu, a přispět tak k rozvoji obchodu a investic mezi oběma partnery.

V článku 13.9 dohody o volném obchodu – Obchod s živými mořskými zdroji a produkty akvakultury a udržitelné řízení těchto zdrojů a produktů – smluvní strany uznávají význam zachování živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů a jejich udržitelného řízení a podpory odpovědné a udržitelné akvakultury.

Komise v roce 2017 – poté co získala důkazy o řadě případů, kdy vietnamská rybářská plavidla neoprávněně vplula do vod sousedních zemí – informovala členské státy o tom, že tato země nedodržuje požadavky týkající se předcházení nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a předběžně určila, že na ni uplatní postup „žluté karty“ podle nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu.

Delegace tohoto výboru navštívila v listopadu 2018 Vietnam (Hanoj a Ninham), aby posoudila opatření, která vietnamské orgány přijaly v boji proti praktikám nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mj. akční plán zaměřený na reformu vietnamského odvětví rybolovu.

Zpravodaj pro stanovisko Výboru pro rybolov nehodlá dohodu hodnotit z politického hlediska, neboť za takové posouzení odpovídají jiné výbory. Domnívá se, že dohodu by měl Parlament schválit, protože by poskytla stabilní rámec pro obchodování s významným partnerem EU. Nicméně pokud jde o nelegislativní usnesení, které vypracoval Výbor pro mezinárodní obchod, je toho názoru, že některé otázky týkající se zapojení vietnamských orgánů do boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu by bylo zapotřebí řešit konkrétněji. K nim patří například stále nedostatečné provádění nového rámcového zákona pro odvětví rybolovu, jakož i struktur koordinovaného monitorování, kontroly a prosazování, jejichž úkolem je proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu účinně bojovat a odrazovat od něj; dále pokračující problémy, kterým čelí vietnamské orgány, v podobě nadměrné kapacity velmi fragmentovaného rybářského loďstva a nadměrného využívání zdrojů v důsledku rychle rostoucího odvětví zpracování ryb a mořských plodů; potřeba důkladného monitorování vietnamského rybářského loďstva a provedení opatření, která zajistí plnou sledovatelnost rybolovných produktů určených pro vývoz na trh EU.

Z těchto důvodů zpravodaj zastává názor, že celní preference vztahující se na produkty rybolovu a akvakultury by mělo doprovázet monitorování toho, jak je prováděn vietnamský akční plán pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a přezkum závazků, které Vietnam přijal v rámci tzv. kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji. Kromě toho se domnívá, že EU by v případě, že Vietnam neplní podmínky udržitelného rybolovu, měla plně využívat nástroje, které má k dispozici, jako je „červená karta“, a zajistit tak bezpečnost produktů z ryb a mořských plodů dovážených na trh EU a chránit své spotřebitele.

Na závěr zpravodaj připomíná, že oznámení Evropské komise o udělení „žluté karty“ z října 2017 by mělo být vnímáno jako povzbuzení vietnamským orgánům, aby pokračovaly ve svém úsilí o zajištění udržitelnosti vietnamských rybolovných operací a v účinném boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Proto také podporuje žádost Vietnamu o plné členství v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), kde by mohly EU a Vietnam dále spolupracovat a prosazovat ambicióznější opatření zaměřená na omezení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v oblasti úmluvy WCPFC.

******

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu schválit návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Referenční údaje

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

PECH

15.7.2019

Zpravodaj

 Datum jmenování

Pietro Bartolo

23.7.2019

Projednání ve výboru

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Referenční údaje

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

1.7.2019

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

15.7.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

AFET

4.12.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Jan Zahradil

Projednání ve výboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum přijetí

21.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

6

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Saskia Bricmont

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Nicolas Bay

Datum předložení

23.1.2020

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

[2] Vietnam bude i nadále využívat obchodních preferencí s EU na základě všeobecného systému preferencí ještě 2 roky po vstupu dohody v platnost a dokonce ještě déle v případech, kdy jsou sjednané sazby vyšší než sazba systému všeobecných celních preferencí.

 

Poslední aktualizace: 7. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí