AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

24.1.2020 - (06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Sven Schulze

Eljárás : 2007/0181(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0005/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0005/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06198/2013),

 tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv tervezetére,

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és (8) bekezdésének első albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9‑0006/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0005/2020),

1. egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Marokkói Királyság kormányainak és parlamentjeinek.


 

INDOKOLÁS

Háttér

Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti euro-mediterrán légiközlekedési megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra a 2004 decemberében a Tanács által adott felhatalmazás alapján került sor.

A megállapodás célja egyrészt a piacok megnyitása, másrészt a két fél légi közlekedésre vonatkozó jogszabályainak közelítése. Tartalmaz továbbá a Földközi-tenger két partja közötti kétoldalú beruházásokra vonatkozó rendelkezéseket is.

A megállapodást 2006. december 12-én írták alá; a megállapodás megkötéséhez egyetértését az Európai Parlament 2017. október 24-én adta meg (2006/0048 (NLE)).

A Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozása

 

A Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozás feltételeiről szóló okmány 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az említett két állam vállalta a tagállamok és a Közösség által közösen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz és egyezményekhez való csatlakozást.

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételét célzó jegyzőkönyvről a Bizottság és a Marokkói Királyság hatóságai folytatták le a tárgyalást.

 

 

A jegyzőkönyv főbb rendelkezései

 

A jegyzőkönyv célja, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozzon az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodáshoz. A jegyzőkönyv érdemben nem változtat a megállapodás tartalmán. A jegyzőkönyv meghatározza a Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a megállapodásban végrehajtandó technikai és nyelvi természetű módosításokat.

 

Eljárás

Az Európai Parlament 2007. december 12-én egyetértését adta a jegyzőkönyv megkötéséhez.

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

A Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítás figyelembevétele érdekében a Tanács 2013. április 12-én úgy határozott, hogy újra kikéri a Parlament véleményét, hogy megszerezze annak egyetértését.

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételét célzó jegyzőkönyv megkötéséhez a Tanácsnak az EUMSZ 218. cikke értelmében szüksége van az Európai Parlament egyetértésére.

 

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikkének (5), (7) és (8) bekezdése értelmében az illetékes bizottság a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és a megállapodáshoz módosítást nem lehet benyújtani. A bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.

 

Az előadó álláspontja

Ez a jóváhagyási eljárás tisztán technikai jellegű, mivel a jegyzőkönyvben az „Európai Közösség” szó helyébe az „Európai Unió” kifejezés lép. A Parlament már 2007-ben jóváhagyta a jegyzőkönyv tartalmát, és nem kell változtatnia álláspontján.

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező ajánlást az említett jegyzőkönyv megkötéséhez.

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EK és Marokkó közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás módosítása Bulgária és Románia európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából

Hivatkozások

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

3.10.2007

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

5

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

A benyújtás dátuma

24.1.2020

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

Utolsó frissítés: 2020. február 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat