Procedūra : 2018/0356(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0003/2020

Pateikti tekstai :

A9-0003/2020

Debatai :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Balsavimas :

PV 12/02/2020 - 11.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 217kWORD 68k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ
 ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

 (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06050/2019),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo projektą (06051/2019),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0023/2019),

 atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0003/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Vietnamo Socialistinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas (LPS) yra išsamiausias ir plačiausio užmojo susitarimas, kokį ES kada nors yra sudariusi su besivystančia šalimi. Tai plataus užmojo ES prekybos su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis politikos modelis. Modelis, pagal kurį, siekdami skatinti augimą ir užimtumą, didinti konkurencingumą, kovoti su skurdu ir stiprinti struktūrines reformas, mes deramės kaip lygiaverčiai partneriai ir vadovaujamės bendra darbotvarke. Modelis, pagal kurį siekiame abipusės naudos puoselėdami mūsų partnerystę.

2015 m. gruodžio mėn. po daugiau nei trejus metus trukusių derybų ES ir Vietnamas sudarė prekybos ir investicijų susitarimus. Po to prasidėjo ilga ES ir Vietnamo LPS teisinė peržiūra, trukusi dvejus su puse metų. Abi šalys dėl galutinio ES ir Vietnamo LPS teksto susitarė 2018 m. birželio mėn. 2018 m. spalio 17 d. Komisija nusiuntė ES ir Vietnamo LPS Ministrų Tarybai patvirtinti ir Europos Parlamentui ratifikuoti[2]. Susitarimas pasirašytas 2019 m. birželio 30 d., Hanojuje, o Tarybos prašymas dėl pritarimo paskelbtas per Parlamento plenarinį posėdį 2019 m. liepos 15 d.

Derybų rezultatas yra susitarimas, kurį sudaro dvi dalys – prekybos ir investicijų. Taip siekiama laikytis naujosios ES laisvosios prekybos susitarimų struktūros, remiantis 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone 2/15 dėl Singapūro atvejo.

Vietnamas yra augančios, konkurencingos ir susietos ekonomikos šalis, turinti beveik 100 mln. piliečių, augantį vidurinįjį sluoksnį ir jauną bei dinamišką darbo jėgą. Vietnamas taip pat yra viena iš sparčiausiai augančių ASEAN šalių – jo vidutinis BVP augimo rodiklis 2000–2018 m. buvo apie 6,51 %. Vietnamas taip pat yra viena iš labiausiai atvirų ir į laisvąją prekybą orientuotų ekonomikos šalių regione.

LPS padės atverti naujas ekonomikos augimo ir vystymosi galimybes abiem šalims, nes pavyzdžiui, bus gerokai sumažinti muitai ES produktams, įskaitant automobilius, automobilių dalis, mašinas ir naminius paukščius, bet tuo pačiu metu bus saugomi ypač jautrūs sektoriai.

Šiuo metu ES yra didžiausia Vietnamo prekybos partnerė po Kinijos ir antra pagal dydį eksporto rinka po JAV. Per pastaruosius dešimt metų ES eksportas į šalį kasmet augo vidutiniškai 5–7 %. Tačiau Sąjungos prekybos su Vietnamu deficitas yra palyginti didelis ir 2018 m. pasiekė 27 mlrd. EUR.

ES ir Vietnamo LPS numatyti įsipareigojimai apsaugoti pagrindines darbuotojų teises, apskritai žmogaus teises ir užtikrinti aplinkos apsaugą. Susitarimas parengtas taip, kad būtų vystymosi ir socialinės pažangos Vietname priemonė, kuria bus remiamos Vietnamo pastangos augti ir vystyti savo ekonomiką siekiant naudos visiems jo gyventojams.

Į ES ir Vietnamo LPS įtrauktas išsamus ir privalomas prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriame reglamentuojami darbo ir aplinkos apsaugos klausimai. ES ir Vietnamo LPS Vietnamas įsipareigoja įgyvendinti pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas, kurias yra ratifikavęs, ir nuolat dėti pastangas siekiant ratifikuoti likusias, t. y. konvencijas Nr. 105 ir 87, kurių ratifikavimo tikslines datas Vietnamas pristatė 2019 m. birželio 14 d.

Atvejais, kai TDO nuostatų nesilaikoma, susitarime numatomas ginčų sprendimo mechanizmas, kuriame dalyvauja vyriausybės, nepriklausoma ekspertų grupė ir pilietinės visuomenės grupės. Pilietinė visuomenė atlieka itin svarbų vaidmenį stebint prekybos ir darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą. Visų pirma susitarime numatyta įsteigti vietos patarėjų grupes, sudarytas iš profesinių sąjungų, aplinkos apsaugos institucijų ir verslo asociacijų atstovų, ir jos susitarimo šalims gali teikti rekomendacijas dėl minėtų nuostatų įgyvendinimo. Šios patarėjų grupės įkuriamos netrukus po susitarimo įsigaliojimo.

Be to, susitarimu abi šalys įpareigojamos įgyvendinti tarptautinius aplinkosaugos susitarimus, pvz., Paryžiaus susitarimą, imtis veiksmų laukinei gyvūnijai, biologinei įvairovei, miškininkystei ir žuvininkystei išsaugoti ir tausiai valdyti, taip pat įtraukti pilietinę visuomenę į abiejų šalių įsipareigojimų vykdymo stebėseną.

Pagrindiniai ES ir Vietnamo LPS elementai:

 Nuo pirmos dienos, kai susitarimas įsigalios, 65 % ES eksporto į Vietnamą muitai netaikomi, likusi dalis, išskyrus kelias išimtis, bus liberalizuota po dešimties metų. Įsigaliojus susitarimui, ES liberalizuos 71 % importo, o po septynerių metų bus neapmuitinami 99 % importo. Tarifai bus naikinami palaipsniui per pereinamuosius laikotarpius, kad gamintojai galėtų prisitaikyti.

 ES ir Vietnamo LPS draudžiama diskriminacija atsižvelgiant į tai, ar prekės yra importuotos, ar pagamintos šalyje, ir neleidžiama numatyti jokio draudimo ar apribojimo, taikytino kokios nors prekės importui, laikantis PPO taisyklių.

 Valstybinės prekybos įmonės gali veikti, bet tai daro laikydamosi PPO taisyklių.

 Perdarytoms prekėms bus taikomas toks pat režimas, koks taikomas naujoms prekėms.

 Eksporto subsidijų, skirtų žemės ūkio prekėms, kurias liberalizavo kiekviena importuojanti šalis, numatymas ir išlaikymas bus uždraustas.

 Vietnamas pripažįsta kilmės žymą „Made in EU“, skirtą ne žemės ūkio prekėms (išskyrus vaistus). Ir toliau bus pripažįstamos kilmės žymos, susijusios su ES valstybėmis narėmis.

 Į ES ir Vietnamo LPS įtrauktos kilmės taisyklės atitinka ES požiūrį ir jų pagrindiniai elementai yra tokie patys, kaip numatyti ES BLS kilmės taisyklėse, tačiau jose yra keletas apribojimų, atsižvelgiant į konkrečią abiejų susitarimo šalių padėtį.

 Nuostatos, kuriomis šalinamos prekybos kliūtys, yra platesnės nei PPO prievolės.

 Vietnamas įsipareigoja panašiems produktams iš visų ES valstybių narių taikyti tuos pačius maisto saugos reikalavimus. Susitarimo šalių specifinis oficialaus sveikatos statuso pripažinimas, kaip jį pripažįsta tarptautinės organizacijos, pvz., Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE), tam tikrų gyvūnų ligų atvejų, yra novatoriškas ir padės šalinti Vietname kylančias kliūtis, susijusias su galvijų spongiformine encefalopatija (GSE).

 Intelektinės nuosavybės teisės: Vietnamas prisijungs prie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) interneto sutarčių (prieiga prie kūrinių internete arba kitais skaitmeniniais tinklais ir naudojimasis jais). Autoriai, transliuotojai, atlikėjai ir gamintojai įgyja papildomų teisių, pavyzdžiui, atgaminimo, platinimo ar viešo paskelbimo teises. Vietnamas taikys PINO rekomendaciją dėl gerai žinomų prekių ženklų apsaugos. Vietnamas įsipareigojo pratęsti dizaino apsaugos laikotarpį iki 15 metų. Su vaistais (įskaitant biologinius vaistus) ir agrocheminiais produktais susijusi duomenų apsauga nustatyta penkeriems metams. Šalys užtikrina augalų veislių teisinę apsaugą.

 169 Europos geografinėms nuorodoms (GN) bus užtikrintas pripažinimas ir apsauga Vietnamo rinkoje panašiu lygmeniu, kaip pripažinimas ir apsauga, suteikiama pagal ES teisės aktus. 39 Vietnamo geografinės nuorodos bus pripažintos ir saugomos ES.

 Prekybos paslaugomis sektoriui Vietname tenka 40 % BVP. Šiuo susitarimu Vietnamas viršija PPO įsipareigojimus ir užtikrina geresnę prieigą daugelyje verslo sektorių (pvz., architektūros ir miestų planavimo paslaugos) ir suteikia naujų galimybių patekti į rinką, pavyzdžiui, pastatų valymo, pakavimo, prekybos mugių ir kituose sektoriuose. Kalbant apie švietimo paslaugas, pasakytina, kad Vietnamas pirmą kartą atveria rinką tarpvalstybinėms paslaugoms. Finansinių paslaugų ir vertybinių popierių sektoriuje Vietnamas įsipareigojo dėl patekimo į rinką ir nacionalinio režimo. Vietnamas atidaro savo rinką kurjerių ir pašto paslaugoms, išskyrus universaliąsias paslaugas ir rezervuotąsias paslaugas.

 LPS skatinama taikyti tam tikras e. prekybos taisykles, pvz., draudimą numatyti muitus perdavimui elektroninėmis priemonėmis.

 Vietnamas ir ES susitarė dėl taisyklių pagal PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų nuostatas. Tai ypač svarbu, nes Vietnamas nėra Sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis. Pagal ES ir Vietnamo LPS viešųjų pirkimų skyrių užtikrinamas tam tikras skaidrumas ir procedūrinis teisingumas, panašiai kaip pagal kitus laisvosios prekybos susitarimus, kuriuos ES pasirašė su išsivysčiusiomis ir labiau pažengusiomis besivystančiomis šalimis.

Išvada

Šis susitarimas – svarbus žingsnis siekiant galutinio ES tikslo – sukurti tarpregioninę laisvosios prekybos zoną su ASEAN šalimis. Kaip ir panašiais susitarimais su Singapūru ir Japonija, šiuo susitarimu stiprinami ES santykiai su Azija tuo metu, kai abejojama dėl daugiašalės taisyklėmis grindžiamos prekybos. Šis susitarimas – tai stiprus signalas, nukreiptas prieš protekcionistines tendencijas.

 

Sudarius ES ir Vietnamo prekybos susitarimą bus panaikinta daugiau kaip 99 % visų tarifų. Jis paskatins daugiau Europos įmonių imtis veiklos Vietname ir sudarys geresnes sąlygas Vietnamo įmonėms patekti į ES rinką.

 

Tai aukštos kokybės susitarimas, pagrįstas vertybėmis. Prekybos susitarimas, į kurį įtrauktas prekybos ir vystymosi skyrius, taip pat yra svarbi priemonė siekiant pagerinti vietos verslo aplinką ir socialines bei aplinkos sąlygas. Atsižvelgiant į visus Vietnamo valdžios institucijų įsipareigojimus ir konkrečius veiksmus, prekybos susitarimas jau veikia kaip priemonė, padedanti pakelti Vietnamo standartus iki tarptautinio ir europinio darbo ir aplinkos standartų lygio. Įsigaliojus šiam susitarimui ES turės daugiau galimybių paveikti Vietnamą sprendžiant žmogaus teisių ir aplinkos klausimus.

 

Todėl pranešėjas rekomenduoja šiam susitarimui pritarti.


 

 

VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ (3.12.2019)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Jau ne vieną dešimtmetį ES ir jos valstybės narės prisideda prie Vietnamo vystymosi daugelyje skirtingų sektorių ir įvairių regionų bei provincijų. Laikui bėgant šios šalies augimo tempas buvo vienas iš sparčiausių tarp Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalių ir ji tapo vis patrauklesne Europos ir kitų pasaulio regionų partnere. Komisijos vertinimu, 2000–2014 m. Vietnamo BVP vidutiniškai augo apie 6 proc.

 

Vietnamo susitarimas yra plačiausio užmojo ir išsamiausias laisvosios prekybos susitarimas (LPS), kurį ES yra sudariusi su vidutines pajamas gaunančiomis šalimis. Todėl tai yra naujas Europos bendradarbiavimo su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis lyginamasis standartas. Jis ne tik panaikins daugiau kaip 99 proc. muitų, taikomų prekėms, bet ir ES įmonėms atvers Vietnamo paslaugų rinkas. Europos Komisijos duomenimis, LPS galėtų padidinti klestinčią Vietnamo ekonomiką 15 proc. BVP, o Vietnamo eksportas į Europą išaugtų daugiau kaip trečdaliu.

 

Galutinis tikslas Pietryčių Azijoje yra tarpregioninis LPS su visomis dešimčia ASEAN šalių. Susitarimas su Vietnamu (antru pagal dydį ES prekybos partneriu regione) būtų svarbus žingsnis šia linkme.

 

Susitarimu siekiama skatinti abiejų šalių darnų vystymąsi. Jame numatyti įpareigojimai ginti pagrindines darbuotojų teises, apskritai žmogaus teises ir užtikrinti aplinkos apsaugą. Susitarimu taip pat siekiama remti Vietnamo pastangas augti ir vystyti savo ekonomiką siekiant naudos visiems jo gyventojams.

 

Atsižvelgiant į darbo teises ir aplinkos problemas Vietname, į LPS įtraukti įpareigojimai įgyvendinti pagrindinius Tarptautinės darbo organizacijos standartus (pavyzdžiui, dėl laisvės prisijungti prie nepriklausomų profesinių sąjungų ir dėl vaikų darbo uždraudimo) ir JT konvencijas (pavyzdžiui, dėl kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės apsaugos).

 

Nepaisant laisvosios prekybos susitarimo su Vietnamu ekonominės naudos, daug suinteresuotųjų šalių pareiškė pastabų dėl žmogaus teisių problemų. Politiniai pokyčiai Vietname atsiliko nuo ekonomikos vystymosi. Šalis tebėra vienpartinė valstybė, kurioje netoleruojama jokia kita nuomonė. Joje yra mažiausiai laisvos žiniasklaidos priemonių pasaulyje (organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2018 m. spaudos laisvės indekse iš 180 šalių ji užėmė 175-ą vietą).

 

Nepaisant minėtų susirūpinimą keliančių klausimų žmogaus teisių srityje, nuomonės referentas mano, kad LPS sudarymas bus naudingas tiek ES, tiek Vietnamui. Atsižvelgdamas į tai, jis rekomenduoja pritarti šiam susitarimui.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo; (2018/0356(NLE)).


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

15.7.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Tomas Tobé

4.9.2019

Svarstymas komitete

8.10.2019

 

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

7

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

 

 

ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ (3.12.2019)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto </Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2007 m. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl tarpregioninio laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis.  Remdamasi 2007 m. Tarybos priimtais derybiniais nurodymais, kurie 2013 m. spalio mėn. buvo papildyti siekiant įtraukti investicijų apsaugą, Komisija vedė derybas su Vietnamu dėl plataus užmojo ir išsamaus LPS bei Investicijų apsaugos susitarimo (IAS), kad būtų sukurta naujų galimybių ir būtų užtikrintas teisinis tikrumas, leisiantis abiem partnerėms plėtoti tarpusavio prekybą ir investicijas.

LPS 13 straipsnio 9 dalyje „Prekyba jūrų gyvaisiais ištekliais ir akvakultūros produktais ir tvarus jų valdymas“ susitarimo šalys pripažįsta, kad svarbu užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir jūrų ekosistemų išsaugojimą bei tvarų valdymą ir skatinti atsakingą ir tvarią akvakultūrą.

2017 m. spalio mėn., gavusi įrodymų, kad Vietnamo žvejybos laivai daugelį kartų neteisėtai įplaukė į kaimyninių šalių vandenis, Komisija informavo valstybes nares apie tai, kad šalis neatitinka neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos prevencijos reikalavimų ir pagal NNN reglamentą jai iš anksto inicijavo geltonosios kortelės procedūrą.

Šio komiteto delegacija 2018 m. lapkričio mėn. lankėsi Vietname (Hanojuje ir Ninhame) siekdama įvertinti priemones, kurių ėmėsi Vietnamo valdžios institucijos, kovodamos su NNN žvejybos praktika, inter alia, veiksmų planą, kuriuo siekiama reformuoti Vietnamo žuvininkystės sektorių.

Žuvininkystės komiteto nuomonės referentas neketina susitarimo vertinti politiniu aspektu, nes tai yra kitų komitetų atsakomybės klausimas. Jis mano, kad Parlamentas turėtų pritarti susitarimui, nes juo būtų sukurtas tvirtas pagrindas prekybai su svarbia ES partnere. Tačiau, atsižvelgiant į ne teisėkūros rezoliuciją, kurią parengė Tarptautinės prekybos komitetas, jis mano, kad reikėtų konkrečiau aptarti kai kuriuos klausimus, susijusius su Vietnamo valdžios institucijų vaidmeniu kovojant su NNN žvejyba.  Pavyzdžiui, klausimus, susijusius su vis dar nepakankamu naujo žuvininkystės sektoriaus pagrindų įstatymo įgyvendinimu ir koordinuojamomis stebėjimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo struktūromis, skirtomis veiksmingai kovoti su NNN žvejyba ir nuo jos atgrasyti; iššūkiais, kurių ir toliau kyla Vietnamo valdžios institucijoms dėl perteklinių labai suskaidyto žvejybos laivyno pajėgumų ir dėl pernelyg didelio išteklių naudojimo, kurį skatina sparčiai augantis žuvų ir jūros gėrybių perdirbimo sektorius; poreikiu atidžiai stebėti šalies žvejybos laivyną ir įgyvendinti priemones, kuriomis būtų užtikrinamas visiškas eksportui į ES rinką skirtų žuvininkystės produktų atsekamumas.

Dėl šių priežasčių nuomonės referentas mano, kad lengvatiniai tarifai žuvininkystės ir akvakultūros produktams turėtų būti papildyti Vietnamo veiksmų plano, skirto kovai su NNN žvejyba, įgyvendinimo stebėsena ir Vietnamo prisiimtų įsipareigojimų pagal prekybos ir darnaus vystymosi skyrių peržiūra.  Be to, jis mano, kad ES turėtų visapusiškai pasinaudoti savo turima priemone, pvz., raudonąja kortele, jei Vietnamas nevykdytų tausios žvejybos sąlygų, siekiant užtikrinti žuvies ir jūros gėrybių importo į ES rinką saugą ir apsaugoti vartotojus.

Galiausiai jis primena, kad Europos Komisijos 2017 m. spalio mėn. inicijuotas geltonosios kortelės pranešimas turėtų būti laikomas paskatinimu Vietnamo valdžios institucijoms toliau atkakliai stengtis užtikrinti Vietnamo žvejybos operacijų tvarumą ir veiksmingai kovoti su NNN žvejybos veikla. Todėl jis remia Vietnamo prašymą tapti visateisiu Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (WCPFC) nariu, nes taip ES ir Vietnamas galėtų toliau bendradarbiauti ir raginti rengti platesnio užmojo priemones, skirtas NNN žvejybai WCPFC konvencijos rajone mažinti.

******

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

15.7.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Pietro Bartolo

23.7.2019

Svarstymas komitete

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Simbolių paaiškinimai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

1.7.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.7.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AFET

4.12.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Jan Zahradil

Svarstymas komitete

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Priėmimo data

21.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

6

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Saskia Bricmont

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Nicolas Bay

Pateikimo data

23.1.2020

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Simbolių paaiškinimai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.

[2] Vietnamas ir toliau galės naudotis ES teikiamomis prekybos lengvatomis pagal bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą (BLS) dar 2 metus po susitarimo įsigaliojimo ir net ilgiau, jei suderėti tarifai būtų didesni už BLS tarifą.

 

Atnaujinta: 2020 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika