<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 52k

<TitreType>AANBEVELING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie</Titre>

<DocRef>(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Commissie vervoer en toerisme</Commission>

Rapporteur: <Depute>Sven Schulze</Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06198/2013),

 gezien het ontwerpprotocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0006/2019),

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0005/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Marokko.


 

TOELICHTING

Achtergrond

De onderhandelingen over een Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko zijn gevoerd op basis van een mandaat dat de Raad heeft verleend in december 2004.

Het doel van de overeenkomst is zowel de markten open te stellen als toe te werken naar een onderlinge aanpassing van de luchtvaartwetgeving. De overeenkomst bevat ook bepalingen in verband met investeringen aan weerszijden van de Middellandse Zee.

De overeenkomst is ondertekend op 12 december 2006; het Europees Parlement heeft de sluiting van de overeenkomst goedgekeurd op 24 oktober 2017 (2006/0048 (NLE)).

Toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

 

De Republiek Bulgarije en Roemenië zijn toegetreden tot de Europese Unie op 1 januari 2007. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden hebben deze twee landen zich ertoe verbonden toe te treden tot de overeenkomsten en verdragen die door de lidstaten en, gezamenlijk, door de Gemeenschap zijn gesloten of ondertekend.

Over het protocol teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie hebben de Commissie en de autoriteiten van Marokko onderhandelingen gevoerd.

 

Belangrijkste bepalingen van het protocol

 

Het doel van het protocol is de Republiek Bulgarije en Roemenië in staat te stellen partij te worden bij de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko. Met dit protocol zullen geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoud van de overeenkomst. In het protocol worden de technische en taalkundige wijzigingen beschreven die ingevolge de toetreding van Bulgarije en Roemenië in de overeenkomst moeten worden aangebracht.

De procedure

Het Europees Parlement heeft de sluiting van het protocol een eerste keer goedgekeurd op 12 december 2007.

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is.

Om rekening te houden met de bij het Verdrag van Lissabon ingevoerde wijziging heeft de Raad op 12 april 2013 besloten het Parlement opnieuw te raadplegen om zijn goedkeuring te verkrijgen.

Voor de sluiting van het protocol teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie heeft de Raad de goedkeuring nodig van het Europees Parlement, zoals vereist krachtens artikel 218 VWEU.

 

Overeenkomstig artikel 105 en artikel 114, leden 5, 7 en 8, van het Reglement van het Parlement legt de bevoegde commissie een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Standpunt van de rapporteur

Deze goedkeuringsprocedure is een louter technische aangelegenheid, die het gevolg is van het feit dat in de tekst van het protocol de verwijzing naar “Europese Gemeenschap” wordt vervangen door “Europese Unie”. Het Parlement heeft de inhoud van het protocol reeds goedgekeurd in 2007 en moet bij zijn standpunt blijven.

Gezien het bovengenoemde stelt de rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme een positieve aanbeveling over de sluiting van dit protocol uitbrengt.

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EG en Marokko teneinde rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU

Document- en procedurenummers

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

3.10.2007

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

21.1.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

5

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Datum indiening

24.1.2020

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid