Procedură : 2018/0356(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0003/2020

Texte depuse :

A9-0003/2020

Dezbateri :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Voturi :

PV 12/02/2020 - 11.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 212kWORD 72k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Comisia pentru comerț internațional</Commission>

Raportor: <Depute> Geert Bourgeois</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

(06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06050/2019),

 având în vedere proiectul de Acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (06051/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0023/2019),

 având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[1] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare și cel al Comisiei pentru pescuit,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0003/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Socialiste Vietnam.

EXPUNERE DE MOTIVE

EVFTA este acordul cel mai cuprinzător și mai ambițios de acest tip încheiat vreodată între UE și o țară în curs de dezvoltare. Acesta reprezintă un model ambițios pentru politica comercială a UE față de economiile emergente, un model pe care îl negociem în calitate de parteneri, pe picior de egalitate și partajând o agendă și valori comune, pentru a stimula creșterea și ocuparea forței de muncă, pentru a stimula competitivitatea, pentru a combate sărăcia și pentru a consolida reformele structurale, un model pentru realizarea unui parteneriat reciproc avantajos.

UE și Vietnam au încheiat acorduri comerciale și de investiții în decembrie 2015, după mai mult de trei ani de negocieri. Ulterior, revizuirea juridică a EVFTA a continuat mult timp, și anume doi ani și jumătate. Ambele părți au convenit asupra versiunii finale a textului EVFTA în iunie 2018. La 17 octombrie 2018, Comisia a trimis EVFTA Consiliului de Miniștri spre aprobare și ratificare de către Parlamentul European[2]. Acordul a fost semnat la 30 iunie 2019, la Hanoi, iar cererea de aprobare a Consiliului a fost anunțată în plenul Parlamentului la 15 iulie 2019.

Rezultatul negociat este o împărțire a acordului în două părți — comerț și investiții — cu scopul de a urmări noua arhitectură a ALS ale UE bazată pe avizul 2/15 al CJUE privind Singapore din 16 mai 2017.

Vietnamul este o economie în plină expansiune, competitivă și conectată, cu aproape 100 de milioane de cetățeni, o clasă de mijloc în creștere și o forță de muncă tânără și dinamică. Vietnamul este, de asemenea, una dintre țările cu cea mai rapidă creștere din ASEAN, cu o rată medie de creștere a PIB-ului de aproximativ 6,51 % din 2000 până în 2018. Aceasta este, de asemenea, una dintre cele mai deschise și mai în favoarea liberului schimb economii din regiune.

ALS va crea noi oportunități de creștere și dezvoltare de ambele părți — de exemplu, prin reducerea semnificativă a taxelor vamale pentru produsele UE, inclusiv pentru autoturisme, piese de schimb pentru autovehicule, utilaje și păsări de curte, protejând, în același timp, sectoarele care sunt deosebit de sensibile.

UE este în prezent cel mai mare partener comercial al Vietnamului, după China, și a doua piață de export ca mărime, după SUA. Exporturile UE în această țară au crescut în ultimii zece ani anual cu o medie de 5-7 %. Cu toate acestea, deficitul comercial al Uniunii cu Vietnamul este relativ ridicat, ajungând la 27 de miliarde EUR în 2018.

EVFTA include angajamente de protejare a drepturilor fundamentale la locul de muncă, a drepturilor omului în sens mai larg și a mediului. Acesta este conceput pentru a fi un instrument pentru dezvoltare și progres social în Vietnam — pentru a sprijini Vietnamul în eforturile sale de creștere și dezvoltare a economiei sale în beneficiul tuturor cetățenilor săi.

EVFTA include un capitol cuprinzător și obligatoriu privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD), care se ocupă de aspectele legate de muncă și de mediu. EVFTA obligă Vietnamul să pună în aplicare convențiile fundamentale ale OIM pe care le-a ratificat și să depună eforturi susținute pentru a ratifica convențiile restante, și anume 105 și 87, pentru care Vietnamul a prezentat, la 14 iunie 2019, date-țintă de ratificare.

În cazul nerespectării dispozițiilor TSD, acordul prevede un mecanism de soluționare a litigiilor care implică guvernele, un grup independent de experți și grupuri ale societății civile. Societatea civilă joacă un rol crucial în monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor privind comerțul și dezvoltarea durabilă. În special, acordul prevede crearea unor grupuri interne de consultanță formate din sindicate, organisme de protecție a mediului și asociații de întreprinderi care pot prezenta părților recomandări cu privire la punerea în aplicare a acestor dispoziții. Aceste grupuri de consultanță vor fi create rapid după intrarea în vigoare a acordului.

Acordul obligă, de asemenea, cele două părți să pună în aplicare acordurile internaționale de mediu, cum ar fi Acordul de la Paris, să acționeze în favoarea conservării și gestionării sustenabile a faunei sălbatice, a biodiversității, a silviculturii și a pescuitului, și să implice societatea civilă în monitorizarea punerii în aplicare a acestor angajamente de ambele părți.

Principalele elemente ale EVFTA sunt:

 Din prima zi după intrarea în vigoare, 65 % din exporturile UE către Vietnam vor fi scutite de taxe vamale, iar restul vor fi liberalizate după zece ani, cu câteva excepții. UE va liberaliza 71 % din importurile sale la intrarea în vigoare, iar 99 % vor fi scutite de taxe vamale după șapte ani. Tarifele vor fi eliminate treptat în cursul unor perioade de tranziție, permițând producătorilor să se adapteze.

 EVFTA interzice discriminarea între mărfurile importate și cele produse intern și interzice adoptarea oricărei interdicții sau restricții privind importul oricărei mărfi, în conformitate cu normele OMC.

 Întreprinderile comerciale de stat sunt autorizate, dar funcționează în conformitate cu normele OMC.

 Mărfurile reprelucrate vor fi tratate în același mod ca și mărfurile noi.

 Introducerea și menținerea subvențiilor la export pentru produsele agricole liberalizate de către fiecare parte importatoare vor fi interzise.

 Vietnamul acceptă marcarea originii „Fabricat în UE” pentru produse neagricole (cu excepția produselor farmaceutice). Marcajele de origine referitoare la statele membre ale UE vor continua să fie acceptate.

 Regulile de origine incluse în EVFTA urmează abordarea UE și principalele lor caracteristici sunt aceleași cu cele ale regulilor de origine ale SGP al UE, dar conțin o serie de limitări, ținând seama de situația specifică a ambelor părți.

 Dispozițiile care abordează barierele din calea comerțului depășesc obligațiile OMC.

 Vietnamul se angajează să aplice aceleași cerințe în materie de siguranță alimentară produselor similare care provin din toate statele membre ale UE. Recunoașterea specifică de către părți a stării de sănătate oficiale, astfel cum a fost acceptată de organizații internaționale precum OIE pentru anumite boli ale animalelor, este inovatoare și va contribui la eliminarea barierelor din Vietnam legate de ESB.

 Drepturile de proprietate intelectuală (DPI): Vietnamul va adera la Tratatele OMPI privind internetul (accesul la operele de creație intelectuală și utilizarea acestora pe internet sau alte rețele digitale). Autorii, emițătorii, artiștii interpreți sau executanți și producătorii dobândesc drepturi suplimentare, cum ar fi dreptul de reproducere, de distribuție sau de comunicare către public. Vietnamul va aplica recomandarea OMPI privind protecția mărcilor notorii. Vietnamul s-a angajat să prelungească termenul de protecție pentru desene și modele industriale la 15 ani. Protecția datelor privind produsele farmaceutice (inclusiv produsele biologice) și produsele agrochimice a fost stabilită la cinci ani. Părțile protejează dreptul de proprietate asupra unui soi de plante.

 169 de indicații geografice europene (IG) vor beneficia de recunoaștere și protecție pe piața vietnameză la un nivel comparabil cu cel al legislației UE. 39 de indicații geografice vietnameze vor fi, de asemenea, recunoscute și protejate ca atare în UE.

 Sectorul de servicii și al comerțului cu servicii reprezintă 40 % din PIB în Vietnam. Prin acest acord, Vietnamul depășește angajamentele sale din cadrul OMC și oferă un acces mai bun la o serie de subsectoare de afaceri (de exemplu, servicii de planificare arhitecturală și urbană) și oferă un nou acces pe piață unor sectoare precum curățarea clădirilor, ambalarea, târgurile comerciale și altele. În cadrul serviciilor de învățământ superior, Vietnamul a deschis pentru prima dată servicii transfrontaliere. În sectorul serviciilor financiare, în domeniul titlurilor de valoare, Vietnamul s-a angajat în ceea ce privește accesul la piață și tratamentul național. Vietnamul a deschis atât serviciile de curierat, cât și serviciile poștale, cu excepția celor care fac obiectul serviciului universal și al serviciilor rezervate.

 ALS promovează o serie de norme privind comerțul electronic, cum ar fi interzicerea taxelor vamale pentru transmisiile electronice.

 Vietnamul și UE au convenit asupra unor discipline în conformitate cu normele Acordului privind achizițiile publice (AAP) al OMC. Acest lucru este deosebit de valoros deoarece Vietnamul nu este încă membru al AAP. Capitolul privind achizițiile publice din EVFTA realizează un grad de transparență și de echitate procedurală comparabil cu alte acorduri de liber schimb pe care UE le-a semnat cu țări dezvoltate și cu țări în curs de dezvoltare mai avansate.

Concluzie

Acordul este un pas important în direcția obiectivului final al UE, și anume crearea unui spațiu interregional de liber schimb cu țările ASEAN. Împreună cu acorduri similare cu Singapore și Japonia, acesta consolidează relațiile UE cu Asia într-un moment în care este pus în discuție comerțul multilateral bazat pe norme. Este un semnal puternic împotriva tendințelor protecționiste.

 

Acordul comercial UE-Vietnam va elimina peste 99 % din totalul tarifelor. Acesta va încuraja mai multe societăți europene să fie prezente în Vietnam și să promoveze un acces mai bun al întreprinderilor vietnameze la piața UE.

 

Este un acord de înaltă calitate bazat pe valori. Cu un capitol privind comerțul și dezvoltarea, acordul comercial este, de asemenea, un instrument important pentru îmbunătățirea mediului de afaceri local și a condițiilor sociale și de mediu. Cu toate angajamentele și măsurile concrete luate de autoritățile vietnameze, acordul comercial funcționează deja ca un instrument de creștere a standardelor vietnameze la nivel internațional, european, în materie de muncă și de mediu. Odată cu intrarea în vigoare a acordului, UE va avea mai multe pârghii pentru a exercita presiuni asupra aspectelor legate de drepturile omului și de mediu din Vietnam.

 

Prin urmare, raportorul recomandă aprobarea acestui acord.

 

 

 


 

 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE (3.12.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru comerț internațional</CommissionInt>


<Titre>referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Timp de decenii, UE și statele sale membre au contribuit la dezvoltarea Vietnamului în multe dintre diferitele sale sectoare și în diferite regiuni și provincii. De-a lungul anilor, țara a cunoscut una dintre cele mai rapide rate de creștere din țările ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est) și, prin urmare, a devenit un partener din ce în ce mai atractiv pentru Europa și alte regiuni ale lumii. Potrivit Comisiei, Vietnamul a avut o rată medie de creștere a PIB-ului de aproximativ 6 % între 2000 și 2014.

 

Acordul cu Vietnamul este cel mai ambițios și mai cuprinzător acord de liber schimb pe care UE l-a încheiat vreodată cu o țară cu venituri medii. Ca atare, stabilește un nou criteriu de referință pentru implicarea Europei în economiile emergente. Nu numai că va elimina peste 99 % din taxele vamale pe bunuri, ci va deschide și piețele serviciilor vietnameze către întreprinderile din UE. Conform cifrelor Comisiei Europene, ALS ar putea stimula economia în plină expansiune a Vietnamului cu până la 15 % din PIB, exporturile vietnameze către Europa crescând cu peste o treime.

 

Obiectivul final în Asia de Sud-Est este un acord de liber schimb interregional cu toate cele zece țări ASEAN; un acord cu Vietnamul (al doilea partener comercial al UE ca mărime din regiune) ar fi un pas important în această direcție.

 

Acordul vizează promovarea dezvoltării durabile de ambele părți. El include angajamente de protejare a drepturilor fundamentale la locul de muncă, a drepturilor omului în sens mai larg și a mediului. Urmărește, de asemenea, să sprijine eforturile Vietnamului de a se dezvolta și de a-și dezvolta economia în beneficiul tuturor cetățenilor săi.

 

Ca răspuns la preocupările legate de drepturile lucrătorilor și mediu cu privire la Vietnam, ALS include angajamente de punere în aplicare a standardelor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (de exemplu, cu privire la libertatea de a se afilia unor sindicate independente și la interzicerea muncii copiilor) și a convențiilor ONU (de exemplu, privind combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității).

 

În pofida beneficiilor economice ale unui acord de liber schimb cu Vietnamul, multe părți interesate și-au exprimat rezerve din cauza preocupărilor legate de drepturile omului. Schimbările politice din Vietnam nu au ținut pasul cu dezvoltarea economică. Țara este în continuare un stat cu un singur partid, în care nicio opoziție nu este tolerată. Libertatea mass-mediei este aproape inexistentă (pe locul 175 din 180 de țări în clasamentul privind libertatea presei pe 2018 întocmit de organizația Reporteri fără Frontiere).

 

În ciuda preocupărilor cu privire la drepturile omului menționate mai sus, raportorul consideră că încheierea ALS va fi atât în interesul UE, cât și al Vietnamului. În acest sens, el recomandă așadar aprobarea acestui acord.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de încheiere a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam; (2018/0356(NLE)).


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

Referințe

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

DEVE

15.7.2019

Raportor

 Data numirii

Tomas Tobé

4.9.2019

Examinare în comisie

8.10.2019

 

 

 

Data adoptării

3.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Membri supleanți prezenți la votul final

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abținere

 

 

 


 

 

 

 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT (3.12.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru comerț internațional</CommissionInt>


<Titre>referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam </Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9‑0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 


PA_Leg_Consent


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2007, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri pentru încheierea unui acord de liber schimb (ALS) interregional cu țările membre ale ASEAN.  Pe baza directivelor de negociere adoptate de Consiliu în 2007 și completate în octombrie 2013 pentru a include protecția investițiilor, Comisia a negociat cu Vietnamul un ALS ambițios și cuprinzător și un Acord privind protecția investițiilor (IPA), cu scopul de a crea noi oportunități și securitate juridică prin care să devină posibilă dezvoltarea relațiilor comerciale și a investițiilor între cei doi parteneri.

La articolul 13 alineatul (9) din ALS — Comerțul și gestionarea sustenabilă a resurselor marine vii și a produselor de acvacultură — părțile recunosc importanța asigurării conservării și a gestionării sustenabile a resurselor marine vii și a ecosistemelor marine, precum și a promovării unei acvaculturi responsabile și sustenabile.

În octombrie 2017, după ce a obținut dovezi privind o serie de treceri ale navelor de pescuit vietnameze în apele țărilor vecine, Comisia a informat statele membre cu privire la faptul că această țară nu a îndeplinit cerințele privind prevenirea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și a identificat-o în prealabil prin procedura „cartonașului galben” în temeiul Regulamentului INN.

O delegație a acestei comisii a vizitat Vietnamul (Hanoi și Ninham) în noiembrie 2018, pentru a evalua măsurile luate de autoritățile vietnameze pentru a combate practicile de pescuit INN, printre altele, planul de acțiune destinat reformării sectorului vietnamez al pescuitului.

Raportorul pentru aviz al Comisiei pentru pescuit nu dorește să încerce o evaluare politică a acordului, pentru care sunt responsabile alte comisii. El consideră că acordul ar trebui să fie aprobat de Parlament, deoarece acesta ar oferi un cadru stabil pentru schimburile comerciale cu un partener important al UE. Cu toate acestea, în ceea ce privește rezoluția fără caracter legislativ elaborată de Comisia pentru comerț internațional, raportorul consideră că anumite aspecte referitoare la angajamentul autorităților vietnameze de a combate pescuitul INN ar trebui abordate în mod mai specific.  De exemplu, punerea în aplicare încă insuficientă a noii legi-cadru pentru sectorul pescuitului, precum și a structurilor coordonate de monitorizare, control și executare angajate pentru a aborda și a descuraja în mod eficient pescuitul INN; provocările cu care încă se confruntă autoritățile vietnameze în ceea ce privește supracapacitatea flotei sale de pescuit foarte fragmentate și supraexploatarea resurselor stimulată de creșterea rapidă a sectorului de prelucrare a peștelui și a fructelor de mare; necesitatea de a monitoriza îndeaproape flota sa de pescuit și de a pune în aplicare măsuri pentru trasabilitatea completă a produselor pescărești destinate exportului către piața UE.

Din aceste motive, raportorul este de părere că tarifele preferențiale pentru produsele pescărești și de acvacultură ar trebui să fie însoțite de monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune vietnamez de combatere a pescuitului INN și de revizuirea angajamentelor asumate de Vietnam în conformitate cu „Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă”.  În plus, el consideră că UE ar trebui să utilizeze pe deplin instrumentul de care dispune, cum ar fi procedura „cartonașului roșu”, în cazul în care condițiile pentru un pescuit sustenabil nu ar fi îndeplinite de către Vietnam, pentru a asigura siguranța importurilor de produse pescărești și de fructe de mare pe piața UE și pentru a-și proteja consumatorii.

În cele din urmă, raportorul reamintește că notificarea prin procedura „cartonașului galben” de către Comisia Europeană în octombrie 2017 ar trebui privită ca o încurajare pentru autoritățile vietnameze să persevereze în eforturile lor de a asigura sustenabilitatea operațiunilor de pescuit vietnameze și de a combate în mod eficace activitățile de pescuit INN. Prin urmare, el susține cererea Vietnamului de a se alătura ca membru cu drepturi depline al Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC), în cadrul căreia UE și Vietnam ar putea să coopereze în continuare și să depună eforturi pentru adoptarea unor măsuri mai ambițioase menite să reducă pescuitul INN în zona Convenției WCPFC.

******

Comisia pentru pescuit invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

Referințe

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

PECH

15.7.2019

Raportor:

 Data numirii

Pietro Bartolo

23.7.2019

Examinare în comisie

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Data adoptării

3.12.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abținere

 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

Referințe

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

1.7.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

15.7.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

 Data anunțului în plen

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AFET

4.12.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Raportori substituiți

Jan Zahradil

Examinare în comisie

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Data adoptării

21.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

6

5

Membri titulari prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Saskia Bricmont

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Nicolas Bay

Data depunerii

23.1.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abținere

 

 

[1] Texte adoptate la această dată, P9_TA(0000)0000.

[2] Vietnamul va continua să aibă preferințe comerciale cu UE în cadrul sistemului generalizat de preferințe încă doi ani de la intrarea în vigoare a acordului și chiar mai mult atunci când ratele negociate sunt mai mari decât rata SGP.

 

Ultima actualizare: 7 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate