Διαδικασία : 2018/0356(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0003/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0003/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 227kWORD 76k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06050/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06051/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0023/2019),

 έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του, της ...[1] σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0003/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ είναι η πιο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία του είδους της που έχει ποτέ συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας. Αντιπροσωπεύει ένα φιλόδοξο μοντέλο για την εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των αναδυόμενων οικονομιών. Πρόκειται για ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο διαπραγματευόμαστε ως εταίροι, επί ίσοις όροις, με κοινή ατζέντα και κοινές αξίες, και με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εδραίωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο στοχεύουμε στην επίτευξη αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης.

Η ΕΕ και το Βιετνάμ σύναψαν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες τον Δεκέμβριο του 2015 μετά από τρία και πλέον έτη διαπραγματεύσεων. Ακολούθως, η νομική επανεξέταση της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ διήρκεσε δυόμισι έτη. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επί του τελικού κειμένου της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ τον Ιούνιο του 2018. Στις 17 Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ στο Συμβούλιο Υπουργών προς έγκριση και κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[2]. Η συμφωνία υπεγράφη στις 30 Ιουνίου 2019, στο Ανόι, και η υποβολή αίτησης έγκρισης εκ μέρους του Συμβουλίου ανακοινώθηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2019.

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν να χωριστεί η συμφωνία σε δύο μέρη, εμπόριο και επενδύσεις, προκειμένου να συνάδει με τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ με βάση τη γνώμη 2/15 του ΔΕΕ, της 16ης Μαΐου 2017, για τη ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη.

Το Βιετνάμ είναι μια ανθίζουσα, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη οικονομία με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες, μια αυξανόμενη μεσαία τάξη, και ακμάζον εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας. Το Βιετνάμ είναι επίσης μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του ASEAN, με μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6,51 % περίπου από το 2000 έως το 2018. Είναι επίσης μία από τις πιο ανοικτές και θετικές στις ελεύθερες συναλλαγές οικονομίες της περιοχής.

Η ΣΕΣ θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες μεγέθυνσης και ανάπτυξης σε αμφότερες τις πλευρές, για παράδειγμα μειώνοντας σημαντικά τους τελωνειακούς δασμούς για τα προϊόντα της ΕΕ, όπως αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μηχανήματα και πουλερικά, και προστατεύοντας παράλληλα τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι.

Η ΕΕ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βιετνάμ μετά την Κίνα και η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά μετά τις ΗΠΑ. Οι εξαγωγές της ΕΕ στο Βιετνάμ την τελευταία δεκαετία αυξάνονται ετησίως κατά 5-7 % κατά μέσο όρο. Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα της Ένωσης με το Βιετνάμ είναι σχετικά υψηλό, φτάνοντας το 2018 τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών γενικότερα, και του περιβάλλοντος. Προορίζεται να αποτελέσει μέσο ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου στο Βιετνάμ, και να στηρίξει το Βιετνάμ στις προσπάθειές του να μεγεθύνει και να αναπτύξει την οικονομία του προς όφελος όλων των πολιτών του.

Η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο θίγει εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα. Η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ δεσμεύει το Βιετνάμ να εφαρμόσει τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ που έχει κυρώσει και να καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την κύρωση των συμβάσεων που εκκρεμούν, ήτοι των 105 και 87, για την κύρωση των οποίων το Βιετνάμ παρουσίασε ημερομηνίες-στόχους στις 14 Ιουνίου 2019.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η συμφωνία προβλέπει μηχανισμό επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) οι οποίες θα αποτελούνται από συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικούς φορείς και επιχειρηματικές ενώσεις που μπορούν να υποβάλλουν συστάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Αυτές οι συμβουλευτικές ομάδες θα συγκροτηθούν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η συμφωνία δεσμεύει επίσης τα δύο μέρη να εφαρμόζουν τις διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, όπως τη συμφωνία του Παρισιού· να ενεργούν υπέρ της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης της άγριας πανίδας και χλωρίδας, της βιοποικιλότητας. της δασοκομίας και της αλιείας· και να καλούν την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων αυτών από αμφότερα τα μέρη.

Τα βασικά στοιχεία της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ είναι τα εξής:

 Από την πρώτη ημέρα έναρξης της ισχύος της, το 65 % των εξαγωγών της ΕΕ στο Βιετνάμ θα είναι αδασμολόγητο, ενώ το υπόλοιπο θα ελευθερωθεί μετά από δέκα έτη, με λίγες εξαιρέσεις. Η ΕΕ θα ελευθερώσει το 71 % των εισαγωγών της αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, και το 99 % θα είναι αδασμολόγητο μετά από επτά έτη. Οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων, ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να προσαρμοστούν.

 Η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ απαγορεύει τις διακρίσεις μεταξύ των εισαγόμενων και των εγχώριων προϊόντων, καθώς και την επιβολή κάθε απαγόρευσης ή περιορισμού της εισαγωγής οποιουδήποτε αγαθού, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

 Επιτρέπονται οι κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις, ωστόσο λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

 Τα ανακατασκευασμένα προϊόντα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα νέα προϊόντα.

 Απαγορεύεται η εισαγωγή και διατήρηση επιδοτήσεων στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων που έχουν ελευθερωθεί από κάθε εισάγον μέρος.

 Το Βιετνάμ αποδέχεται τη σήμανση προέλευσης «Made in EU» για μη γεωργικά προϊόντα (με εξαίρεση τα φαρμακευτικά προϊόντα). Οι σημάνσεις προέλευσης που αναφέρονται σε κράτη μέλη της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να γίνονται αποδεκτές.

 Οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ ακολουθούν την προσέγγιση της ΕΕ και τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα ίδια με εκείνα των κανόνων καταγωγής του ΣΓΠ της ΕΕ, ωστόσο περιέχουν σειρά περιορισμών που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση και των δύο μερών.

 Οι διατάξεις για τους εμπορικούς φραγμούς βαίνουν πέραν των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

 Το Βιετνάμ δεσμεύεται να εφαρμόζει τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων σε ομοειδή προϊόντα που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ειδική αναγνώριση από τα συμβαλλόμενα μέρη της επίσημης κατάστασης της υγείας, όπως καθορίζεται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) για ορισμένες ασθένειες των ζώων, είναι καινοτόμος και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των φραγμών στο Βιετνάμ όσον αφορά τη σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ).

 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ): Το Βιετνάμ θα προσχωρήσει στις συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για το Διαδίκτυο (πρόσβαση σε δημιουργικά έργα, και χρήση των έργων αυτών, στο διαδίκτυο ή σε άλλα ψηφιακά δίκτυα). Δημιουργοί, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, ερμηνευτές και παραγωγοί αποκτούν πρόσθετα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα αναπαραγωγής, διανομής ή παρουσίασης στο κοινό. Το Βιετνάμ θα εφαρμόσει σύσταση του ΠΟΔΙ για την προστασία των γνωστών εμπορικών σημάτων. Το Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να παρατείνει τη διάρκεια προστασίας των σχεδίων στα 15 έτη. Η προστασία των δεδομένων για φαρμακευτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών) και για αγροχημικά προϊόντα έχει οριστεί στα πέντε έτη. Τα συμβαλλόμενα μέρη προστατεύουν τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών.

 169 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) θα επωφεληθούν χάρη στην αναγνώριση και την προστασία στη βιετναμέζικη αγορά σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο της νομοθεσίας της ΕΕ. Επίσης, 39 βιετναμέζικες γεωγραφικές ενδείξεις θα αναγνωρίζονται και θα προστατεύονται ως τέτοιες στην ΕΕ.

 Ο τομέας του εμπορίου υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 40 % του ΑΕΠ στο Βιετνάμ. Με τη συμφωνία αυτή, το Βιετνάμ υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του ΠΟΕ και προβλέπει καλύτερη πρόσβαση σε διάφορους επιχειρηματικούς υποτομείς (π.χ. υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και πολεοδομικού σχεδιασμού), ενώ προσφέρει νέα πρόσβαση στην αγορά σε τομείς όπως ο καθαρισμός κτιρίων, η συσκευασία, οι εμπορικές εκθέσεις και άλλοι. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Βιετνάμ άνοιξε διασυνοριακές υπηρεσίες για πρώτη φορά. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις κινητές αξίες, το Βιετνάμ δεσμεύτηκε να χορηγήσει πρόσβαση στην αγορά και εθνική μεταχείριση. Το Βιετνάμ άνοιξε τόσο τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς όσο και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, με εξαίρεση αυτές που υπόκεινται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και προστατευόμενης υπηρεσίας.

 Η ΣΕΣ προωθεί ορισμένους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η απαγόρευση των τελωνειακών δασμών στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις.

 Το Βιετνάμ και η ΕΕ συμφώνησαν σε κανόνες που συνάδουν με τις διατάξεις της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (ΣΔΣ). Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς το Βιετνάμ δεν είναι ακόμη μέλος της ΣΔΣ. Το κεφάλαιο της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ για τις δημόσιες συμβάσεις επιτυγχάνει έναν βαθμό διαφάνειας και διαδικαστικής αμεροληψίας συγκρίσιμο με άλλες ΣΕΣ που έχει υπογράψει η ΕΕ με ανεπτυγμένες και πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

Συμπέρασμα

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του απώτερου στόχου της ΕΕ για μια διαπεριφερειακή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες του ASEAN. Μαζί με παρόμοιες συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία, ενισχύει τις σχέσεις της ΕΕ με την Ασία μια περίοδο κατά την οποία τίθεται υπό αμφισβήτηση το πολυμερές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες. Αποτελεί δυνατό μήνυμα κατά των τάσεων προστατευτισμού.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ θα εξαλείψει περισσότερο από το 99 % όλων των δασμών. Θα ενθαρρύνει την παρουσία περισσότερων ευρωπαϊκών εταιρειών στο Βιετνάμ και θα προσφέρει στις βιετναμέζικες επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Πρόκειται για υψηλής ποιότητας συμφωνία που βασίζεται σε αξίες. Με το κεφάλαιο για το εμπόριο και την ανάπτυξη, η εμπορική συμφωνία αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Με όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν λάβει οι βιετναμέζικες αρχές, η εμπορική συμφωνία λειτουργεί ήδη ως εργαλείο για να ανέλθουν τα βιετναμέζικα πρότυπα στα διεθνή και ευρωπαϊκά επίπεδα όσον αφορά την εργασία και το περιβάλλον. Η έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Βιετνάμ όσον αφορά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της συμφωνίας.


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (3.12.2019)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεισφέρουν εδώ και δεκαετίες στην ανάπτυξη πολλών από τους διάφορους κλάδους και τις διάφορες περιφέρειες και επαρχίες του Βιετνάμ. Με την πάροδο των χρόνων, το Βιετνάμ έγινε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του ASEAN (Σύνδεσμος κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας) και, κατ’ επέκταση, περισσότερο ελκυστικός εταίρος για την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Βιετνάμ είχε μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 6% την περίοδο 2000-2014.

 

Η συμφωνία με το Βιετνάμ είναι από τις πιο φιλόδοξες και συνολικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ με χώρα μέσου εισοδήματος. Θέτει, επομένως, ένα νέο σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις αναδυόμενες οικονομίες. Όχι μόνο θα εξαλείψει το 99% των τελωνειακών δασμών στα εμπορεύματα, αλλά θα ανοίξει επίσης τις αγορές υπηρεσιών του Βιετνάμ στις εταιρείες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΣΕΣ θα μπορούσε να τονώσει την ακμάζουσα οικονομία του Βιετνάμ έως και κατά 15% του ΑΕΠ, ενώ οι εξαγωγές του Βιετνάμ στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά ένα τρίτο και πλέον.

 

Απώτερος στόχος στη νοτιοανατολική Ασία είναι μια διαπεριφερειακή ΣΕΣ και με τις δέκα χώρες του ASEAN· μια συμφωνία με το Βιετνάμ (τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή) θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Η συμφωνία αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών γενικότερα, και του περιβάλλοντος. Έχει επίσης ως στόχο να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Βιετνάμ για μεγέθυνση και ανάπτυξη της οικονομίας του προς όφελος όλων των πολιτών του.

 

Ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον, η ΣΕΣ περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την εφαρμογή των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (π.χ. όσον αφορά την ελευθερία εγγραφής σε ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την απαγόρευση της παιδικής εργασίας) και των συμβάσεων του ΟΗΕ (π.χ. όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας).

 

Παρά τα οικονομικά οφέλη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το Βιετνάμ, πολλοί συμφεροντούχοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις λόγω ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτική αλλαγή στο Βιετνάμ δεν συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη. Η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μονοκομματικό κράτος που δεν επιδεικνύει ανοχή στις αντίθετες φωνές. Έχει μερικά από τα λιγότερο ελεύθερα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο (175η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες το 2018 σύμφωνα με τον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα).

 

Παρά τις προαναφερθείσες ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι η σύναψη της ΣΕΣ θα είναι προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και του Βιετνάμ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο συντάκτης συνιστά την έγκριση της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης για σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ· (2018/0356(NLE)).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

Έγγραφα αναφοράς

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

15.7.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Tomas Tobé

4.9.2019

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

7

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (3.12.2019)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2007 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διαπεριφερειακής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με χώρες του ASEAN. Με βάση τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που εξέδωσε το Συμβούλιο το 2007, και οι οποίες συμπληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 προκειμένου να συμπεριλάβουν την προστασία των επενδύσεων, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με το Βιετνάμ μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη ΣΕΣ και μια συμφωνία προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ), με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών και ασφάλειας δικαίου για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο εταίρων.

Στο άρθρο 13 παράγραφος 9 της ΣΕΣ – Συναλλαγές και βιώσιμη διαχείριση των ζώντων θαλάσσιων πόρων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας- τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντική η εξασφάλιση της διατήρησης και βιώσιμης διαχείρισης των ζώντων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Τον Οκτώβριο του 2017, αφού απέκτησε αποδείξεις για μια σειρά παραβιάσεων των χωρικών υδάτων γειτονικών κρατών εκ μέρους αλιευτικών σκαφών του Βιετνάμ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη σχετικά με το ότι η χώρα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ) και την προειδοποίησε με τη διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» βάσει του κανονισμού ΠΑΑ.

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφτηκε το Βιετνάμ (Ανόι και Νινχάμ) τον Νοέμβριο του 2018, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβαν οι βιετναμέζικες αρχές για να αντιμετωπίσουν την καταπολέμηση των αλιευτικών πρακτικών της ΠΑΑ, μεταξύ άλλων το σχέδιο δράσης που έχει ως στόχο την αναμόρφωση του αλιευτικού κλάδου του Βιετνάμ.

Ο εισηγητής της γνώμης για την Επιτροπή Αλιείας δεν επιθυμεί να προβεί σε πολιτική αξιολόγηση της συμφωνίας, για την οποία είναι υπεύθυνες άλλες επιτροπές. Είναι της γνώμης πως η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι θα συνιστά σταθερό πλαίσιο για τις συναλλαγές με μείζονα εταίρο της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά το μη νομοθετικό ψήφισμα που καταρτίστηκε από την Επιτροπή για το Διεθνές Εμπόριο, θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ειδικότερα, ορισμένα θέματα σχετικά με τη δέσμευση των βιετναμέζικων αρχών να χειριστούν την καταπολέμηση της αλιείας ΠΑΑ. Για παράδειγμα, η ως τώρα ανεπαρκής εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου για τον αλιευτικό κλάδο, καθώς και των συντονισμένων δομών παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποτροπή της αλιείας ΠΑΑ· οι προκλήσεις τις οποίες ακόμη αντιμετωπίζουν οι βιετναμέζικες αρχές όσον αφορά την πλεονάζουσα αλιευτική δυνατότητα του λίαν κατακερματισμένου αλιευτικού στόλου της χώρας και την υπερεκμετάλλευση των πόρων που πυροδοτείται από τον ταχέως αυξανόμενο τομέα επεξεργασίας ιχθύων και θαλασσινών· η ανάγκη στενής παρακολούθησης του αλιευτικού στόλου της χώρας και εφαρμογής μέτρων για την πλήρη ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγές στην ενωσιακή αγορά.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι προτιμησιακοί δασμοί για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται από την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του Βιετνάμ για την αντιμετώπιση της αλιείας ΠΑΑ και από μια ανασκόπηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Βιετνάμ στο πλαίσιο του «Κεφαλαίου για τις συναλλαγές και τη βιώσιμη ανάπτυξη». Επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρως το εργαλείο που έχει στη διάθεσή της, όπως η «κόκκινη κάρτα», σε περίπτωση που οι όροι για βιώσιμη αλιεία δεν εκπληρωθούν από το Βιετνάμ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων και θαλασσινών στην ενωσιακή αγορά και να προστατευθούν οι καταναλωτές της ΕΕ.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι η ειδοποίηση με «κίτρινη κάρτα» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριου του 2017 θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ενθάρρυνση προς τις βιετναμέζικες αρχές προκειμένου αυτές να επιμείνουν στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των βιετναμέζικων αλιευτικών επιχειρήσεων, καθώς και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αλιευτικές δραστηριότητες ΠΑΑ. Συνεπώς, υποστηρίζει την αίτηση του Βιετνάμ να συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ και το Βιετνάμ θα μπορούσαν περαιτέρω να συνεργαστούν και να πιέσουν για περισσότερο φιλόδοξα μέτρα που έχουν ως στόχο τη μείωση της αλιείας ΠΑΑ στην περιοχή που διέπεται από τη Σύμβαση WCPFC.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

Έγγραφα αναφοράς

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

15.7.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Pietro Bartolo

23.7.2019

Εξέταση στην επιτροπή

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Θεόδωρος Ζαγοράκης

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

Έγγραφα αναφοράς

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

1.7.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.7.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

4.12.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Jan Zahradil

Εξέταση στην επιτροπή

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Εμμανουήλ Φράγκος, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Saskia Bricmont

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolas Bay

Ημερομηνία κατάθεσης

23.1.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(0000)0000.

[2] Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να χορηγεί εμπορικές προτιμήσεις στο Βιετνάμ στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων για 2 ακόμη έτη από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, εάν οι διαπραγματευόμενοι συντελεστές είναι υψηλότεροι από τον συντελεστή του ΣΓΠ.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου