Tuarascáil - A9-0005/2020Tuarascáil
A9-0005/2020

  MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

  24.1.2020 - (06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

  An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
  Rapóirtéir: Sven Schulze

  Nós Imeachta : 2007/0181(NLE)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A9-0005/2020
  Téacsanna arna gcur síos :
  A9-0005/2020
  Díospóireachtaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

  (06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE))

  (Toiliú)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

   ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06198/2013),

   ag féachaint don dréacht-Phrótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura‑Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh,

   ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 100(2), agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(8) an chéad fhomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0006/2019),

   ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

   ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A9-0005/2020),

  1. ag tabhairt a toilithe chun an Prótacal a thabhairt chun críche;

  2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig rialtas agus parlaimint Ríocht Mharacó.


   

  RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

  Cúlra

  Rinneadh an Comhaontú Eura‑Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó a chaibidliú ar bhonn sainordú arna thabhairt ag an gComhairle i mí na Nollag 2004.

  Is éard is aidhm leis an gcomhaontú na margaí a oscailt agus aistriú ionsar reachtaíocht eitlíochta a ailíniú ar an dá thaobh araon. Tá forálacha ann chomh maith a bhaineann le hinfheistíocht dhéthaobhach ar dhá thaobh na Meánmhara.

  Síníodh an comhaontú seo an 12 Nollaig 2006; thug Parlaimint na hEorpa a toiliú maidir lena thabhairt chun críche an 24 Deireadh Fómhair 2017(2006/0048 (NLE)).

  Aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

   

  Tháinig Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin isteach san Aontas Eorpach an 1 Eanáir 2007. De bhun Airteagal 6(2) den Acht lena mbaineann Coinníollacha an Aontachais, gheall an dá Stát sin go n-aontódh siad do na Comhaontuithe agus Coinbhinsiúin arna dtabhairt chun críche nó arna síniú ag na Ballstáit agus ag an gComhphobal ag gníomhú go comhpháirteach dóibh.

  Rinneadh an Prótacal chun aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh a chaibidliú idir an Coimisiún agus Údaráis Ríocht Mharacó.

   

   

  Príomhfhorálacha an Phrótacail

   

  Is é cuspóir an Phrótacail ligean do Phoblacht na Bulgáire agus don Rómáin a bheith ina bPáirtí sa Chomhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó. Ní dhéanfaidh an Prótacal aon athruithe a thabhairt isteach ar shubstaint an Chomhaontaithe. Foráiltear leis, na hoiriúnuithe teicniúla agus teanga is gá ar an gComhaontú, a leanann as aontachas na Bulgáire agus na Rómáine.

   

  Nós imeachta

  Thug Parlaimint na hEorpa a toiliú den chéad uair i leith an Prótacal a thabhairt chun críche, an 12 Nollaig 2007.

  Mar thoradh ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009, tá an tAontas Eorpach tagtha in ionad agus i gcomharbacht ar an gComhphobal Eorpach.

  Chun an modhnú arna thabhairt isteach ag Conradh Liospóin a chur san áireamh, chinn an Chomhairle, an 12 Aibreán 2013, dul i gcomhairle an athuair leis an bParlaimint chun a toiliú a fháil.

  Chun an Prótacal a tabhairt chun críche maidir le haontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, ní mór don Chomhairle toiliú Pharlaimint na hEorpa a bheith aici mar a cheanglaítear le hAirteagal 218 CFAE.

   

  I gcomhréir le Rialacha 105 agus 114(5), (7) agus (8) de rialacha nós imeachta na Parlaiminte, déanfaidh an coiste freagrach moladh a thíolacadh chun an gníomh molta a fhormheas nó a dhiúltú. Ansin glacfaidh an Pharlaimint cinneadh trí vótáil aonair, agus ní fhéadfar aon leasú ar an gcomhaontú a chur síos. Ní bheidh leasuithe i gcoiste inghlactha ach amháin má tá sé mar aidhm acu an moladh atá molta ag an Rapóirtéir a fhreaschur.

   

  Seasamh an Rapóirtéara

  Tá nós imeachta an toilithe seo go hiomlán teicniúil, de bharr go ndéantar an tagairt do ‘an Comhphobal Eorpach’ a ionadú leis ‘an tAontas Eorpach’ i dtéacs an Phrótacail. Rinne an Pharlaimint substaint an Phrótacail a fhormheas cheana in 2007 agus ba cheart di a seasamh a choimeád.

  I bhfianaise an mhéid sin thuasluaite, molann an Rapóirtéir gur cheart do choiste TRAN moladh fabhrach a thabhairt i leith thabhairt chun críche an Phrótacail.

   


  AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Leasú ar an gComhaontú Eura‑Meánmhara Eitlíochta idir CE agus Maracó, chun aontachas na Bulgáire agus na Rómáine le AE a chur san áireamh

  Tagairtí

  06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

  Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

  3.10.2007

   

   

   

  An Coiste freagrach

   Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  TRAN

  15.7.2019

   

   

   

  Rapóirtéirí

   Dáta an cheapacháin

  Sven Schulze

  1.10.2019

   

   

   

  Dáta a ghlactha

  21.1.2020

   

   

   

  Dáta na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  4

  Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

  Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

  Dáta don chur síos

  24.1.2020

   


   

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

  40

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

  ID

  Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

  NI

  Tiziana Beghin

  PPE

  Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  RENEW

  Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

   

  5

  -

  VERTS/ALE

  Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

   

  4

  0

  ID

  Julie Lechanteux, Philippe Olivier

  NI

  David Bull, June Alison Mummery

   

  Eochair:

  + : i bhfabhar

  - : i gcoinne

  0 : staonadh

   

   

   

  An nuashonrú is déanaí: 29 Eanáir 2020
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais