SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

23.1.2020 - (06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Geert Bourgeois

Menetlus : 2018/0356(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0003/2020
Esitatud tekstid :
A9-0003/2020
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06050/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu eelnõu (06051/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 91 lõikele 1, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C9-0023/2019),

 võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1], mis käsitleb otsuse eelnõu,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse arengukomisjoni ja kalanduskomisjoni arvamusi,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9‑0003/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

ELi ja Vietnami vabakaubandusleping on kõige terviklikum ja ambitsioonikam sedalaadi kokkulepe, mis on kunagi ELi ja arenguriigi vahel sõlmitud. See kujutab endast ambitsioonikate eesmärkidega mudelit ELi ja tärkava turumajandusega riikide vahelises kaubanduspoliitikas. Tegemist on mudeliga, mille raames peetakse võrdsetel alustel partneritena läbirääkimisi ja jagatakse ühist tegevuskava ja väärtusi, et ergutada majanduskasvu ja tööhõivet, suurendada konkurentsivõimet, vähendada vaesust ning koondada struktuurireforme. See on mudel, mille raames püüame luua vastastikku kasulikku partnerlust.

Enam kui kolm aastat kestnud läbirääkimiste järel sõlmisid EL ja Vietnam 2015. aasta detsembris kaubanduslepingu ja investeerimislepingu. Seejärel kulus ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu õiguslikuks läbivaatamiseks koguni kaks ja pool aastat. Mõlemad pooled nõustusid ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu lõpliku tekstiga 2018. aasta juunis. Komisjon saatis 17. oktoobril 2018 ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu ministrite nõukogule heakskiitmiseks ja Euroopa Parlamendile ratifitseerimiseks[2]. Lepingule kirjutati alla 30. juunil 2019 Hanois ning nõukogu taotlus nõusoleku saamiseks tehti teatavaks parlamendi täiskogu istungil 15. juulil 2019.

Läbirääkimiste tulemusel jagatakse leping kaheks osaks – kaubanduse ja investeeringute osa –, et see vastaks ELi vabakaubanduslepingute uuele struktuurile, lähtudes Euroopa Liidu Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamusest 2/15 Singapuri kohta.

Vietnam on hoogsalt areneva, konkurentsivõimelise ja sidusa majandusega riik, kus on peaaegu 100 miljonit inimest, kasvav keskklass ning noor ja liikuv tööjõud. Lisaks on Vietnam üks kiireima majanduskasvuga Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) riike, kus SKP on ajavahemikus 2000–2018 kasvanud keskmiselt ligikaudu 6,51 %. Samuti on see üks avatuima ja vabakaubandust soosivaima majandusega riike piirkonnas.

Vabakaubanduslepinguga luuakse majanduskasvu ja arengu valdkonnas mõlemal pool uusi võimalusi. Näiteks kärbitakse selleks märkimisväärselt ELi toodete (sh autod, autovaruosad, masinad ja kodulinnud) tollimakse, kaitstes samas eriti tundlikke sektoreid.

EL on praegu Hiina järel Vietnami suurim kaubanduspartner ja USA järel suuruselt teine eksporditurg. ELi eksport riiki on viimase kümne aasta jooksul kasvanud igal aastal keskmiselt 5–7 %. Samas on liidu kaubandusbilansi puudujääk Vietnami suhtes suhteliselt suur: 2018. aastal jõudis see 27 miljardi euroni.

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingus võetakse kohustus kaitsta töötajate põhiõigusi, elanike inimõigusi laiemalt ja keskkonda. Lepingu eesmärk on olla Vietnami arengut ja sotsiaalset progressi soodustav vahend, et toetada Vietnami tema pingutustes kasvatada ja edendada oma majandust kogu oma rahva hüvanguks.

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingusse kuulub põhjalik ja siduv peatükk kaubanduse ja kestliku arengu kohta, milles käsitletakse töö- ja keskkonnaküsimusi. ELi ja Vietnami vabakaubandusleping kohustab Vietnami rakendama tema poolt ratifitseeritud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioone ja tegema järjepidevaid pingutusi ülejäänud konventsioonide ratifitseerimiseks, nimelt konventsioonid nr 105 ja nr 87, mille ratifitseerimise kavandatud tähtajad esitas Vietnam 14. juunil 2019.

Kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevate sätete rikkumise korral nähakse lepingus ette vaidluste lahendamise mehhanism, mis hõlmab valitsusi, sõltumatut eksperdikomisjoni ja kodanikuühiskonna rühmi. Kodanikuühiskonnal on kaubanduse ja kestliku arengu sätete rakendamise jälgimisel tähtis roll. Eelkõige nähakse lepinguga ette sisenõuanderühmade loomine, mis koosnevad ametiühingutest, keskkonnaorganisatsioonidest ja ettevõtjate ühendustest ning võivad esitada lepinguosalistele soovitusi sätete rakendamise kohta. Need nõuanderühmad luuakse kohe pärast lepingu jõustumist.

Lisaks kohustab leping mõlemat poolt rakendama rahvusvahelisi keskkonnalepinguid, näiteks Pariisi kokkulepet, soodustama eluslooduse, bioloogilise mitmekesisuse, metsade ja kalavarude kaitset ja säästvat majandamist ning kaasama kodanikuühiskonda nende võetud kohustuste mõlemal poolel rakendamise jälgimisse.

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu põhielemendid on järgmised:

 esimesel päeval pärast lepingu jõustumist muutub 65 % ELi ekspordist Vietnamisse tollimaksuvabaks, ülejäänud liberaliseeritakse kümne aasta pärast, kuid kehtima jääb paar erandit. EL liberaliseerib 71 % oma impordist lepingu jõustumisel ja 99 % muutub tollimaksuvabaks seitsme aasta pärast. Tariifid kaotatakse järk-järgult üleminekuperioodide jooksul, võimaldades tootjatel kohaneda;

 kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega on ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingus sätestatud imporditud ja kodumaiste toodete vahel diskrimineerimise keeld ning kauba impordi suhtes keeldude või piirangute vastuvõtmise keeld;

 riiklikud kaubandusettevõtted on lubatud, kuid peavad tegutsema WTO eeskirjade kohaselt;

 ümbertöödeldud kaupu käsitletakse võrdväärselt uute kaupadega;

 kummagi importiva lepinguosalise poolt liberaliseeritud põllumajandustoodete ekspordisubsiidiumide kehtestamine ja säilitamine on keelatud;

 mittepõllumajanduslike toodete puhul (v.a ravimid) aktsepteerib Vietnam päritolumärget „Made in EU“. Jätkuvalt aktsepteeritakse ELi liikmesriikidele viitavaid päritolumärkeid;

 EL ja Vietnami vabakaubanduslepingus kasutatakse ELi lähenemisviisile vastavaid päritolureegleid, mille põhijooned on samad nagu ELi üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitel, kuid mis hõlmavad mitut piirangut, millega võetakse arvesse mõlema poole konkreetset olukorda;

 kaubandustõkkeid käsitlevate sätetega minnakse kaugemale WTO raames võetud kohustustest;

 Vietnam kohustub kohaldama samu toiduohutusnõudeid kõigist ELi liikmesriikidest pärit sarnastele toodetele. Asjaolu, et teatavate loomahaiguste puhul tunnustavad lepinguosalised konkreetselt ametlikku tervisestaatust, mida tunnustavad rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE), on uuenduslik ja aitab vähendada Vietnamis veiste spongioosse entsefalopaatiaga seotud probleeme;

 intellektuaalomandi õigused: Vietnam ühineb Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) internetilepingutega (loometeoste kättesaadavus ja kasutamine internetis või muudes digitaalvõrkudes). Autorite, ringhäälinguorganisatsioonide, esinejate ja produtsentide õigusi täiendatakse, näiteks reprodutseerimis-, levitamis- ja üldsusele edastamise õigusega. Vietnam kohaldab WIPO soovitust üldtuntud kaubamärkide kaitse kohta. Vietnam on võtnud kohustuse pikendada disainilahenduste kaitseperioodi 15 aastani. Ravivahendite (sh bioloogilised ravimid) ja agrokeemiatoodete andmekaitse kestab viis aastat. Lepinguosalised kaitsevad taimesorte;

 169 Euroopa geograafilist tähist saab kasu sellest, et neid tunnustatakse ja kaitstakse Vietnami turul ELi õigusaktidega võrreldaval tasemel. Samamoodi tunnustatakse ja kaitstakse ELis ka 39 Vietnami geograafilist tähist;

 teenuskaubandus: teenustesektor moodustab 40 % Vietnami SKPst. Kõnealuse lepinguga läheb Vietnam kaugemale WTO raames võetud kohustustest, tagab parema juurdepääsu mitmes ettevõtluse allsektoris (nt arhitektuuri- ja linnaplaneerimisteenused) ning võimaldab turule pääseda uutel sektoritel, nagu hoonete puhastamisteenused, pakendamisteenused, messiteenused jm. Kõrgharidusteenuste valdkonnas hakkas Vietnam esimest korda osutama piiriüleseid teenuseid. Finantsteenuste sektori väärtpaberite valdkonnas võttis Vietnam kohustuse tagada turulepääs ja võrdne kohtlemine. Vietnam avas kulleri- ja postiteenuste turu, v.a universaal- ja reserveeritud teenuste alla kuuluvad teenused;

 vabakaubanduslepingusse on kaasatud mitu eeskirja e-kaubanduse kohta, näiteks keeld kehtestada elektroonilise edastuse suhtes tollimakse;

 Vietnam ja EL on kokku leppinud korras, mis on kooskõlas WTO riigihangete lepingu eeskirjadega. See on eriti väärtuslik, sest Vietnam ei ole veel riigihangete lepinguga ühinenud. ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu peatükk riigihangete kohta on läbipaistvuse ja menetlusliku õigluse poolest võrreldav teiste vabakaubanduslepingutega, mille EL on sõlminud arenenud riikidega ja edasijõudnud arenguriikidega.

Järeldus

Kõnealune leping on tähtis hüppelaud ELi lõppeesmärgi suunas, milleks on piirkondadevaheline vabakaubanduspiirkond ASEANi riikidega. Singapuri ja Jaapaniga sõlmitud sarnaste lepingutega koos tugevdab see ELi suhteid Aasiaga ajal, kui mitmepoolsetel eeskirjadel põhinev kaubandus on seatud kahtluse alla. See annab protektsionistlike suundumuste vastase tugeva signaali.

 

ELi ja Vietnami kaubanduslepinguga kaotatakse üle 99 % kõigist tariifidest. See julgustab suuremat hulka Euroopa ettevõtteid sisenema Vietnami turule ja edendab Vietnami ettevõtjate pääsu ELi turule.

 

Tegemist on kvaliteetse väärtustel põhineva lepinguga. Tänu kaubanduse ja arengu peatükile on kaubandusleping ka tähtis vahend kohaliku ärikeskkonna ja sotsiaal- ja keskkonnatingimuste parandamiseks. Arvestades Vietnami ametiasutuste võetud kohustusi ja konkreetseid meetmeid, toimib kaubandusleping juba praegu vahendina, mis toob Vietnami standardid rahvusvaheliste ja Euroopa töö- ja keskkonnanormide tasemele. Lepingu jõustumisel suureneb ELi võime mõjutada Vietnami inimõiguste ja keskkonnaga seotud küsimustes.

 

Seepärast soovitab raportöör anda kõnealusele lepingule nõusoleku.


 

 

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Arvamuse koostaja: Tomas Tobé

 

 

LÜHISELGITUS

EL ja selle liikmesriigid on aastakümneid aidanud kaasa Vietnami arengule mitmes eri sektoris ning eri piirkondades ja provintsides. Aastate jooksul on Vietnam olnud üks kiireima majanduskasvuga ASEANi riikidest (Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsioon) ning muutunud seega Euroopa ja maailma muude piirkondade jaoks üha ligitõmbavamaks partneriks. Komisjoni andmetel oli Vietnami SKP keskmine kasvumäär aastatel 2000–2014 ligikaudu 6 %.

 

Vietnamiga sõlmitav leping on kõige põhjalikum ja laiahaardelisem vabakaubandusleping, mille EL on kunagi keskmise sissetulekuga riigiga sõlminud. Sellega luuakse uus võrdlusalus Euroopa suhete arendamiseks kiiresti areneva majandusega riikidega. See mitte ainult ei kaota 99 % kaupade tollimaksudest, vaid avab ka ELi ettevõtjatele Vietnami teenuseturud. Euroopa Komisjoni andmete kohaselt võib vabakaubandusleping suurendada Vietnami hoogsalt arenevat majandust 15 % võrra SKTst ning suurendada Vietnami eksporti Euroopasse rohkem kui ühe kolmandiku võrra.

 

Kagu-Aasia puhul on lõppeesmärk piirkondadevaheline vabakaubandusleping kõigi kümne ASEANi riigiga; kokkulepe Vietnamiga (ELi suuruselt teine kaubanduspartner selles piirkonnas) oleks selles suunas oluline samm.

 

Lepingu eesmärk on edendada mõlema poole kestlikku arengut. Selles võetakse kohustus kaitsta töötajate põhiõigusi, elanike inimõigusi laiemalt ja keskkonda. Samuti on selle eesmärk toetada Vietnami jõupingutusi, mida tehakse selleks, et kasvatada ja arendada majandust kõigi oma inimeste hüvanguks.

 

Vastuseks Vietnami puhul esinevatele töötajate õigustega seotud ja keskkonnaalastele probleemidele hõlmab vabakaubandusleping kohustust rakendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhistandardeid (mis käsitlevad näiteks vabadust liituda sõltumatute ametiühingutega ja laste töö keelustamist) ning ÜRO konventsioone (nt kliimamuutuste vastase võitluse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse kohta).

 

Vaatamata Vietnamiga sõlmitava vabakaubanduslepingu majanduslikule kasule, on paljud sidusrühmad väljendanud kahtlusi inimõigustega seotud probleemide tõttu. Vietnami poliitilised muutused ei ole majanduse arenguga sammu pidanud. Vietnam on endiselt üheparteiline riik, kus teisitimõtlemine ei ole lubatud. Vietnam kuulub maailma riikide hulka, kus on kõige vähem vaba meediat (Piirideta Reporterite pressivabaduse indeksis oli ta 2018. aastal 180 riigi hulgas 175. kohal).

 

Vaatamata eespool nimetatud inimõigustega seotud probleemidele on arvamuse koostaja arvamusel, et vabakaubanduslepingu sõlmimine on nii ELi kui ka Vietnami huvides. Seda silmas pidades soovitab arvamuse koostaja anda kõnealusele lepingule nõusoleku.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta; (2018/0356(NLE)).


 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Viited

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.7.2019

Raportöör

 nimetamise kuupäev

Tomas Tobé

4.9.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

11

7

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

 

 


 

 

 

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Arvamuse koostaja: Pietro Bartolo

 

 

 

LÜHISELGITUS

2007. aastal andis nõukogu komisjonile loa alustada ASEANi riikidega läbirääkimisi piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu üle. Võttes aluseks nõukogu poolt 2007. aastal vastuvõetud läbirääkimisjuhised, mida täiendati 2013. aasta oktoobris investeeringute kaitse lisamisega, on komisjon pidanud Vietnamiga läbirääkimisi ambitsioonika ja ulatusliku vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu üle, seades eesmärgiks uute võimaluste ja õiguskindluse loomise, et soodustada kahe partneri vahel kaubandust ja investeeringuid.

Vabakaubanduslepingu artikli 13 lõikes 9, milles käsitletakse mere elusressursside ja vesiviljeluse toodete kaubandust ja säästvat majandamist, tunnistavad lepinguosalised, et on oluline tagada mere elusressursside ja mere ökosüsteemide kaitse ja säästev majandamine ning vastutustundliku ja säästva vesiviljeluse edendamine.

Pärast seda, kui komisjon oli saanud tõendeid Vietnami kalalaevade korduvate sisenemiste kohta naaberriikide vetesse, teavitas komisjon 2017. aasta oktoobris liikmesriike, et Vietnam ei täida ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüügi) vältimise nõudeid, ning määras riigile ETR-kalapüügi määruse kohase nn kollase kaardi menetluse.

Kalanduskomisjoni delegatsioon külastas novembris 2018 Vietnami (Hanoid ja Ninhami), et hinnata meetmeid, mida Vietnami ametiasutused on võtnud ETR-kalapüügi vastu võitlemiseks, muu hulgas Vietnami kalandussektori reformimisele suunatud tegevuskava.

Kalanduskomisjoni arvamuse koostaja ei soovi tegeleda lepingu poliitilise hindamisega, mille eest vastutavad teised komisjonid. Ta usub, et Euroopa Parlament peaks lepingu heaks kiitma, sest sellega luuakse stabiilne raamistik kaubavahetuseks ELile olulise partneriga. Mis aga puudutab rahvusvahelise kaubanduse komisjoni koostatud muud kui seadusandlikku resolutsiooni, leiab ta, et mitmeid küsimusi, mis puudutavad Vietnami ametiasutuste võetud kohustust tegeleda ETR-kalapüügi vastase võitlusega, tuleks konkreetsemalt käsitleda. Näiteks kalandussektori uue raamseaduse endiselt ebapiisav rakendamine, samuti koordineeritud järelevalve-, kontrolli- ja jõustamisstruktuurid, mis on pühendunud ETR-kalapüügi tõhusale tõkestamisele ja ennetamisele; Vietnami ametivõimude ees seisvad probleemid seoses riigi väga killustatud kalalaevastiku liigse püügivõimsusega ja kiiresti kasvava kala ja mereandide töötlemise sektori poolt stimuleeritud ressursside ülekasutamine; vajadus hoolikalt kontrollida oma kalalaevastikku ja rakendada meetmeid ELi turule suunatud kalandustoodete täielikuks jälgitavuseks.

Eelmainitud põhjustel on arvamuse koostaja seisukohal, et kalandus- ja vesiviljelustoodete soodustariifidega peaks kaasnema järelevalve Vietnami ETR-kalapüügiga võitlemise tegevuskava rakendamise üle ning Vietnami võetud kohustuste läbivaatamine kaubanduse ja säästva arengu peatüki raames. Lisaks usub ta, et tagamaks kala ja mereandide ELi turule impordi ohutust ning kaitsta oma tarbijaid, peaks EL täielikult ära kasutama tema käsutuses olevaid vahendeid, näiteks punast kaarti, juhul kui Vietnam ei täida säästva kalapüügi tingimusi.

Lõpetuseks tuletab arvamuse koostaja meelde, et Euroopa Komisjoni poolt oktoobris 2017 esitatud kollase kaardi teatist tuleks vaadelda kui toetust Vietnami ametivõimudele nende püüdlustes tagada Vietnami püügitegevuse jätkusuutlikkus ja võidelda tõhusalt ETR-kalapüügiga. Seetõttu toetab ta Vietnami taotlust ühineda täieõigusliku liikmena Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoniga (WCPFC), kus EL ja Vietnam võiksid jätkata omavahelist koostööd ja tõugata tagant ambitsioonikamaid meetmeid, mille eesmärk on vähendada WCPFC konventsiooni alal ETR-kalapüüki.

******

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse ettepanek Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Viited

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

PECH

15.7.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Pietro Bartolo

23.7.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Viited

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

1.7.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.7.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

4.12.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Endised raportöörid

Jan Zahradil

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

6

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Saskia Bricmont

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Nicolas Bay

Esitamise kuupäev

23.1.2020

 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika