ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

24.1.2020 - (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής Sven Schulze

Διαδικασία : 2007/0181(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0005/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0005/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06198/2013),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0006/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0005/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Η διαπραγμάτευση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου πραγματοποιήθηκε βάσει εντολής που έδωσε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004.

Στόχος της συμφωνίας είναι τόσο το άνοιγμα των αγορών όσο και η πορεία προς την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις αεροπορικές μεταφορές και από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικές με τις διμερείς επενδύσεις εκατέρωθεν της Μεσογείου.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τη σύναψη στις 24 Οκτωβρίου 2017 (2006/0048 (NLE)).

Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της πράξης σχετικά με τους όρους προσχώρησης, αυτά τα δύο κράτη δεσμεύονται να προσχωρήσουν στις συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συνάψει ή υπογράψει τα κράτη μέλη και, από κοινού, η Κοινότητα.

Το πρωτόκολλο που λαμβάνει υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Βασιλείου του Μαρόκου.

 

 

Κύριες διατάξεις του πρωτοκόλλου

 

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να επιτραπεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία να καταστούν συμβαλλόμενο μέρος της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου. Το πρωτόκολλο δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στην ουσία της συμφωνίας. Καθορίζει τις τεχνικές και γλωσσικές αναπροσαρμογές που πρέπει να επέλθουν στη συμφωνία μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

 

Διαδικασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αρχικά τη σύναψη του πρωτοκόλλου στις 12 Δεκεμβρίου 2007.

Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Συμβούλιο αποφάσισε, στις 12 Απριλίου 2013, να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Κοινοβουλίου προκειμένου να λάβει την έγκρισή του.

Για να συνάψει το πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 114 παράγραφοι 5, 7 και 8 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται από τον εισηγητή.

 

Η θέση του εισηγητή

Η εν λόγω διαδικασία έγκρισης είναι αμιγώς τεχνική, λόγω της αντικατάστασης στο κείμενο του πρωτοκόλλου της αναφοράς στην «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» από την «Ευρωπαϊκή Ένωση». Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την ουσία του πρωτοκόλλου το 2007 και θα πρέπει να διατηρήσει τη θέση του.

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή TRAN να εκδώσει θετική σύσταση σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΚ και του Μαρόκου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

3.10.2007

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Ημερομηνία κατάθεσης

24.1.2020

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου