Postopek : 2018/0356(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0003/2020

Predložena besedila :

A9-0003/2020

Razprave :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 67k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za mednarodno trgovino</Commission>

Poročevalec: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 MNENJE ODBORA ZA RIBIŠTVO
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06050/2019),

 ob upoštevanju osnutka sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (06051/2019),

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 91(1) in 100(2), prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0023/2019),

 ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[1] o osnutku sklepa,

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj in Odbora za ribištvo,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0003/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in  Socialistične republike Vietnam.

OBRAZLOŽITEV

Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam je najobsežnejši in najbolj velikopotezen dogovor te vrste, ki je bil kdaj dosežen med EU in državo v razvoju. Gre za ambiciozen model trgovinske politike EU za gospodarstva v vzponu, pri katerem se strani pogajata kot enakovredna partnerja s skupnimi interesi in vrednotami, da bi spodbudili rast in zaposlovanje, povečali konkurenčnost, se borili proti revščini in utrdili strukturne reforme. Njegov cilj je partnerstvo, ki koristi obema stranema.

EU in Vietnam sta po več kot treh letih pogajanj decembra 2015 sklenila sporazuma o trgovini in naložbah. Pravni pregled sporazuma o prosti trgovini je nato trajal še dve leti in pol, pogodbenici pa sta končno besedilo potrdili junija 2018. Komisija je sporazum 17. oktobra 2018 posredovala v odobritev Svetu ministrov in v ratifikacijo Evropskemu parlamentu[2]. Sporazum je bil podpisan 30. junija 2019 v Hanoju, zahteva za odobritev, ki jo je posredoval Svet, pa je bila razglašena na plenarnem zasedanju Parlamenta 15. julija 2019.

Med pogajanji je bil sporazum razdeljen na dva dela, in sicer  trgovinskega in naložbenega, da bi upoštevali novo sestavo prostotrgovinskih sporazumov EU na osnovi mnenja Sodišča Evropske unije št. 2/15 z dne 16. maja 2017 o sporazumu s Singapurjem.

Vietnam je cvetoče, konkurenčno in povezano gospodarstvo s skoraj 100 milijoni državljanov, vse številnejšim srednjim razredom ter mlado in dinamično delovno silo. Je tudi ena najhitreje rastočih držav združenja ASEAN s povprečno rastjo BDP 6,51 % v obdobju 2000–2018 ter eno najbolj odprtih, prosti trgovini naklonjenih gospodarstev v regiji.

Sporazum o prosti trgovini bo ustvaril nove priložnosti za rast in razvoj na obeh straneh, na primer s precejšnjim zmanjšanjem carin za proizvode iz EU, med drugim avtomobile, avtomobilske dele, stroje in perutnino, hkrati pa bo zaščitil posebej občutljive sektorje.

Trenutno je EU druga največja trgovinska partnerica Vietnama, takoj za Kitajsko, in drugi največji izvozni trg, takoj za ZDA. Izvoz EU v Vietnam se je v zadnjem desetletju v povprečju povečeval za od 5 do 7 % letno. Kljub temu je trgovinski primanjkljaj Unije s to državo razmeroma velik in je v letu 2018 dosegel 27 milijard EUR.

Sporazum o prosti trgovini vsebuje zaveze glede varstva osnovnih pravic delavcev in njihovih človekovih pravic nasploh, pa tudi varstva okolja. Spodbudil naj bi razvoj in družbeni napredek v Vietnamu ter tej državi pomagal v prizadevanjih za rast in razvoj gospodarstva v korist celotnega prebivalstva.

Sporazum vsebuje obsežno in zavezujoče poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki obravnava vprašanja s področja dela in okolja. Z njim se je Vietnam zavezal, da bo učinkovito izvajal temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, ki jih je ratificiral, in si stalno prizadeval za ratifikacijo preostalih, in sicer št. 105 in 87. Vietnam je 14. junija 2019 predstavil končna datuma za njuno ratifikacijo.

Če se določbe o trgovini in trajnostnem razvoju ne bodo spoštovale, je v sporazumu predviden mehanizem za reševanje sporov, ki vključuje vlade, neodvisni strokovni odbor in skupine civilne družbe. Civilna družba ima odločilno vlogo pri spremljanju izvajanja teh določb. V sporazumu je posebej predvidena ustanovitev domačih svetovalnih skupin, v katerih sodelujejo sindikati, okoljski organi in podjetniška združenja, ki lahko pogodbenicama podajajo priporočila o izvajanju teh določb. Te skupine bodo sestavljene kmalu po začetku veljavnosti sporazuma.

Pogodbenici sta se s sporazumom tudi zavezali, da bosta izvajali mednarodne sporazume o okolju, kot je Pariški sporazum, si prizadevali za ohranjanje in trajnostno upravljanje prostoživečih vrst, biotske raznovrstnosti, gozdov in ribištva ter vključili civilno družbo v spremljanje, kako uresničujeta te zaveze.

Glavni elementi sporazuma o prosti trgovini so:

 Od prvega dne, ko bo sporazum začel veljati, bo 65 % izvoza EU v Vietnam brez carin, preostanek pa se bo sprostil po desetih letih, z nekaterimi izjemami. EU bo ob začetku veljavnosti sprostila 71 % svojega uvoza, po sedmih letih pa bodo carine odpravljene za 99 % uvoza. Carine bodo odpravljene postopoma v prehodnih obdobjih, kar bo proizvajalcem omogočilo, da se prilagodijo.

 Sporazum v skladu s pravili STO ne dovoljuje ločevanja med uvoženim in doma proizvedenim blagom ter prepovedi oziroma omejevanja uvoza nobenega izdelka.

 Državna trgovska podjetja so dovoljena, vendar morajo spoštovati pravila STO.

 Predelani izdelki se bodo obravnavali enako kot novi.

 Uvajanje ali ohranjanje izvoznih subvencij za kmetijske proizvode, ki jih je pogodbenica, ki uvaža, liberalizirala, ni dovoljeno.

 Vietnam sprejema oznako porekla „Made in EU“ za nekmetijske proizvode (razen za zdravila). Prav tako bo še naprej sprejemal oznake porekla posameznih držav članic EU.

 Pravila o poreklu v sporazumu o prosti trgovini sledijo pristopu EU in njihove glavne značilnosti so enake kot pri pravilih o poreklu splošne sheme preferencialov EU, vseeno pa vsebujejo nekaj omejitev ob upoštevanju posebnega položaja pogodbenic.

 Določbe o trgovinskih ovirah presegajo obveznosti, ki jih nalaga STO.

 Vietnam se je zavezal, da bo uvedel enake zahteve glede varnosti hrane za podobne proizvode iz vseh držav članic EU. Obe strani bosta za nekatere bolezni živali posebej priznali uradno zdravstveno stanje, kot ga sprejemajo mednarodne organizacije, na primer Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), kar je novost, ki bo pomagala pri odpravljanju ovir v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE) v Vietnamu.

 Pravice intelektualne lastnine: Vietnam bo pristopil k internetnim pogodbam Svetovne organizacije za intelektualno vsebino (WIPO) (uporaba in dostop do ustvarjalnih del v internetu ali drugih digitalnih omrežjih). Avtorji, radiodifuzijske hiše, izvajalci in producenti bodo pridobili dodatne pravice, na primer do reprodukcije, distribucije in sporočanja občinstvu. Vietnam bo upošteval priporočila WIPO o zaščiti znanih blagovnih znamk. Zavezal se je, da bo zaščito videza podaljšal na 15 let. Podatki o zdravilih (tudi bioloških) in agrokemičnih proizvodih se bodo varovali pet let. Pogodbenici bosta zaščitili tudi pravice za rastlinske sorte.

 Na vietnamskem trgu bo priznanih in zaščitenih 169 evropskih geografskih označb, in sicer na podobni ravni, kot jo zagotavlja zakonodaja EU, v EU pa bo priznanih in zaščitenih 39 vietnamskih geografskih označb.

 Trgovina s storitvami predstavlja 40 % vietnamskega BDP. Vietnam je s tem sporazumom presegel obveznosti, ki jih ima v STO, in omogočil boljši dostop v številnih poslovnih podsektorjih (npr. arhitektura in urbanizem), odprl pa je tudi trge čiščenja stavb, pakiranja, trgovinskih sejmov in drugih storitev. Na visokošolskem področju je prvič dovolil čezmejne storitve. Na področju finančnih storitev se je zavezal dostopu do trga vrednostnih papirjev in nacionalni obravnavi. Odprl je tudi kurirske in poštne storitve, razen univerzalnih in rezerviranih storitev.

 Sporazum spodbuja uvedbo pravil o e-trgovini, na primer prepoved carin za elektronsko oddajanje.

 Vietnam in EU sta se dogovorila o kaznih v skladu s pravili STO iz sporazuma o javnih naročilih (GPA). To je še posebej dragoceno, ker Vietnam k temu sporazumu še ni pristopil. Poglavje o javnih naročilih v sporazumu o prosti trgovini zagotavlja podobno preglednost in postopkovno pravičnost kot drugi sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU podpisala z razvitimi državami in bolj naprednimi državami v razvoju.

Sklep

Sporazum je pomemben korak h končnemu cilju EU, tj. medregionalnemu območju proste trgovine z državami ASEAN. Skupaj s podobnima sporazumoma s Singapurjem in Japonsko utrjuje odnose EU z Azijo v času, ko se multilateralna in na pravilih temelječa trgovina postavlja pod vprašaj. Je jasno sporočilo zoper protekcionistične težnje.

 

Sporazum med EU in Vietnamom bo odpravil 99 % vseh carinskih tarif. Evropska podjetja bo spodbudil, naj poslujejo v Vietnamu, vietnamskim pa bo olajšal dostop do trga EU.

 

Je zelo kakovosten sporazum, ki temelji na vrednotah. Ker vsebuje poglavje o trgovini in razvoju, je tudi pomembno orodje za izboljšanje lokalnega poslovnega okolja ter socialnih in okoljskih razmer. Glede na vse zaveze in konkretne ukrepe, ki so jih sprejeli vietnamski organi, je ta sporazum že prispeval k približanju vietnamskih delovnih in okoljskih standardov mednarodni oziroma evropski ravni. Ko bo sporazum začel veljati, bo imela EU večji vpliv na Vietnam v zvezi s človekovimi pravicami in okoljem.

 

Poročevalec zato priporoča, da se sporazum odobri.


 

 

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>za Odbor za mednarodno trgovino</CommissionInt>


<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

EU in njene države članice že več desetletij prispevajo k razvoju Vietnama v številnih od njegovih različnih sektorjev ter v vrsti njegovih regij in pokrajin. Država v zadnjih letih beleži stopnjo rasti, ki se je med državami združenja ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije) najhitreje povečevala, zato je za Evropo in druge svetovne regije postajala vse bolj privlačna partnerica. Po podatkih Komisije je povprečna stopnja rasti BDP Vietnama med letoma 2000 in 2014 znašala približno 6 %.

 

Sporazum z Vietnamom je najbolj ambiciozen in celovit sporazum o prosti trgovini, ki ga je EU doslej sklenila z državo s srednjim dohodkom. Kot takšen predstavlja mejnik za sodelovanje Evrope z gospodarstvi v vzponu. Z njim bo odpravljenih več kot 99 % carinskih dajatev na blago, poleg tega pa bodo podjetja EU dobila dostop do vietnamskih trgov storitev. Po podatkih Evropske komisije bi se lahko s sporazumom o prosti trgovini že tako cvetoče gospodarstvo Vietnama povečalo za kar 15 % BDP, pri čemer bi se vietnamski izvoz v Evropo povečal za več kot tretjino.

 

Kot končni cilj za jugovzhodno Azijo, naj bi bil z vsemi desetimi državami združenja ASEAN sklenjen medregijski sporazum o prosti trgovini – pomemben korak v tej smeri bi bil sporazum z Vietnamom (drugim največjim trgovinskim partnerjem EU v regiji).

 

Cilj sporazuma je na obeh straneh spodbujati trajnostni razvoj. Sporazum vsebuje obveznosti glede varstva osnovnih pravic delavcev in njihovih človekovih pravic nasploh, pa tudi glede varstva okolja. Prav tako je njegov cilj podpreti prizadevanja Vietnama za rast in razvoj gospodarstva v korist vseh njegovih prebivalcev.

 

Ker obstajajo pomisleki v zvezi s pravicami delavcev in okoljskimi vprašanji v Vietnamu, so bile v sporazum o prosti trgovini vključene tudi obveznosti glede izvajanja temeljnih standardov Mednarodne organizacije dela (na primer o svobodi združevanja v neodvisne sindikate in prepovedi dela otrok) in konvencij OZN (na primer o boju proti podnebnim spremembam in varovanju biotske raznovrstnosti).

 

Številni deležniki so – čeprav sporazum o prosti trgovini z Vietnamom prinaša gospodarske koristi – v zvezi z njim izrazili zadržke zaradi pomislekov v zvezi s človekovimi pravicami. Gospodarski razvoj namreč ni prinesel političnih sprememb v Vietnamu: še vedno je enostrankarska država, v kateri se nestrinjanje ne tolerira. Ima tudi nekaj najmanj svobodnih medijev na svetu (na svetovni lestvici svobode tiska za leto 2018, ki jo pripravlja organizacija Novinarji brez meja, izmed 180 držav zaseda 175. mesto).

 

Pripravljavec mnenja kljub zgoraj izraženim pomislekom v zvezi s človekovimi pravicami meni, da bo sklenitev sporazuma o prosti trgovini koristila tako EU kot Vietnamu. Ob upoštevanju tega zato priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev Parlamenta za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam; (2018/0356(NLE)).


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

Referenčni dokumenti

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

4.9.2019

Obravnava v odboru

8.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

3.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

11

7

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

MNENJE ODBORA ZA RIBIŠTVO (3.12.2019)

<CommissionInt>za Odbor za mednarodno trgovino</CommissionInt>


<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je leta 2007 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o medregionalnem sporazumu o prosti trgovini z državami združenja ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije).  Na podlagi pogajalskih smernic, ki jih je Svet sprejel leta 2007 in so bile dopolnjene oktobra  2013, da bi vključevale zaščito naložb, se je Komisija pogajala z Vietnamom o ambicioznem in celovitem sporazumu o prosti trgovini in sporazumu o zaščiti naložb, da bi ustvarili nove priložnosti in pravno varnost za razvoj trgovine in naložb med obema partnericama.

V členu 13(9) sporazuma o prosti trgovini (Trgovina in trajnostno upravljanje živih morskih virov in proizvodov iz ribogojstva) podpisnice priznavajo pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja živih morskih virov ter morskih ekosistemov, kakor tudi spodbujanja odgovornega in trajnostnega ribogojstva.

Komisija je oktobra 2017, potem ko je zbrala dokaze o tem, da so vietnamska ribiška plovila večkrat vplula v vode sosednjih držav, države članice obvestila, da ta država ni izpolnila zahtev glede preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova, ter proti njej začela postopek z „rumenim kartonom“ v skladu z uredbo o preprečevanju takega ribolova.

Delegacija tega odbora je novembra 2018 obiskala Vietnam (Hanoj in Ninham), da bi ocenila ukrepe, ki so jih vietnamski organi sprejeli za boj proti nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribolovnim dejavnostim, med drugim akcijski načrt za reformo vietnamskega ribiškega sektorja.

Pripravljavec mnenja Odbora za ribištvo ne želi izraziti politične ocene sporazuma, za katerega so pristojni drugi odbori. Meni, da bi Parlament moral podpreti sporazum, saj bi zagotovil stabilen okvir za trgovino s pomembno partnerico EU. V zvezi z nezakonodajno resolucijo, ki jo je pripravil Odbor za mednarodno trgovino, pa meni, da bi bilo treba nekatera vprašanja glede vključenosti vietnamskih oblasti v boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu obravnavati natančneje. Med temi vprašanji so: še vedno nezadostno izvajanje novega okvirnega zakona za ribiški sektor ter nezadostno vzpostavljanje usklajenih struktur za spremljanje, nadzor in izvrševanje, namenjenih učinkovitemu reševanju in odvračanju od nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova; izzivi, s katerimi se še vedno soočajo vietnamske oblasti, kar zadeva presežno zmogljivost njihove zelo razdrobljene ribiške flote in prekomerno izkoriščanje virov, ki jih spodbuja hitro rastoči sektor predelave rib in morskih sadežev; potreba, da bi država pozorno spremljala svojo ribiško floto in izvajala ukrepe za popolno sledljivost ribiških proizvodov, namenjenih za izvoz na trg EU.

Zato pripravljavec mnenja meni, da bi morali hkrati z uvedbo preferencialnih tarif za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva spremljati izvajanje vietnamskega akcijskega načrta za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter pregledati zaveze, ki jih je Vietnam sprejel v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju. Poleg tega meni, da bi morala EU v celoti uporabiti instrument, ki ga ima na voljo, na primer „rdeči karton“, če Vietnam ne bo izpolnil pogojev za trajnostno ribištvo, da bi zagotovili varen uvoz rib in proizvodov iz morskih sadežev na trg EU ter zaščitili njegove potrošnike.

Nazadnje opozarja, da bi bilo treba obvestilo o „rumenem kartonu“, ki ga je Evropska komisija poslala oktobra 2017, obravnavati kot spodbudo za vietnamske oblasti, naj si še naprej vztrajno prizadevajo, da bi zagotovile trajnostnost vietnamskega ribolova in učinkovito ukrepale proti nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribolovnim dejavnostim. Zato podpira vlogo Vietnama za pridružitev in polnopravno članstvo v Komisiji za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC), saj bi lahko tako EU in Vietnam nadalje sodelovala in si prizadevala za ambicioznejše ukrepe, namenjene zmanjšanju nezakonitih, neprijavljenih in zakonsko neurejenih ribolovnih dejavnosti na območju konvencije WCPFC.

******

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam.


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

Referenčni dokumenti

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

15.7.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Pietro Bartolo

23.7.2019

Obravnava v odboru

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Datum sprejetja

3.12.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

Referenčni dokumenti

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

1.7.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.7.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

AFET

4.12.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Jan Zahradil

Obravnava v odboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum sprejetja

21.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

6

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Saskia Bricmont

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Nicolas Bay

Datum predložitve

23.1.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.

[2] Vietnam bo trgovinske ugodnosti EU iz splošne sheme preferencialov užival še dve leti po začetku veljavnosti sporazuma oziroma dlje, če so izpogajane stopnje višje od stopenj v tej shemi.

 

Zadnja posodobitev: 6. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov