SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

24.1.2020 - (06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Sven Schulze

Menettely : 2007/0181(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0005/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0005/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06198/2013),

 ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi,

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0006/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A9-0005/2020),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


 

PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimus neuvoteltiin neuvoston joulukuussa 2004 antamien neuvotteluvaltuuksien pohjalta.

Sopimuksen tavoitteena on sekä avata markkinat että siirtyä molempien osapuolten ilmailulainsäädäntöjen lähentämiseen. Siihen sisältyy myös määräyksiä kahdenvälisistä investoinneista Välimeren molemmin puolin.

Sopimus allekirjoitettiin 12. joulukuuta 2006. Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle 24. lokakuuta 2017 (2006/0048 (NLE)).

Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin

 

Bulgarian tasavalta ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. Liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti nämä kaksi valtiota sitoutuvat liittymään sopimuksiin ja yleissopimuksiin, jotka jäsenvaltiot sekä yhteisö ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä.

Komissio ja Marokon kuningaskunnan viranomaiset ovat neuvotelleet pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

 

 

Pöytäkirjan keskeiset määräykset

 

Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa Bulgarian tasavallan ja Romanian tuleminen Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen osapuoliksi. Pöytäkirja ei muuta sopimuksen sisältöä millään tavoin. Pöytäkirjassa määritellään tekniset ja kielelliset mukautukset, jotka sopimukseen on tehtävä Bulgarian ja Romanian liittymisen seurauksena.

 

Menettely

Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle 12. joulukuuta 2007.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Euroopan yhteisön on korvannut sen seuraaja, Euroopan unioni.

Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun muutoksen huomioon ottamiseksi neuvosto päätti 12. huhtikuuta 2013 kuulla uudelleen parlamenttia sen hyväksynnän saamiseksi.

Tehdäkseen pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi neuvoston on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä, kuten SEUT:n 218 artiklassa edellytetään.

 

Parlamentin työjärjestyksen 105 artiklan ja 114 artiklan 5, 7 ja 8 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti tekee sitten päätöksen yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

 

Esittelijän kanta

Tämä hyväksyntämenettely on luonteeltaan puhtaasti tekninen ja johtuu siitä, että tekstissä olevat maininnat ’Euroopan yhteisöstä’ korvataan maininnalla ’Euroopan unioni’. Parlamentti on jo hyväksynyt pöytäkirjan sisällön vuonna 2007, ja sen olisi pysyttävä kannassaan.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta suosittaa tämän pöytäkirjan tekemistä.

 


ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EY:n ja Marokon välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

3.10.2007

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.1.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

5

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.1.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 5. helmikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö